ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

Делатност Школе остварује се у оквиру организационих јединица:

1. Сектор наставе

Сектор наставе – обавља делатност образовања, који у свом саставу има одељење за друштвено-хуманистичко поље и одељење за техничко-технолошко поље.

Одељење за друштвено-хуманистичко поље, у оквиру кога раде:

1. Одсек Финансије и рачуноводство, изборне опције:

 • Рачуноводство,
 • Банкарство и осигурање

 

2. Одсек специјалистичких студија Корпоративно управљање.

3. Одсек Порези и царина, изборне опције:

 • Царина,
 • Порези и буџет

4. Одсек специјалистичких студија Фискална политика.

5. Менаџмент и интернационална бизнис администрација, изборне опције:

 • Менаџмент производње и услуга,
 • Интернационална бизнис администрација.

6. Одсек специјалистичких студија Пословно управљање.

7. Туризам.

Одељење за техничко-технолошко поље, у оквиру кога раде:

8. Одсек Рачунарство и информатика.

9. Одсек специјалистичких студија Примењене информационе технологије.

Сектор наставе – обавља делатност образовања, који у свом саставу има одељење за друштвено-хуманистичко поље и одељење за техничко-технолошко поље.

Основне унутрашње организационе јединице одељења су одсеци. Одсеци остварују студијски програм, из најмање једне научне области, у оквиру кога се могу организовати изборне опције из ужих научних области. У оквиру одсека обавља се образовна, истраживачка и предузетничка активност ужих научних области коју покрива одсек, као и трансфер знања у привреду и друге услуге трећим лицима. Одсеци као своје организационе делове имају лабораторије, радионице и друге организационе јединице.

Радом сектора руководи помоћник директора. Радом одсека руководи шеф одсека, кога именује директор Школе на предлог одсека.

2. Сектор стручне праксе и образовања на даљину

Сектор обавља послове везане за организацију стручне праксе студената, сарадње са привредним субјектима, као и пословне везане за организацију рада студијских програма на даљину.

3. Сектор за развој и праћење квалитета

Сектор за развој и праћење квалитета обавља послове везане за: израду пројеката, иновацију знања, стручно образовање и усавршавање, трансфер технологије, унапређење и равоје квалитета наставног процеса, студијских програма и услова рада и обавља друге послове везане за развој, самовредновање и праћење квалитета.

Сектор за развој и праћење квалитета чине стручни тимови који учествују у одређеној активности. Радом сектора руководи председник Комисије за самовредновање и праћење квалитета.

4. Сектор за опште и правне послове
Сектор за опште и правне послове – у коме се обављају стручни правни, управно-правни и административни. Радом сектора за опште и правне послове руководи секретар Школе Љубиша Михајловић, дипломирани правник.

У оквиру сектора за опште и правне послове делатности обављају:

1. Секретаријат – који обавља правне и управно-правне послове, кадровске, административне и опште послове.

2. Служба за студентска питања – у којој се обављају стручни и административни послови у вези уписа и исписа студената, вођења досијеа студената, пријаве испита и друге послове у вези студената. Све потребне информације везане за студирање студенти могу добити на шалтеру за свој одсек. То је јасно обележено изнад сваког шалтера.

Студентска служба

Студентска служба

 

У студентској служби врши се:

  • пријављивање испита
  • овера семестра
  • уписи и обнове године
  • упис и испис студената
  • подижу се уверења о дипломирању и дипломе
  • подносе се разни захтеви за различита уверења, потврде и сл.

Студенти могу полагати испите из наставних предмета када испуне предиспитне обавезе, односно овере семестар.

Испит је јаван и полаже се пред предметним наставником, усмено, писмено или усмено и писмено у зависности од тога како је прописано Наставним планом и програмом.

Распоред полагања испита се објављује на огласној табли као и на сајту Школе, најкасније 5 дана пре почетка испитног рока.

Радно време студентске службе је од 9 до 13 часова. Све информације се могу добити на тел: 027/371 – 377, локали 103 и 106.

Шеф службе за студентска питања је Валентина Ивковић.

Референти су: Мирјана Коларић, Петар Ивић, , Катарина Мартиновић, Сергеј Нелепа и Андрија Николић.

Огласна табла и сајт Школе су најважнија средства информисања у Школи, која дају обавештења везана за:

  • распоред часова
  • распоред испита
  • резултати са полагања испита
  • извештаји са писмених делова испита
  • ценовник за школску годину
  • распоред консултација и остала разна обавештења неопходна студентима
  • све информације неопходне за студирање.

 

Огласне табле се налазе у холу Школе.

Огласне табле

Огласне табле

 

У скриптарници, која се налази у холу Школе, студенти могу наћи све што им је потребно за студирање – уџбенике, скрипте, обрасце, индексе, испитне пријаве и осталу документацију за полагање испита, оверу семестра, упис и обнову године.

Скриптарница

Скриптарница

 

Радно време скриптарнице је од 7 до 19 часова. Информације о расположивој литератури могу се добити на тел. 027/ 371 – 377.

3. Библиотека – обавља послове вођења каталога књига и периодике, издавања књига студентима и наставном особљу Школе и други послови везани за библиотечко пословање. Библиотека садржи публикације из области које се изучавају у школи и располаже са књижним фондом од преко 4000 наслова. У библиотеци се, такође, налазе и умрежени рачунари, који стоје на располагању студентима са приступом Интернету и базом са значајним бројем књига, уџбеника и издања у електронском формату.

Библиотека

Библиотека

 

Радно време библиотеке је од 8 до 16 часова.

Радом сектора за опште и правне послове руководи секретар Школе Љубиша Михајловић, дипломирани правник.

5. Сектор финансијско-рачуноводствених послова
Сектор финансијско-рачуноводствених послова – обавља стручне послове у вези материјалног и финансијског пословања Школе.

Радом сектора за финансијско – рачуноводствене послове руководи шеф финансијско-рачуноводствених послова Бранка Вељовић.

Студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије могу добити студентски кредит или стипендију за време док траје њихово редовно школовање. Обрасци за конкурисање за кредит предају се финансијско рачуноводственој служби Школе, где се и подижу. Обрасци за конкурисање предају се најкасније до краја октобра сваке школске године.

6. Центар за информационе технологије

Центар у оквиру свог делокруга обавља следеће послове:

  • организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог система у Школи
  • пројектује и одржава корисничке апликативне софтвере и електронске базе података и интернет презентацију
  • унапређује и ажурира интернет презентацију Школе
  • пројектује и одржава локалне мреже Школе и њено повезивање са другим мрежама
  • пружа информатичку подршку наставним, истраживачким и другим активностима Школе
  • организује и води програме сталног усавршавања у области информатике
  • одржава рачунарску, мрежну и комуникациону опрему Школе
  • обавља и друге послове из области информатике за потребе Школе

 

Радом центра за информационе технологије руководи др Владица Убавић.

Лабораторија

Лабораторија

Организациона структура школе

Организациона структура школе