RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Struktura studijskog programa

Studijski program je usaglašen sa preporukama koje su date u dokumentu Computing Curricula 2005, Graduate Software Engineering 2009 (GSwE2009) i Information Technology 2008 izdatog od strane tri kompetentne organizacije: The Association for Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Computer Society (IEEE-CS).
Stručni naziv zvanja koje student stiče završetkom ovog studijskog programa je strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Listom stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Svrha studijskog programa je sticanje najvišeg nivoa znanja iz računarskih, komunikacionih i multimedijalnih tehnologija, spajajući savremena znanja iz navedenih oblasti sa potrebama u privredi. Studenti se osposobljavaju da mogu obavljati složene poslove u domenu: proizvodnje i održavanja računarske opreme, održavanja, projektovanja i razvoja računarskih programa, projektovanja, instaliranja i održavanja računarskih mreža i projektovanja, realizacije i održavanja informacionih sistema.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa Računarstvo i informatika je da pripremi studente za uspešne i produktivne nosioce struke informacionih i računarskih tehnologija u industriji, javnim preduzećima, državnim organima, zdravstvu i obrazovnim institucijama, sposobne za zadovoljenje potrebe društva. Svrha procesa nastave i učenja u okviru predloženog plana je osposobljavanje studenata da održavaju, projektuju i razvijaju računarske programe primenom savremenih programskih jezika, projektuju, instaliraju i održavaju računarske mreže i projektuju, realizuju i održavaju informacione sisteme.

Cilj izvođenja programa studija na studijskom programu Računarstvo i informatika jeste osposobljavanje kadrova za profesionalno bavljenje poslovima vezanih za primenu računara u različitim oblastima profesionalnog angažovanja. To uključuje:

 • Projektovanje, instalaciju, administraciju i bezbednost računarskih mreža,
 • Projektovanje i implementaciju softvera i veštine primene komercijalnih softverskih paketa,
 • Primenu Internet i veb tehnologija,
 • Razvoj multimedijalnih resursa.

 

Studijski program proizvodi stručnjake koji poseduju odgovarajuću kombinaciju znanja i praktičnog iskustva, tako da mogu biti zaduženi za kreiranje i održavanje IT infrastrukture organizacije. Stručnjaci računarstva i informatike imaju odgovornost za izbor hardverskih i softverskih proizvoda prema potrebama organizacije, integrišu ove proizvode u skladu sa njenim potrebama i sa njenom infrastrukturom i instaliraju, prilagođavaju i održavaju aplikacije (tj. programske sisteme) koje upotrebljavaju zaposleni u organizaciji.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem  studijskog programa  student  stiče  opšte  i  predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica,
 • Ovladavanja metodima, postupcima i procesima istraživanja,
 • Razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa,
 • Povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primena u praksi,
 • Razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem,
 • Profesionalne etike.

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • Analiziranje, modelovanje, projektovanje i implementiranje informacionih sistema u različitim poslovnim domenima;
 • Projektovanje i održavanje baze podataka;
 • Programiranje poslovnih aplikacija;
 • Implementiranje savremene računarske mreže;
 • Instaliranje sistemskog i aplikativnog softvera;
 • Efektivno upravljanje IT projektima;
 • Upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja;
 • Rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka.

 

Svršeni studenti studijskog programa Računarstvo i informatika osposobljeni su za sledeće poslove: sistem analitičar, programer, administrator baze podataka, administrator računarskih mreža, veb dizajner i aktivni učesnik razvoja modula elektronskog poslovanja.

Nastavni plan – Računarstvo i informatika

R. br. Šifra NASTAVNI PREDMET Semestar ESPB
Br. časova
I godina
I II
1. RI1101 Matematika 2+2 6
2. RI1102 Fizika 2+2 7
3. RI0102 Engleski jezik I 2+1 5
4. RI1103 Osnovi računarske tehnike 2+1+1 7
5. RI0101 Osnovi internet tehnologija 2+2 6
6. RI2101 Praktična nastava 1 2+1+2 7
7. RI1204 Uvod u programiranje 2+1+1 6
8. RI1205 Osnovi elektrotehnike i elektronike 2+2 6
9. RI1206 Diskretna matematika 2+2 6
Izborni predmeti (jedan od dva)
1. RI0207 Italijanski jezik 2+1 5
2. RI0206 Sociologija 2+1 5
Ukupno 20+16+4 60
II godina
III IV
1. RI2304 Računarske mreže 2+1+1 6
2. RI1308 Arhitektura i organizacija računara 2+2 6
3. RI1410 Objektno orijentisano programiranje 2+1+1 6
4. RI1411 Operativni sistemi 2+1+1 6
5. RI2303 Praktična nastava 2 2+1+1 5
6. RI1309 Relacione baze podataka 2+1+1 5
7. RI1307 Algoritmi i strukture podataka 2+2 6
8. RI0303 Engleski jezik II 2+2 5
10. RI2405 Stručna praksa 1 5
Izborni predmeti (dva od četiri)
III IV
1. RI2411 Administriranje računarskih mreža 2+1+1 5
2. RI2416 Mobilno računarstvo 2+1+1 5
3. RI2418 Servisno orjentisane arhitekture 2+1+1 5
4. RI2506 Veb dizajn 2+1+1 5
Ukupno 20+13+7 60
III godina
V VI
1. RI2412 Računarska grafika i multimedija 3+1+2 6
2. RI2509 Praktična nastava 3 3+1+2 6
3. RI0505 Poslovne komunikacije 2+2 5
4. RI2506 Elektronsko poslovanje 2+2+1 5
5. RI2506 Bezbednost u rač. mrežama 2+2+1 4
6. RI2624 Projektovanje informacionih sistema 2+2 4
7. RI2510 Engleski jezik III 2+2 4
8. RI2405 Stručna praksa 2 4
9. RI2611 Završni ispit 12
Izborni predmeti (dva od četiri)
V VI
1. RI2505 Razvoj mobilnih aplikacija 2+1+1 5
2. RI2623 Softverske platforme elektro poslovanja 2+1+1 5
3. RI2622 Veb programiranje 2+1+1 5
4. RI2625 Računarska virtuelizacija 2+1+1 5
Ukupno 20+12+8 60

Nastavni plan – Računarstvo i informatika – za generaciju upisanu školske 2011-2012 možete preuzeti ovde

Nastavni plan – Računarstvo i informatika – za generaciju upisanu školske 2010-2011 možete preuzeti ovde

Nastavni plan – Računarstvo i informatika – za generaciju upisanu školske 2009-2010 možete preuzeti ovde