ORGANIZACIJA ŠKOLE

Delatnost Škole ostvaruje se u okviru organizacionih jedinica:

1. Sektor nastave

Sektor nastave – obavlja delatnost obrazovanja, koji u svom sastavu ima odeljenje za društveno-humanističko polje i odeljenje za tehničko-tehnološko polje.

Odeljenje za društveno-humanističko polje, u okviru koga rade:

1. Odsek Finansije i računovodstvo, izborne opcije:

 • Računovodstvo,
 • Bankarstvo i osiguranje

 

2. Odsek specijalističkih studija Korporativno upravljanje.

3. Odsek Porezi i carina, izborne opcije:

 • Carina,
 • Porezi i budžet

4. Odsek specijalističkih studija Fiskalna politika.

5. Menadžment i internacionalna biznis administracija, izborne opcije:

 • Menadžment proizvodnje i usluga,
 • Internacionalna biznis administracija.

6. Odsek specijalističkih studija Poslovno upravljanje.

7. Turizam.

Odeljenje za tehničko-tehnološko polje, u okviru koga rade:

8. Odsek Računarstvo i informatika.

9. Odsek specijalističkih studija Primenjene informacione tehnologije.

Sektor nastave – obavlja delatnost obrazovanja, koji u svom sastavu ima odeljenje za društveno-humanističko polje i odeljenje za tehničko-tehnološko polje.

Osnovne unutrašnje organizacione jedinice odeljenja su odseci. Odseci ostvaruju studijski program, iz najmanje jedne naučne oblasti, u okviru koga se mogu organizovati izborne opcije iz užih naučnih oblasti. U okviru odseka obavlja se obrazovna, istraživačka i preduzetnička aktivnost užih naučnih oblasti koju pokriva odsek, kao i transfer znanja u privredu i druge usluge trećim licima. Odseci kao svoje organizacione delove imaju laboratorije, radionice i druge organizacione jedinice.

Radom sektora rukovodi pomoćnik direktora. Radom odseka rukovodi šef odseka, koga imenuje direktor Škole na predlog odseka.

2. Sektor stručne prakse i obrazovanja na daljinu

Sektor obavlja poslove vezane za organizaciju stručne prakse studenata, saradnje sa privrednim subjektima, kao i poslovne vezane za organizaciju rada studijskih programa na daljinu.

3. Sektor za razvoj i praćenje kvaliteta

Sektor za razvoj i praćenje kvaliteta obavlja poslove vezane za: izradu projekata, inovaciju znanja, stručno obrazovanje i usavršavanje, transfer tehnologije, unapređenje i ravoje kvaliteta nastavnog procesa, studijskih programa i uslova rada i obavlja druge poslove vezane za razvoj, samovrednovanje i praćenje kvaliteta.

Sektor za razvoj i praćenje kvaliteta čine stručni timovi koji učestvuju u određenoj aktivnosti. Radom sektora rukovodi predsednik Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta.

4. Sektor za opšte i pravne poslove
Sektor za opšte i pravne poslove – u kome se obavljaju stručni pravni, upravno-pravni i administrativni. Radom sektora za opšte i pravne poslove rukovodi sekretar Škole Ljubiša Mihajlović, diplomirani pravnik.

U okviru sektora za opšte i pravne poslove delatnosti obavljaju:

1. Sekretarijat – koji obavlja pravne i upravno-pravne poslove, kadrovske, administrativne i opšte poslove.

2. Služba za studentska pitanja – u kojoj se obavljaju stručni i administrativni poslovi u vezi upisa i ispisa studenata, vođenja dosijea studenata, prijave ispita i druge poslove u vezi studenata. Sve potrebne informacije vezane za studiranje studenti mogu dobiti na šalteru za svoj odsek. To je jasno obeleženo iznad svakog šaltera.

Studentska služba

Studentska služba

 

U studentskoj službi vrši se:

  • prijavljivanje ispita
  • overa semestra
  • upisi i obnove godine
  • upis i ispis studenata
  • podižu se uverenja o diplomiranju i diplome
  • podnose se razni zahtevi za različita uverenja, potvrde i sl.

Studenti mogu polagati ispite iz nastavnih predmeta kada ispune predispitne obaveze, odnosno overe semestar.

