PRAVILA STUDIRANjA

Studijski program ostvaruje se u toku školske godine koja počinje 1. oktobra, a završava se 30. septembra naredne godine.

Školska godina ostvaruje se u dva semestra, od kojih svaki traje 15 nedelja.

Zimski semestar traje od 1. oktobra do 15. februara, a letnji od 16. februara do 30. septembra naredne godine.

Upisom u Visoku poslovnu školu strukovnih studija stiče se svojstvo studenta.

Studenti Škole imaju pravo i dužnost da posećuju predavanja i vežbe, polažu ispite i učestvuju u drugim oblicima nastavnog rada na način utvrđen Statutom, drugim aktima i nastavnim planom i programom Škole.

Pri upisu svake školske godine student se opredeljuje za predmete iz studijskog programa. Studijskim programom propisano je koji su predmeti obavezni za određenu godinu studija.

Student koji se finansira iz budžeta opredeljuje se za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari 60 ESPB bodova.

Student koji se sam finansira opredeljuje se, u skladu sa studijskim programom za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari 60 ESPB bodova.

Polaganjem ispita student stiče određeni broj ESPB bodova u skladu sa studijskim programom.

Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje isti predmet.

Student koji ne položi izborni predmet, može ponovo upisti isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet.

Student koji se finansira iz budžeta, i koji u toku školske godine po položenim ispitima stekne 60 ESPB bodova, ima pravo da se i u narednoj godini finansira iz budžeta.

Student koji se finansira iz budžeta i koji u toku školske godine ostvari manje od 60 ESPB bodova, može nastaviti studije u statusu studenata koji sam finansira svoje studije.

Student koji sam finansira svoje školovanje i koji u toku školske godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekuće školske godine, može da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta.

Pravo iz prethodnog stava student ostvaruje ako se rangira u okviru ukupnog broja studenta čije se studije finansiraju iz budžeta, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom Škole.

Uspešnost studenta u savlađivanju pojedinih predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se u poenima. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena.

Studijskim programom utvrđuje se srazmera poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena.

Uspeh studenata na ispitu izražava se ocenom od 5 (nije položio) do 10 (odličan).

Student polaže ispit neposredno po okončanju nastave iz tog predmeta.

Ispitni rokovi su: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski.

Ukoliko student ne položi ispit neposredno po okončanju nastave iz određenog predmeta ima pravo da ispit polaže još dva puta u toku iste školske godine.

Izuzetno, student kome je preostao jedan nepoložen ispit upisane godine ima pravo da taj ispit polaže u naknadnom ispitnom roku do početka naredne školske godine.

Student ima pravo da nadležnom organu u Školi podnese prigovor na dobijenu ocenu, ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa zakonom, u roku od 36 časova od dobijanja ocene.

Nadležni organ u Školi u roku od 24 sata od dobijanja prigovora razmatra prigovor i donosi odluku po prigovoru.

Ukoliko se usvoji prigovor studenta, student ponovo polaže ispit u roku od tri dana od dana prijema odluke po prigovoru.

Studentu se, na njegov zahtev, odobrava mirovanje prava i obaveza, u slučaju teže bolesti, upućivanja na stručnu praksu u trajanju od najmanje šest meseci odsluženja i dosluženja vojnog roka, nege deteta do godinu dana života, održavanja trudnoće i u drugim slučajevima predviđenim opštim aktom Škole.

Student odgovara za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila utvrđena opštim aktom.

Opštim aktom Škole utvrđuju se lakše i teže povrede obaveza studenata i disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti studenta.