Високошколска јединица Јагодина

Студијски програм Финансије и рачуноводство усклађен је са савременим токовима и стањем науке и струке из области финансија и рачуноводства и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм Финансије и рачуноводство је усаглашен са више одговарајућих студијских програма из европских образовних институција, као и са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија и начина студирања. Ради усклађивања са европским системом образовања извршене су анализе студијских програма европских високошколских установа.

СТАНДАРД 1: Структура студијског програма

Студијски програм носи назив Финансије и рачуноводство и намењен је студентима који су заинтересовани за стицање знања и разумевање кључних аспеката финансија и рачуноводства, а посебно онима који желе да наставе професионалну каријеру у финансијском и рачуноводственом сектору. Циљ студијског програма је оспособљавање кадрова за обављање послова у рачуноводственим и финансијским службама у јавним установама и приватном сектору, у финансијском сектору (банкама, књиговодственим агенцијама, здравственим, инвестиционим и пензионим фондовима), у осигуравајућим друштвима, брокерско-дилерским друштвима и на финансијским и робним берзама, као и послова интерне ревизије у малим и средњим предузећима.

Врста студија: Основне струковне студије првог степена.

Након успешно савладаног студијског програма Финансије и рачуноводство студент ће моћи да:

 • састави финансијске извештаје предузећа;
 • интерпретира финансијске извештаје предузећа;
 • анализира пословање предузећа у целини и његових појединих делова;
 • анализира профитабилност, ликвидност и солвентност предузећа;
 • примењује књиговодствену методологију, контни оквир, законске прописе и међународне рачуноводствене стандарде;
 • примењује рачуноводствене информационе системе за обраду књиговодствених информација;
 • припрема рачуноводствене информације за потребе доношења пословних одлука;
 • критички анализира стратегију финансијских институција;
 • анализира начела банкарског пословања;
 • израчуна кључне стопе успешности пословања банке;
 • категорише банкарске послове према билансно-аналитичком критеријуму;
 • изврши кредитну анализу;
 • разликује принципе и типове осигурања као одговор на могуће ризике;
 • препозна улогу финансијских тржишта и инструмената у обезбеђивању новчаних средстава;
 • користи савремену информациону технологију у пословне сврхе.

Завршетком студијског програма Финансије и рачуноводство, стиче се стручни назив – Струковни економиста, у складу са Законом о високом образовању и Правилником о Листи стручних, академских и научних назива.

Услови за упис на студијски програм Финансије и рачуноводство дефинисани су Законом о високом образовању и члановима 109 – 116 Статута Академије струковних студија Јужна Србија, као и Правилником о студијама Високе пословне школе струковних студија Блаце.

Листа обавезних и изборних предмета на студијском програму Финансије и рачуноводство са оквирним садржајем наведена је у Књизи предмета која је доступна на званичној интернет страници.

Студијски програм Финансије и рачуноводство структуиран је тако да се на првој години студентима пружају фундаментална знања из области пословне економије и макроекономије, рачуноводства, менаџмента, квантитативних метода, док се на другој и трећој години студија приступа изучавању предмета који омогућују стицање знања и вештина из основних рачуноводствених и финансијских уже стручних области као што су Рачуноводство, Ревизија и контрола, Финансије, Економија, Привредно право, Међународно пословање и Информатика.

Студије се изводе у форми предавања, практичних вежби и стручне праксе коју студенти обављају у предузећима и установама. Настава се изводи применом метода предавања, писања и презентовања домаћих задатака, есеја и семинарских радова, групних дискусија, анализе студије случајева, самосталних и групних пројеката. Активна настава је заступљена са 600 часова годишње, односно 20 часова недељно.

Студије на студијском програму Финансије и рачуноводство трају три године (шест семестара) након чијег завршетка се остварује укупно 180 ЕСПБ бодова. Студијски програм се састоји од обавезних и изборних предмета, стручне праксе и завршног рада. Бодовна вредност сваког предмета је исказана у складу са европским системом преноса бодова и приказана је на званичној интернет страници. Бодовна вредност стручне праксе је исказана у ЕСПБ бодовима (Стручна пракса 1 и Стручна пракса 2 вреднују се са по 3 ЕСПБ). Бодовна вредност завршног рада је исказана у ЕСПБ бодовима (израда и одбрана завршног рада вреднује се са 10 ЕСПБ). Обим студија је изражен збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у току једне школске године.

