KONKURS – UPIS 2020/2021 – PRVI UPISNI ROK

P R V I    U P I S N I    R O K

Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace upisuje na prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine 560 studenta na sledećim studijskim programima:

Studijski programi Budžet Samofinansirajući Ukupno
Odsek Blace
Računarstvo i informatika 30 30 60
Finansije i računovodstvo 30 90 120
Porezi i carina 55 95 150
Poslovna ekonomija 10 80 90
Turizam 10 30 40
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove:
Jagodina 0 50 50
Dimitrovgrad 0 50 50
 UKUPNO: 135 425 560
22. – 26. jun 2020.godine Prijavljivanje kandidata
Prijave za upis se podnose na šalterima studentske službe Odseka Blace, odnosno visokoškolskih jedinica Jagodina i Dimitrovgrad
Uz popunje prijavni list, potvrdu i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na iznos od 5000,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305), kandinati podnose FOTOKOPIJE SLEDEĆIH DOKUMENATA (ORIGINALNA DOKUMENTA NA UVID):

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole
 • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 • Napomena: Prijemni list i potvrdu preuzimaju se na šalterima studemtske službe

Polaganje prijemnog ispita 01. jul 2020. godine u 10:00 časova
Kandidati za upis na studijske programe Finansije i računovodstvo, Porezi i carina, Poslovna ekonomija i Turizam polažu prijemni ispit iz dva od ponuđenih šest predmeta: Matematika, Statistika, Informatika, Sociologija, Ekonomija i Ekonomika preduzeća
Kandidati za upis na studijskom programu Računarstvo i informatika polažu prijemni ispit iz dva od ponuđenih četiri predmeta: Matematika, Statistika, Informatika i Sociologija.
Test prijemnog ispita iz predmeta Sociologija, Ekonomija i Ekonomika preduzeća obuhvata po 20 pitanja i svaki tačan odgovor vrednuje se sa 1,5 bodom. Test prijemnog ispita iz predmeta Matematika, Informatika i Statistika obuhvata po 10 pitanja i svaki tačan odgovor vrednuje se sa 3 boda.Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.
03. jul 2020. godine od 11:00 časova Objavljivanje
PRIVREMENE RANG LISTE
Kandidati će biti rangirani prema pokazanom uspehu na prijemnom ispitu koji nosi najviše 60 bodova i uspehu iz srednje škole koji nosi najviše 40 bodova
Podnošenje prigovora 04. jul 2020.godine do 11:00 časova
Učesnik upisa koji smatra da redosled kandidata ne preliminarnoj rang listi nije utvrđen na način predviđen pravilima upisa, može podneti pismeni prigovor predsedniku Akademije u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste. Predsednik Akademije donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora.
07. jul 2020.godine Objavljivanje
KONAČNE RANG LISTE
Konačna rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Akademije – Odsek za poslovne studije Blace – www.vpskp.edu.rs
Upis primljenih kandidata 08.,09.,10.,13., jul 2020. godine od 09 do 14 časova.
Kandidati koji su ispunili uslov za upis dužni su da se upišu u predviđenom roku.
Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • orginalni Izvod iz matične knjige rođenih,
 • orginalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • originalna diploma o položenom maturskom odnosno završnom ispitu,
 • dva obrazca ŠV-20 (prijavni list za upis studenata)
 • indeks
 • dve fotografije formata 3,5 cm h 4,5 cm
 • dokaz o uplati naknade za studentski standard na iznos od 4500,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305)
 • dokaz o uplati naknade za dokumentaciju za upis i naknada za izdavanje indeksa od 1000,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305)
 • dokaz o uplati školarine za studente koji plaćaju školarinu na iznos od 6500,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305). Godišnju školarinu u iznosu od 65.000,00 dinara je moguće platiti u 10 mesečnih rata.
(Napomena: Studenti koji su ostvarili pravo na finansiranje o trošku budžeta RS mogu izvršiti upis 08. i 09. jula. Dana 09. jula u 14:00 časova izvršiće se pomeranje rang liste za upis studija koje se finansiraju iz budžeta RS i na mesto neupisanih studenata upisaće se samofinansirajući studenti ispod crte).
14.i 15 jul 2020.godine od 09:00 do 14:00 časova Upis kandidata koji su položili prijemni ispit ali su uspod dozvoljenog broja po Konačnoj rang listi za studijski program za koji su konkurisali (Promena studijskog programa).
15. i 16. jul 2020. godine 10:00 časova Prijavljivanje kandidata koji su položili prijemni ispit (ukoliko su polagali iste predmete koji se polažu na studijskom programu koji žele da upišu uz potvrdu visokoškolske ustanove o položenom prijemnom ispitu i brojem osvojenih bodova).
16. jul 2020. godine od 12:00 do 14:00 časova Objavljivanje Konačne rang liste i upis za kandidate koji su položili prijemni ispit ha drugoj visokoškolskoj ustanovi

Na nivou Odseka upisuje se po jedan student (na studijskom programu po izboru) koji se finansira iz bidžeta RS sa invaliditetom, student pripadnik romske nacionalnosti i državljanin RS koji je u školskoj 2019/2020. godini završio srednju školu u inostranstvu

Svu potrebnu dokumentaciju za polaganje prijemnog ispita (izvod iz matične knjige rođenih, svedočanstva svih razreda završene srednje škole, diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu), prijavni list, potvrdu i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na iznos od 5000,00 dinara (žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8305) kandidati mogu dostaviti poštom na adresu: Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Odsek za poslovne studije Blace, ul. Kralja Petra I, br. 1, 18420 Blace (sa naznakom ZA STUDENTSKU SLUŽBU).

Svu potrebnu dokumentaciju kandidati mogu skenirati i poslati na mejl: info@vpskp.edu.rs, a originale doneti na dan polaganja prijemnog ispita.

Ovde možete preuzeti prijavni list i potvrdu:

Sve dodatne informacije možete pronaći na sajtu Akademije – Odsek Blace ili dobiti pozivom na broj telefona 027/371-377