УПИС 2019 – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

Т Р Е Ћ И    У П И С Н И    Р О К

Академија пословних струковних студија Београд уписује на прву годину основних студија школске 2019/2020. године у трећем року 310 студента на следећим студијским програмима:

Студијски програми Буџет Самофинансирајући Укупно
Одсек Блаце
Рачунарство и информатика 6 6
Финансије и рачуноводство 10 67 77
Порези и царина 21 55 76
Пословна економија 2 63 65
Туризам 9 16 25
Високошколске јединице ван седишта установе:
Јагодина 34 34
Димитровград 27 27
 УКУПНО: 42 268 310
19. – 24. септембар 2019. Пријављивање кандидата
Пријаве за упис се подносе на шалтерима студентске службе Одсека Блаце, односно високошколских јединица Јагодина и Димитровград
Уз пријавни лист се подносе на увид оригинална документа и лична карта, односно подносе фотокопије следећих докумената:

  • сведочанства свих разреда средње школе
  • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемог испита (накнада у износу од 5.000,00 динара се уплаћује на жиро-рачун Академије број 840-2105666-61, сврха дознаке: Накнада за полагање пријемног испита, позив на број 001 )
Полагање пријемног испита 25. септембра 2019. у 11:00 часова
Кандидати за упис на студијске програме Финансије и рачуноводство, Порези и царина, Пословна економија и Туризам полажу пријемни испит из два од понуђених шест предмета: Математика, Статистика, Информатика, Социологија, Економија и Економика предузећа
Кандидати за упис на студијском програму Рачунарство и информатика полажу пријемни испит из два од понуђених четири предмета: Математика, Статистика, Информатика и Социологија.
Тест пријемног испита из предмета Социологија, Економија и Економика предузећа обухвата по 20 питања и сваки тачан одговор вреднује се са 1,5 бодом. Тест пријемног испита из предмета Математика, Информатика и Статистика обухвата по 10 питања и сваки тачан одговор вреднује се са 3 бода.
25. септембар 2019. Објављивање
ПРИВРЕМЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ
Кандидати ће бити рангирани према показаном успеху на пријемном испиту који носи највише 60 бодова и успеху из средње школе који носи највише 40 бодова
Подношење приговора
Кандидат може поднети писмени приговор председнику Академије на исправност обављања пријемног испита или тачност бодовања на привременој ранг листи и исти ће бити решен у року од 24 часa од објављивања привремене ранг листе
26. септембар 2019. Објављивање
КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
Коначна ранг листа биће објављена на огласној табли и на сајту Академије – Одсек Блаце – www.vpskp.edu.rs
Упис примљених кандидата 27. и 30. септембар 2019.
Документа која се подносе приликом уписа:
  • оригинална документа
  • два образца ШВ-20
  • индекс
  • две фотографије формата 3,5 цм х 4,5 цм
  • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
Напомена: Комплетна документација (ШВ-20 образци и индекс) се купује у скриптарници Одсека Блаце

Годишњу школарину у износу од 65.000,00 динара је могуће платити у 10 месечних рата

Све додатне информације можете пронаћи на сајту Академије – Одсек Блаце или добити позивом на број телефона 027/371-377