УПИС 2017/2018 – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЛАЦЕ

ОГЛАШАВА

СЛОБОДНА МЕСТА

З А    Т Р Е Ћ И    У П И С Н И    Р О К

Висока пословна школа струковних студија Блаце оглашава слободна места за упис у прву годину основних студија у школској 2017/2018. години за 232 студента који сами плаћају школарину на следећим студијским програмима:

Студијски програми Буџет Самофинансирајући Укупно
Основне студије:
Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика – Образовање на даљину 30 30
Финансије и рачуноводство 60 60
Порези и царина 46 46
Пословна економија 12 12
Туризам 15 15
Високошколске јединице ван седишта установе:
Јагодина 39 39
Димитровград 30 30
 УКУПНО: 232 232

ИЗБОР КАНДИДАТА

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу РАНГ ЛИСТЕ која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Ако кандидат има стечено средње образовање у трогодишњем трајању, општи успех у трећем разреду рачуна се двоструко. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.

Висока пословна школа струковних студија утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОСЕБНО, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину, односно сами финансирају своје студије. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати студије.

Кандидат који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи за студијски програм није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору Високе пословне школе струковних студија у року од 24 часа од објављивања ранг листе. Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. На решење директора може се уложити жалба Савету Школе у року од 24 часа од достављања решења. Савет решава по жалби у року од 24 часа од њеног достављања.

По окончању поступка по евентуалним приговорима објављује се КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА примљених кандидата за упис у прву годину студија, ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОСЕБНО.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен Конкурсом за Високу пословну школу струковних студија и има више од 50 бодова.

Кандидат који плаћа студије може бити уписан уколико се на кончаној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који се сами финансирају, који ће бити одређен конкурсом за Високу пословну школу струковних студија и има више од 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг листи. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија, на студијским програмима: Финансије и рачуноводство, Порези и царина, Пословна економија и Туризам полажу пријемни испит из 2 (два) предмета, по сопственом избору, од 6 (шест) понуђених:

 • математика,
 • статистика,
 • информатика,
 • социологија,
 • економија,
 • економика предузећа.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија, на студијским програмима Рачунарство и информатика полажу пријемни испит из 2 (два) предмета, по сопственом избору, од 4 (четири) понуђена:

 • математика,
 • информатика,
 • социологија,
 • статистика.

Пријемни испит обухвата по 20 питања из предмета: Социологија, Економија (Политичка економија), Статистика, Економика предузећа (Пословна економија), и по 10 питања из предмета Математика и Информатика. Тачан одговор за свако питање вреднован је за првих четири предмета по 1,5 бод, а за друга два предмета за сваки тачан одговор по 3 бода.

Питања у тесту су конструисана на два начина:

 1. Затворена (са датим модалитетима одговора),
 2. Отворена (дато је само питање, а остављен је простор за тачан одговор).

У првом случају кандидати су дужни да пронађу тачан одговор на понуђене модалитете и да га заокруже. Одговор се признаје уколико је само један модалитет заокружен хемијском оловком или налив пером. У другом случају треба дати што прецизнији и што краћи одговор на постављено питање (односно решење задатка из Математике). Формулација треба да што више одговара ономе што је дато у литератури која је препоручена за спремање испита.

Питања код којих су вршене исправке одговора и питања где се не може видети јасан и недвосмислен одговор неће се узети у обзир.

Тест се попуњава искључиво ХЕМИЈСКОМ оловком или НАЛИВ ПЕРОМ.

УПИСНИ РОКОВИ

Трећи уписни рок траје од 27.09. до 30.09.2017. године, и то:

 1. Пријављивање кандидата 27. и 28.09.2017. године;
 2. Пријемни испит полаже се 30.09.2017.године у 11:00 часова.
 3. ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ трећег уписног рока објављују се 29.09.2017.године до 15:00 часова;
 4. КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ трећег уписног рока објављују се 29.09.2017.године до 17:00 часова;
 5. Коначне ранг листе биће објаљене на огласној табли Школе и на сајту Школе.
 6. Упис примљених кандидата вршиће се у просторијама Школе 30.09.2017.године од 08:00 до 15:00 часова.

Све додатне информације на сајту Школе или на телефон 027/371-377.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подноси фотокопију следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених,
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 3. Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Накнаду за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара кандидати уплаћују на жиро – рачун Школе број: 840-1142666-13, сврха дознаке: Накнада за полагање пријемног испита.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у прву годину основних студија подносе:

 1. Оригинална документа,
 2. Два обрасца ШВ – 20,
 3. Индекс,
 4. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 cm ,
 5. Доказ о уплати школарине.

Напомена: Комплетна документација (ШВ-20 обрасци и индекс) се купује у школи.

Износ школарине за самофинансирајуће студенте је 65.000,00 динара са могућношћу плаћања у десет месечних рата. Студенти домаћи држављани могу уплатити школарину у једнократном износу приликом уписа у прву годину студија или у десет месечних рата.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.