Visokoškolska jedinica Jagodina

Studijski program Finansije i računovodstvo usklađen je sa savremenim tokovima i stanjem nauke i struke iz oblasti finansija i računovodstva i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.

Studijski program Finansije i računovodstvo je usaglašen sa više odgovarajućih studijskih programa iz evropskih obrazovnih institucija, kao i sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija i načina studiranja. Radi usklađivanja sa evropskim sistemom obrazovanja izvršene su analize studijskih programa evropskih visokoškolskih ustanova.

STANDARD 1: Struktura studijskog programa

Studijski program nosi naziv Finansije i računovodstvo i namenjen je studentima koji su zainteresovani za sticanje znanja i razumevanje ključnih aspekata finansija i računovodstva, a posebno onima koji žele da nastave profesionalnu karijeru u finansijskom i računovodstvenom sektoru. Cilj studijskog programa je osposobljavanje kadrova za obavljanje poslova u računovodstvenim i finansijskim službama u javnim ustanovama i privatnom sektoru, u finansijskom sektoru (bankama, knjigovodstvenim agencijama, zdravstvenim, investicionim i penzionim fondovima), u osiguravajućim društvima, brokersko-dilerskim društvima i na finansijskim i robnim berzama, kao i poslova interne revizije u malim i srednjim preduzećima.

Vrsta studija: Osnovne strukovne studije prvog stepena.

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Finansije i računovodstvo student će moći da:

 • sastavi finansijske izveštaje preduzeća;
 • interpretira finansijske izveštaje preduzeća;
 • analizira poslovanje preduzeća u celini i njegovih pojedinih delova;
 • analizira profitabilnost, likvidnost i solventnost preduzeća;
 • primenjuje knjigovodstvenu metodologiju, kontni okvir, zakonske propise i međunarodne računovodstvene standarde;
 • primenjuje računovodstvene informacione sisteme za obradu knjigovodstvenih informacija;
 • priprema računovodstvene informacije za potrebe donošenja poslovnih odluka;
 • kritički analizira strategiju finansijskih institucija;
 • analizira načela bankarskog poslovanja;
 • izračuna ključne stope uspešnosti poslovanja banke;
 • kategoriše bankarske poslove prema bilansno-analitičkom kriterijumu;
 • izvrši kreditnu analizu;
 • razlikuje principe i tipove osiguranja kao odgovor na moguće rizike;
 • prepozna ulogu finansijskih tržišta i instrumenata u obezbeđivanju novčanih sredstava;
 • koristi savremenu informacionu tehnologiju u poslovne svrhe.

Završetkom studijskog programa Finansije i računovodstvo, stiče se stručni naziv – Strukovni ekonomista, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Uslovi za upis na studijski program Finansije i računovodstvo definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i članovima 109 – 116 Statuta Akademije strukovnih studija Južna Srbija, kao i Pravilnikom o studijama Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace.

Lista obaveznih i izbornih predmeta na studijskom programu Finansije i računovodstvo sa okvirnim sadržajem navedena je u Knjizi predmeta koja je dostupna na zvaničnoj internet stranici.

Studijski program Finansije i računovodstvo struktuiran je tako da se na prvoj godini studentima pružaju fundamentalna znanja iz oblasti poslovne ekonomije i makroekonomije, računovodstva, menadžmenta, kvantitativnih metoda, dok se na drugoj i trećoj godini studija pristupa izučavanju predmeta koji omogućuju sticanje znanja i veština iz osnovnih računovodstvenih i finansijskih uže stručnih oblasti kao što su Računovodstvo, Revizija i kontrola, Finansije, Ekonomija, Privredno pravo, Međunarodno poslovanje i Informatika.

Studije se izvode u formi predavanja, praktičnih vežbi i stručne prakse koju studenti obavljaju u preduzećima i ustanovama. Nastava se izvodi primenom metoda predavanja, pisanja i prezentovanja domaćih zadataka, eseja i seminarskih radova, grupnih diskusija, analize studije slučajeva, samostalnih i grupnih projekata. Aktivna nastava je zastupljena sa 600 časova godišnje, odnosno 20 časova nedeljno.

Studije na studijskom programu Finansije i računovodstvo traju tri godine (šest semestara) nakon čijeg završetka se ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova. Studijski program se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta, stručne prakse i završnog rada. Bodovna vrednost svakog predmeta je iskazana u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova i prikazana je na zvaničnoj internet stranici. Bodovna vrednost stručne prakse je iskazana u ESPB bodovima (Stručna praksa 1 i Stručna praksa 2 vrednuju se sa po 3 ESPB). Bodovna vrednost završnog rada je iskazana u ESPB bodovima (izrada i odbrana završnog rada vrednuje se sa 10 ESPB). Obim studija je izražen zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u toku jedne školske godine.

Ne postoje preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta.

Prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija omogućen je korišćenjem sistema prenosa bodova za predmete istih ili srodnih oblasti studija.

STANDARD 2: Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Finansije i računovodstvo je razvoj stručnjaka iz oblasti finansija i računovodstva koji će biti osposobljeni za uspešno obavljanje poslova:

 • u računovodstvenim i finansijskim službama u javnim ustanovama i privatnom sektoru;
 • interne revizije u malim i srednjim preduzećima;
 • u finansijskom sektoru (bankama, knjigovodstvenim agencijama, zdravstvenim, investicionim i penzionim fondovima);
 • u osiguravajućim društvima, brokersko-dilerskim društvima i na finansijskim i robnim berzama.

Studijski program Finansije i računovodstvo obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne.

Nakon završetka studijskog programa Finansije i računovodstvo studenti su osposobljeni za sledeća zanimanja:

 • Računovođa
 • Aktuar
 • Interni revizor
 • Knjigovođa
 • Finansijski analitičar
 • Kreditni analitičar
 • Finansisjki konsultant
 • Procenjivač rizika
 • Blagajnik
 • Bankar
 • Službenik osiguranja
 • Službenik za borbu protiv pranja novca.

Svrha studijskog programa Finansije i računovodstvo usklađena je sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace definisanim u Strategiji obezbeđenja kvaliteta.

STANDARD 3: Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa Finansije i računovodstvo odnose se na osposobljavanje studenata da:

 • pripremaju relevantne, potpune i tačne finansijske izveštaje primenom odgovarajućih računovodstvenih principa;
 • tumače finansijske izveštaje i organizacione rezultate u cilju efikasnog donošenja poslovnih odluka;
 • procenjuju merljive ciljeve strateškog plana preduzeća primenom odgovarajućih kvantitativnih i kvalitativnih analiza;
 • koriste odgovarajuće tehnološke alate i informacione sisteme neophodne za pružanje potrebnih finansijskih informacija za efikasno donošenje poslovnih odluka;
 • doprinesu razvoju investicionih planova, poslovnih planova i finansijskih predloga u cilju definisanja finansijskih ciljeva preduzeća;
 • ocenjuju internu kontrolu i zahteve za revizijom u skladu sa opšte prihvaćenim standardima revizije;
 • upravljaju finansijskim dokumentima i transakcijama kao što su platni spisak, potraživanja, dugovanja, finansijska analiza i upravljanje imovinom;
 • prate poslovanje preduzeća i pružaju važne informacije brojnim korisnicima finansijskih izveštaja;
 • izaberu optimalne izvore finansiranja poslovnih aktivnosti preduzeća kroz modele prisutne na finansijskom tržištu;
 • primenjuju internet bankarstvo;
 • vrednuju finansijske instrumente;
 • razumeju funkcionisanje finansijskih institucija i finansijskih tržišta;
 • procene različite vrste osiguranja;
 • razumeju različite vrste finansijskih proizvoda i usluga;
 • ispituju finansijski položaj organizacije u cilju donošenja finansijskih odluka.

Ciljevi studijskog programa Finansije i računovodstvo usklađeni su sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace definisanim u Strategiji obezbeđenja kvaliteta.

STANDARD 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa Finansije i računovodstvo student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u oblasti finansija i računovodstva.

Savladavanjem studijskog programa Finansije i računovodstvo student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • rešavanja problema u okviru finansijskih okruženja;
 • primene alata i tehnika finansijske analize u cilju donošenja poslovnih odluka;
 • sagledavanja uticaja globalnih činilaca na proces donošenja finansijskih odluka;
 • interpretacije računovodstvenih izveštaja, organizacije računovodstvenog sistema i kreiranja računovodstvenih informacija na različitim nivoima menadžmenta za donošenje poslovnih odluka;
 • kritičke analize strategije finansijskih institucija;
 • ocenjivanja etičkih i profesionalnih aspekta poslovnih i računovodstvenih odluka;
 • primene kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u radu i rešavanju slučajeva iz prakse;
 • primene znanja i profesionalnih veština u praksi, mogućnost samostalnog i timskog rada;
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem u cilju prihvatanja novih znanja i iskustava koja treba da doprinesu stručnom usavršavanju;
 • uviđanje značaja i poštovanja profesionalne etike.

Savladavanjem studijskog programa Finansije i računovodstvo student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • temeljno poznavanje i razumevanje principa finansijskog i upravljačkog računovodstva, kontrole i revizije, bankarskog i platnog prometa, osiguranja, finansijskih trišta i institucija;
 • poznavanje knjigovodstvene metodologije, kontnog okvira, zakonskih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda;
 • identifikacije i pojašnjenja računovodstvenih problema, prikupljanjem, ocenjivanjem i analizom računovodstvenih informacija, kao i tumačenjem odgovarajuće literature u cilju opravdanosti najboljih rešenja;
 • finansijske analize upotrebom osnovnih alata, modela i okvira finansiranja;
 • integrisanja finansijske analize u kontekst ukupne poslovne strategije;
 • praćenja i primene novina u oblasti finansija i računovodstva;
 • razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u računovodstvenom i finansijkom području;
 • upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima iz oblasti finansija i računovodstva.

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Finansije i računovodstvo student će moći da:

 • sastavi finansijske izveštaje preduzeća;
 • interpretira finansijske izveštaje preduzeća;
 • analizira poslovanje preduzeća u celini i njegovih pojedinih delova;
 • analizira profitabilnost, likvidnost i solventnost preduzeća;
 • primenjuje knjigovodstvenu metodologiju, kontni okvir, zakonske propise i međunarodne računovodstvene standarde;
 • primenjuje računovodstvene informacione sisteme za obradu knjigovodstvenih informacija;
 • priprema računovodstvene informacije za potrebe donošenja poslovnih odluka;
 • kritički analizira strategiju finansijskih institucija;
 • analizira načela bankarskog poslovanja;
 • izračuna ključne stope uspešnosti poslovanja banke;
 • kategoriše bankarske poslove prema bilansno-analitičkom kriterijumu;
 • izvrši kreditnu analizu;
 • razlikuje principe i tipove osiguranja kao odgovor na moguće rizike;
 • prepozna ulogu finansijskih tržišta i instrumenata u obezbeđivanju novčanih sredstava;
 • rešava složene probleme
 • primenjuje veštine uspešne komunikacije u interakciji i saradnji sa drugima iz različitih društvenih grupa;
 • koristi savremenu informacionu tehnologiju u poslovne svrhe.
STANDARD 5: Kurikulum

Kurikulum strudijskog programa Finansije i računovodstvo koncipiran je u skladu sa ciljevima studijskog programa i Standardima za akreditaciju studijskih programa.

Kurikulum sadrži listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta, obaveznu stručnu praksu i izradu završnog rada. U strukturi studijskog programa Finansije i računovodstvo postoji 26 obaveznih i 5 izbornih predmeta koji su zastupljeni sa 20.56% u odnosu na ukupan broj ESPB bodova, a faktor izbornosti prema dodatnim predmetima koje obezbeđuje ustanova je 23.33%. Tako studenti na prvoj godini imaju devet obavezna i jedan izborni predmet iz izbornog bloka 1 u kojem su ponuđena tri predmeta. Na drugoj godini studija predviđeno je devet obaveznih i dva izborna predmeta, dok je na trećoj godini predviđeno osam obaveznih i dva izborna predmeta. Na drugoj i trećoj godini, studenti biraju dva od četiri ponuđena predmeta iz izbornog bloka 2, odnosno 3. Završni rad vrednuje se sa 10 ESPB bodova, a njegova izrada i odbrana regulisana je posebnim pravilnikom.

Sastavni deo kurikuluma studijskog programa Finansije i računovodstvo je stručna praksa na drugoj i trećoj godini u trajanju od 90 časova po godini, koja se realizuje u privrednim organizacijama i javnim institucijama sa kojima ustanova ima potpisane ugovore o saradnji.

Svaki predmet kurikuluma sadrži naziv predmeta, tip predmeta, semestar u kojem se sluša, preduslove za pohađanje predmeta, cilj, ishode učenja, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode realizacije nastave, broj časova aktivne nastave, samostalnog rada studenta, način provere znanja i način ocenjivanja.

Časovi aktivne nastave zastupljeni su sa 600 časova godišnje, odnosno 20 časova nedeljno po godini studija, od toga su po 50% časovi predavanja i vežbi. U strukturi studijskog programa Finansije i računovodstvo zastupljene su sledeće grupe predmeta u odnosu na ukupan broj ESPB bodova, i to:

 • akademsko-opšteobrazovne – 16.98%,
 • stručne – 40.57% i
 • stručno-aplikativne – 42.45%.
STANDARD 6: Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Studijski program Finansije i računovodstvo usklađen je sa savremenim tokovima i stanjem nauke i struke iz oblasti finansija i računovodstva i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.

Studijski program Finansije i računovodstvo je usaglašen sa više odgovarajućih studijskih programa iz evropskih obrazovnih institucija, kao i sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija i načina studiranja. Radi usklađivanja sa evropskim sistemom obrazovanja izvršene su analize studijskih programa evropskih visokoškolskih ustanova.

Prilozi sadrže dokumentaciju koja potvrđuje da je studijski program Finansije i računovodstvo usaglašen sa nekoliko inostranih studijskih programa, i to:

 • Studijski programi Računovodstvo i kontrola i Poslovne finansijske usluge u okviru Poslovnih studija na Univerzitetu kooperativnih studija u Štutgartu, Baden-Wurttemberg Cooperative State University Stuttgart;
 • Studijski program Međunarodne finansije i računovodstvo u okviru Poslovnih studija na Britanskom univerzitetu u Pragu;
 • Studijski program Poslovna ekonomija, smer Finansije i bankarstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
 • Studijski program Poslovne studije na Univerzitetu Robert Gordon u Aberdinu, Škotska
 • Studijski program Ekonomija na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Letonija

Na sledećim veb stranicama nalaze se informacije o navedenim visokoškolskim ustanovama:

 1. https://www.dhbw-stuttgart.de/home/
 2. https://www.praguecollege.cz/
 3. https://www.efri.uniri.hr/
 4. https://www.rgu.ac.uk/study/academic-schools/aberdeen-business-school
 5. https://www.rtu.lv/en

dok se na sledećim veb stranicama nalaze dodatne informacije o usklađenosti kurikuluma studijskih programa sa inostranih visokoškolskih institucija sa studijskim programom Finansije i računovodstvo:

 1. https://www.dhbw-stuttgart.de/themen/studienangebot/fakultaet-wirtschaft/rsw-accounting-controlling/profil/ i https://www.dhbw-stuttgart.de/themen/studienangebot/fakultaet-wirtschaft/bwl-finanzdienstleistungen/profil/
 2. https://www.praguecollege.cz/study-here/programmes/ba-hons-international-finance-business-accounting
 3. https://www.efri.uniri.hr/hr/financije_i_bankarstvo/429/100
 4. https://www.rgu.ac.uk/study/course-search?school_filter=Aberdeen%20Business%20School
 5. https://fsd.rtu.lv/riga-technical-university-rtu/bachelors-studies/economics-bachelors/
STANDARD 7: Upis studenata

Upis na studijski program Finansije i računovodstvo ostvaruje se pod uslovima i na način uređen Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i Pravilnikom o proceduri prijema studenata.

Kandidat za upis na studije prvog stepena na studijskom programu Finansije i računovodstvo polaže prijemni ispit iz dva predmeta koja samostalno bira od ponuđenih šest:

 • Matematika
 • Ekonomika preduzeća
 • Ekonomija
 • Statistika
 • Sociologija
 • Informatika

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija na studijskom programu Finansije i računovodstvo utvrđuje se na osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu (najviše 60 bodova) i opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (najviše 40 bodova).

Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit već se ovom kandidatu vrednuju rezultati opšte mature u skladu sa kriterijumima iz konkursa i u skladu sa zakonom i opštim aktima ustanove.

Pravo upisa na studijski program Finansije i računovodstvo stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata utvrđenih konkursom, saglasno dozvoli za rad.

STANDARD 8: Ocenjivanje i napredovanje studenata

Bliži uslovi ispita i druge provere znanja definisani su Statutom i Pravilnikom o polaganju ispita.

Student savlađuje studijski program Finansije i računovodstvo polaganjem ispita čime stiče određeni broj ESPB bodova.

Svaki pojedinačni predmet u programu ima određeni broj ESPB bodova koji student ostvaruje kada sa uspehom položi ispit.

Broj ESPB bodova utvrđuje se na osnovu radnog opterećenja studenta u savlađivanju određenog predmeta i primenom jedinstvene metodologije visokoškolske ustanove za sve studijske programe.

Uspešnost studenata u savlađivanju određenog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se poenima. Maksimalni broj poena koje student može da ostvari na predmetu je 100.

Student stiče poene na predmetu kroz rad u nastavi i ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita. Minimalan broj poena koje student može da stekne ispunjavanjem predispitnih obaveza tokom nastave je 30, a maksimalni 70.

Svaki predmet na studijskom programu Finansije i računovodstvo ima jasan i objavljen način sticanja poena. Način sticanja poena tokom izvođenja nastave uključuje broj poena koje student stiče po osnovu svake pojedinačne vrste aktivnosti tokom nastave ili izvršavanjem predispitne obaveze i polaganjem ispita.

Ukupan uspeh studenta na predmetu izražava se ocenom od 5 (nije položio) do 10 (odličan). Ocena studenta je zasnovana na ukupnom broju poena koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita a prema kvalitetu stečenih znanja i veština. Ocene mogu biti numeričke i slovne.

Skala ocenjivanja:

Ocena 5 0-50 poena
Ocena 6 51-60 poena
Ocena 7 61-70 poena
Ocena 8 71-80 poena
Ocena 9 81-90 poena
Ocena 10 91-100 poena.

Bliži uslovi ispita i druge provere znanja definisani su Statutom i Pravilnikom o polaganju ispita.

STANDARD 9: Nastavno osoblje

Za realizaciju studijskog programa Finansije i računovodstvo u visokoškolskoj jedinici Jagodina, Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace (pravni sledbenik Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace) obezbedio je potreban broj nastavnika, odmeren prema broju predmeta i broju časova iz tih predmeta. Ukupan broj nastavnika odgovara standardima koji se odnose na ukupan broj časova aktivne nastave na studijskom programu Finansije i računovodstvo. Nastavno osoblje angažovano u visokoškolskoj jedinici Jagodina je u radnom odnosu na Akademiji, dok se u narednom periodu planira izbor određenog broja predavača van radnog odnosa koji bi učestvovali u delu aktivne nastave na stručno-aplikativnim predmetima.

Prosečno opterećenje saradnika angažovanih na studijskom programu Finansije i računovodstvo je u skladu sa standardima. Zbog statusnih promena od strane osnivača, odnosno Vlade Republike Srbije, Akademija u toku pripreme za reakreditaciju studijskog programa Finansije i računovodstvo nije bila u mogućnosti da vrši izbor saradnika, što se planira u narednom periodu, kada se donesu odgovarajući pravilnici.

Na realizaciji studijskog programa Finansije i računovodstvo nastavni kadar čine 26 nastavnika i to: 18 nastavnika u zvanju profesora strukovnih studija, 2 nastavnika u zvanju predavača, 2 nastavnika stranog jezika i 4 nastavnika veština; i 2 saradnika. Naučne i stručne kvalifikacije nastavnog osoblja odgovaraju obrazovno-naučnoj oblasti i nivou njihovih zaduženja.

STANDARD 10: Organizaciona i materijalna sredstva

Za izvođenje studijskog programa Finansije i računovodstvo obezbeđeni su odgovarajući ljudski, prostorni, tehničko – tehnološki i bibliotečki resursi koji su primereni karakteru studijskog programa i predviđenom broju studenata.

Za izvođenje studijskog programa Finansije i računovodstvo Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace (pravni sledbenik Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace) koristi prostor na osnovu Ugovora o saradnji u oblasti obrazovanja sa Prvom tehničkom školom u Jagodini.

