ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

Структура студијског програма

Студијски програм Порези и царина образује стручни кадар који ће бити оспособљен за различите послове из домена пореза и царина. Као свој крајњи исход подразумева стицање адекватних применљивих знања, вештина и способности које ће студентима омогућити самосталан рад у струци, као и за даље индивидуално стручно усавршавање.
Након завршетка студијског програма Порези и царина, стиче се стручно звање – Струковни економиста из области пореза и царина у складу са Законом о високом образовању и листом стручних, академских и научних назива.

Студијски програм Порези и царина структуиран је тако да се на првој години студентима пружа фундаментална знања из области опште економије, менаџмента и основа права, док се на другој и трећој години студија приступа изучавању предмета који омогућују стицање стручних и стручно апликативних знања и вештина из области царинског система и политике, спољнотрговинског и девизног пословања, царинског управног поступка, утврђивања и наплате јавних прихода, пореског система и политике итд. Студенти имају прилику да се определе за изборне предмете који највише одговарају њиховим афинитетима и способностима, као и потребама будућег посла. Избором пореских управа или царинских испостава у којима ће обављати стручну праксу, студенти су у могућности да и сами утичу на део свог образовног програма. Студије се спроводе кроз форму теоретске наставе, практичних вежби и стручне праксе.

Циљеви студијског програма

Образовање стручњака који ће бити оспособљени за обављање послова из царинског система, царинског управног поступка, спољно-трговинског и девизног пословања као и обављање послова утврђивања и наплате јавних прихода, пореског књиговодства и евиденције и пореског система и политике. Програм се базира на савременим достигнућима изучавања материје из области јавних финансија.

Основни циљеви студијског програма Порези и царина су:

 • Пружање садржајног и квалитетног образовања, као и оспособљавање младих стручњака за успешно деловање и решавање проблема на пољу јавних финансија, фискалне економије и царинског пословања,
 • Могућност студената да своја интересовања усмере кроз већи број изборних предмета.
 • Специфични циљеви студијског програма Порези и царина:
 • Оспособљавање студената за самосталан рад на пословима пореског и царинског пословања;
 • Оспособљавање кадрова за решавање проблема и доношење одлука у области везаној за јавне приходе и јавне расходе,
 • Оспособљавање студената за познавање организационе структуре пореске и Управе царина,
 • Оспособљавање студената за рад у управама прихода и њиховим филијалама на пословима контроле обрачуна и наплате пореза,
 • Оспособљавање студената за рад у царинским управама, за вршење контроле над царинском робом, спровођење царинског поступка, обрачун и контролу увозних дажбина, и
 • Оспособљавање студената за доношење одлука на нивоу пореског и царинског пословања који захтевају струковно образовање.

 

Компетенције дипломираних студената

Успешном реализацијом циљева студијског програма Порези и царина код студената се формирају опште и предметно – специфичне компетенције који ће им омогућити да адекватно одговоре изазовима и задацима турбулентног пословног окружења.

Опште компетенције које студенти стичу савладавањем овог студијског програма су:

 • Способност анализе, синтезе и предвиђања решења и последица,
 • Способност овладавања методама, поступцима и процесима истраживања,
 • Способност примене знања у пракси,
 • Способност ажурности и
 • Способност за професионалну етику.

 

Стицање предметно-специфичних компетенција ће им омогућити да овладају и обављају следеће пословне задатке:

 • Спровођење законске регулативе из области пореза и царина,
 • Управљање пратећом документацијом и извршење комплетних задатака у области царинског и девизног пословања,
 • Самостално попуњавање транспортних, комерцијалних и царинских исправа, и
 • Обрачунавање пореза на додату вредност и осталих јавних прихода.

 

По завршетку студијског програма студенти ће бити способни да:

 • Разумеју функционисање јавних финансија које су неопходне за финансирање јавних потреба,
 • Самостално раде на пословима утврђивања и наплате јавних прихода,
 • Професионално се баве пословима спровођења буџетске политике,
 • Обављају послове редовне и принудне наплате пореза, увозних и других дажбина,
 • Самостално раде у царинарницама, царинским испоставама, шпедицијама, на граничним прелазима, и
 • Самостално воде статистичке податке о промету, увозу, извозу.

 

Наставни план – Порези и царина

Р. бр. Шифра НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Семестар ЕСПБ
Бр. часова
I година
I II
1. ПЦ0117 Економија 3+1 7
2. ПЦ1209 Менаџмент 2+1+1 7
3. ПЦ2117 Информатика 3+1+1 7
4. ПЦ0103 Енглески језик I 2+2 5
5. ПЦ4114 Практична настава 1 0+1+2 4
6. ПЦ0127 Квантитативне методе 3+1+1 6
7. ПЦ1127 Економика предузећа 3+2 7
8. ПЦ2127 Рачуноводство 2+1+1 6
9. ПЦ0206 Практична настава 2 2+2 4
Изборни предмети (један од четири)
1. ПЦ0211 Социологија 2+1 5
2. ПЦ0212 Италијански језик 2+1 5
5. ПЦ1303 Основи права 2+1 5
Укупно 20+12+8 60
II година
III IV
1. ПЦ1237 Порески систем и политика 2+1+1 6
2. ПЦ3237 Информациони системи јавне управе 3+1+1 7
3. ПЦ2236 Маркетинг 2+1+1 5
4. ПЦ2404 Пословно право 3+2 7
5. ПЦ2306 Практична настава 3 0+2 3
6. ПЦ2247 Енглески језик II 2+2 5
7. ПЦ1246 Царински систем и политика 2+1+1 6
8. ПЦ0245 Монетарне и јавне финансије 2+1+1 6
9. ПЦ3245 Стручна пракса 2 5
Изборни предмети (два од четри)
III IV
1. ПЦ2411 Утврђивање и наплата јавних прихода 2+2 5
2. ПЦ5245 Пореско књиговодство и евиденција 2+2 5
3. ПЦ6245 Међународни транспорт, шпедиција и осигурање 2+2 5
4. ПЦ7245 Контрола и ревизија 2+2 5
Укупно 20+15+5 60
III година
V VI
1. ПЦ0356 Спољнотрговинско пословање 3+1+2 6
2. ПЦ1355 Енглески језик III 2+2 5
3. ПЦ2356 Пословне комуникације 2+2 5
4. ПЦ2355 Царинска тарифа 3+1+2 6
5. ПЦ2605 Стручна пракса 3 5
6. ПЦ1366 Електронско пословање 2+1+1 5
7. ПЦ0365 Финансирање локалне самоуправе 2+1+1 6
8. ПЦ3310 Завршни рад 10
Изборни предмети (два од четири)
V VI
1. ПЦ2513 Управно право 3+1+2 6
2. ПЦ2508 Царински управни поступак 3+1+2 6
2. ПЦ2501 Финансијски менаџмент 3+1+2 6
4. ПЦ1309 Царинско и девизно пословање 3+1+2 6
Укупно 20+10+10 60

Наставни план – Порези и царина – за генерацију уписану школске 2011-2012 можете преузети овде

Наставни план – Порези и царина – за генерацију уписану школске 2010-2011 можете преузети овде

Наставни план – Порези и царина – за генерацију уписану школске 2009-2010 можете преузети овде