KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA – ŠKOLSKA 2019/2020

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA AKADEMIJI POSLOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

ODSEK BLACE

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine upisaće ukupno 560 studenata na sledećim studijskim programima osnovnih studija:
Studijski programi Budžet Samofinansirajući Ukupno
Osnovne studije:
Računarstvo i informatika 30 30 60
Finansije i računovodstvo 50 70 120
Porezi i carina 70 80 150
Poslovna ekonomija 20 70 90
Turizam 20 20 40
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove:
Jagodina 5 45 50
Dimitrovgrad 5 45 50
 UKUPNO: 200 360 560
U prvu godinu osnovnih strukovnih studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje i imaju položen prijemni ispit.
Prijemni ispit se polaže izborom dva od ponuđenih predmeta.
Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi.

PRIJEMNI ISPIT

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na studijskim programima: Finansije i računovodstvo, Porezi i carina, Poslovna ekonomija i Turizam polažu prijemni ispit iz 2 (dva) predmeta, po sopstvenom izboru, od 6 (šest) ponuđenih:

 1. matematika,
 2. statistika,
 3. informatika,
 4. sociologija,
 5. ekonomija,
 6. ekonomika preduzeća.

 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na studijskim programima Računarstvo i informatika polažu prijemni ispit iz 2 (dva) predmeta, po sopstvenom izboru, od 4 (četiri) ponuđena:

 1. matematika,
 2. statistika,
 3. informatika,
 4. sociologija.

 

Prijemni ispit obuhvata po 20 pitanja iz predmeta: Sociologija, Ekonomija (Osnovi ekonomije), Statistika, Ekonomika preduzeća (Poslovna ekonomija), i po 10 pitanja iz predmeta Matematika i Informatika. Tačan odgovor za svako pitanje vrednovan je za prvih četiri predmeta po 1,5 bod, a za druga dva predmeta za svaki tačan odgovor po 3 boda.

UPISNI ROKOVI

Prvi upisni rok traje od 24.06.2019. do 10.07.2019. godine, i to:

 1. Prijavljivanje kandidata od 24.06.2019. do 28.06.2019. godine, od 08 do 16 časova, na šalterima studentske službe Odseka Blace odnosno visokoškolskih jedinica Jagodina i Dimitrovgrad
 2. Prijemni ispit polaže se 01.07.2019.godine u 11:00 časova.
 3. PRIVEMENE RANG LISTE prvog upisnog roka objavljuju se 02.07.2019.godine od 11:00 časova;
 4. PRIGOVORI NA PRIVEMENU RANG LISTU podnose se predsedniku Akademije u roku od 24 časa, najasnije do 03.07.2019.godine do 11:00 časova;
 5. KONAČNE RANG LISTE prvog upisnog roka objavljuju se 05.07.2019.godine u 11:00 časova;
 6. Konačna rang lista biće objaljena na oglasnoj tabli i na sajtu Akademije – Odsek Blace – www.vpskp.edu.rs.
 7. Upis primljenih kandidata vršiće se u prostorijama Odseka Blace, i to od 08.07.2019. do 10.07.2019. godine.

Sve dodatne informacije na sajtu Akademije – Odsek Blace ili na telefon 027/371-377.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne upiše odobreni broj studenata, Akademija će organizovati i DRUGI UPISNI ROK.

Kandidat prilikom prijave podnosi na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA i LIČNU KARTU, a uz prijavni list podnose fotokopiju sledećih dokumenata:

 1. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 2. Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
Naknadu za polaganje prijemnog ispitau iznosu od 5.000 dinara kandidati uplaćuju na žiro-račun Akademije broj 840-2105666-61, svrha doznake: Naknada za polaganje prijemonog ispita.
Kandidati koji STEKNU PRAVO NA UPIS u prvu godinu osnovnih studija podnose:
 1. Originalna dokumenta,
 2. Dva obrasca ŠV – 20,
 3. Indeks,
 4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 5. Dokaz o uplati školarine u zavisnosti od statusa.

Napomena: Kompletna dokumentacija (ŠV-20 obrasci i indeks) se kupuje u skriptarnici Odseka Blace.

Iznos školarine za samofinansirajuće studente je 65.000,00 dinara sa mogućnošću plaćanja u deset mesečnih rata. Studenti domaći državljani mogu uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa u prvu godinu studija ili u deset mesečnih rata.
Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju.

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd u prvu godinu studija školske 2019/2020. godine upisaće ukupno 70 studenata na sledećim studijskim programima specijalističkih studija:
Studijski programi Samofinansirajući Ukupno
Primenjene informacione tehnologije 20 20
Korporativno upravljanje 25 25
Javne finansije 25 25
 UKUPNO: 70 70
Na specijalističke strukovne studije mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili osnovne strukovne studije koje imaju 180 ESPB bodova.
Iznos školarine je 100.000,00 dinara uz mogućnost plaćanja u 10 mesečnih rata.

UPISNI ROKOVI

Prvi upisni rok traje od 01.07.2019. do 10.07.2019. godine, i to:

 1. Prijavljivanje kandidata od 01.07.2019. do 05.07.2019. godine, od 08 do 16 časova;
 2. Upis primljenih kandidata vršiće se u prostorijama Odseka Blace, i to od 08.07.2019. do 10.07.2019. godine

Kandidati prilikom prijave podnose na uvid ORIGINALNU DIPLOMU odnosno UVERENjE O DIPLOMIRANjU i LIČNU KARTU , a uz prijavu dostavljaju KOPIJU DIPLOME odnosno KOPIJU UVERENjA O DIPLOMIRANjU.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

 1. Originalnu diplomu o završenim osnovnom strukovnim studijama, odnosno uverenje o diplomiranju
 2. Dva obrasca ŠV – 20,
 3. Indeks,
 4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm,
 5. Dokaz o uplati prve rate školarine na žiro račun Odseka Blace broj 840-2105666-61.

Sve dodatne informacije na sajtu Škole ili na telefon 027/371-377.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne upiše odobreni broj studenata, Škola će organizovati i DRUGI UPISNI ROK.

Napomena: Kompletna dokumentacija (ŠV-20 obrasci i indeks) se kupuje u skriptarnici Odseka Blace.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju.