Почетна

БизИнфо (Блаце) је научни часопис који излази два пута годишње (крајем јуна и децембра месеца) и доступан је у режиму отвореног приступа. Часопис издаје Висока пословна школа струковних студија у Блацу. Први број часописа изашао је 28.06.2010. Мисија часописа је презентовање најновијих теоријских и практичних знања из области економије, менаџмента, туризма, рачунарства и информатике.

 

На основу Библиометријског извештаја који је израдио Центар за евалуацију у образовању и науци за потребе Министарства просвете и науке (ЦЕОН), утврђена је прелиминарна категорија часописа ПК53.

 

Уређивањем часописа бави се уређивачки и редакцијски одбор састављен од наставника и сарадника школе, као и спољних сарадника са реномираних универзитета, факултета и високих струковних школа из земље и иностранства. Од волумена (годишта) 4. броја 1, уредништво у потпуности примењује Акт о уређивању научних часописа Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (ев. број: 110-00-17/2009-01 од 09.07.2009.).

 

Часопис се индексира у следеће базе: Serbian Citation Index - SCIndeks, CrossRef, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services (SIS), Eurasian Scientific Journal Index, Academic Resource Index - ResearchBib, Global Impact Factor, JournalGuide, Directory of Research Journals Indexing, AcademicKeys, International Institute of Organized Research (I2OR), Universal Impact Factor (UIF), Scientific World Index, Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Journals Impact Factor (JIF), Scholar Steer, IndianScience, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), International Service for Impact Factor and Indexing (SISFI), Polish Scholarly Bibliography (PBN), CiteFactor, ISSUU, Gaudeamusacademia, InfoBase Index, European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Genamics JournalSeek, World Catalogue of Scientific Journals, International Society of Indexing (ISI), Scholar Article Impact Factor (SAIF), Society of Economics and Development India, Science Library Index, CAB Abstacts, Journal Factor.

 

Сви достављени радови подлежу анонимној рецензији. Аутору се благовремено достављају запажања, примедбе и оцене рада. Радови се достављају на српском или енглеском језику електронским путем на: redakcija@vpskp.edu.rs

 

У часопису објављују се радови у форми сталних рубрика:

 

  • Оригинални научни радови;
  • Прегледни радови;
  • Претходнa саопштењa;
  • Стручни радови;
  • Прикази.

 

У нади да ћемо успешно сарађивати, срдачно Вас поздрављамо.

 

За издавача:

Љубиша Милачић

 

Главни и одговорни уредник

Милица Спасић Стојковић