TURIZAM

Struktura studijskog programa

Studijski program Turizam obrazuje strukovne ekonomiste koji će biti osposobljeni za različite poslove iz domena turističke privrede. Studijski program će kao krajnji ishod pružiti i omogućiti studentima sticanje adekvatnih primenljivih znanja, veština i sposobnosti i osposobiti ih za samostalan rad u struci neposredno po diplomiranju. U zavisnosti od ličnih aspiracija, studijski program Turizam omogućuje studentima dobru osnovu za nastavak studija drugog stepena.

Studijski program se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta. Studentski program je struktuiran tako da na prvoj godini studentima pruži fundamentalna znanja iz oblasti opšte ekonomije, ekonomije primenjene u oblasti turizma i menadžmenta, dok se na drugoj i trećoj godini studija pristupa izučavanju predmeta koji omogućuju sticanje stručnih i stručno aplikativnih znanja i veština iz oblasti marketinga, turističke geografije, poslovanja turističkih agencija i organizatora putovanja, strateškog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa, poslovnih finansija, menadžmenta turističkih destinacija, infomacionih sistema u turizmu, ekonomije saobraćaja, menadžmenta usluga itd. Nastavni programi ovih predmeta su fokusirani na pružanje konkretnih i primenljivih znanja i veština iz domena rada turističkih organizacija privatnog i javnog sektora, poslovnih operacija turističkih preduzeća, menadžmenta u turističkim destinacijama.

Ciljevi studijskog programa

Komparativne prednosti koje nudi Toplički okrug sa svojim specifičnostima izražene kroz kulturno – istorijska, banjska i planinska bogatstva i destinacije, zahtevaju ovakvu strukturu studijskog programa Turizam. Studijski program Turizam ima za cilj da formira kvalitetne kadrove koji će znati da samostalno imlementiraju stečena znanja i uvećaju turističku ponudu u turističkoj privredi Srbije.

Prevashodni cilj je znanje koje se nudi radi  pružanja sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanja mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema na polju turizma.

Kompetencije diplomiranih studenata

Studijski program osnovnih strukovnih studija Turizam usmeren je na razvijanju kompetencija iz oblasti turizma i ekonomije kao i samog upravljanja prirodnim resursima.

Savladavanjem studijskog programa Turizam student stiče sledeće kompetencije:

 • sposobnost analize, sinteze, predviđanje rešenja i posledica u oblasti turizma;
 • ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja u oblasti turizma;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
 • sposobnost primene stečenog znanja u praksi;
 • razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem turističkih poslovnih sistema;
 • profesionalna etika i opšti etički kodeks u turizmu.

 

Nakon završetka studijskog programa Turizam student je osposobljen za obavljanje širokog spektra poslovnih aktivnosti iz domena turizma i drugih komplementarnih delatnosti.

Dinamičnost studijskog programa Turizam omogućuje svršenim studentima sledeća zanimanja:

 • Koordinator razvoja integralnih turističkih proizvoda u organima i organizacijama javnog sektora;
 • Saradnik u resornom ministarstvu;
 • Organizator posebnih sajamskih priredbi;
 • Asistent profesionalnih organizatora sajmova;
 • Asistent profesionalnih organizatora kongresa, konferencija i izložbi;
 • Planer, analitičar i saradnik u preduzećima turističke privrede, asocijacijama i javnom sektoru;
 • Menadžer poslovnice turističke agencije;
 • Menadžer centralnog bukinga;
 • Menadžer turističke destinacije;
 • Marketing analitičar u turističkim preduzećima;
 • Nastavnik praktične nastave u srednjim stručnim školama.

 

Nastavni plan – Turizam

R. br. Šifra NASTAVNI PREDMET Semestar ESPB
Br. časova
I godina
I II
1. TU 0117 Ekonomija 3+1 7
2. TU 1117 Menadžment 2+1+1 7
3. TU 2117 Informatika 3+1+1 7
4. TU 3115 Engleski jezik 1 2+2 5
5. TU 0106 Praktična nastava 1 0+1+2 4
6. TU 0127 Kvantitativne metode 3+1+1 7
7. TU 1127 Ekonomika preduzeća 3+2 7
8. TU 2127 Računovodstvo 2+1+1 7
9. TU 0303 Praktična nastava 2 0+1+2 4
Izborni predmeti (jedan od dva)
1.  TU 4125 Sociologija 2+1 5
2.  TU 5125 Osnovi prava 2+1 5
Ukupno 20+12+8 60
II godina
III IV
1. TU 1237 Upravljanje ljudskim resursima 2+1+1 6
2. TU 3237 Ekonomika turizma 3+1+1 7
3. TU 2236 Marketing 2+1+1 5
4. TU 0237 Poslovno pravo 3+2 4
5. TU 0304 Praktična nastava 3 0+2 3
6. TU 0245 Engleski jezik 2 2+2 5
7. TU 0401 Poslovni strani jezik 1 2+2 6
8. TU 1246 Monetarne i javne finansije 2+1+1 6
9. TU 3245 Stručna praksa 5
Izborni predmeti (dva od četri)
III IV
1. TU 7245 Istorija umetnosti 2+2 5
2. TU 6245 Menadžment turističke destinacije 2+2 5
3. TU 0504 Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda 2+2 5
4. TU 4245 Turistička geografija 2+2 5
Ukupno 20+16+4 60
III godina
V VI
1. TU 0356 Poslovanje turističkih agencija 3+3 6
2. TU 2355 Engleski jezik 3 2+2 5
3. TU 1355 Poslovne komunikacije 2+2 5
4. TU 2356 Turistički informacioni sistemi 3+1+2 6
5. TU 1366 Elektronsko poslovanje 2+1+1 5
6. TU 0365 Poslovni strani jezik 2 2+2 6
7. TU 2365 Stručna praksa 2 5
8. TU 3310 Završni rad 10
Izborni predmeti (dva od četri)
V VI
1. TU 6366 Selektivni oblici turizma 3+3 6
2. TU 7366 Menadžment turizma i ugostiteljstva 3+3 6
3. TU 5366 Preduzetništvo 3+3 6
4. TU 4366 Turizam i zaštita životne sredine 3+3 6
Ukupno 20+17+3 60