JAVNE FINANSIJE

Struktura studijskog programa

Utemeljenost samog programa bazira se na prethodno stečenim znanjima u oblasti poreske i carinske politike, kao i na praćenju i korišćenju inostrane literature i prakse, pomoćnih sadržaja i uže stručnih disciplina.

Svrha specijalističkog studijskog programa Javne finansije jeste formiranje i osposobljavanje kvalitetnog stručnog kadra u oblasti ekonomske zaštite nacionalnog prostora, a posebno u oblasti javnih finansija. Potrebe privrede i države za zaštitu domaće proizvodnje nedvosmisleno nameću potrebu za ostvarivanje ovog studijskog programa. Kroz stručne predmete studenti se osposobljavaju za rad u državnim organima, kompanijama usmerenim na spoljnotrgovinsko poslovanje, specijalizovanim specijalističkim preduzećima u cilju što uspešnijeg sprovođenja zaštitne politike države i zadovoljenju zadataka koje se pred njima nalaze.

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Javne finansije pomažu i omogućavaju formiranje stručnog kadra koji je nakon uspešno odbranjenog specijalističkog rada osposobljen za samostalan rad u struci. Ovim programom studentima je omogućeno razumevanje upravljačkih javnih finansija, upravljanja porezima i poreskom politikom, kao i upravljanja budžetom.

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Javne finansije jeste edukacija i osposobljavanje kadrova za profesionalno bavljenje poslovima iz sfere ekonomije primerene potrebama poreske politike, sektora koji imaju neposredan ili posredan uticaj na troškove poslovanja privrede, posmatranu kroz javne finansije i njen fiskalni sistem, koji predstavlja najvažniji deo za pravilno i nesmetano funkcionisanje državnog aparata svake zemlje.

Studenti ovog studijskog programa stiču teoretska i praktična znanja koje se mogu primeniti u aktuelnim privrednim kretanjima.

Ovaj program namenjen je svima onima koji se u praksi bave poslovima vezanim za projekciju – kreiranje budžeta na svim nivoima državne uprave, odnosno poslovima vezanim za kontrolu trošenja budžetskih sredstava svih korisnika budžetskih sredstava ( javni sektor). Znanja stečena na ovom studijskom programu dragocena su i podjednako korisna kako za poreske obveznike tako i za državne organe koji se bave kontrolom, utvrđivanjem i naplatom javnih prihoda.

Nestabilne i slabo razvijene ekonomije, imaju potrebu za stalnom promenom pojedinih propisa, a ponekad i celokupne zakonske regulative, pre svega one koje se odnose na poreski sistem jedne zemlje,a s obzirom, da određene pojave iz života nije moguće unapred predvideti, stalna je potreba i da se i tako specifični i vrlo složeni praktični slučajevi zakonski okvire, tj. iznađu najbolja zakonska rešenja i stvori adekvatan ambijent za primenu tih propisa. Pred stručnjake određene specijalnosti neprestano se postavljaju sve veći zahtevi koji se moraju svakodnevno rešavati, zbog čega je prisutna i neprestana potreba za stalnim profesionalnim usavršavanjem kadra za tu oblast. Studijski program specijalističkih strukovnih studija Javne finansije je konkretan primer za to.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • Analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
 • Ovladavanja metodima, postupcima i procesima istraživanja;
 • Razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa;
 • Primene znanja u praksi;
 • Razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • Profesionalne etike.

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno – specifične sposobnosti:

 • Temeljno poznavanje i razumevanje fiskalnog aparata;
 • Rešavanja konkretnih problema uz upotrebu istraživačkih metoda i postupaka;
 • Povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihove primene;
 • Praćenja i primene novina u struci, posebno u oblasti poreske i carinske politike;
 • Razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u odgovarajućem području;
 • Upotrebe informaciono – komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja i praćenju, sprovođenju i implementaciji zakona i preporuka nadležnih ministarstava.

 

Nakon završenih specijalističkih studija Javne finansije studenti su osposobljeni za rad i to na rukovodećim poslovima u:

 • Upravi javnih prihoda i njihovim filijalama;
 • Lokalnim upravama za obračunavanje poreza, kontrolu obračuna poreza, naplatu poreza itd.;
 • U carinskim upravama, direkcijama, carinarnicama, carinskim ispostavama, odsecima za kontrolu nad carinskom robom;
 • Sprovođenje carinskog postupka, obračun, naplatu i prinudnu naplatu uvoznih i drugih dažbina;
 • Praćenju i zaštiti autorskih i intelektualnih prava svojine;
 • Otkrivanje carinskih delikata, vođenje evidencije, vođenje statističkih podataka o prometu, uvozu, izvozu itd.;
 • Otvaranje i rad u špedicijama.

Nastavni plan – Javne finansije

R. br. Šifra NASTAVNI PREDMET Semestar ESPB
Br. časova
I godina
I II
1. FPS1 Javne finansije 4+3 7
2. FPS2 Poreski postupak 4+3 7
3. FPS3 Carinski postupak 4+3 7
4. FPS4 Poreska i budžetska kontrola i revizija 4+3 7
5. FPS5 Specijalistička praksa 6
6. FPS6 Specijalistički rad 12
Izborni predmeti (dva od četiri)
1. FPI1 Menadžment javnog sektora 4+3 7
2. FPI2 Kompanijsko pravo 4+3 7
3. FPI3 Finansijska tržišta 4+3 7
4. FPI4 Korporativne finansije 4+3 7
Ukupno 24+18 60