ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Структура студијског програма

Студијски програм основних струковних студија Пословна економија је конципиран у складу са Законом о високом образовању и Болоњском декларацијом уз примену европског система преноса ЕСПБ бодова.
Студијски програм траје три године (шест семестара), има укупно 180 ЕСПБ, припада пољу друштвено-хуманистичких наука и даје стручни назив – струковни економиста у складу са Законом о високом образовању и листом стручних, академских и научних назива.
Циљ студијског програма Пословна економија јесте образовање и оспособљавање стручњака за послове из домена домаћег и међународног пословања предузећа.
Садржај студијског програма, правила студирања, права и обавезе студената и друга питања од значаја за извођење студијског програма, штампају се сваке године као посебна публикација која је доступна јавности и у електронском облику.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма Пословна економија су усмерени на стицање основних, теоријских и практичних знања и вештина из области пословне економије и управљања.

Похађањем студијског програма студент стиче широку основу знања и вештина из области пословне економије које треба да га учине способним за извршавање конкретних професионалних задатака у свим пословним функцијама: финансијама и рачуноводству, маркетингу, логистици, примени информационих система као и развој комуникационих способности и вештина у циљу јачања координације на свим нивоима.

Посебна пажња се поклања практичним аспектима и оспособљавању студената да се одмах по завршетку студија укључе у решавање практичних проблема..

Компетенције дипломираних студената

Студијски програм Пословна економија омогућује студентима стицање специфичних компетенција за решавање проблема у предузећу, одлучивању и управљању у предузећу.

Опште компетенције које студенти стичу завршетком студијског програма односе се на:

  • способност анализе, синтезе и предвиђања решења,
  • способност развоја индивидуалног и тимског рада,
  • способност јасног комуницирања и излагања идеја и решења,
  • поштовање етичког кодекса,
  • способност критичког и самокритичног мишљења,
  • интензивно и креативно коришћење савремених информационих и комуникационих технологија.

 

Наставни план – Пословна економија

Р. бр. Шифра НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Семестар ЕСПБ
Бр. часова
I година
I II
1. ПЕ0117 Економија 3+1 7
2. ПЕ1117 Менаџмент 2+1+1 7
3. ПЕ2117 Информатика 3+1+1 7
4. ПЕ3115 Енглески језик I 2+2 5
5. ПЕ4114 Практична настава 1 0+1+2 4
6. ПЕ0127 Квантитативне методе 3+1+1 7
7. ПЕ1127 Економика предузећа 3+2 7
8. ПЕ2127 Рачуноводство 2+1+1 7
9. ПЕ3124 Практична настава 2 0+1+2 4
Изборни предмети (један од три)
1. ПЕ4125 Социологија 2+2 5
2. ПЕ5125 Италијански језик 2+2 5
3. ПЕ6125 Основи права 2+2 5
Укупно 20+12+8 60
II година
III IV
1. ПЕ0237 Управљање људским ресурсима 2+1+1 6
2. ПЕ3237 Стратегијски менаџмент 3+1+1 7
3. ПЕ1237 Маркетинг 2+1+1 5
4. ПЕ2236 Пословно право 3+2 7
5. ПЕ3125 Практична настава 3 0+2 3
6. ПЕ0245 Енглески језик II 2+2 5
7. ПЕ1246 Управљачки информациони системи 2+2 6
8. ПЕ2247 Монетарне и јавне финансије 2+1+1 6
9. ПЕ3245 Стручна пракса 1 5
Изборни предмети (два од четири)
III IV
1. ПЕ4245 Пословно одлучивање у организацији 2+1+1 5
2. ПЕ6245 Управљачко рачуноводство 2+1+1 5
3. ПЕ7245 Основи организације 2+1+1 5
4. ПЕ5245 Менаџмент услуга 2+1+1 5
Укупно 20+14+6 60
III година
V VI
1. ПЕ3533 Пословне финансије 3+3 6
2. ПЕ1355 Енглески језик III 2+2 5
3. ПЕ2356 Пословне комуникације 2+2 5
4. ПЕ0356 Управљање квалитетом 3+3 6
5. ПЕ2356
Стручна пракса 2
5
6. ПЕ1366
Електронско пословање
2+1+1 5
7. МБ2614
Лидерство
2+1+1 6
8. МБЗИ1 Завршни рад 10
Изборни предмети (два од четири)
V VI
1. ПЕ4366 Међународна економија 3+3 6
2. ПЕ2355 Организационо понашање 3+3 6
3. ПЕ6366 Предузетништво 3+3 6
4. МБ3002 Логистика 3+3 6
Укупно 20+18+2 60

Наставни план – Менаџмент и интернационална бизнис администрација – за генерацију уписану школске 2011-2012 можете преузети овде

Наставни план – Менаџмент и интернационална бизнис администрација – за генерацију уписану школске 2010-2011 можете преузети овде

Наставни план – Менаџмент и интернационална бизнис администрација – за генерацију уписану школске 2009-2010 можете преузети овде