ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Структура студијског програма

Студијски програм треба да омогући инжењерима да знања која су стекли на струковним студијама, на студијском програму Рачунарство и информатика, као и на осталим сродним студијским програмима унапреде у специјалистичкој дисциплини Примењене информационе технологије.

Циљеви студијског програма

Студијски програм Примењене информационе технологије спаја савремена знања из наведене области са потребама у привреди. Потреба за специјалистима за Примењене информационе технологије постоји свуда где се производи и одржава рачунарска опрема, где се пројектују, реализују и одржавају информациони системи и где се пројектују, инсталирају и одржавају рачунарске мреже.
Увођење специјалистичких струковних студија Примењене информационе технологије је ефикасан начин образовања преко потребног кадра за мрежне технологије, које захтева предстојећи процес креирања информатичког друштва уопште (e-government).
Интернет се развио у свеприсутни медиј за размену информација у глобалним размерама, а рачунарске мреже су постале незаменљив сегмент Интернет инфраструктуре. Општи развој према информатичком друштву захтева и образовање стручњака у области рачунарских комуникација. Довољан број стручњака оспособљених за пројектовање, изградњу и одржавање рачунарске инфраструктуре неопходан је предуслов за успешно коришћење предности рачунарских мрежа и Интернета.

Циљ извођења програма студија на студијском програму Примењене информационе технологије јесте:

 • Оспособљавање кадрова за професионално бављење пословима везаних за примену електронских рачунара у мрежном окружењу
 • Упознавање студената са основним елементима CISCO мрежне инфраструктуре
 • Упознавање студената са различитим мрежним технологијама и архитектурама
 • Оспособљавање студената да самостално могу да пројектују и имплементирају одређене мрежне технологије.

 

Компетенције дипломираних студената

Специјалисти за Примењене информационе технологије се усмеравају ка интеграцији решења која примењују рачунарске мреже и пословне процесе да би задовољили потребе за информацијама у организацији.

Опште компетенције које студенти стичу савладавањем овог студијског програма су:

 • Способност анализе, синтезе и предвиђања решења и последица,
 • Овладавање поступцима и методама пројектовања и реализације рачунарске мреже,
 • Развој критичког и самокритичког мишљења,
 • Развој комуникацијских вештина и способности тимског рада,
 • Способност самосталног прикупљања података и статистичке обраде,
 • Способност да се презентују резултати рада

 

Специјалистичке струковне студије Примењене информационе технологије омогућују стицање следећих знања и компетенција:

 • Технологија локалних (LAN) и глобалних (WAN) рачунарских мрежа,
 • Мрежни протоколи (TCP/IP, IPX,SPX, Apple Talk итд.),
 • Мрежни стандарди (ANSI, TIA/EIA),
 • Самостално пројектовање рачунарских мрежа,
 • Самостално подешавање мрежне опреме (Конфигурисање рутера и switch-ева),
 • Сwitching, Виртуелни LAN (VLAN),
 • Повезивање рачунарских мрежа,
 • Структурно каблирање и самосталну припрему и тестирање мрежних каблова,
 • Протоколи рутирања (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF),
 • Мобилне и бежичне мреже,
 • Проналажење и отклањање проблема у рачунарским мрежама.

Наставни план – Примењене информационе технологије

Р. бр. Шифра НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Семестар ЕСПБ
Бр. часова
I година
I II
1. РИС01 Базично програмирање 4+3 7
2. РИС02 Интернет архитектура 4+3 7
3. РИС04 Веб системи и технологије 4+3 7
4. РИС03 Управљање подацима 4+3 7
5. РИС05 Специјалистичка пракса 6
6. РИС06 Специјалистички рад 12
Изборни предмети (два од четри)
1. РИСИ1 Администрација и одржавање система 4+3 7
2. РИСИ2 Платформске технологије 4+3 7
3. РИСИ3 Безбедност и сигурност података 4+3 7
4. РИСИ4 Интегративно програмирање и технологије 4+3 7
Укупно 60

Наставни план – Администрирање рачунарских мрежа – за генерацију уписану школске 2012-2013 можете преузети овде

Наставни план – Администрирање рачунарских мрежа – за генерацију уписану школске 2011-2012 можете преузети овде

Наставни план – Администрирање рачунарских мрежа – за генерацију уписану школске 2010-2011 можете преузети овде