КЊИГА НАСТАВНИКА

Име, средње слово, презиме Ружица Станковић
Звање Професор струковних студија
Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када Висока пословна школа струковних студија - Блаце
Ужа научна односно уметничка област Математика
Академска каријера
Година Институција Област
Избор у звање 1988 Виша педагошка школа Математика
Докторат 2004 Факултет за менаџмент Нови Сад Математика и пословна математика
Магистратура 1999 ПМФ Приштина Математика
Диплома 1978 ПМФ Приштина Математика
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
Назив предмета Назив студијског програма, врста студија Часова активне наставе
1. Математика Рачунарство и информатика 2+2
2. Операциона истраживања Порези и царина 2+1
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1. M. Žižović, R. Stanković : Jedan pristup određivanju težina kriterijuma kod višekriterijumske optimizacije, Proceedings of SYM-OP-IS 2001, pp. 711-712, Beograd, 2001. UDK [061.3:65.12.122] (497.1).
2. М. Жижовић, И. Миловановић, Р. Станковић, Математика - Збирка решених задатака, Виша пословна школа, Блаце, 2001
3. M. Žižović , R. Petrović , R. Stanković: Defining of criteria weights for multiple criteria evaluation of quality system, Proceedings of the 28th Jupiter Conference with international participation, pp. 5.17-5.20, Beograd, 2002, ISBN 86-7083-430-8
4. R. Petrović, M. Žižović, R. Stanković: Evaluation of quality system logical architecture with fuzzy-estimation of processes and information complexity, Proceedings of SYM-OP-IS 2002, pp. X-21 – X-24, Tara, 2002, ISBN 86-84231-00-7.
5. M. Žižović, R. Stanković: New approach to method PROMETHEE, Proceedings of International scintific conference UNITECH 04, Gabrovo, Bulgaria, Vol. III (2004), III-158 – III-161, ISDN 954-683-305-3
6. N. Deretić, R. Stanković, M. Žižović, Diverzifikovanost znanja diplomiranih studenata, Zbornik radova IV Savetovanja Na putu ka dobu znanja, Valandos 21-24 septembra 2006
7. Р. Станковић, М. Филиповић, Н. Деретић, М. Николчевић, Практикум из математике, четврто издање, Виша пословна школа, Блаце, 2005 (2010)
8. E. I. Milovanović, I. Ž. Milovanović, R. M. Stanković, Computing correlation and convolution on bidirectional systolic array, Neural, Parallel and Scientific Computing, vol. 13, 1 (2005), 51-62.
9. "Synthesis of two-dimensional systolic array for fault-tolerant matrix multiplication" Ivan Stankovic, Suzana Markovic, Tatjana Mirkovic, Ruzica Stankovic, Journal of Computer Science and Technology.
10. Елементи дискретне математике, Збирка задатака, Ружица станковић, Игор Ж. Миловановић, Емина И. Миловановић, Татјана З. Мирковић, Висока пословна школа струковних студија – Блаце, 2010.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Страни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
  • Пројекат трансформације виших школа у Србији у високе струковне школе, ВПШ, Блаце, 2003.