Za izvođenje studijskog programa Finansije i računovodstvo obezbeđena je površina prostora od 700 m2 za nastavne svrhe i 93 m2 za nastavno i nenastavno osoblje u visokoškolskoj jedinici.

Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace obezbeđuje svu potrebnu tehničku opremu za savremeno izvođenje nastave.

Biblioteka raspolaže sa najmanje 100 bibliotečkih jedinica relevantnih za izvođenje studijskog programa Finansije i računovodstvo.

Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace obezbeđuje pokrivenost svih predmeta odgovarajućom udžbeničkom literaturom koja je raspoloživa na vreme i u dovoljnom broju za normalno odvijanje nastavnog procesa na studijskom programu Finansije i računovodstvo.

Za izvođenje studijskog programa obezbeđena je potrebna informaciona tehnologija.

STANDARD 11: Kontrola kvaliteta

Studijski program Finansije i računovodstvo podrazumeva sistematično praćenje realizacije studijskog programa i preduzimanje mera za unapređenje kvaliteta studijskog programa i nastavnog procesa.

Kontrola kvaliteta studijskog programa se obavlja u unapred određenim vremenskim periodima koji za samovrednovanje iznosi najviše tri godine, a za spoljašnju proveru kvaliteta najviše pet godina.

U kontroli kvaliteta studijskog programa Finansije i računovodstvo studentima je omogućeno izražavanje mišljenja i ocena kvaliteta putem anketiranja koje se sprovodi dva puta godišnje, u zimskom i letnjem semestru.

STANDARD 16: Studije u visokoškolskoj jedinici bez svojstva pravnog lica van sedišta ustanove

Visokoškolska jedinica bez svojstva pravnog lica Jagodina osnovana je 2014. godine od strane Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace Odlukom ____________________. Status visokoškolske jedinice bez stvojstva pravnog lica potvrđen je Odlukom o osnivanju Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd („Službeni glasnik RS“, br. 60 od 3. avgusta 2018, 74 od 5. oktobra 2018) i kasnije novom statusnom promenom izdvajanja visokoškolske jedinice Jagodina i njenom pripajanju Akademiji strukovnih studija Južna Srbija („Službeni glasnik RS“, broj 82 od 22. novembra 2019).

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace akreditovana je 2018. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, na osnovu čega je izdato Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove broj 612-00-03498/2016-06 od 09.02.2018. godine.

U visokoškolskoj jedinici u Jagodini izvodi se studijski program Finansije i računovodstvo na osnovu Uverenja o akreditaciji studijskog programa broj 612-00-00624/2014-04 od 30.05.2014. godine.

Nastavno osoblje u visokoškolskoj jedinici je u radnom odnosu u ustanovi, što je opisano u standardu 9. Broj angažovanih nastavnika i saradnika odmeren je prema broju predmeta i broju časova aktivne nastave na tim predmetima i u skladu je sa važećim standardima.

Nenastavno osoblje angažovano u visokoškolskoj jedinici u Jagodini je u radnom odnosu u ustanovi koje svojim stručnim i profesionalnim radom obezbeđuje uspešnu realizaciju studijskog programa Finansije i računovodstvo. U visokoškolskoj jedinici angažovano je dvoje izvršilaca što je u skladu sa važećim standardima.

16.8. Studenti u visokoškolskoj jedinici bez svojstva pravnog lica moraju biti zastupljeni u studentskom parlamentu ustanove, komisiji za kvalitet i drugim studentskim telima kao i u organima upravljanja ustanove, shodno Zakonu o visokom obrazovanju i statutu ustanove.

Za izvođenje studijskog programa Finansije i računovodstvo obezbeđeni su odgovarajući prostorni, tehničko – tehnološki i bibliotečki resursi koji su primereni karakteru studijskog programa i predviđenom broju studenata, što je opisano u standardu 10.

Biblioteka, udžbenici i informatička podrška

16.10 Visokoškolska ustanova obezbeđuje u jedinici van sedišta odgovarajuću biblioteku snabdevenu potrebnim udžbenicima za izvođenje nastave i informatičke resurse i servise koje koristi u ostvarenju ciljeva.