Teme za završne radove

Ovde možete pregledati teme za završne radove. Pre početka izrade završnog rada student je u obavezi da se konsultuje sa mentorom oko izrade rada. Takođe, student je u obavezi da prijavi odabranu temu studentskoj službi pre početka izrade rada.

dr Nenad Jovanović
1. Detekcija greške na sloju veze podataka
2. Wireles WAN
3. WAN mreže sa komutacijom vodova
4. WAN mreže sa komutacijom paketa
5. Bezbednost u računarskoj mreži
6. XML
7. Višeslojne WEB aplikacije
8. WAP protokol
9. Objektno modelovanje softvera
10. Apstraktne klase i interfejsi u Javi
11. JAVA GUI
12. JAVA BEANS
dr Danilo Oklobdžija
Elektronsko poslovanje:
1. Digitalna ekonomija
2. e-Government
3. Odnosi sa javnošću i elektronsko poslovanje
4. Baze znanja
5. On-line oglašavanje
6. B2B i B2C poslovni modeli
7. Aplikativna infrastruktura elektronskog poslovanja
8. Sistemi za upravljanje lancem snabdevnja
9. Mobilno e/ poslovanje
10. Analiza kompanijskih podataka.

Računarska grafika i multimedija:
1. Animacija kao element multimedijalnih aplikacija
2. Tekst kao element multimedijalnih aplikacija
3. Uporedna analiza formata za kompresiju multimedijalnih sadržaja
4. Striming audio/video zapisa
5. Specifični protokoli multimedijalnih aplikacija
6. Video konferencije
7. OpenGL – aplikativni interfejs za 2D i 3D grafiku
8. DirectX – aplikativni interfejs za 2D i 3D grafiku.
9. Video kao element multimedijalnih aplikacija
10. Sistemi za projektovanje pomoću računara CAD/CAM sistemi
11. Boja u računarskoj grafici
12. Kompresija multimedijalnih podataka

dr Suzana Marković
Relacione baze podataka i Sistemi za upravljanje bazama podataka:
1. Organizacija podataka
2. Modeli podataka i praktičan primer
3. Upravljacki sistemi baza podataka i sigurnost na Web-u
4. Web aplikacije i baze podataka
5. ORDB – sjedinjene relacijske i objektne tehnologije baza podataka
6. Objektne baze podataka
7. Mobilne baze podataka
8. Document Management system
9. Model i implementacija konkretnog sistema (Access)
10. Model i implementacija konkretnog sistema (MS SQL)

WEB dizajn:
1. Uporedna analiza sajtova dnevnih novina
2. Uporedna analiza obazovnih sajtova
3. Uporedna analiza zdravstvenih sajtova
4. Web portali
5. Dizajn veb stranica
6. Izrada veb sajta konkretnog sistema
7. XHTML i XML
8. Elektronska prodavnica
9. Uporedna analiza sajtova za prodaju knjiga
10. Primena script jezika u veb dizajnu

dr Vladimir Mladenović
Bankarsko poslovanje i platni promet
1. Platne kartice fizičkih i pravnih lica
2. Nastanak bankarstva u Srbiji
3. Novac Evropske monetarne unije
4. Informaciona tehnologija u bankarskom poslovanju
5. Banke kao nosioci platnog prometa
6. Konkurencija u domaćem bankarstvu
7. Savremeno bankartvo
8. Istorijat bankarstva
9. Novac budućnosti
10. Bankarski menadžment i marketing

Elektronsko poslovanje
1. Elektronsko poslovanje kroz B2C model
2. Elektronska trgovina
3. Primena elektronskog poslovanja u osiguranju
4. Elektronsko poslovanje kroz B2B model
5. Elektronski turizam
6. Elektronsko bankarstvo za pravna i fizička lica
7. Elektronsko poslovanje kroz C2C model
8. Primena marketing miksa u elektronskom poslovanju
9. Primena e-poslovanja u Srbiji
10. Najkorišćeniji inostrani sajtovi elektronske trgovine u Srbiji

dr Jasminka Đuričanin
Finansijske intitucije i tržišta
1. Finansijsko tržište-integralni izraz međusobno povezanih tržišta
2. Infrastruktura finansijskog tržišta
3. Inovativne i strukturalne dimenzije finansijskog tržišta
4. Tržište novca
5. Devizno tržište
6. Tržište kapitala
7. Investicioni fondovi
8. Penzioni fondovi i osiguravajuće kuće
9. Berze –  specijalizovana tržišta hartija od vrednosti
10. Finansijsko tržište u našoj zemlji
11. Finansijske institucie Srbije
12. Finansijska tržišta ekonomija u tranziciji
13. Perspektive razvižoja finansijskot tržišta Srbije

Marketing
1. Satisfakcije kupaca.
2. Razumevanje ponašanja kupaca.
3. Primena upitnika u istraživanju tržišta.
4. Marketing usluga.
5. Segmentacija poslovnih tržišta.
6. Pozicioniranje proizvoda.
7. Direktni marketing.
8. Odnosi sa javnošću i publicitet.
9. Koncentrisani marketing.
10. Globalno marketing okruženje.
11. Integrisane marketing komunikacije.
12. Publicitet u marketingu.
13. Prodaja i distribucija.
14. Segmentacija korisnika.
15. Kako napraviti marketing plan.

Spoljnotrgovinsko poslovanje
1. Međunarodna trgovina
2. Načela međunarodnog trgovinskog prava
3. Međunarodna plaćanja
4. Korespodentski odnosi među bankama
5. Tehnika realizacije izvoznog posla
6. Privremeni spoljnotrgovinski poslovi
7. Redovni spoljnotrgovinski poslovi
8. Barter poslovi
9. Zajednička ulaganja
10. Slobodne carinske prodavnice, slobodne carinske zone, off šor poslovi

kontakt adresa: j.djuricanin@gmail.com

dr Jelena Veličković
Revizija finansijskih izveštaja
1. Etika za profesionalne računovođe
2. Revizija budžetskih ustanova
3. Revizija na globalnom nivou
4. Planiranje revizije i analitičke procedure
5. Revizijski dokazi i dokumentovanja
6. Ubedljivost dokaza i cena pribavljanja dokaza
7. Radna dokumentacija
8. Izveštaji revizije
9. Prevare i drugi nezakoniti poslovi
10. Revizija finansijskih institucija

Bankarstvo
1. Banke kao finansijski akteri
2. Geneza domaćeg bankarskog sektora
3. Definisanje i upravljanje bankarskim rizicima
4. Bankarski kreditni posao
5. Vrste i uloga bankarskih proizvoda
6. Kapital i upravljanje kapitalom banaka
7. Međunarodno bankarstvo
8. Upravljanje aktivom i pasivom banke
9. Formiranje finansijskog i investicionog potencijala banke
10. Centralna banka kao regulator bankarskog sektora

Marketing
1. Upravljanje marketingom
2. Instrumenti marketinga – proizvod
3. Instrumenti marketinga – cena
4. Instrumenti marketinga – promocija
5. Instrumenti marketinga – distribucija
6. Dimenzije istraživanja tržišta
7. Izbor metoda prikupljanja podataka
8. Kreiranje anketnih upitnika
9. Posebna područja istraivanja marketinga
10. Analiza podataka i izrada izveštaja o rezultatima istraživanja

dr Kristina Cvetković
Finansijski menadžment
1. Osnovni elementi finansijske analize
2. Izveštaji o tokovima finansijskih sredstava
3. Upravljanje neto obrtnim sredstvima
4. Upravljanje gotovinom
5. Kreditna politika preduzeća
6. Dugoročni izvori finansiranja
7. Kratkoročni izvori finansiranja
8. Cena kapitala
9. Finansijska situacija firme
10. Finansijsko planiranje

Logistika
1. Logistički menadžment
2. Logističke aktivnosti
3. Poslovna logistika kao element poslovanja
4. Pozicioniranje logističkih poslova u preduzeću
5. Logistika nabavke
6. Menadžment zaliha
7. Menadžment transporta
8. Informacioni sistemi u integrisanoj logistici
9. Menadžment skladištenja
10. Činioci koji utiču na organizovanje funkcije poslovne logistike
11. Razvoj logističkog koncepta poslovanja
12. Logistika unutrašnjeg transporta
13. Marketingška orjentacija logističkog upravljanja
14. Kapacitet skladišta
15. Nabavka kao činilac poslovnog uspeha

Menadžment
1. Osnove i razvoj menadžmenta
2. Menadžeri i njihovo okruženje
3. Klasifikovanje menadžmenta
4. Planiranje
5. Poslovne strategije
6. Organizovanje
7. Organizacioni dizajn
8. Liderstvo
9. Motivisanje
10. Komuniciranje
11. Kontrola
12. Kontroling
13. Menadžment promena i inovacija
14. Savremene tendencije menadžmenta
15. Stilovi liderstva

dr Ljubiša Milačić
Poslovne finansije
1. Predviđanje kao preduslov finansijskog odlučivanja
2. Finansijska analiza u funkciji finansijkog planiranja
3. Finansijsko odlučivanje u uslovima rizika
4. Vrste rizika i dejstvo leveridža
5. Finansijsko planiranje i ocena efektivnosti investicija
6. Investicione odluke u uslovima rizika
7. Izvori finansiranja savremenog preduzeća
8. Cena kapitala
9. Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima
10. Finansijska ocena i rangiranje investicionih projekata
dr Sretko Ribać
Monetarne i javne finansije
1. Brzina opticaja novca
2. Funkcije novca i kredita
3. Uzroci inflacije u Srbiji u periodu tranzicije
4. Funkcije Centralne banke
5. Instrumenti monetarno-kreditne politike
6. Funkcionisanje novca u međunarodnom platnom prometu
7. Kreditni potencijal poslovne banke
8. Funkcije javnih rashoda
9. Metodologija izrade i donošenja budžeta
10. Emisija i otplata javnog zajma

Računovodstvo
1. Knjigovodstvena evidencija finansijskih sredstava u preduzeću …
2. Knjigovodstvena evidencija osnovnih sredstava preduzeća …
3. Knjigovodstvena evidencija materijala preduzeća …
4. Evidencija nabavke robe u trgoviskom preduzeću …
5. Knjigovodstveno iskazivanje troškova preduzeća …
6. Knjigovodstveno iskazivanje prihoda u preduzeću …
7. Utvrđivanje ostvarenog finansijskog rezultata preduzeća …
8. Bilans stanja kao osnovni računovodstveni iskaz preduzeća …
9. Bilans uspeha kao osnovni računovodstveni iskaz preduzeća …
10. Predbilansna (predzaključna) knjiženja.

dr Jasminka Đurović
Utvrđivanje i naplata javnih prihoda
1. Uticaj poreza na privredne tokove
2. Fiskalni prihodi u Srbiji
3. Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava
4. Nefiskalni prihodi u Srbiji
5. Poreske prijave – značaj i podela
6. Teorijsko obrazloženje fiskalne decentralizacije.
7. Uloga i uticaj PDV-a, u ukupnim budžetskim prihodima u Srbiji
8. Porez na dohodak građana. Analiza u opštini…
9. Sadržaj i osnovni principi privređivanja državnog budžeta
10. Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave
dr Srećko Radojičić
Carinski upravni postupak
1. Carinski postupak nad robom, koja je predmet prava zaštite int. Svojine
2. Prodaja carinske robe i raspored prihoda
3. Organi za vođenje prekršajnog prihoda
4. Zaštitna meara oduzimanja robe koja je predmet prekršaja
5. Krivična dela krijumčarenja
6. Zaštitne i druge mere u carinskom upravnom postupku
7. Podela carinskih prekršaja po kriterijumu srodnosti i međusobne povezanosti
8. Prekršaji koji nastaju netačnim prijavljivanjem podataka o carinskoj robi
9. Posebni postupci u okviru stavljanja robe u carinski postupak
10. Rešenja u carinskom upravnom postupku
dr Marija Marčetić
Carinsko i devizno poslovanje
1. Carinski postupak i Incoterms
2. Carine kao izvor javnog prihoda
3. Instrumenti carinske politike u EU
4. Pojam i vrste carina i carinskih tarifa
5. Pojam carinske unije sa primerima
6. Slobodne zone u funkciji unapređnja izvoza
7. Devizno poslovanje
8. Međunarodna carinska saradnja na suzbijanju krijumčarenja
9. Uticaj carinakih stopa na domaću proizvodnju
10. Stavljanje robe u slobodan promet (carinjenje robe)

Poreski sistem i politika
1. Ciljevi, elementi i načela oporezivanja
2. Porez na dobit preduzeća
3. PDV
4. Siva ekonomija i izbegavanje plaćanja poreza u svetu i kod nas
5. Porez na dohodak fizičkih lica
6. Porez na imovinu
7. Akcize, carine i druge dažbine
8. Fiskalna politika u funkciji privrednog razvoja
9. Poreska evazija
10. Vrste javnih prihoda

Međunarodni transport, špedicija i osiguranje
1. Odgovornost prevozioca  u saobraćaju
2. Specijalni poslovi špeditera
3. Poslovi uvoza u međunarodnoj špediciji i  transportno osiguranje (sa regulativom i primerima iz prakse)
4. Primena incoterms termina
5. Uloga špeditera u spoljnotrgovinskom poslovanju
6. Železnički saobraćaj perspektive i razvoj
7. Poslovi izvoza u međunarodnoj špediciji i  transportno osiguranje (sa regulativom i primerima iz prakse)
8. Uloga međunarodnog špeditera u osiguranju robe
9. Ugovor o osiguranju
10. Pojam reosiguranja

mr Slađana Mušikić
Ekonomija
1. Pojmovno definisanje i tipovi nezaposlenosti
2. Struktura i kretanje nezaposlenosti u privredi Republike Srbije posle 2000. godine
3. Karakteristike nezaposlenosti Topličkog regiona i njene društvene posledice
4. Strane direktne investicije i iskustva Republike Srbije u privlačenju stranih direktnih investicija
5. Monopoli, oligopoli i monopolska konkurencija
6. Inflacija u  Republici  Srbiji – kretanje i uticaj na makroekonomske pokazatelje
7. Ciljevi, instrumenti i uticaj monetarne politike
8. Značaj akcionarstva i uloga akcijskog kapitala u kontrolipreduzeća
9. Privatizacija javnih preduzeća u Republici Srbiji i ostvareni rezultati
10. Kapitalna ulaganja i investicije
mr Nebojša Mitić
Računovodstvo
1. Uticaj prihoda i rashoda na finansijsko poslovanje preduzeća
2. Nabavka i trošenje osnovnih sredstava u preduzeću
3. Finansijsko planiranja poslovanja preduzeća
4. Evidentiranje osnovnih sredstava
5. Aspekti analize poslovanja preduzeća
6. Budžetsko računovodstvo
7. Finansijski izveštaj
8. Pribavljanje finansijskih sredstava
9. Knjigovodstvena evidencija materijala
10. Nastanak obaveza u poslovanju
dr Olivera Đurić
Poreski sistem i politika
1. Pojam i vrste javnih prihoda, javni prihodi Repubike Srbije.
2. Poreske olakšice u sistemu poreza na dobit preduzeća
3. Modeli oporezivanja dohotka fizičkih lica i  izbor određenog sistema poreza na dohodak
4. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u Republici Srbiji.
5. Samodoprinos-parafiskalni prihod
6. Carinski sistem Republike Srbije
7. Takseni sistem Republike Srbije.
8. Porez na premije neživotnih osiguranja; porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara i naknada za zagađivanje životne sredine
9. Akcize(trošarine) i dobit monopolskih preduѕeća
10. Pojam  i uzroci dvostrukog oporezivanja, unilateralne i bilateralne mere za sprečavanje dvostrukog oporezivanja i funkcionisanje međunarodnih konvencija o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Poresko knjigovodstvo i evidencija
1. Posebni postupci oporezivanja u sistemu poreza na dodatu vrednost: mali poreski obveznici, poljoprivrednici, turističke agencije i polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti
2. Prethodni porez kod poreza na dodatu vrednost, podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak, obračun poreza i poreska prijava PPPDV.
3. Godišnji porez na dohodak građana,  porezi na imovinu, obračun poreza i poreske prijave.
4. Porez na dohodak građana – obračun poreza i poreske prijave poreza na zarade,  na prihode od samostalne delatnosti,  kapitala i ostale prihode
5. Porez na dohodak građana – obračun poreza i poreske prijave poreza  na prihode od nepokretnosti,  autorskih prava, prava industrijske svojine
6. Zahtev za povraćaj poreza,  poreska refakcija u sistemu PDV-a
7. Vođenje poslovnih knjiga obaveza poreskih obveznika.
8. Porez na dobit preduzeća – poreske prijave i neophodna dokumentacija
9. Informacioni sistem poreske uprave kao podrška evidentiranju javnih prihoda u poreskoj upravi
10. Evidencija prometa putem fiskalnih kasa.

dr Snežana Mihajlov
Poslovne komunikacije
1. Uticaj povratnih informacija na uspešnost komunikacionog procesa
2. Psihološke barijere u efikasnom komuniciranju
3. Kulturološke barijere efikasnom komuniciranju
4. Aspekti intrapersonalne komunikacije
5. Uloga osećanja inferiornosti u komunikaciji
6. Uloga osećanja superiornosti u komunikaciji
7. Narcisoidnost u komunikaciji
8. Uzroci agresivnog stila u komunikciji
9. Uzroci pasivnog stila u komunikaciji
10. Uzroci argesivno-pasivnog stila u komunikaciji
11. Uloga asertivnog ponašanja u komunikaciji
12. Tehnike asertivne komunikacije
13. Unutrašnje barijere slušaoca u komunikaciji
14. Unutrašnje barijere govornika u komunikaciji
15. Fizičke barijere kod slušanja
16. Denotativno i konotativno značenje reči
17. Uloga paralingvističkih neverbalnih znakova u komunikaciji
18. Uloga kinezičkih neverbalnih znakova u komunikaciji
19. Uloga proksemičkih neverbalnih znakova u komunikaciji
20. Poreklo neverbalne komunikacije
21. Funkcije neverbalne komunikacije
22. Kulturološki pogled na gestove u komunikaciji
23. Uloga i značaj web sajta u stvaranju imidža organizacije
24. Prednosti i nedostaci glasina u poslovnom komuniciranju
25. Formalne komunikacione mreže u poslovnom komuniciranju
26. Uloga i značaj poslovnih prezentacija u poslovnom komuniciranju
27. Organizacija i upravljanje poslovnim sastancima
28. Formalna poslovna korespodencija
29. Komunikacija putem elektronskih medija
30. Uloga korporativnog oglašavanja u poslovnom komuniciranju
31. Brend kao forma poslovnog komuniciranja
32. Imidž u poslovnom svetu
33. Uticaj društvenih mreža na komunikaciju
34. Komuniciranje u poslovnom razgovoru
35. Mesto i uloga lidera u komuniciranju i pregovaranju
36. Uticaj komunikacionih kanala na prenos poruka
37. Brendiranje i korporativna kultura
38. Poslovni imidž menadžera u organizaciji
39. Uticaj imidža i reputacije kompanije na potrošače
40. Glasine, tračevi i ogovaranja u poslovnom komuniciranju
41. Trač kao oblik komunikacije

Menadžment ljudskih resursa
1. Tržište rada i ljudski resursi
2. Praksa ljudskih resursa u globalizovanim organizacijama
3. Eksternalizacija aktivnosti ljudskih resursa
4. Perspektive raspoloživosti radne snage u budućnosti
5. Zadovoljstvo poslom i organizaciona posvećenost: sličnosti i razlike
6. Istraživanja u oblasti odnosa privatnog života i posla
7. Uloga ljudskih resursa u upravljanju rastom malog preduzeća
8. Fluktuacija radne snage u korporacijama
9. Agencije za zapošljavanje u srbiji
10. Emocionalna iscrpljenost kao prepreka za rad

Preuzmite uputstvo za izradu diplomskih radova kod predmetnog nastavnika dr Snežane Mihajlov

dr Dragan Turanjanin
Menadžment kvaliteta
1. Standardi i standardizacija
2. TQM – timski rad
3. Tehnike upravljanja kvalitetom
4. Ekonomski aspekt upravljanja kvalitetom
5. Merila uspešnosti poslovanja strateškog plana
6. Menadžment kvaliteta u marketingu
7. Menadžment kvaliteta proizvodnje
8. Organizacija kontrole kvaliteta
9. Menadžment kvaliteta u bankarstvu
10. Menadžment kvaliteta u školstvu

Menadžment proizvodnje i usluga
1. Primena računara u proizvodnji
2. Programi menadžmenta proizvodnje
3. Informacioni sistemi proizvodnje i menadžmenta
4. Modeli menadžmenta proizvodnje
5. Fleksibilna proizvodnja
6. Pravovremena proizvodnja
7. Uslužne delatnosti
8. Menadžment u uslovima tranzicije uslužnih delatnosti
9. Klasifikacija usluga i delatnosti koje se njima bave
10. Osnovna načela menadžmenta usluga
11. Osnovne funkcije menadžmenta usluga

Menadžment međunarodne nabavke
1. Međunarodna nabavka
2. Ciljevi kompanije u odnosu na strateški razvoj.
3. Koncept razvoja menadžmenta lanca prodaje
4. Sistemi međunarodne nabavke za standardne artikle
5. Sistemi međunarodne nabavke za nestandardne artikle
6. Analiza efikasnosti međunarodne nabavke
7. IT i nabavka
8. IT sistemi međunarodne nabavke
9. Evaluacija i selekcija snabdevača
10. Osnovni koncepti i tehnike menadžmenta međunarodne nabavke

mr Gordana Prlinčević
Menadžment proizvodnje
1. Operativni menadžment i donošenje odluka
2. Upravljanje inovacionim projektima
3. Računarski integrisani proizvodni sistemi
4. Elektronsko upravljanje proizvodnjom
5. Kontinunalno poboljšanje proizvodnje
6. Fleksibilni proizvodni sistemi
7. Upravljanje istraživanjem i razvojem
8. Upravljanje lancem vrednosti
9. Menadžment lanca nabavke
10. Upravljački sistemi i modeli

Statistika
1. Prikazivanje statističkih serija
2. Izračunate srednje vrednosti
3. Pozicione srednje vrednosti
4. Mere varijacije i invarijante
5. Mere asimetrije i spljoštenosti
6. Statistička verovatnoća
7. Teorijski rasporedi
8. Metod uzorka I ocene na osnovu uzorka
9. Dinamička analiza
10. Regresiona i korelaciona analiza.

dr Dragana Đurić
Ekonomika preduzeća
1. Karakteristike preduzeća kao sistema
2. Funkcije preduzeća
3. Vrste preduzeća
4. Osnovna ili stalna sredstva preduzeća
5. Obrtna sredstva preduzeća
6. Angažovanje sredstava u reprodukciji
7. Trošenje sredstava u reprodukciji
8. Pojavni oblici rezultata preduzeća
9. Princip produktivnosti u funkciji efikasnosti poslovanja preduzeća
10. Princip ekonomičnosti u funkciji efikasnosti poslovanja preduzeća
11. Princip rentabilnosti u funkciji efikasnosti poslovanja preduzeća
12. Princip finansijskog poslovanja preduzeća u funkciji njegove efikasnosti
13. Raspodela neto dobiti preduzeća
14. Strategija razvoja preduzeća
15. Kalkulacija cene koštanja

Internacionalna biznis administracija
1. Funkcionisanje preduzeća u globalnom okruženju
2. Osnovne karakteristike globalnih kompanija
3. Značaj menadžmenta za funkcionisanje globalnih kompanija
4. Značaj liderstva za funkcionisanje globalnih kompanija
5. Funkcija planiranja u globalnim kompanijama
6. Funkcija organizovanja u globalnim kompanijama
7. Aktivno liderstvo u globalnim kompanijama
8. Funkcija kontrole u globalnim kompanijama
9. Veštine globalnih lidera i menadžera
10. Trening i edukacija globalnih lidera i menadžera
11. Uloga lidera i menadžera u globalnim kompanijama
12. Potreba uključivanja naših preduzeća u globalne poslovne procese
13. Pozicija naših preduzeća u globalnim razmerama
14. Uticaj globalnog liderstva i menadžmenta na poslovanje naših preduzeća
15. Potreba kreiranja globalnih lidera i menadžera u našoj zemlji

dr Sonja Dogandžić
Menadžment
1. Planiranje kao bitan faktor razvoja menadžmenta
2. Karakteristike funkcije kontrole u menadžmentu
3. Motivacija i liderstvo u funkciji razvoja menadžmenta
4. Uloga i značaj menadžmenta u procesu transformacije preduzeća
5. Oblici organizovanja preduzeća, teoretska i praktična iskustva
6. Organizovanje kao bitan faktor razvoja menadžmenta
7. Uloga i zastupljenost menadžmenta
8. Praktična primena modela departmentalizacije u preduzeću
9. Klasifikacija i karakteristike menadžera
10. Međuzavisnost dimenzije preduzeća i vrste menadžmenta

Preduzetništvo
1. Naučni doprinos razvoju preduzetništva
2. Analiza izvora sistemskih inovacija
3. Uspešan preduzetnik i preduzetnički proces
4. Neophodnost biznis plana u preduzetničkom odlučivanju
5. Uloga  marketinga u formiranju optimalne preduzetničke aktivnosti
6. Izvori  finansiranja poslovanja preduzeća
7. Osnovni oblici organizovanja preduzeća u Srbiji
8. Međuzavisnost dimenzija preduzeća i preduzetništva
9. Formiranje organizacione strukture u preduzetničkoj firmi
10. Preduzetničko ponašanje na finansijskom tržištu Srbije