Visokoškolska jedinica Dimitrovgrad

Studijski program Porezi i carina usklađen je sa savremenim tokovima i stanjem nauke i struke iz oblasti poreza i carina i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.

Studijski program Porezi i carina je usaglašen sa više odgovarajućih studijskih programa iz evropskih obrazovnih institucija, kao i sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija i načina studiranja. Radi usklađivanja sa evropskim sistemom obrazovanja izvršene su analize studijskih programa evropskih visokoškolskih ustanova.

STANDARD 1: Struktura studijskog programa

Studijski program nosi naziv Porezi i carina. Cilj studijskog programa Porezi i carina je obrazovanje stručnjaka koji će biti osposobljeni za obavljanje poslova iz carinskog sistema, carinskog upravnog postupka, spoljno-trgovinskog i deviznog poslovanja, kao i obavljanje poslova u oblasti utvrđivanja i naplate javnih prihoda, poreskog knjigovodstva i evidencije i poreskog sistema i politike. Program se bazira na savremenim dostignućima izučavanja materije iz oblasti javnih finansija.

Vrsta studija: Osnovne strukovne studije prvog stepena.

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Porezi i carina student će moći da:

 • primenjuje carinske tarife, poreske i carinske propise u praksi;
 • primenjuje zahteve međunarodnog, regionalnog i nacionalnog carinskog zakonodavstva;
 • popunjava i podnosi poreske i carinske prijave elektronskim putem;
 • prepozna pravne mogućnosti, prava i obaveze koje proizilaze iz poresko upravnog postupka;
 • prikuplja opštinske poreze;
 • naplaćuje opštinske takse i druge nadoknade iz nadležnosti lokalnih samouprava;
 • prikuplja dokumentaciju u poreske svrhe;
 • analizira tok poreskih plaćanja;
 • analizira podatke iz izvoda i poreskih prijava;
 • analizira faktore ili okolnosti koji mogu dovesti do poreskih dugovanja;
 • savetovati poreske obveznike o pitanjima koja se tiču primene poreza, taksi i drugih obaveznih davanja u skladu sa regulatornim okvirom;
 • piše i prima objašnjenja od nadležnih institucija o poreznim pitanjima;
 • obavlja reviziju plaćanja poreza za fizička i pravna lica;
 • analizira rizik poreskih obveznika sa ciljem identifikacije oporezivi objekti za poresku kontrolu;
 • proceni verodostojnost podataka u poreskim prijavama i izveštajima;
 • analizira rezultate i efikasnost poreske kontrole;
 • primenjuje optimalne pristupe i načine upravljanja u skladu sa carinskim i poreskim zakonodavstvom;
 • primenjuje postupak plaćanja carina;
 • sprovodi postupak carinjenja i mera carinske kontrole;
 • donosi odluke u vezi sa kretanjem robe preko carinske granice i primenom mera carinske kontrole.

Završetkom studijskog programa Porezi i carina, stiče se stručni naziv – Strukovni ekonomista u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Uslovi za upis na studijski program Porezi i carina su definisani Zakonom o visokom obrazovanju i članovima 109 – 116 Statuta Akademije strukovnih studija Južna Srbija, kao i Pravilnikom o studijama Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace.

Lista obaveznih i izbornih predmeta na studijskom programu Porezi i carina sa okvirnim sadržajem navedena je u Knjizi predmeta koja je dostupna na zvaničnoj internet stranici.

Studijski program Porezi i carina struktuiran je tako da se na prvoj godini studentima pružaju fundamentalna znanja iz oblasti poslovne ekonomije i makroekonomije, menadžmenta, kvantitativnih metoda, dok se na drugoj i trećoj godini studija pristupa izučavanju predmeta koji omogućuju sticanje znanja i veština iz uže stručnih oblasti kao što su Finansije, Fiskalna ekonomija, Ekonomija, Privredno pravo, Međunarodno poslovanje, Javno pravna oblast i Informatika.

Studije se izvode kroz predavanja, praktične vežbe i stručnu praksu koju studenti obavljaju u preduzećima i ustanovama. Nastava se izvodi kroz primenu metoda predavanja, pisanja i prezentovanja domaćih zadataka, eseja i seminarskih radova, grupnih diskusija, analize studije slučajeva, samostalnih i grupnih projekata. Aktivna nastava je zastupljena sa 600 časova godišnje, odnosno 20 časova nedeljno.

Studije na studijskom programu Porezi i carina traju tri godine (šest semestara) nakon čijeg završetka se ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova. Studijski program se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta, stručne prakse i završnog rada. Bodovna vrednost svakog predmeta je iskazana u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova i prikazana je na zvaničnoj internet stranici. Bodovna vrednost stručne prakse je iskazana u ESPB bodovima (Stručna praksa 1 i Stručna praksa 2 vrednuju se sa po 3 ESPB). Bodovna vrednost završnog rada je iskazana u ESPB bodovima (izrada i odbrana završnog rada vrednuje se sa 10 ESPB). Obim studija je izražen zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara ukupnom prosečnom angažovanju studenta u toku jedne školske godine.

Ne postoje preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta.

Prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija omogućen je korišćenjem sistema prenosa bodova za predmete istih ili srodnih oblasti studija.

STANDARD 2: Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Porezi i carina je razvoj stručnjaka iz oblasti poreskog i carinskog poslovanja.

Svrha studijskog programa Porezi i carina je obrazovanje studenata za uspešno obavljanje poslova:

 • u poreskoj upravi, filijalama i ekspoziturama za obračun, kontrolu i naplatu poreza;
 • u lokalnim poreskim administracijama (svim opštinama na teritoriji Republike Srbije) za obračun, kontrolu i naplatu poreza za koje je nadležna lokalna samouprava;
 • u carinskoj upravi, direkcijama, carinarnicama, carinskim ispostavama, referatima i odsecima za kontrolu carinske robe (poslovi sprovođenja carinskog postupka, obračuna i naplate uvoznih i drugih dažbina, praćenja i zaštite autorskih i intelektualnih prava svojine; otkrivanja carinskih delikata; vođenja evidencije i statističkih podataka o prometu, uvozu, izvozu itd);
 • u upravi za slobodne zone;
 • u špedicijama i slobodnim zonama;
 • u preduzećima koja se bave uvozom i izvozom.

Studijski program Porezi i carina obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne.

Nakon završetka studijskog programa Porezi i carina studenti su osposobljeni za sledeća zanimanja:

 • Carinski savetnik
 • Carinski inspektor
 • Carinski pregledač
 • Carinski saradnik
 • Carinski agent – špediter
 • Poreski inspektor
 • Poreski savetnik
 • Poreski saradnik
 • Inspektor poreske policije
 • Inspektor poreske kontrole
 • Inspektor naplate
 • Poreski računovođa
 • Poreznik analitičar
 • Poreski izvršitelj
 • Inspektor za prekršajne poslove
 • Saradnik na poslovima poreske evidencije.

Svrha studijskog programa Porezi i carina usklađena je sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace definisanim u Strategiji obezbeđenja kvaliteta.

STANDARD 3: Ciljevi studijskog programa

Studijski program Porezi i carina ima za cilj razvoj kadrova koji će svojim znanjem i veštinama biti osposobljeni za rad u poreskoj i carinskoj administraciji.

Ciljevi studijskog programa Porezi i carina odnose se na osposobljavanje studenta da:

 • samostalno radi na poslovima poreskog i carinskog službenika;
 • kontroliše, obračunava i naplaćuje porez;
 • kontroliše ispravnost poreskih prijava;
 • kontroliše, prati i vodi poresko knjigovodstvo i evidenciju i poresku dokumentaciju;
 • prati zakonske i ostale promene u poreskom knjigovodstvu i evidenciji;
 • obavlja kontrolu nad carinskom robom;
 • sprovodi carinski postupak;
 • obračunava i kontroliše uvozne dažbine;
 • kontinuirano prati tehnološki razvoj i primenu tehnologije kroz uvođenje elektronskih obrazaca u svakodnevnom radu;
 • razume karakteristike i način implementacije koncepta elektronske uprave;
 • razume funkcionisanje i interaktivnost sistema špedicije, transporta i osiguranja;
 • razume osnovna obeležja carinskog i deviznog sistema;
 • razume vrste i oblike carinskih i deviznih poslova;
 • primenjuje tehnike u obavljanju deviznih poslova.

