FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Struktura studijskog programa

Studijski program nosi naziv Finansije i računovodstvo. Ovaj program osnovnih strukovnih studija usaglašen je sa potrebama tržišta rada, čiji osnovni cilj podrazumeva sticanje primenljivih znanja iz oblasti finansija i računovodstva.

Studijski program Finansije i računovodstvo obrazuje stručni kadar koji će biti osposobljen za različite poslove iz domena finansija i računovodstva. Kao svoj krajnji ishod podrazumeva sticanje adekvatnih primenljivih znanja, veština i sposobnosti koje će studentima omogućiti samostalan rad u struci, kao i za dalje individualno stručno usavršavanje.

Studijski program Finansije i računovodstvo struktuiran je tako da se na prvoj godini studentima pružaju fundamentalna znanja iz oblasti opšte ekonomije, menadžmenta i osnova prava, dok se na drugoj i trećoj godini studija pristupa izučavanju predmeta koji omogućuju sticanje stručnih i stručno aplikativnih znanja i veština iz oblasti finansija i finansijskih institucija, bankarstva, osiguranja, upravljačkog računovodstva, kontrole i revizije, informacionih sistema.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Finansije i računovodstvo baziran na spoju teorijskih i stručno-aplikativnih znanja ima za cilj da studente pripremi i osposobi za samostalno obavljanje poslova iz domena finansija i računovodstva što će im omogućiti lakše, brže i uspešnije uključivanje u realno poslovno okruženje.

Osnovni ciljevi studijskog programa Finansije i računovodstvo odnose se na:

 • Obezbeđivanje studentima savremeni studijski program koji akcenat stavlja na sposobnost analiziranja, sintetizovanja i procenjivanja ključnih teorijskih koncepata i njihove praktične primene;
 • Mogućnost studenata da svoja interesovanja usmere kroz veći broj izbornih predmeta.

 

Ciljevi studijskog programa Finansije i računovodstvo usklađeni su sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace koja svoju delatnost zasniva na teorijskom i praktičnom usavršavanju studenata, pri čemu se posebna pažnja poklanja praktičnim aspektima i osposobljavanju studenata da se odmah po završetku studija uključe u rešavanje praktičnih problema.

Osnovni ciljevi studijskog programa Finansije i računovodstvo odnose se na:

 • Obezbeđivanje studentima savremeni studijski program koji akcenat stavlja na sposobnost analiziranja, sintetizovanja i procenjivanja ključnih teorijskih koncepata i njihove praktične primene;
 • Mogućnost studenata da svoja interesovanja usmere kroz veći broj izbornih predmeta.

 

Specifični ciljevi studijskog programa Finansije i računovodstvo:

 • Osposobljavanje studenata za samostalan rad na poslovima računovodstva;
 • Osposobljavanje studenata za profesionalno bavljenje poslovima vezanim za finansijsku analizu, finansijsko upravljanje i bavljenje korporativnim finansijama;
 • Osposobljavanje studenata za upravljanje hartijama od vrednosti i razumevanje vrednovanja finansijskih instrumenata;
 • Osposobljavanje studenata za obavljanje bankarskih poslova, poslova u osiguravajućim društvima i drugim finansijskim institucijama;
 • Osposobljavanje studenata za donošenje odluka na nivou finansijskog poslovanja.

 

Kompetencije diplomiranih studenata

Uspešnom realizacijom ciljeva studijskog programa Finansije i računovodstvo, a na osnovu usvojenih teorijskih i stručno – aplikativnih znanja, kod studenata se formiraju opšte i predmetno – specifične kompetencije koje će im omogućiti da adekvatno odgovore izazovima i zadacima turbulentnog poslovnog okruženja.

Opšte kompetencije koje studenti stiču savladavanjem ovog studijskog programa su:

 • Sposobnost analize i sinteze;
 • Sposobnost kritike i samokritike;
 • Sposobnost primene znanja u praksi;
 • Sposobnost ažurnosti;
 • Sposobnost za profesionalnu etiku.

