ПРАВИЛА СТУДИРАЊА

Студијски програм остварује се у току школске године која почиње 1. октобра, а завршава се 30. септембра наредне године.

Школска година остварује се у два семестра, од којих сваки траје 15 недеља.

Зимски семестар траје од 1. октобра до 15. фебруара, а летњи од 16. фебруара до 30. септембра наредне године.

Уписом у Високу пословну школу струковних студија стиче се својство студента.

Студенти Школе имају право и дужност да посећују предавања и вежбе, полажу испите и учествују у другим облицима наставног рада на начин утврђен Статутом, другим актима и наставним планом и програмом Школе.

При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. Студијским програмом прописано је који су предмети обавезни за одређену годину студија.

Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потрeбно да се оствари 60 ЕСПБ бодова.

Студент који се сам финансира опредељује се, у складу са студијским програмом за онолико предмета колико је потрeбно да се оствари 60 ЕСПБ бодова.

Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом.

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти предмет.

Студент који не положи изборни предмет, може поново уписти исти или се определити за други изборни предмет.

Студент који се финансира из буџета, и који у току школске године по положеним испитима стекне 60 ЕСПБ бодова, има право да се и у наредној години финансира из буџета.

Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова, може наставити студије у статусу студената који сам финансира своје студије.

Студент који сам финансира своје школовање и који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће школске године, може да се у наредној школској години финансира из буџета.

Право из претходног става студент остварује ако се рангира у оквиру укупног броја студента чије се студије финансирају из буџета, на начин и по поступку утврђеним општим актом Школе.

Успешност студента у савлађивању појединих предмета континуирано се прати током наставе и изражава се у поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена.

Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена.

Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета.

Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.

Уколико студент не положи испит непосредно по окончању наставе из одређеног предмета има право да испит полаже још два пута у току исте школске године.

Изузетно, студент коме је преостао један неположен испит уписане године има право да тај испит полаже у накнадном испитном року до почетка наредне школске године.

Студент има право да надлежном органу у Школи поднесе приговор на добијену оцену, ако сматра да испит није обављен у складу са законом, у року од 36 часова од добијања оцене.

Надлежни орган у Школи у року од 24 сата од добијања приговора разматра приговор и доноси одлуку по приговору.

Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од три дана од дана пријема одлуке по приговору.

Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају теже болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци одслужења и дослужења војног рока, неге детета до годину дана живота, одржавања трудноће и у другим случајевима предвиђеним општим актом Школе.

Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена општим актом.

Општим актом Школе утврђују се лакше и теже повреде обавеза студената и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента.