KONKURS – UPIS 2020/2021 – TREĆI UPISNI ROK

T R E Ć I    U P I S N I    R O K

Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace upisuje na prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine u trećem upisnom 309 studenata koji plaćaju školarinu na sledećim studijskim programima:

Studijski programi Budžet Samofinansirajući Ukupno
Odsek Blace
Računarstvo i informatika 7 7
Finansije i računovodstvo 70 70
Porezi i carina 66 66
Poslovna ekonomija 70 70
Turizam 20 20
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove:
Jagodina 37 37
Dimitrovgrad 39 39
 UKUPNO: 309 309

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit.

TREĆI KONKURSNI ROK traje traje od 28. septembra 2020. godine do 07. oktobra 2020. godine i to:

 

28. i 29. septembar 2020.godine Prijavljivanje kandidata
Prijave za upis se podnose na šalterima studentske službe Odseka Blace, odnosno visokoškolskih jedinica Jagodina i Dimitrovgrad
Uz popunjen prijavni list, potvrdu i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na iznos od 5000,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305), kandinati podnose FOTOKOPIJE SLEDEĆIH DOKUMENATA (ORIGINALNA DOKUMENTA NA UVID):

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • svedočanstva svih razreda završene srednje škole
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu

Napomena: Prijemni list i potvrda preuzimaju se na šalterima studentske službe ili se mogu preuzeti sa linkova na dnu ove stranice.

Polaganje prijemnog ispita 30. septembar 2020. godine u 10:00 časova
Kandidati za upis na studijske programe Finansije i računovodstvo, Porezi i carina, Poslovna ekonomija i Turizam polažu prijemni ispit iz dva od ponuđenih šest predmeta: Matematika, Statistika, Informatika, Sociologija, Ekonomija i Ekonomika preduzeća
Kandidati za upis na studijskom programu Računarstvo i informatika polažu prijemni ispit iz dva od ponuđenih četiri predmeta: Matematika, Statistika, Informatika i Sociologija.
Test prijemnog ispita iz predmeta Sociologija, Ekonomija i Ekonomika preduzeća obuhvata po 20 pitanja i svaki tačan odgovor vrednuje se sa 1,5 bodom. Test prijemnog ispita iz predmeta Matematika, Informatika i Statistika obuhvata po 10 pitanja i svaki tačan odgovor vrednuje se sa 3 boda. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.
30. septembar 2020. godine od 13:00 časova Objavljivanje
PRIVREMENE RANG LISTE
Kandidati će biti rangirani prema pokazanom uspehu na prijemnom ispitu koji nosi najviše 60 bodova i uspehu iz srednje škole koji nosi najviše 40 bodova
02. oktobar 2020.godine Objavljivanje
KONAČNE RANG LISTE
Konačna rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Akademije – Odsek za poslovne studije Blace – www.vpskp.edu.rs
Upis primljenih kandidata 05. i 06. oktobar 2020. godine od 09 do 14 časova.
Kandidati koji su ispunili uslov za upis dužni su da se upišu u predviđenom roku.
Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • orginalni Izvod iz matične knjige rođenih,
 • orginalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • originalna diploma o položenom maturskom odnosno završnom ispitu,
 • dva obrazca ŠV-20 (prijavni list za upis studenata)
 • indeks
 • dve fotografije formata 3,5 cm h 4,5 cm
 • dokaz o uplati naknade za studentski standard na iznos od 4500,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305)
 • dokaz o uplati naknade za dokumentaciju za upis i naknada za izdavanje indeksa od 1000,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305)
 • dokaz o uplati školarine za studente koji plaćaju školarinu na iznos od 6500,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305). Godišnju školarinu u iznosu od 65.000,00 dinara je moguće platiti u 10 mesečnih rata.
07. oktobar 2020.godine od 09:00 do 14:00 časova Upis kandidata koji su položili prijemni ispit ali su uspod dozvoljenog broja po Konačnoj rang listi za studijski program za koji su konkurisali (Promena studijskog programa).
07. oktobar 2020. godine do 10:00 časova Prijavljivanje kandidata koji su položili prijemni ispit (ukoliko su polagali iste predmete koji se polažu na studijskom programu koji žele da upišu uz potvrdu visokoškolske ustanove o položenom prijemnom ispitu i brojem osvojenih bodova).
07. oktobar 2020. godine od 12:00 do 14:00 časova Objavljivanje Konačne rang liste i upis za kandidate koji su položili prijemni ispit na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Na nivou Odseka upisuje se po jedan student (na studijskom programu po izboru) koji se finansira iz bidžeta RS sa invaliditetom, student pripadnik romske nacionalnosti i državljanin RS koji je u školskoj 2019/2020. godini završio srednju školu u inostranstvu

Svu potrebnu dokumentaciju za polaganje prijemnog ispita (izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstva svih razreda završene srednje škole, diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu), prijavni list, potvrdu i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na iznos od 5000,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305) kandidati mogu dostaviti poštom na adresu: Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Odsek za poslovne studije Blace, ul. Kralja Petra I, br. 1, 18420 Blace (sa naznakom ZA STUDENTSKU SLUŽBU).

Svu potrebnu dokumentaciju kandidati mogu skenirati i poslati na mejl: info@vpskp.edu.rs, a originale doneti na dan polaganja prijemnog ispita.

Ovde možete preuzeti prijavni list i potvrdu:

Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu Akademije – Odsek Blace ili dobiti pozivom na broj telefona 027/371-377