DRUGI UPISNI ROK – ŠKOLSKA 2019/2020

D R U G I    U P I S N I    R O K

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd upisuje na prvu godinu osnovnih studija školske 2019/2020. godine u drugom roku 382 studenta na sledećim studijskim programima:

Studijski programi Budžet Samofinansirajući Ukupno
Odsek Blace
Računarstvo i informatika 13 13
Finansije i računovodstvo 26 67 93
Porezi i carina 31 66 97
Poslovna ekonomija 9 68 77
Turizam 10 20 30
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove:
Jagodina 39 39
Dimitrovgrad 33 33
 UKUPNO: 76 306 382
02. – 06. septembar 2019. Prijavljivanje kandidata
Prijave za upis se podnose na šalterima studentske službe Odseka Blace, odnosno visokoškolskih jedinica Jagodina i Dimitrovgrad
Uz prijavni list se podnose na uvid originalna dokumenta i lična karta, odnosno podnose fotokopije sledećih dokumenata:

  • svedočanstva svih razreda srednje škole
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemog ispita (naknada u iznosu od 5.000,00 dinara se uplaćuje na žiro-račun Akademije broj 840-2105666-61, svrha doznake: Naknada za polaganje prijemnog ispita, poziv na broj 001 )
Polaganje prijemnog ispita 11. septembra 2019. u 11:00 časova
Kandidati za upis na studijske programe Finansije i računovodstvo, Porezi i carina, Poslovna ekonomija i Turizam polažu prijemni ispit iz dva od ponuđenih šest predmeta: Matematika, Statistika, Informatika, Sociologija, Ekonomija i Ekonomika preduzeća
Kandidati za upis na studijskom programu Računarstvo i informatika polažu prijemni ispit iz dva od ponuđenih četiri predmeta: Matematika, Statistika, Informatika i Sociologija.
Test prijemnog ispita iz predmeta Sociologija, Ekonomija i Ekonomika preduzeća obuhvata po 20 pitanja i svaki tačan odgovor vrednuje se sa 1,5 bodom. Test prijemnog ispita iz predmeta Matematika, Informatika i Statistika obuhvata po 10 pitanja i svaki tačan odgovor vrednuje se sa 3 boda.
11. septembar 2019. od 11:00 časova Objavljivanje
PRIVREMENE RANG LISTE
Kandidati će biti rangirani prema pokazanom uspehu na prijemnom ispitu koji nosi najviše 60 bodova i uspehu iz srednje škole koji nosi najviše 40 bodova
Podnošenje prigovora 12. septembra 2019. do 11:00 časova
Kandidat može podneti pismeni prigovor predsedniku Akademije na ispravnost obavljanja prijemnog ispita ili tačnost bodovanja na privremenoj rang listi i isti će biti rešen u roku od 24 časova
13. septembar 2019. Objavljivanje
KONAČNE RANG LISTE
Konačna rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Akademije – Odsek Blace – www.vpskp.edu.rs
Upis primljenih kandidata 16. i 17. septembar 2019.
Dokumenta koja se podnose prilikom upisa:
  • originalna dokumenta
  • dva obrazca ŠV-20
  • indeks
  • dve fotografije formata 3,5 cm h 4,5 cm
  • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente
Napomena: Kompletna dokumentacija (ŠV-20 obrazci i indeks) se kupuje u skriptarnici Odseka Blace

Godišnju školarinu u iznosu od 65.000,00 dinara je moguće platiti u 10 mesečnih rata

Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu Akademije – Odsek Blace ili dobiti pozivom na broj telefona 027/371-377

Akademija će organizovati i TREĆI UPISNI ROK ukoliko se u drugom ne upiše odobreni broj kandidata.