KОНКУРС – УПИС 2020/2021 – ДРУГИ УПИСНИ РОК

Д Р У Г И    У П И С Н И    Р О К

Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Блаце уписује на прву годину основних студија школске 2020/2021. године 364 студента на следећим студијским програмима:

Студијски програми Буџет Самофинансирајући Укупно
Одсек Блаце
Рачунарство и информатика 14 14
Финансије и рачуноводство 79 79
Порези и царина 83 83
Пословна економија 77 77
Туризам 26 26
Високошколске јединице ван седишта установе:
Јагодина 42 42
Димитровград 43 43
 УКУПНО: 364 364

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем или трогодишњем трајању и положили пријемни испит.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје траје од 01. септембра 2020. године до 15. септембра 2020. године и то:

 

01., 02. i 03. септембар 2020.године Пријављивање кандидата
Пријаве за упис се подносе на шалтерима студентске службе Одсека Блаце, односно високошколских јединица Јагодина и Димитровград
Уз попуњен пријавни лист, потврду и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на износ од 5000,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8305), кандинати подносе ФОТОКОПИЈЕ СЛЕДЕЋИХ ДОКУМЕНАТА (ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД):

  • извод из матичне књиге рођених
  • сведочанства свих разреда завршене средње школе
  • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту

Напомена: Пријемни лист и потврда преузимају се на шалтерима студентске службе или се могу преузети са линкова на дну ове странице.

Полагање пријемног испита 08. септембар 2020. године у 10:00 часова
Кандидати за упис на студијске програме Финансије и рачуноводство, Порези и царина, Пословна економија и Туризам полажу пријемни испит из два од понуђених шест предмета: Математика, Статистика, Информатика, Социологија, Економија и Економика предузећа
Кандидати за упис на студијском програму Рачунарство и информатика полажу пријемни испит из два од понуђених четири предмета: Математика, Статистика, Информатика и Социологија.
Тест пријемног испита из предмета Социологија, Економија и Економика предузећа обухвата по 20 питања и сваки тачан одговор вреднује се са 1,5 бодом. Тест пријемног испита из предмета Математика, Информатика и Статистика обухвата по 10 питања и сваки тачан одговор вреднује се са 3 бода. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош.
09. септембар 2020. године од 11:00 часова Објављивање
ПРИВРЕМЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ
Кандидати ће бити рангирани према показаном успеху на пријемном испиту који носи највише 60 бодова и успеху из средње школе који носи највише 40 бодова
10. септембар 2020.године Објављивање
КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
Коначна ранг листа биће објављена на огласној табли и на сајту Академије – Одсек за пословне студије Блаце – www.vpskp.edu.rs
Упис примљених кандидата 11.,14. и 15. септембар 2020. године од 09 до 14 часова.
Кандидати који су испунили услов за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.
За упис су неопходна следећа документа:

 • оргинални Извод из матичне књиге рођених,
 • оргинална сведочанства свих разреда средње школе,
 • оригинална диплома о положеном матурском односно завршном испиту,
 • два образца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената)
 • индекс
 • две фотографије формата 3,5 цм х 4,5 цм
 • доказ о уплати накнаде за студентски стандард на износ од 4500,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8305)
 • доказ о уплати накнаде за документацију за упис и накнада за издавање индекса од 1000,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8305)
 • доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школарину на износ од 6500,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8305). Годишњу школарину у износу од 65.000,00 динара је могуће платити у 10 месечних рата.
14. септембар 2020.године од 09:00 до 14:00 часова Упис кандидата који су положили пријемни испит али су успод дозвољеног броја по Коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (Промена студијског програма).
14. септебар 2020. године до 10:00 часова Пријављивање кандидата који су положили пријемни испит (уколико су полагали исте предмете који се полажу на студијском програму који желе да упишу уз потврду високошколске установе о положеном пријемном испиту и бројем освојених бодова).
15. септембар 2020. године од 12:00 до 14:00 часова Објављивање Коначне ранг листе и упис за кандидате који су положили пријемни испит ха другој високошколској установи

На нивоу Одсека уписује се по један студент (на студијском програму по избору) који се финансира из биџета РС са инвалидитетом, студент припадник ромске националности и држављанин РС који је у школској 2019/2020. години завршио средњу школу у иностранству

Сву потребну документацију за полагање пријемног испита (извод из матичне књиге рођених, сведочанства свих разреда завршене средње школе, диплома о положеном завршном, односно матурском испиту), пријавни лист, потврду и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на износ од 5000,00 динара (жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8305) кандидати могу доставити поштом на адресу: Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек за пословне студије Блаце, ул. Краља Петра I, бр. 1, 18420 Блаце (са назнаком ЗА СТУДЕНТСКУ СЛУЖБУ).

Сву потребну документацију кандидати могу скенирати и послати на мејл: info@vpskp.edu.rs, а оригинале донети на дан полагања пријемног испита.

Овде можете преузети пријавни лист и потврду:

Све додатне информације можете пронаћи на сајту Академије – Одсек Блаце или добити позивом на број телефона 027/371-377