УПИС 2018/2019

УПИС 2018/2019

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

студијски програм: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Основни циљ студијског програма Рачунарство и информатика је да припреми студенте за успешне и продуктивне носиоце струке информационих и рачунарских технологија у индустрији, јавним предузећима, државним органима, здравству и образовним институцијама, способне за задовољење потребе друштва. Сврха процеса наставе и учења у оквиру предложеног плана је оспособљавање студената да одржавају, пројектују и развијају рачунарске програме применом савремених програмских језика, пројектују, инсталирају и одржавају рачунарске мреже и пројектују, реализују и одржавају информационе системе.

Циљ извођења програма студија на студијском програму Рачунарство и информатика јесте оспособљавање кадрова за професионално бављење пословима везаних за примену рачунара у различитим областима професионалног ангажовања. Tо укључује:

 • Пројектовање, инсталацију, администрацију и безбедност рачунарских мрежа,
 • Пројектовање и имплементацију софтвера и вештине примене комерцијалних софтверских пакета,
 • Примену Интернет и веб технологија,
 • Развој мултимедијалних ресурса.

 

Студијски програм производи стручњаке који поседују одговарајућу комбинацију знања и практичног искуства, тако да могу бити задужени за креирање и одржавање ИТ инфраструктуре организације. Стручњаци рачунарства и информатике имају одговорност за избор хардверских и софтверских производа према потребама организације, интегришу ове производе у складу са њеним потребама и са њеном инфраструктуром и инсталирају, прилагођавају и одржавају апликације (тј. програмске системе) које употребљавају запослени у организацији.

студијски програм: ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Студијски програм Финансије и рачуноводство базиран на споју теоријских и стручно-апликативних знања има за циљ да студенте припреми и оспособи за самостално обављање послова из домена финансија и рачуноводства што ће им омогућити лакше, брже и успешније укључивање у реално пословно окружење.

Основни циљеви студијског програма Финансије и рачуноводство односе се на:

 • Обезбеђивање студентима савремени студијски програм који акценат ставља на способност анализирања, синтетизовања и процењивања кључних теоријских концепата и њихове практичне примене;
 • Могућност студената да своја интересовања усмере кроз већи број изборних предмета.

 

Циљеви студијског програма Финансије и рачуноводство усклађени су са основним задацима и циљевима Високе пословне школе струковних студија Блаце која своју делатност заснива на теоријском и практичном усавршавању студената, при чему се посебна пажња поклања практичним аспектима и оспособљавању студената да се одмах по завршетку студија укључе у решавање практичних проблема.

Основни циљеви студијског програма Финансије и рачуноводство односе се на:

 • Обезбеђивање студентима савремени студијски програм који акценат ставља на способност анализирања, синтетизовања и процењивања кључних теоријских концепата и њихове практичне примене;
 • Могућност студената да своја интересовања усмере кроз већи број изборних предмета.

 

Специфични циљеви студијског програма Финансије и рачуноводство:

 • Оспособљавање студената за самосталан рад на пословима рачуноводства;
 • Оспособљавање студената за професионално бављење пословима везаним за финансијску анализу, финансијско управљање и бављење корпоративним финансијама;
 • Оспособљавање студената за управљање хартијама од вредности и разумевање вредновања финансијских инструмената;
 • Оспособљавање студената за обављање банкарских послова, послова у осигуравајућим друштвима и другим финансијским институцијама;
 • Оспособљавање студената за доношење одлука на нивоу финансијског пословања.

студијски програм: ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

Образовање стручњака који ће бити оспособљени за обављање послова из царинског система, царинског управног поступка, спољно-трговинског и девизног пословања као и обављање послова утврђивања и наплате јавних прихода, пореског књиговодства и евиденције и пореског система и политике. Програм се базира на савременим достигнућима изучавања материје из области јавних финансија.

Основни циљеви студијског програма Порези и царина су:

 • Пружање садржајног и квалитетног образовања, као и оспособљавање младих стручњака за успешно деловање и решавање проблема на пољу јавних финансија, фискалне економије и царинског пословања,
 • Могућност студената да своја интересовања усмере кроз већи број изборних предмета.
 • Специфични циљеви студијског програма Порези и царина:
 • Оспособљавање студената за самосталан рад на пословима пореског и царинског пословања;
 • Оспособљавање кадрова за решавање проблема и доношење одлука у области везаној за јавне приходе и јавне расходе,
 • Оспособљавање студената за познавање организационе структуре пореске и Управе царина,
 • Оспособљавање студената за рад у управама прихода и њиховим филијалама на пословима контроле обрачуна и наплате пореза,
 • Оспособљавање студената за рад у царинским управама, за вршење контроле над царинском робом, спровођење царинског поступка, обрачун и контролу увозних дажбина, и
 • Оспособљавање студената за доношење одлука на нивоу пореског и царинског пословања који захтевају струковно образовање.

 

студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Циљеви студијског програма Пословна економија су усмерени на стицање основних, теоријских и практичних знања и вештина из области пословне економије и управљања.

Похађањем студијског програма студент стиче широку основу знања и вештина из области пословне економије које треба да га учине способним за извршавање конкретних професионалних задатака у свим пословним функцијама: финансијама и рачуноводству, маркетингу, логистици, примени информационих система као и развој комуникационих способности и вештина у циљу јачања координације на свим нивоима.

Посебна пажња се поклања практичним аспектима и оспособљавању студената да се одмах по завршетку студија укључе у решавање практичних проблема..

студијски програм: ТУРИЗАМ

Компаративне предности које нуди Топлички округ са својим специфичностима изражене кроз културно – историјска, бањска и планинска богатства и дестинације, захтевају овакву структуру студијског програма Туризам. Студијски програм Туризам има за циљ да формира квалитетне кадрове који ће знати да самостално имлементирају стечена знања и увећају туристичку понуду у туристичкој привреди Србије.

Превасходни циљ је знање које се нуди ради  пружања садржајног и квалитетног образовања, као и оспособљавања младих стручњака за успешно деловање и решавање проблема на пољу туризма.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

студијски програм: ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛИГИЈЕ

студијски програм: КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

студијски програм: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

>