ТУРИЗАМ

Структура студијског програма

Студијски програм Туризам образује струковне економисте који ће бити оспособљени за различите послове из домена туристичке привреде. Студијски програм ће као крајњи исход пружити и омогућити студентима стицање адекватних применљивих знања, вештина и способности и оспособити их за самосталан рад у струци непосредно по дипломирању. У зависности од личних аспирација, студијски програм Туризам омогућује студентима добру основу за наставак студија другог степена.

Студијски програм се састоји од обавезних и изборних предмета. Студентски програм је структуиран тако да на првој години студентима пружи фундаментална знања из области опште економије, економије примењене у области туризма и менаџмента, док се на другој и трећој години студија приступа изучавању предмета који омогућују стицање стручних и стручно апликативних знања и вештина из области маркетинга, туристичке географије, пословања туристичких агенција и организатора путовања, стратешког менаџмента, менаџмента људских ресурса, пословних финансија, менаџмента туристичких дестинација, инфомационих система у туризму, економије саобраћаја, менаџмента услуга итд. Наставни програми ових предмета су фокусирани на пружање конкретних и применљивих знања и вештина из домена рада туристичких организација приватног и јавног сектора, пословних операција туристичких предузећа, менаџмента у туристичким дестинацијама.

Циљеви студијског програма

Компаративне предности које нуди Топлички округ са својим специфичностима изражене кроз културно – историјска, бањска и планинска богатства и дестинације, захтевају овакву структуру студијског програма Туризам. Студијски програм Туризам има за циљ да формира квалитетне кадрове који ће знати да самостално имлементирају стечена знања и увећају туристичку понуду у туристичкој привреди Србије.

Превасходни циљ је знање које се нуди ради  пружања садржајног и квалитетног образовања, као и оспособљавања младих стручњака за успешно деловање и решавање проблема на пољу туризма.

Компетенције дипломираних студената

Студијски програм основних струковних студија Туризам усмерен је на развијању компетенција из области туризма и економије као и самог управљања природним ресурсима.

Савладавањем студијског програма Туризам студент стиче следеће компетенције:

 • способност анализе, синтезе, предвиђање решења и последица у области туризма;
 • овладавање методама, поступцима и процесима истраживања у области туризма;
 • развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • способност примене стеченог знања у пракси;
 • развој комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем туристичких пословних система;
 • професионална етика и општи етички кодекс у туризму.

 

Након завршетка студијског програма Туризам студент је оспособљен за обављање широког спектра пословних активности из домена туризма и других комплементарних делатности.

Динамичност студијског програма Туризам омогућује свршеним студентима следећа занимања:

 • Координатор развоја интегралних туристичких производа у органима и организацијама јавног сектора;
 • Сарадник у ресорном министарству;
 • Организатор посебних сајамских приредби;
 • Асистент професионалних организатора сајмова;
 • Асистент професионалних организатора конгреса, конференција и изложби;
 • Планер, аналитичар и сарадник у предузећима туристичке привреде, асоцијацијама и јавном сектору;
 • Менаџер пословнице туристичке агенције;
 • Менаџер централног букинга;
 • Менаџер туристичке дестинације;
 • Маркетинг аналитичар у туристичким предузећима;
 • Наставник практичне наставе у средњим стручним школама.

 

Наставни план – Туризам

Р. бр. Шифра НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Семестар ЕСПБ
Бр. часова
I година
I II
1. ТУ 0117 Економија 3+1 7
2. ТУ 1117 Менаџмент 2+1+1 7
3. ТУ 2117 Информатика 3+1+1 7
4. ТУ 3115 Енглески језик 1 2+2 5
5. ТУ 0106 Практична настава 1 0+1+2 4
6. ТУ 0127 Квантитативне методе 3+1+1 7
7. ТУ 1127 Економика предузећа 3+2 7
8. ТУ 2127 Рачуноводство 2+1+1 7
9. ТУ 0303 Практична настава 2 0+1+2 4
Изборни предмети (један од два)
1.  ТУ 4125 Социологија 2+1 5
2.  ТУ 5125 Основи права 2+1 5
Укупно 20+12+8 60
II година
III IV
1. ТУ 1237 Управљање људским ресурсима 2+1+1 6
2. ТУ 3237 Економика туризма 3+1+1 7
3. ТУ 2236 Маркетинг 2+1+1 5
4. ТУ 0237 Пословно право 3+2 4
5. ТУ 0304 Практична настава 3 0+2 3
6. ТУ 0245 Енглески језик 2 2+2 5
7. ТУ 0401 Пословни страни језик 1 2+2 6
8. ТУ 1246 Монетарне и јавне финансије 2+1+1 6
9. ТУ 3245 Стручна пракса 5
Изборни предмети (два од четри)
III IV
1. ТУ 7245 Историја уметности 2+2 5
2. ТУ 6245 Менаџмент туристичке дестинације 2+2 5
3. ТУ 0504 Управљање квалитетом туристичког производа 2+2 5
4. ТУ 4245 Туристичка географија 2+2 5
Укупно 20+16+4 60
III година
V VI
1. ТУ 0356 Пословање туристичких агенција 3+3 6
2. ТУ 2355 Енглески језик 3 2+2 5
3. ТУ 1355 Пословне комуникације 2+2 5
4. ТУ 2356 Туристички информациони системи 3+1+2 6
5. ТУ 1366 Електронско пословање 2+1+1 5
6. ТУ 0365 Пословни страни језик 2 2+2 6
7. ТУ 2365 Стручна пракса 2 5
8. ТУ 3310 Завршни рад 10
Изборни предмети (два од четри)
V VI
1. ТУ 6366 Селективни облици туризма 3+3 6
2. ТУ 7366 Менаџмент туризма и угоститељства 3+3 6
3. ТУ 5366 Предузетништво 3+3 6
4. ТУ 4366 Туризам и заштита животне средине 3+3 6
Укупно 20+17+3 60