Не постоје предуслови за упис појединих предмета или групе предмета.

Прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија омогућен је коришћењем система преноса бодова за предмете истих или сродних области студија.

СТАНДАРД 2: Сврха студијског програма

Сврха студијског програма Финансије и рачуноводство je развој стручњака из области финансија и рачуноводства који ће бити оспособљени за успешно обављање послова:

 • у рачуноводственим и финансијским службама у јавним установама и приватном сектору;
 • интерне ревизије у малим и средњим предузећима;
 • у финансијском сектору (банкама, књиговодственим агенцијама, здравственим, инвестиционим и пензионим фондовима);
 • у осигуравајућим друштвима, брокерско-дилерским друштвима и на финансијским и робним берзама.

Студијски програм Финансије и рачуноводство обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне.

Након завршетка студијског програма Финансије и рачуноводство студенти су оспособљени за следећа занимања:

 • Рачуновођа
 • Актуар
 • Интерни ревизор
 • Књиговођа
 • Финансијски аналитичар
 • Кредитни аналитичар
 • Финансисјки консултант
 • Процењивач ризика
 • Благајник
 • Банкар
 • Службеник осигурања
 • Службеник за борбу против прања новца.

Сврха студијског програма Финансије и рачуноводство усклађена је са основним задацима и циљевима Високе пословне школе струковних студија Блаце дефинисаним у Стратегији обезбеђења квалитета.

СТАНДАРД 3: Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма Финансије и рачуноводство односе се на оспособљавање студената да:

 • припремају релевантне, потпуне и тачне финансијске извештаје применом одговарајућих рачуноводствених принципа;
 • тумаче финансијске извештаје и организационе резултате у циљу ефикасног доношења пословних одлука;
 • процењују мерљиве циљеве стратешког плана предузећа применом одговарајућих квантитативних и квалитативних анализа;
 • користе одговарајуће технолошке алате и информационе системе неопходне за пружање потребних финансијских информација за ефикасно доношење пословних одлука;
 • допринесу развоју инвестиционих планова, пословних планова и финансијских предлога у циљу дефинисања финансијских циљева предузећа;
 • оцењују интерну контролу и захтеве за ревизијом у складу са опште прихваћеним стандардима ревизије;
 • управљају финансијским документима и трансакцијама као што су платни списак, потраживања, дуговања, финансијска анализа и управљање имовином;
 • прате пословање предузећа и пружају важне информације бројним корисницима финансијских извештаја;
 • изаберу оптималне изворе финансирања пословних активности предузећа кроз моделе присутне на финансијском тржишту;
 • примењују интернет банкарство;
 • вреднују финансијске инструменте;
 • разумеју функционисање финансијских институција и финансијских тржишта;
 • процене различите врсте осигурања;
 • разумеју различите врсте финансијских производа и услуга;
 • испитују финансијски положај организације у циљу доношења финансијских одлука.

Циљеви студијског програма Финансије и рачуноводство усклађени су са основним задацима и циљевима Високе пословне школе струковних студија Блаце дефинисаним у Стратегији обезбеђења квалитета.

СТАНДАРД 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма Финансије и рачуноводство студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности у области финансија и рачуноводства.

Савладавањем студијског програма Финансије и рачуноводство студент стиче следеће опште способности:

 • решавања проблема у оквиру финансијских окружења;
 • примене алата и техника финансијске анализе у циљу доношења пословних одлука;
 • сагледавања утицаја глобалних чинилаца на процес доношења финансијских одлука;
 • интерпретације рачуноводствених извештаја, организације рачуноводственог система и креирања рачуноводствених информација на различитим нивоима менаџмента за доношење пословних одлука;
 • критичке анализе стратегије финансијских институција;
 • оцењивања етичких и професионалних аспекта пословних и рачуноводствених одлука;
 • примене критичког и самокритичког мишљења и приступа у раду и решавању случајева из праксе;
 • примене знања и професионалних вештина у пракси, могућност самосталног и тимског рада;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем у циљу прихватања нових знања и искустава која треба да допринесу стручном усавршавању;
 • увиђање значаја и поштовања професионалне етике.

Савладавањем студијског програма Финансије и рачуноводство студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • темељно познавање и разумевање принципа финансијског и управљачког рачуноводства, контроле и ревизије, банкарског и платног промета, осигурања, финансијских тришта и институција;
 • познавање књиговодствене методологије, контног оквира, законских прописа и међународних рачуноводствених стандарда;
 • идентификације и појашњења рачуноводствених проблема, прикупљањем, оцењивањем и анализом рачуноводствених информација, као и тумачењем одговарајуће литературе у циљу оправданости најбољих решења;
 • финансијске анализе употребом основних алата, модела и оквира финансирања;
 • интегрисања финансијске анализе у контекст укупне пословне стратегије;
 • праћења и примене новина у области финансија и рачуноводства;
 • развоја вештина и спретности у употреби знања у рачуноводственом и финансијком подручју;
 • употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из области финансија и рачуноводства.

Након успешно савладаног студијског програма Финансије и рачуноводство студент ће моћи да:

 • састави финансијске извештаје предузећа;
 • интерпретира финансијске извештаје предузећа;
 • анализира пословање предузећа у целини и његових појединих делова;
 • анализира профитабилност, ликвидност и солвентност предузећа;
 • примењује књиговодствену методологију, контни оквир, законске прописе и међународне рачуноводствене стандарде;
 • примењује рачуноводствене информационе системе за обраду књиговодствених информација;
 • припрема рачуноводствене информације за потребе доношења пословних одлука;
 • критички анализира стратегију финансијских институција;
 • анализира начела банкарског пословања;
 • израчуна кључне стопе успешности пословања банке;
 • категорише банкарске послове према билансно-аналитичком критеријуму;
 • изврши кредитну анализу;
 • разликује принципе и типове осигурања као одговор на могуће ризике;
 • препозна улогу финансијских тржишта и инструмената у обезбеђивању новчаних средстава;
 • решава сложене проблеме
 • примењује вештине успешне комуникације у интеракцији и сарадњи са другима из различитих друштвених група;
 • користи савремену информациону технологију у пословне сврхе.
СТАНДАРД 5: Курикулум

Курикулум струдијског програма Финансије и рачуноводство конципиран је у складу са циљевима студијског програма и Стандардима за акредитацију студијских програма.

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета, обавезну стручну праксу и израду завршног рада. У структури студијског програма Финансије и рачуноводство постоји 26 обавезних и 5 изборних предмета који су заступљени са 20.56% у односу на укупан број ЕСПБ бодова, а фактор изборности према додатним предметима које обезбеђује установа је 23.33%. Тако студенти на првој години имају девет обавезна и један изборни предмет из изборног блока 1 у којем су понуђена три предмета. На другој години студија предвиђено је девет обавезних и два изборна предмета, док је на трећој години предвиђено осам обавезних и два изборна предмета. На другој и трећој години, студенти бирају два од четири понуђена предмета из изборног блока 2, односно 3. Завршни рад вреднује се са 10 ЕСПБ бодова, а његова израда и одбрана регулисана је посебним правилником.

Саставни део курикулума студијског програма Финансије и рачуноводство је стручна пракса на другој и трећој години у трајању од 90 часова по години, која се реализује у привредним организацијама и јавним институцијама са којима установа има потписане уговоре о сарадњи.

Сваки предмет курикулума садржи назив предмета, тип предмета, семестар у којем се слуша, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај предмета, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студента, начин провере знања и начин оцењивања.

Часови активне наставе заступљени су са 600 часова годишње, односно 20 часова недељно по години студија, од тога су по 50% часови предавања и вежби. У структури студијског програма Финансије и рачуноводство заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и то:

 • академско-општеобразовне – 16.98%,
 • стручне – 40.57% и
 • стручно-апликативне – 42.45%.
СТАНДАРД 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм Финансије и рачуноводство усклађен је са савременим токовима и стањем науке и струке из области финансија и рачуноводства и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм Финансије и рачуноводство је усаглашен са више одговарајућих студијских програма из европских образовних институција, као и са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија и начина студирања. Ради усклађивања са европским системом образовања извршене су анализе студијских програма европских високошколских установа.

Прилози садрже документацију која потврђује да је студијски програм Финансије и рачуноводство усаглашен са неколико иностраних студијских програма, и то:

 • Студијски програми Рачуноводство и контрола и Пословне финансијске услуге у оквиру Пословних студија на Универзитету кооперативних студија у Штутгарту, Baden-Wurttemberg Cooperative State University Stuttgart;
 • Студијски програм Међународне финансије и рачуноводство у оквиру Пословних студија на Британском универзитету у Прагу;
 • Студијски програм Пословна економија, смер Финансије и банкарство на Економском факултету Свеучилишта у Ријеци.
 • Студијски програм Пословне студије на Универзитету Роберт Гордон у Абердину, Шкотска
 • Студијски програм Економија на Техничком универзитету у Риги, Летонија

На следећим веб страницама налазе се информације о наведеним високошколским установама:

 1. https://www.dhbw-stuttgart.de/home/
 2. https://www.praguecollege.cz/
 3. https://www.efri.uniri.hr/
 4. https://www.rgu.ac.uk/study/academic-schools/aberdeen-business-school
 5. https://www.rtu.lv/en

док се на следећим веб страницама налазе додатне информације о усклађености курикулума студијских програма са иностраних високошколских институција са студијским програмом Финансије и рачуноводство:

 1. https://www.dhbw-stuttgart.de/themen/studienangebot/fakultaet-wirtschaft/rsw-accounting-controlling/profil/ и https://www.dhbw-stuttgart.de/themen/studienangebot/fakultaet-wirtschaft/bwl-finanzdienstleistungen/profil/
 2. https://www.praguecollege.cz/study-here/programmes/ba-hons-international-finance-business-accounting
 3. https://www.efri.uniri.hr/hr/financije_i_bankarstvo/429/100
 4. https://www.rgu.ac.uk/study/course-search?school_filter=Aberdeen%20Business%20School
 5. https://fsd.rtu.lv/riga-technical-university-rtu/bachelors-studies/economics-bachelors/
СТАНДАРД 7: Упис студената

Упис на студијски програм Финансије и рачуноводство остварује се под условима и на начин уређен Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о процедури пријема студената.

Кандидат за упис на студије првог степена на студијском програму Финансије и рачуноводство полаже пријемни испит из два предмета која самостално бира од понуђених шест:

 • Математика
 • Економика предузећа
 • Економија
 • Статистика
 • Социологија
 • Информатика

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија на студијском програму Финансије и рачуноводство утврђује се на основу резултата постигнутих на пријемном испиту (највише 60 бодова) и општег успеха постигнутог у средњем образовању (највише 40 бодова).

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит већ се овом кандидату вреднују резултати опште матуре у складу са критеријумима из конкурса и у складу са законом и општим актима установе.

Право уписа на студијски програм Финансије и рачуноводство стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената утврђених конкурсом, сагласно дозволи за рад.

СТАНДАРД 8: Оцењивање и напредовање студената

Ближи услови испита и друге провере знања дефинисани су Статутом и Правилником о полагању испита.

Студент савлађује студијски програм Финансије и рачуноводство полагањем испита чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова.

Сваки појединачни предмет у програму има одређени број ЕСПБ бодова који студент остварује када са успехом положи испит.

Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног предмета и применом јединствене методологије високошколске установе за све студијске програме.

Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на предмету је 100.

Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70.

Сваки предмет на студијском програму Финансије и рачуноводство има јасан и објављен начин стицања поена. Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита.

Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита а према квалитету стечених знања и вештина. Оцене могу бити нумеричке и словне.

Скала оцењивања:

Оцена 5 0-50 поена
Оцена 6 51-60 поена
Оцена 7 61-70 поена
Оцена 8 71-80 поена
Оцена 9 81-90 поена
Оцена 10 91-100 поена.

Ближи услови испита и друге провере знања дефинисани су Статутом и Правилником о полагању испита.

СТАНДАРД 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма Финансије и рачуноводство у високошколској јединици Јагодина, Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Блаце (правни следбеник Високе пословне школе струковних студија Блаце) обезбедио је потребан број наставника, одмерен према броју предмета и броју часова из тих предмета. Укупан број наставника одговара стандардима који се односе на укупан број часова активне наставе на студијском програму Финансије и рачуноводство. Наставно особље ангажовано у високошколској јединици Јагодина је у радном односу на Академији, док се у наредном периоду планира избор одређеног броја предавача ван радног односа који би учествовали у делу активне наставе на стручно-апликативним предметима.

