UPIS 2018/2019 – DRUGI UPISNI ROK

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA BLACE

OGLAŠAVA

SLOBODNA MESTA

Z A    D R U G I    U P I S N I    R O K

U ŠKOLSKOJ 2018/2019. godini

PRAVO UPISA IMAJU I KANDIDATI SA TROGODIŠNjOM SREDNjOM ŠKOLOM

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace oglašava slobodna mesta za upis u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2018/2019. godini za ukupno 351 studenta, od kojih za 75 studenta koji se finansiraju iz budžeta i 276 studenta koji sami plaćaju školarinu na sledećim studijskim programima:

Studijski programi Budžet Samofinansirajući Ukupno
Osnovne studije:
Računarstvo i informatika 11 29 40
Računarstvo i informatika – Obrazovanje na daljinu 30 30
Finansije i računovodstvo 26 66 92
Porezi i carina 24 78 102
Poslovna ekonomija 8 27 35
Turizam 6 18 24
Visokoškolske jedinice van sedišta ustanove:
Finansije i računovodstvo u Jagodini 6 6
Porezi i carina u Dimitrovgradu 22 22
 UKUPNO: 75 276 351

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u TROGODIŠNjEM ili ČETVOROGODIŠNjEM trajanju i položen prijemni ispit.

IZBOR KANDIDATA

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu RANG LISTE koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Ako kandidat ima stečeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju, opšti uspeh u trećem razredu računa se dvostruko. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Visoka poslovna škola strukovnih studija utvrđuje JEDINSTVENU RANG LISTU ZA SVAKI STUDIJSKI PROGRAM POSEBNO, za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu, odnosno sami finansiraju svoje studije. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati studije.

Kandidat koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi za studijski program nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor direktoru Visoke poslovne škole strukovnih studija u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste. Direktor donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora. Na rešenje direktora može se uložiti žalba Savetu Škole u roku od 24 časa od dostavljanja rešenja. Savet rešava po žalbi u roku od 24 časa od njenog dostavljanja.

Po okončanju postupka po eventualnim prigovorima objavljuje se KONAČNA RANG LISTA primljenih kandidata za upis u prvu godinu studija, ZA SVAKI STUDIJSKI PROGRAM POSEBNO.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na konačnoj rang listi za studijski program do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen Konkursom za Visoku poslovnu školu strukovnih studija i ima više od 50 bodova.

Kandidat koji plaća studije može biti upisan ukoliko se na končanoj rang listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji se sami finansiraju, koji će biti određen konkursom za Visoku poslovnu školu strukovnih studija i ima više od 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

PRIJEMNI ISPIT

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na studijskim programima: Finansije i računovodstvo, Porezi i carina, Poslovna ekonomija i Turizam polažu prijemni ispit iz 2 (dva) predmeta, po sopstvenom izboru, od 6 (šest) ponuđenih:

 • matematika,
 • statistika,
 • informatika,
 • sociologija,
 • ekonomija,
 • ekonomika preduzeća.

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na studijskim programima Računarstvo i informatika polažu prijemni ispit iz 2 (dva) predmeta, po sopstvenom izboru, od 4 (četiri) ponuđena:

 • matematika,
 • informatika,
 • sociologija,
 • statistika.

Prijemni ispit obuhvata po 20 pitanja iz predmeta: Sociologija, Ekonomija (Politička ekonomija), Statistika, Ekonomika preduzeća (Poslovna ekonomija), i po 10 pitanja iz predmeta Matematika i Informatika. Tačan odgovor za svako pitanje vrednovan je za prvih četiri predmeta po 1,5 bod, a za druga dva predmeta za svaki tačan odgovor po 3 boda.

Pitanja u testu su konstruisana na dva načina:

 1. Zatvorena (sa datim modalitetima odgovora),
 2. Otvorena (dato je samo pitanje, a ostavljen je prostor za tačan odgovor).

U prvom slučaju kandidati su dužni da pronađu tačan odgovor na ponuđene modalitete i da ga zaokruže. Odgovor se priznaje ukoliko je samo jedan modalitet zaokružen hemijskom olovkom ili naliv perom. U drugom slučaju treba dati što precizniji i što kraći odgovor na postavljeno pitanje (odnosno rešenje zadatka iz Matematike). Formulacija treba da što više odgovara onome što je dato u literaturi koja je preporučena za spremanje ispita.

Pitanja kod kojih su vršene ispravke odgovora i pitanja gde se ne može videti jasan i nedvosmislen odgovor neće se uzeti u obzir.

Test se popunjava isključivo HEMIJSKOM olovkom

UPISNI ROKOVI

Drugi upisni rok traje od 03.09.2018 do 21.09.2018. godine, i to:

 1. Prijavljivanje kandidata od 03.09.2018. do 08.09.2018. godine, od 08 do 16 časova;
 2. Prijemni ispit polaže se 11.09.2018.godine u 11:00 časova.
 3. JEDINSTVENE RANG LISTE prvog upisnog roka objavljuju se 12.09.2018.godine;
 4. KONAČNE RANG LISTE prvog upisnog roka objavljuju se 14.09.2018.godine;
 5. Jedinstvena i Konačna rang lista biće objaljene na oglasnoj tabli Škole i na sajtu Škole.
 6. Upis primljenih kandidata vršiće se u prostorijama Škole, i to od 17.09.2018. do 21.09.2018. godine

Sve dodatne informacije na sajtu Škole ili na telefon 027/371-377.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA i LIČNU KARTU, a uz prijavni list podnosi fotokopiju sledećih dokumenata:

 1. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 2. Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Naknadu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara kandidati uplaćuju na žiro – račun Škole broj: 840-1142666-13, svrha doznake: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

Kandidati koji STEKNU PRAVO NA UPIS u prvu godinu osnovnih studija podnose:

 1. Originalna dokumenta,
 2. Dva obrasca ŠV – 20,
 3. Indeks,
 4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm ,
 5. Dokaz o uplati školarine u zavisnosti od statusa.

Napomena: Kompletna dokumentacija (ŠV-20 obrasci i indeks) se kupuje u školi.

Iznos školarine za samofinansirajuće studente je 65.000,00 dinara, odnosno 70.000,00 dinara za Jagodinu i Dimitrovgrad sa mogućnošću plaćanja u deset mesečnih rata. Studenti domaći državljani mogu uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa u prvu godinu studija ili u deset mesečnih rata.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju.