РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Структура студијског програма

Студијски програм је усаглашен са препорукама које су дате у документу Computing Curricula 2005, Graduate Software Engineering 2009 (GSwE2009) и Information Technology 2008 издатог од стране три компетентне организације: The Association for Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Computer Society (IEEE-CS).
Стручни назив звања које студент стиче завршетком овог студијског програма је струковни инжењер електротехнике и рачунарства у складу са Законом о високом образовању и Листом стручних, академских и научних назива.

Сврха студијског програма је стицање највишег нивоа знања из рачунарских, комуникационих и мултимедијалних технологија, спајајући савремена знања из наведених области са потребама у привреди. Студенти се оспособљавају да могу обављати сложене послове у домену: производње и одржавања рачунарске опреме, одржавања, пројектовања и развоја рачунарских програма, пројектовања, инсталирања и одржавања рачунарских мрежа и пројектовања, реализације и одржавања информационих система.

Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма Рачунарство и информатика је да припреми студенте за успешне и продуктивне носиоце струке информационих и рачунарских технологија у индустрији, јавним предузећима, државним органима, здравству и образовним институцијама, способне за задовољење потребе друштва. Сврха процеса наставе и учења у оквиру предложеног плана је оспособљавање студената да одржавају, пројектују и развијају рачунарске програме применом савремених програмских језика, пројектују, инсталирају и одржавају рачунарске мреже и пројектују, реализују и одржавају информационе системе.

Циљ извођења програма студија на студијском програму Рачунарство и информатика јесте оспособљавање кадрова за професионално бављење пословима везаних за примену рачунара у различитим областима професионалног ангажовања. Tо укључује:

 • Пројектовање, инсталацију, администрацију и безбедност рачунарских мрежа,
 • Пројектовање и имплементацију софтвера и вештине примене комерцијалних софтверских пакета,
 • Примену Интернет и веб технологија,
 • Развој мултимедијалних ресурса.

 

Студијски програм производи стручњаке који поседују одговарајућу комбинацију знања и практичног искуства, тако да могу бити задужени за креирање и одржавање ИТ инфраструктуре организације. Стручњаци рачунарства и информатике имају одговорност за избор хардверских и софтверских производа према потребама организације, интегришу ове производе у складу са њеним потребама и са њеном инфраструктуром и инсталирају, прилагођавају и одржавају апликације (тј. програмске системе) које употребљавају запослени у организацији.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Анализе, синтезе и предвиђања решења и последица,
 • Овладавања методима, поступцима и процесима истраживања,
 • Развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа,
 • Повезивања основних знања из различитих области и њихова примена у пракси,
 • Развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем,
 • Професионалне етике.

 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Анализирање, моделовање, пројектовање и имплементирање информационих система у различитим пословним доменима;
 • Пројектовање и одржавање базе података;
 • Програмирање пословних апликација;
 • Имплементирање савремене рачунарске мреже;
 • Инсталирање системског и апликативног софтвера;
 • Ефективно управљање ИТ пројектима;
 • Употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја;
 • Решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака.

 

Свршени студенти студијског програма Рачунарство и информатика оспособљени су за следеће послове: систем аналитичар, програмер, администратор базе података, администратор рачунарских мрежа, веб дизајнер и активни учесник развоја модула електронског пословања.

Наставни план – Рачунарство и информатика

Р. бр. Шифра НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Семестар ЕСПБ
Бр. часова
I година
I II
1. РИ1101 Математика 2+2 6
2. РИ1102 Физика 2+2 7
3. РИ0102 Енглески језик I 2+1 5
4. РИ1103 Основи рачунарске технике 2+1+1 7
5. РИ0101 Основи интернет технологија 2+2 6
6. РИ2101 Практична настава 1 2+1+2 7
7. РИ1204 Увод у програмирање 2+1+1 6
8. РИ1205 Основи електротехнике и електронике 2+2 6
9. РИ1206 Дискретна математика 2+2 6
Изборни предмети (један од два)
1. РИ0207 Италијански језик 2+1 5
2. РИ0206 Социологија 2+1 5
Укупно 20+16+4 60
II година
III IV
1. РИ2304 Рачунарске мреже 2+1+1 6
2. РИ1308 Архитектура и организација рачунара 2+2 6
3. РИ1410 Објектно оријентисано програмирање 2+1+1 6
4. РИ1411 Оперативни системи 2+1+1 6
5. РИ2303 Практична настава 2 2+1+1 5
6. РИ1309 Релационе базе података 2+1+1 5
7. РИ1307 Алгоритми и структуре података 2+2 6
8. РИ0303 Енглески језик II 2+2 5
10. РИ2405 Стручна пракса 1 5
Изборни предмети (два од четири)
III IV
1. РИ2411 Администрирање рачунарских мрежа 2+1+1 5
2. РИ2416 Мобилно рачунарство 2+1+1 5
3. РИ2418 Сервисно орјентисане архитектуре 2+1+1 5
4. РИ2506 Веб дизајн 2+1+1 5
Укупно 20+13+7 60
III година
V VI
1. РИ2412 Рачунарска графика и мултимедија 3+1+2 6
2. РИ2509 Практична настава 3 3+1+2 6
3. РИ0505 Пословне комуникације 2+2 5
4. РИ2506 Електронско пословање 2+2+1 5
5. РИ2506 Безбедност у рач. мрежама 2+2+1 4
6. РИ2624 Пројектовање информационих система 2+2 4
7. РИ2510 Енглески језик III 2+2 4
8. РИ2405 Стручна пракса 2 4
9. РИ2611 Завршни испит 12
Изборни предмети (два од четири)
V VI
1. РИ2505 Развој мобилних апликација 2+1+1 5
2. РИ2623 Софтверске платформе електро пословања 2+1+1 5
3. РИ2622 Веб програмирање 2+1+1 5
4. РИ2625 Рачунарска виртуелизација 2+1+1 5
Укупно 20+12+8 60

Наставни план – Рачунарство и информатика – за генерацију уписану школске 2011-2012 можете преузети овде

Наставни план – Рачунарство и информатика – за генерацију уписану школске 2010-2011 можете преузети овде

Наставни план – Рачунарство и информатика – за генерацију уписану школске 2009-2010 можете преузети овде