 

Sticanje predmetno-specifičnih kompetencija će omogućiti strukovnom kadru da:

 • Čita finansijske izveštaje banaka i drugih institucija;
 • Rešava zadatke u vezi sa osiguranjem u praksi;
 • Vrši procenu i odobrava kredite;
 • Obračunava troškove s kalkulacijom cene koštanja učinaka;
 • Povezuje troškove i prihode po nosiocima;
 • Obračunava i vrši raspodelu rezultata poslovanja i pokriće gubitka;
 • Poznaje i razume funkcionisanje finansijskog sektora;
 • Upotrebljava informaciono-komunikacione tehnologije u svom radu.

 

Po završetku studijskog programa Finansije i računovodstvo očekuje se da će studenti biti sposobni da:

 • Prepoznaju mogućnosti finansijskog upravljanja;
 • Prepoznaju funkcionisanje bankarskog sistema u monetranoj politici zemlje;
 • Definišu značaj, organizaciju i ulogu računovodstvenog informacionog sistema u domenu donošenja upravljačkih odluka;
 • Izvrše pravnu kvalifikaciju, analiziraju i evaluiraju nova zakonska rešenja, prihvataju standrade profesionalne etike u cilju premanentnog profesionalnog usavršavanja;
 • Sastave finansijske izveštaje;
 • Upravljaju finansijskim instrumentima na finansijskom tržištu;
 • Primene regulative, procedure i tehnike bankarskog i osiguravajućeg poslovanja;
 • Primene Međunarodne računovodstvene standarde prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja.

 

Nastavni plan – Finansije i računovodstvo

R. br. Šifra NASTAVNI PREDMET Semestar ESPB
Br. časova
I godina
I II
1. FR1102 Ekonomija 3+1 7
2. FR1209 Menadžment 2+1+1 7
3. FR2117 Informatika 3+1+1 7
4. FR3115 Engleski jezik I 2+2 5
5. FR2110 Praktična nastava 1 0+1+2 4
6. FR0127 Kvantitativne metode 3+1+1 7
7. FR1127 Ekonomika preduzeća 3+1 6
8. FR2127 Računovodstvo 2+1+1 7
9. FR2110 Praktična nastava 2 0+1+2 4
Izborni predmeti (jedan od tri)
1. FR0211 Sociologija 2+1 5
2. FR0212 Italijanski jezik 2+1 5
3. FR1302 Osnovi prava 2+1 5
Ukupno 20+12+8 60
II godina
III IV
1. FR0237 Finansijske institucije i tržišta 2+2 7
2. FR1237 Analiza poslovanja preduzeća 3+1+1 7
3. FR2236 Marketing 2+1+1 5
4. FR1405 Poslovno pravo 3+2 7
5. FR2307 Praktična nastava 3 0+2 3
6. FR0245 Engleski jezik II 2+2 5
7. FR1404 Kontrola i revizija 2+2 5
8. FR1406 Monetarne i javne finansije 2+1+1 6
9. FR2408 Stručna praksa 1 5
Izborni predmeti (dva od četiri)
III IV
1. FR4245 Bankarstvo 2+1+1 5
2. FR5245 Osiguranje 2+1+1 5
3. FR4245 Upravljačko računovodstvo 2+1+1 5
4. FR7245 Trgovinsko računovodstvo 2+1+1 5
Ukupno 20+15+5 60
III godina
V VI
1. FR0356 Bankarsko poslovanje i platni promet 3+3 6
2. FR0604 Engleski jezik III 2+2 5
3. FR2356 Poslovne komunikacije 2+2 5
4. FR2356 Poslovne finansije 3+3 6
5. FR0356 Elektronsko poslovanje 2+1+1 5
6. FR2611 Finansiranje lokalne samouprave 2+1+1 6
7. FR3245 Stručna praksa 2 5
8. FR2608 Završni rad 12
Izborni predmeti (dva od četiri)
V VI
1. FR4366 Međunarodna ekonomija 3+3 6
2. FR5366 Informacioni sistemi u računovodstvu 3+3 6
3. FR2609 Preduzetništvo 3+3 6
4. FR2609 Internet bankarstvo 3+3 6
Ukupno 20+18+2 60

Nastavni plan – Finansije i računovodstvo – za generaciju upisanu školske 2011-2012 možete preuzeti ovde

Nastavni plan – Finansije i računovodstvo – za generaciju upisanu školske 2010-2011 možete preuzeti ovde

Nastavni plan – Finansije i računovodstvo – za generaciju upisanu školske 2009-2010 možete preuzeti ovde