ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Структура студијског програма

Утемељеност самог програма базира се на претходно стеченим знањима у области пореске и царинске политике, као и на праћењу и коришћењу иностране литературе и праксе, помоћних садржаја и уже стручних дисциплина.

Сврха специјалистичког студијског програма Јавне финансије јесте формирање и оспособљавање квалитетног стручног кадра у области економске заштите националног простора, а посебно у области јавних финансија. Потребе привреде и државе за заштиту домаће производње недвосмислено намећу потребу за остваривање овог студијског програма. Кроз стручне предмете студенти се оспособљавају за рад у државним органима, компанијама усмереним на спољнотрговинско пословање, специјализованим специјалистичким предузећима у циљу што успешнијег спровођења заштитне политике државе и задовољењу задатака које се пред њима налазе.

Студијски програм специјалистичких струковних студија Јавне финансије помажу и омогућавају формирање стручног кадра који је након успешно одбрањеног специјалистичког рада оспособљен за самосталан рад у струци. Овим програмом студентима је омогућено разумевање управљачких јавних финансија, управљања порезима и пореском политиком, као и управљања буџетом.

Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма специјалистичких струковних студија Јавне финансије јесте едукација и оспособљавање кадрова за професионално бављење пословима из сфере економије примерене потребама пореске политике, сектора који имају непосредан или посредан утицај на трошкове пословања привреде, посматрану кроз јавне финансије и њен фискални систем, који представља најважнији део за правилно и несметано функционисање државног апарата сваке земље.

Студенти овог студијског програма стичу теоретска и практична знања које се могу применити у актуелним привредним кретањима.

Овај програм намењен је свима онима који се у пракси баве пословима везаним за пројекцију – креирање буџета на свим нивоима државне управе, односно пословима везаним за контролу трошења буџетских средстава свих корисника буџетских средстава ( јавни сектор). Знања стечена на овом студијском програму драгоцена су и подједнако корисна како за пореске обвезнике тако и за државне органе који се баве контролом, утврђивањем и наплатом јавних прихода.

Нестабилне и слабо развијене економије, имају потребу за сталном променом појединих прописа, а понекад и целокупне законске регулативе, пре свега оне које се односе на порески систем једне земље,а с обзиром, да одређене појаве из живота није могуће унапред предвидети, стална је потреба и да се и тако специфични и врло сложени практични случајеви законски оквире, тј. изнађу најбоља законска решења и створи адекватан амбијент за примену тих прописа. Пред стручњаке одређене специјалности непрестано се постављају све већи захтеви који се морају свакодневно решавати, због чега је присутна и непрестана потреба за сталним професионалним усавршавањем кадра за ту област. Студијски програм специјалистичких струковних студија Јавне финансије је конкретан пример за то.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Анализе, синтезе и предвиђања решења и последица;
 • Овладавања методима, поступцима и процесима истраживања;
 • Развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • Примене знања у пракси;
 • Развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • Професионалне етике.

 

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно – специфичне способности:

 • Темељно познавање и разумевање фискалног апарата;
 • Решавања конкретних проблема уз употребу истраживачких метода и поступака;
 • Повезивања основних знања из различитих области и њихове примене;
 • Праћења и примене новина у струци, посебно у области пореске и царинске политике;
 • Развоја вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју;
 • Употребе информационо – комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја и праћењу, спровођењу и имплементацији закона и препорука надлежних министарстава.

 

Након завршених специјалистичких студија Јавне финансије студенти су оспособљени за рад и то на руководећим пословима у:

 • Управи јавних прихода и њиховим филијалама;
 • Локалним управама за обрачунавање пореза, контролу обрачуна пореза, наплату пореза итд.;
 • У царинским управама, дирекцијама, царинарницама, царинским испоставама, одсецима за контролу над царинском робом;
 • Спровођење царинског поступка, обрачун, наплату и принудну наплату увозних и других дажбина;
 • Праћењу и заштити ауторских и интелектуалних права својине;
 • Откривање царинских деликата, вођење евиденције, вођење статистичких података о промету, увозу, извозу итд.;
 • Отварање и рад у шпедицијама.

Наставни план – Јавне финансије

Р. бр. Шифра НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Семестар ЕСПБ
Бр. часова
I година
I II
1. ФПС1 Јавне финансије 4+3 7
2. ФПС2 Порески поступак 4+3 7
3. ФПС3 Царински поступак 4+3 7
4. ФПС4 Пореска и буџетска контрола и ревизија 4+3 7
5. ФПС5 Специјалистичка пракса 6
6. ФПС6 Специјалистички рад 12
Изборни предмети (два од четири)
1. ФПИ1 Менаџмент јавног сектора 4+3 7
2. ФПИ2 Компанијско право 4+3 7
3. ФПИ3 Финансијска тржишта 4+3 7
4. ФПИ4 Корпоративне финансије 4+3 7
Укупно 24+18 60