Ciljevi studijskog programa Porezi i carina usklađeni su sa osnovnim zadacima i ciljevima Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace definisanim u Strategiji obezbeđenja kvaliteta.

STANDARD 4: Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa Porezi i carina student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u oblasti poreza i carina.

Savladavanjem studijskog programa Porezi i carina student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
 • ovladavanja metodima, postupcima i procesima;
 • primene kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u radu i rešavanju slučajeva iz prakse;
 • primene znanja i profesionalnih veština u praksi, mogućnost samostalnog i timskog rada;
 • efikasne i pravilne primene carinskih zakona i postupaka u cilju pružanja profesionalnih i visokokvalitetnih usluga;
 • razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • uviđanje značaja i poštovanja profesionalne etike.

Savladavanjem studijskog programa Porezi i carina student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • temeljno poznavanje i razumevanje zakonske regulative iz oblasti javnih finansija;
 • rešavanje problema iz domena poreske i carinske administarcije na osnovu naučnih metoda i postupaka;
 • praćenja i primene poreske i carinske regulative;
 • razumevanje značaja različitih poreskih okruženja, tehnologije i carinskih i necarinskih barijera u međunarodnoj trgovini;
 • razvoja veština i spretnosti u organizaciji transporta robe u domaćem i međunarodnom transportu:
 • razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u poreskoj i carinskoj administraciji;
 • upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima iz oblasti oporezivanja i carinjenja.

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Porezi i carina student će moći da:

 • primenjuje carinske tarife, poreske i carinske propise u praksi;
 • primenjuje zahteve međunarodnog, regionalnog i nacionalnog carinskog zakonodavstva;
 • popunjava i podnosi poreske i carinske prijave elektronskim putem;
 • popunjava transportne, komercijalne i carinske isprave;
 • obračunava porez na dodatu vrednost i ostale javne prihode;
 • prikuplja opštinske poreze;
 • naplaćuje opštinske takse i druge nadoknade iz nadležnosti lokalnih samouprava;
 • prikuplja dokumentaciju u poreske svrhe;
 • analizira tok poreskih plaćanja;
 • analizira podatke iz izvoda i poreskih prijava;
 • analizira faktore ili okolnosti koji mogu dovesti do poreskih dugovanja;
 • savetovati poreske obveznike o pitanjima koja se tiču primene poreza, taksi i drugih obaveznih davanja u skladu sa regulatornim okvirom;
 • piše i prima objašnjenja od nadležnih institucija o poreznim pitanjima;
 • obavlja reviziju plaćanja poreza za fizička i pravna lica;
 • analizira rizik poreskih obveznika sa ciljem identifikacije oporezivi objekti za poresku kontrolu;
 • proceni verodostojnost podataka u poreskim prijavama i izveštajima;
 • analizira rezultate i efikasnost poreske kontrole;
 • primenjuje optimalne pristupe i načine upravljanja u skladu sa carinskim i poreskim zakonodavstvom;
 • informisan o pitanjima EU i nacionalne carinske politike;
 • primenjuje postupak plaćanja carina;
 • sprovodi postupak carinjenja i mera carinske kontrole;
 • organizuje transport robe u domaćem i međunarodnom transportu;
 • donosi odluke u vezi sa kretanjem robe preko carinske granice i primenom mera carinske kontrole.
STANDARD 5: Kurikulum

Kurikulum studijskog programa Porezi i carina koncipiran je u skladu sa ciljevima studijskog programa i Standardima za akreditaciju studijskih programa.

Kurikulum sadrži listu i strukturu obaveznih i izbornih predmeta, obaveznu stručnu praksu i izradu završnog rada. U strukturi studijskog programa Porezi i carina postoji 26 obaveznih i 5 izbornih predmeta koji su zastupljeni sa 20.56% u odnosu na ukupan broj ESPB bodova, a faktor izbornosti prema dodatnim predmetima koje obezbeđuje ustanova je 23.33%. Tako studenti na prvoj godini imaju devet obaveznih i jedan izborni predmet iz izbornog bloka 1 u kojem su ponuđena tri predmeta. Na drugoj godini studija predviđeno je devet obaveznih i dva izborna predmeta, dok je na trećoj godini predviđeno osam obaveznih i dva izborna predmeta. Na drugoj i trećoj godini studenti biraju dva od četiri ponuđena predmeta iz izbornog bloka 2, odnosno 3. Završni rad vrednuje se sa 10 ESPB bodova, a njegova izrada i odbrana regulisana je posebnim pravilnikom.

Sastavni deo kurikuluma studijskog programa Porezi i carina je stručna praksa na drugoj i trećoj godini u trajanju od 90 časova po godini, koja se realizuje u privrednim organizacijama i javnim institucijama sa kojima ustanova ima potpisane ugovore o saradnji.

Svaki predmet kurikuluma sadrži naziv predmeta, tip predmeta, semestar u kojem se sluša, preduslove za pohađanje predmeta, cilj, ishode učenja, sadržaj predmeta, preporučenu literaturu, metode realizacije nastave, broj časova aktivne nastave, samostalnog rada studenta, način provere znanja i način ocenjivanja.

Časovi aktivne nastave zastupljeni su sa 600 časova godišnje, odnosno 20 časova nedeljno po godini studija, od toga su po 50% časovi predavanja i vežbi. U strukturi studijskog programa Porezi i carina zastupljene su sledeće grupe predmeta u odnosu na ukupan broj ESPB bodova, i to:

 • akademsko-opšteobrazovne – 16.98%,
 • stručne – 39.62% i
 • stručno-aplikativne – 43.40%.
STANDARD 6: Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Studijski program Porezi i carina usklađen je sa savremenim tokovima i stanjem nauke i struke iz oblasti poreza i carina i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.

Studijski program Porezi i carina je usaglašen sa više odgovarajućih studijskih programa iz evropskih obrazovnih institucija, kao i sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija i načina studiranja. Radi usklađivanja sa evropskim sistemom obrazovanja izvršene su analize studijskih programa evropskih visokoškolskih ustanova.

Prilozi 6.1, 6.2 i 6.3 sadrže dokumentaciju koja potvrđuje da je studijski program Porezi i carina usaglašen sa nekoliko inostranih studijskih programa, i to:

 • Studijski program Porezi i revizija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta kooperativnih studija u Štutgartu, Nemačka (Baden-Wurttemberg Cooperative State University Stuttgart);
 • Studijski program Upravljanje javnim sektorom na Fakultetu za upravu Univerziteta u Ljubljani, Slovenija;
 • Studijski program Poslovno upravljanje – Porezi i revizija na Berlinskoj školi za ekonomiju i pravo, Nemačka (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin).

Na sledećim veb stranicama nalaze se informacije o navedenim visokoškolskim ustanovama:

 1. https://www.dhbw-stuttgart.de/home/
 2. http://www.fu.uni-lj.si/
 3. https://www.hwr-berlin.de/

dok se na sledećim veb stranicama nalaze dodatne informacija o usklađenosti kurikuluma studijskih programa sa inostranih visokoškolskih institucija sa studijskim programom Porezi i carina:

 1. https://www.dhbw-stuttgart.de/themen/studienangebot/fakultaet-wirtschaft/rsw-steuern-und-pruefungswesen/profil/
 2. http://www.fu.uni-lj.si/programi/dodiplomski-studij/univerzitetni-studijski-program-upravljanje-javnega-sektorja-1-stopnja//
 3. https://www.hwr-berlin.de/studium/studiengaenge/detail/38-bwlsteuern-und-pruefungswesen/
STANDARD 7: Upis studenata

Upis na studijski program Porezi i carina ostvaruje se pod uslovima i na način uređen Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i Pravilnikom o proceduri prijema studenata.

Kandidat za upis na studije prvog stepena na studijskom programu Porezi i carina polaže prijemni ispit iz dva predmeta koja samostalno bira od ponuđenih šest:

 • Matematika
 • Ekonomika preduzeća
 • Ekonomija
 • Statistika
 • Sociologija
 • Informatika

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija na studijskom programu Porezi i carina utvrđuje se na osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu (najviše 60 bodova) i opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (najviše 40 bodova).

Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit već se ovom kandidatu vrednuju rezultati opšte mature u skladu sa kriterijumima iz konkursa i u skladu sa zakonom i opštim aktima ustanove.

Pravo upisa na studijski program Porezi i carina stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata utvrđenih konkursom, saglasno dozvoli za rad.

STANDARD 8: Ocenjivanje i napredovanje studenata

Bliži uslovi ispita i druge provere znanja definisani su Statutom i Pravilnikom o polaganju ispita.

Student savlađuje studijski program Porezi i carina polaganjem ispita čime stiče određeni broj ESPB bodova.

Svaki pojedinačni predmet u programu ima određeni broj ESPB bodova koji student ostvaruje kada sa uspehom položi ispit.

Broj ESPB bodova utvrđuje se na osnovu radnog opterećenja studenta u savlađivanju određenog predmeta i primenom jedinstvene metodologije visokoškolske ustanove za sve studijske programe.

Uspešnost studenata u savlađivanju određenog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se poenima. Maksimalni broj poena koje student može da ostvari na predmetu je 100.

Student stiče poene na predmetu kroz rad u nastavi i ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita. Minimalan broj poena koje student može da stekne ispunjavanjem predispitnih obaveza tokom nastave je 30, a maksimalni 70.

Svaki predmet na studijskom programu Porezi i carina ima jasan i objavljen način sticanja poena. Način sticanja poena tokom izvođenja nastave uključuje broj poena koje student stiče po osnovu svake pojedinačne vrste aktivnosti tokom nastave ili izvršavanjem predispitne obaveze i polaganjem ispita.

Ukupan uspeh studenta na predmetu izražava se ocenom od 5 (nije položio) do 10 (odličan). Ocena studenta je zasnovana na ukupnom broju poena koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita a prema kvalitetu stečenih znanja i veština. Ocene mogu biti numeričke i slovne.

Skala ocenjivanja:

Ocena 5 0-50 poena
Ocena 6 51-60 poena
Ocena 7 61-70 poena
Ocena 8 71-80 poena
Ocena 9 81-90 poena
Ocena 10 91-100 poena.

Bliži uslovi ispita i druge provere znanja definisani su Statutom i Pravilnikom o polaganju ispita.

STANDARD 9: Nastavno osoblje

Za realizaciju studijskog programa Porezi i carina u visokoškolskoj jedinici Dimitrovgrad, Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace (pravni sledbenik Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace) obezbedio je potreban broj nastavnika, odmeren prema broju predmeta i broju časova iz tih predmeta. Ukupan broj nastavnika odgovara standardima koji se odnose na ukupan broj časova aktivne nastave na studijskom programu Porezi i carina. Nastavno osoblje angažovano u visokoškolskoj jedinici Jagodina je u radnom odnosu na Akademiji, dok se u narednom periodu planira izbor određenog broja predavača van radnog odnosa koji bi učestvovali u delu aktivne nastave na stručno-aplikativnim predmetima.

Prosečno opterećenje saradnika angažovanih na studijskom programu Porezi i carina je u skladu sa standardima. Zbog statusnih promena od strane osnivača, odnosno Vlade Republike Srbije, Akademija u toku pripreme za reakreditaciju studijskog programa Finansije i računovodstvo nije bila u mogućnosti da vrši izbor saradnika, što se planira u narednom periodu, kada se donesu odgovarajući pravilnici.

Na realizaciji studijskog programa Porezi i carina nastavni kadar čine 25 nastavnika i to: 17 nastavnika u zvanju profesora strukovnih studija, 2 nastavnika u zvanju predavača, 2 nastavnika stranog jezika i 4 nastavnika veština; i 1 saradnika. Naučne i stručne kvalifikacije nastavnog osoblja odgovaraju obrazovno-naučnoj oblasti i nivou njihovih zaduženja.

STANDARD 10: Organizaciona i materijalna sredstva

Za izvođenje studijskog programa Porezi i carina obezbeđeni su odgovarajući ljudski, prostorni, tehničko – tehnološki i bibliotečki resursi koji su primereni karakteru studijskog programa i predviđenom broju studenata.

Za izvođenje studijskog programa Porezi i carina Akademija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace (pravni naslednik Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace) koristi prostor na osnovu Ugovora o zakupu sa Gimnazijom „Sveti Kirilo i Metodije“ u Dimitrovgradu.