Просечно оптерећење сарадника ангажованих на студијском програму Финансије и рачуноводство је у складу са стандардима. Због статусних промена од стране оснивача, односно Владе Републике Србије, Академија у току припреме за реакредитацију студијског програма Финансије и рачуноводство није била у могућности да врши избор сарадника, што се планира у наредном периоду, када се донесу одговарајући правилници.

На реализацији студијског програма Финансије и рачуноводство наставни кадар чине 26 наставника и то: 18 наставника у звању професора струковних студија, 2 наставника у звању предавача, 2 наставника страног језика и 4 наставника вештина; и 2 сарадника. Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научној области и нивоу њихових задужења.

СТАНДАРД 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма Финансије и рачуноводство обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко – технолошки и библиотечки ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

За извођење студијског програма Финансије и рачуноводство Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Блаце (правни следбеник Високе пословне школе струковних студија Блаце) користи простор на основу Уговора о сарадњи у области образовања са Првом техничком школом у Јагодини.

За извођење студијског програма Финансије и рачуноводство обезбеђена је површина простора од 700 м2 за наставне сврхе и 93 м2 за наставно и ненаставно особље у високошколској јединици.

Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Блаце обезбеђује сву потребну техничку опрему за савремено извођење наставе.

Библиотека располаже са најмање 100 библиотечких јединица релевантних за извођење студијског програма Финансије и рачуноводство.

Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Блаце обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком литературом која је расположива на време и у довољном броју за нормално одвијање наставног процеса на студијском програму Финансије и рачуноводство.

За извођење студијског програма обезбеђена је потребна информациона технологија.

СТАНДАРД 11: Контрола квалитета

Студијски програм Финансије и рачуноводство подразумева систематично праћење реализације студијског програма и предузимање мера за унапређење квалитета студијског програма и наставног процеса.

Контрола квалитета студијског програма се обавља у унапред одређеним временским периодима који за самовредновање износи највише три године, а за спољашњу проверу квалитета највише пет година.

У контроли квалитета студијског програма Финансије и рачуноводство студентима је омогућено изражавање мишљења и оцена квалитета путем анкетирања које се спроводи два пута годишње, у зимском и летњем семестру.

СТАНДАРД 16: Студије у високошколској јединици без својства правног лица ван седишта установе

Високошколска јединица без својства правног лица Јагодина основана је 2014. године од стране Високе пословне школе струковних студија Блаце Одлуком ____________________. Статус високошколске јединице без ствојства правног лица потврђен је Одлуком о оснивању Академије пословних струковних студија Београд („Службени гласник РС“, бр. 60 од 3. августа 2018, 74 од 5. октобра 2018) и касније новом статусном променом издвајања високошколске јединице Јагодина и њеном припајању Академији струковних студија Јужна Србија („Службени гласник РС“, број 82 од 22. новембра 2019).

Висока пословна школа струковних студија Блаце акредитована је 2018. године од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, на основу чега је издато Уверење о акредитацији високошколске установе број 612-00-03498/2016-06 од 09.02.2018. године.

У високошколској јединици у Јагодини изводи се студијски програм Финансије и рачуноводство на основу Уверења о акредитацији студијског програма број 612-00-00624/2014-04 од 30.05.2014. године.

Наставно особље у високошколској јединици је у радном односу у установи, што је описано у стандарду 9. Број ангажованих наставника и сарадника одмерен је према броју предмета и броју часова активне наставе на тим предметима и у складу је са важећим стандардима.

Ненаставно особље ангажовано у високошколској јединици у Јагодини је у радном односу у установи које својим стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијског програма Финансије и рачуноводство. У високошколској јединици ангажовано је двоје извршилаца што је у складу са важећим стандардима.

16.8. Студенти у високошколској јединици без својства правног лица морају бити заступљени у студентском парламенту установе, комисији за квалитет и другим студентским телима као и у органима управљања установе, сходно Закону о високом образовању и статуту установе.

За извођење студијског програма Финансије и рачуноводство обезбеђени су одговарајући просторни, техничко – технолошки и библиотечки ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената, што је описано у стандарду 10.

Библиотека, уџбеници и информатичка подршка

16.10 Високошколска установа обезбеђује у јединици ван седишта одговарајућу библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за извођење наставе и информатичке ресурсе и сервисе које користи у остварењу циљева.