КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Структура студијског програма

Опште компетенције које студенти стичу завршетком студијског програма Корпоративно управљање односе се на:

  • Способност анализирања, синтетизовања и предвиђања решења и последица;
  • Овладавање принципима пословања предузећа;
  • Способност самосталног истраживања и презентације резултата истраживања;
  • Развијање способности критичког и самокритичког мишљења;
  • Развијање комуникацијских вештина и способност тимског рада.

 

Превасходни циљ је пружање садржајног и квалитетног образовања, као и оспособљавање младих стручњака за успешно деловање и решавање проблема на пољу корпоративног управљања.

Наставни план – Корпоративно управљање

Р. бр. Шифра НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Семестар ЕСПБ
Бр. часова
I година
I II
1. ФРС1 Корпоративно управљање 4+3 7
2. ФРС2 Корпоративне финансије 4+3 7
3. ФРС4 Управљање инвестицијама 4+3 7
4. ФРС3 Финансијска тржишта 4+3 7
5. ФРС5 Специјалистичка пракса 6
6. ФРС6 Специјалистички рад 12
Предмети изборног блока 1 (један од два)
1. ФРИ1 Компанијско право 4+3 7
2. ФРИ4 Организациони дизајн 4+3 7
Предмети изборног блока 2 (један од два)
3. ФРИ2 Политика тржишта рада 4+3 7
4. ФРИ4 Јавне финансије 4+3 7
Укупно 24+18 60