OPŠTA AKTA

Opšta akta Visoke poslovne škole strukovnih studija – Blace

 1. Statut Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd
 2. Pravilnik o radu
 3. Stategija obezbeđenja kvaliteta
 4. Politika obezbeđenja kvaliteta
 5. Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada
 6. Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
 7. Kodeks profesionalne etike
 8. Pravilnik o postupku za sticanje zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika
 9. Pravila studiranja na osnovnim i specijalističkim studijama
 10. Pravilnik o studijama
 11. Pravilnik o polaganju ispita
 12. Pravilnik o proceduri prijema studenata
 13. Pravilnik o izdavačkoj delatnosti
 14. Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i pružanja usluga
 15. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
 16. Pravilnik o radu biblioteke
 17. Pravilnik o radu službe za studentska pitanja
 18. Pravilnik o računovodstvu
 19. Pravilnik o zaštiti od požara
 20. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 21. Pravilnik o raspodeli sopstvenih prihoda
 22. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa – demonstratora
 23. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa – saradnika praktičara
 24. Pravilnik o javnim nabavkama male vrednosti
 25. Pravilnik o uslovima i postupku davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi
 26. Pravilnik o ostvarivanju stručne prakse i studija na daljinu
 27. Pravilnik o organizaciji i radu centra za informacione tehnologije
 28. Pravilnik o radu Studentskog parlamenta
 29. Pravilnik o sprovođenju izbora za članove Studentskog parlamenta
 30. Poslovnik o radu Nastavno-stručnog veća
 31. Poslovnik o radu Saveta škole
 32. Pravilnik o usklađivanju stečenih akademskih i stručnih naziva
 33. Pravilnik o kriterijumima za upis studenata u drugu i treću godinu osnovnih studija iz budžeta
 34. Pravilnik o organizaciji studija uz rad na osnovnim strukovnim studijama
 35. Pravilnik o finansijskom planiranju
 36. Pravilnik o primeni sistema video nadzora