Ispit je javan i polaže se pred predmetnim nastavnikom, usmeno, pismeno ili usmeno i pismeno u zavisnosti od toga kako je propisano Nastavnim planom i programom.

Raspored polaganja ispita se objavljuje na oglasnoj tabli kao i na sajtu Škole, najkasnije 5 dana pre početka ispitnog roka.

Radno vreme studentske službe je od 9 do 13 časova. Sve informacije se mogu dobiti na tel: 027/371 – 377, lokali 103 i 106.

Šef službe za studentska pitanja je Valentina Ivković.

Referenti su: Mirjana Kolarić, Petar Ivić, , Katarina Martinović, Sergej Nelepa i Andrija Nikolić.

Oglasna tabla i sajt Škole su najvažnija sredstva informisanja u Školi, koja daju obaveštenja vezana za:

  • raspored časova
  • raspored ispita
  • rezultati sa polaganja ispita
  • izveštaji sa pismenih delova ispita
  • cenovnik za školsku godinu
  • raspored konsultacija i ostala razna obaveštenja neophodna studentima
  • sve informacije neophodne za studiranje.

 

Oglasne table se nalaze u holu Škole.

Oglasne table

Oglasne table

 

U skriptarnici, koja se nalazi u holu Škole, studenti mogu naći sve što im je potrebno za studiranje – udžbenike, skripte, obrasce, indekse, ispitne prijave i ostalu dokumentaciju za polaganje ispita, overu semestra, upis i obnovu godine.

Skriptarnica

Skriptarnica

 

Radno vreme skriptarnice je od 7 do 19 časova. Informacije o raspoloživoj literaturi mogu se dobiti na tel. 027/ 371 – 377.

3. Biblioteka – obavlja poslove vođenja kataloga knjiga i periodike, izdavanja knjiga studentima i nastavnom osoblju Škole i drugi poslovi vezani za bibliotečko poslovanje. Biblioteka sadrži publikacije iz oblasti koje se izučavaju u školi i raspolaže sa knjižnim fondom od preko 4000 naslova. U biblioteci se, takođe, nalaze i umreženi računari, koji stoje na raspolaganju studentima sa pristupom Internetu i bazom sa značajnim brojem knjiga, udžbenika i izdanja u elektronskom formatu.

Biblioteka

Biblioteka

 

Radno vreme biblioteke je od 8 do 16 časova.

Radom sektora za opšte i pravne poslove rukovodi sekretar Škole Ljubiša Mihajlović, diplomirani pravnik.

5. Sektor finansijsko-računovodstvenih poslova
Sektor finansijsko-računovodstvenih poslova – obavlja stručne poslove u vezi materijalnog i finansijskog poslovanja Škole.

Radom sektora za finansijsko – računovodstvene poslove rukovodi šef finansijsko-računovodstvenih poslova Branka Veljović.

Studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije mogu dobiti studentski kredit ili stipendiju za vreme dok traje njihovo redovno školovanje. Obrasci za konkurisanje za kredit predaju se finansijsko računovodstvenoj službi Škole, gde se i podižu. Obrasci za konkurisanje predaju se najkasnije do kraja oktobra svake školske godine.

6. Centar za informacione tehnologije

Centar u okviru svog delokruga obavlja sledeće poslove:

  • organizuje i obezbeđuje funkcionisanje jedinstvenog informacionog sistema u Školi
  • projektuje i održava korisničke aplikativne softvere i elektronske baze podataka i internet prezentaciju
  • unapređuje i ažurira internet prezentaciju Škole
  • projektuje i održava lokalne mreže Škole i njeno povezivanje sa drugim mrežama
  • pruža informatičku podršku nastavnim, istraživačkim i drugim aktivnostima Škole
  • organizuje i vodi programe stalnog usavršavanja u oblasti informatike
  • održava računarsku, mrežnu i komunikacionu opremu Škole
  • obavlja i druge poslove iz oblasti informatike za potrebe Škole

 

Radom centra za informacione tehnologije rukovodi dr Vladica Ubavić.

Laboratorija

Laboratorija

Organizaciona struktura škole

Organizaciona struktura škole