Za izvođenje studijskog programa Porezi i carina obezbeđena je površina prostora od 612 m2 za nastavne svrhe i 164 m2 za nastavno i nenastavno osoblje u visokoškolskoj jedinici.

Akademija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace obezbeđuje svu potrebnu tehničku opremu za savremeno izvođenje nastave.

Biblioteka raspolaže sa najmanje 100 bibliotečkih jedinica relevantnih za izvođenje studijskog programa Porezi i carina.

Akademija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Blace obezbeđuje pokrivenost svih predmeta odgovarajućom udžbeničkom literaturom koja je raspoloživa na vreme i u dovoljnom broju za normalno odvijanje nastavnog procesa na studijskom programu Porezi i carina.

Za izvođenje studijskog programa obezbeđena je potrebna informaciona tehnologija.

STANDARD 11: Kontrola kvaliteta

Studijski program Porezi i carina podrazumeva sistematično praćenje realizacije studijskog programa i preduzimanje mera za unapređenje kvaliteta studijskog programa i nastavnog procesa.

Kontrola kvaliteta studijskog programa se obavlja u unapred određenim vremenskim periodima koji za samovrednovanje iznosi najviše tri godine, a za spoljašnju proveru kvaliteta najviše pet godina.

U kontroli kvaliteta studijskog programa Porezi i carina studentima je omogućeno izražavanje mišljenja i ocena kvaliteta putem aketiranja koje se sprovodi dva puta godišnje, u zimskom i letnjem semestru.

STANDARD 16: Studije u visokoškolskoj jedinici bez svojstva pravnog lica van sedišta ustanove

Visokoškolska jedinica bez svojstva pravnog lica Dimitrovgrad osnovana je 2014. godine od strane Visoke poslovne škole strukovnih studija Blace Odlukom ____________________. Status visokoškolske jedinice bez stvojstva pravnog lica potvrđen je Odlukom o osnivanju Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd („Službeni glasnik RS“, br. 60 od 3. avgusta 2018, 74 od 5. oktobra 2018) i kasnije novom statusnom promenom izdvajanja visokoškolske jedinice Dimitrovgrad i njenom pripajanju Akademiji strukovnih studija Južna Srbija („Službeni glasnik RS“, broj 82 od 22. novembra 2019).

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace akreditovana je 2018. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, na osnovu čega je izdato Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove broj 612-00-03498/2016-06 od 09.02.2018. godine.

U visokoškolskoj jedinici u Dimitrovgradu izvodi se studijski program Porezi i carina na osnovu Uverenja o akreditaciji studijskog programa broj 612-00-00623/2014-04 od 30.05.2014. godine.

Nastavno osoblje u visokoškolskoj jedinici u Dimitrovgradu je u radnom odnosu u ustanovi, što je opisano u standardu 9. Broj angažovanih nastavnika i saradnika odmeren je prema broju predmeta i broju časova aktivne nastave na tim predmetima i u skladu je sa važećim standardima.

Nenastavno osoblje angažovano u visokoškolskoj jedinici u Dimitrovgradu je u radnom odnosu u ustanovi koje svojim stručnim i profesionalnim radom obezbeđuje uspešnu realizaciju studijskog programa Porezi i carina. U visokoškolskoj jedinici angažovan je jedan izvršilac što je u skladu sa važećim standardima.

Studenti u visokoškolskoj jedinici Dimitrovgrad zastupljeni su u studentskom parlamentu Akademije, komisiji za kvalitet i drugim studentskim telima kao i u organima upravljanja ustanove, shodno Zakonu o visokom obrazovanju i statutu Akademije.

Za izvođenje studijskog programa Porezi i carina obezbeđeni su odgovarajući prostorni, tehničko – tehnološki i bibliotečki resursi koji su primereni karakteru studijskog programa i predviđenom broju studenata, što je opisano u standardu 10.

Akademija je u visokoškolskoj jedinici Dimitrovgrad obezbedila odgovarajuću biblioteku snabdevenu potrebnim udžbenicima za izvođenje nastave i informatičke resurse i servise koje koristi u ostvarenju ciljeva.