ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Структура студијског програма

Студијски програм носи назив Финансије и рачуноводство. Овај програм основних струковних студија усаглашен је са потребама тржишта рада, чији основни циљ подразумева стицање применљивих знања из области финансија и рачуноводства.

Студијски програм Финансије и рачуноводство образује стручни кадар који ће бити оспособљен за различите послове из домена финансија и рачуноводства. Као свој крајњи исход подразумева стицање адекватних применљивих знања, вештина и способности које ће студентима омогућити самосталан рад у струци, као и за даље индивидуално стручно усавршавање.

Студијски програм Финансије и рачуноводство структуиран је тако да се на првој години студентима пружају фундаментална знања из области опште економије, менаџмента и основа права, док се на другој и трећој години студија приступа изучавању предмета који омогућују стицање стручних и стручно апликативних знања и вештина из области финансија и финансијских институција, банкарства, осигурања, управљачког рачуноводства, контроле и ревизије, информационих система.

Циљеви студијског програма

Студијски програм Финансије и рачуноводство базиран на споју теоријских и стручно-апликативних знања има за циљ да студенте припреми и оспособи за самостално обављање послова из домена финансија и рачуноводства што ће им омогућити лакше, брже и успешније укључивање у реално пословно окружење.

Основни циљеви студијског програма Финансије и рачуноводство односе се на:

 • Обезбеђивање студентима савремени студијски програм који акценат ставља на способност анализирања, синтетизовања и процењивања кључних теоријских концепата и њихове практичне примене;
 • Могућност студената да своја интересовања усмере кроз већи број изборних предмета.

 

Циљеви студијског програма Финансије и рачуноводство усклађени су са основним задацима и циљевима Високе пословне школе струковних студија Блаце која своју делатност заснива на теоријском и практичном усавршавању студената, при чему се посебна пажња поклања практичним аспектима и оспособљавању студената да се одмах по завршетку студија укључе у решавање практичних проблема.

Основни циљеви студијског програма Финансије и рачуноводство односе се на:

 • Обезбеђивање студентима савремени студијски програм који акценат ставља на способност анализирања, синтетизовања и процењивања кључних теоријских концепата и њихове практичне примене;
 • Могућност студената да своја интересовања усмере кроз већи број изборних предмета.

 

Специфични циљеви студијског програма Финансије и рачуноводство:

 • Оспособљавање студената за самосталан рад на пословима рачуноводства;
 • Оспособљавање студената за професионално бављење пословима везаним за финансијску анализу, финансијско управљање и бављење корпоративним финансијама;
 • Оспособљавање студената за управљање хартијама од вредности и разумевање вредновања финансијских инструмената;
 • Оспособљавање студената за обављање банкарских послова, послова у осигуравајућим друштвима и другим финансијским институцијама;
 • Оспособљавање студената за доношење одлука на нивоу финансијског пословања.

 

Компетенције дипломираних студената

Успешном реализацијом циљева студијског програма Финансије и рачуноводство, а на основу усвојених теоријских и стручно – апликативних знања, код студената се формирају опште и предметно – специфичне компетенције које ће им омогућити да адекватно одговоре изазовима и задацима турбулентног пословног окружења.

Опште компетенције које студенти стичу савладавањем овог студијског програма су:

 • Способност анализе и синтезе;
 • Способност критике и самокритике;
 • Способност примене знања у пракси;
 • Способност ажурности;
 • Способност за професионалну етику.

 

Стицање предметно-специфичних компетенција ће омогућити струковном кадру да:

 • Чита финансијске извештаје банака и других институција;
 • Решава задатке у вези са осигурањем у пракси;
 • Врши процену и одобрава кредите;
 • Обрачунава трошкове с калкулацијом цене коштања учинака;
 • Повезује трошкове и приходе по носиоцима;
 • Обрачунава и врши расподелу резултата пословања и покриће губитка;
 • Познаје и разуме функционисање финансијског сектора;
 • Употребљава информационо-комуникационе технологије у свом раду.

 

По завршетку студијског програма Финансије и рачуноводство очекује се да ће студенти бити способни да:

 • Препознају могућности финансијског управљања;
 • Препознају функционисање банкарског система у монетраној политици земље;
 • Дефинишу значај, организацију и улогу рачуноводственог информационог система у домену доношења управљачких одлука;
 • Изврше правну квалификацију, анализирају и евалуирају нова законска решења, прихватају стандраде професионалне етике у циљу преманентног професионалног усавршавања;
 • Саставе финансијске извештаје;
 • Управљају финансијским инструментима на финансијском тржишту;
 • Примене регулативе, процедуре и технике банкарског и осигуравајућег пословања;
 • Примене Међународне рачуноводствене стандарде приликом састављања финансијских извештаја.

 

Наставни план – Финансије и рачуноводство

Р. бр. Шифра НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Семестар ЕСПБ
Бр. часова
I година
I II
1. ФР1102 Економија 3+1 7
2. ФР1209 Менаџмент 2+1+1 7
3. ФР2117 Информатика 3+1+1 7
4. ФР3115 Енглески језик I 2+2 5
5. ФР2110 Практична настава 1 0+1+2 4
6. ФР0127 Квантитативне методе 3+1+1 7
7. ФР1127 Економика предузећа 3+1 6
8. ФР2127 Рачуноводство 2+1+1 7
9. ФР2110 Практична настава 2 0+1+2 4
Изборни предмети (један од три)
1. ФР0211 Социологија 2+1 5
2. ФР0212 Италијански језик 2+1 5
3. ФР1302 Основи права 2+1 5
Укупно 20+12+8 60
II година
III IV
1. ФР0237 Финансијске институције и тржишта 2+2 7
2. ФР1237 Анализа пословања предузећа 3+1+1 7
3. ФР2236 Маркетинг 2+1+1 5
4. ФР1405 Пословно право 3+2 7
5. ФР2307 Практична настава 3 0+2 3
6. ФР0245 Енглески језик II 2+2 5
7. ФР1404 Контрола и ревизија 2+2 5
8. ФР1406 Монетарне и јавне финансије 2+1+1 6
9. ФР2408 Стручна пракса 1 5
Изборни предмети (два од четири)
III IV
1. ФР4245 Банкарство 2+1+1 5
2. ФР5245 Осигурање 2+1+1 5
3. ФР4245 Управљачко рачуноводство 2+1+1 5
4. ФР7245 Трговинско рачуноводство 2+1+1 5
Укупно 20+15+5 60
III година
V VI
1. ФР0356 Банкарско пословање и платни промет 3+3 6
2. ФР0604 Енглески језик III 2+2 5
3. ФР2356 Пословне комуникације 2+2 5
4. ФР2356 Пословне финансије 3+3 6
5. ФР0356 Електронско пословање 2+1+1 5
6. ФР2611 Финансирање локалне самоуправе 2+1+1 6
7. ФР3245 Стручна пракса 2 5
8. ФР2608 Завршни рад 12
Изборни предмети (два од четири)
V VI
1. ФР4366 Међународна економија 3+3 6
2. ФР5366 Информациони системи у рачуноводству 3+3 6
3. ФР2609 Предузетништво 3+3 6
4. ФР2609 Интернет банкарство 3+3 6
Укупно 20+18+2 60

Наставни план – Финансије и рачуноводство – за генерацију уписану школске 2011-2012 можете преузети овде

Наставни план – Финансије и рачуноводство – за генерацију уписану школске 2010-2011 можете преузети овде

Наставни план – Финансије и рачуноводство – за генерацију уписану школске 2009-2010 можете преузети овде