УПИС 2017/2018

Конкурс – Школска 2017/2018

Први уписни рок траје од 19.06. до 14.07.2017. године, и то:

 1. Пријављивање кандидата 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., и 30.06.2017. године, од 08 до 16 часова;
 2. Пријемни испит полаже се 03.07.2017.године у 11:00 часова.
 3. ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се 04.07.2017.године;
 4. КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се 06.07.2017.године;
 5. Коначне ранг листе биће објаљене на огласној табли Школе и на сајту Школе.
 6. Упис примљених кандидата вршиће се у просторијама Школе, и то 10., 11., 12., 13. и 14.07.2017., године

Све додатне информације на сајту Школе или на телефон 027/371-377.

Уколико се у првом уписном року не упише одобрени број студената, Школа ће организовати и ДРУГИ УПИСНИ РОК.

Други уписни рок траје од 04.09. до 21.09.2017. године, и то:

 1. Пријављивање кандидата 04., 05., 06., 07. и 08.09.2017. године, од 08 до 16 часова;
 2. Пријемни испит полаже се 11.09.2017.године у 11:00 часова.
 3. ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се 12.09.2017.године;
 4. КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ првог уписног рока објављују се 14.09.2017.године;
 5. Коначне ранг листе биће објаљене на огласној табли Школе и на сајту Школе.
 6. Упис примљених кандидата вршиће се у просторијама Школе, и то 18., 19., 20., и 21.09.2017., године

Све додатне информације на сајту Школе или на телефон 027/371-377.

Пријемни испит – детаљно

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средње образовање.

Пријављени кандидати ће полагати пријемни испит из два предмета и то, по избору:

 1. Математика
 2. Статистика
 3. Информатика
 4. Социологија
 5. Економија
 6. Економика предузећа

Кандидати који се определе за студијски програм Рачунарство и информатика бирају два од прва четири понуђена предмета.

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.

За изборне предмете кандидат се опредељује приликом подношења докумената на Конкурс. Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи.

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу РАНГ ЛИСТЕ која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

Ако кандидат има стечено средње образовање у трогодишњем трајању, општи успех у трећем разреду рачуна се двоструко.

Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постигне на квалификационом испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.

Висока пословна школа струковних студија утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОСЕБНО, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину, односно сами финансирају своје студије. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати студије.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим Конкурсом за Високу пословну школу струковних студија, и има више од 50 бодова.

Кандидат који плаћа студије може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који се сами финансирају, који је одређен овим Конкурсом за Високу пословну школу струковних студија, и има више од 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг листи.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

Учесник Конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи за одсек није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору Високе пословне школе струковних студија у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од дана подношења приговора.

На решење директора може се уложити жалба Савету Школе у року од 24 часа од дана достављања решења.

Савет Школе решава по жалби у року од 24 часа од њеног достављања.

Упис – детаљно

Висока пословна школа струковних студија Блаце, школске 2017/2018 године, уписаће укупно 550 студената на основним струковним студијама и то:

Студијски програми Буџет Самофинансирајући Укупно
Основне студије:
Рачунарство и информатика 30 30 60
Рачунарство и информатика – Образовање на даљину 30 30
Финансије и рачуноводство 50 70 120
Порези и царина 70 80 150
Пословна економија 20 30 50
Туризам 20 20 40
Високошколске јединице ван седишта установе:
Јагодина 5 45 50
Димитровград 5 45 50
 УКУПНО: 200 350 550
Специјалистичке студије:
Примењене информационе технологије  – 20 20
Корпоративно управљање  – 25 25
Јавне финансије 25 25
 УКУПНО: 70 70

Напомена: Приручник за полагање пријемног испита и Водич кроз студирање са детаљним упутствима о упису студената у школску 2017/2018 можете купити на скриптарници Школе од 09.06.2017.године.

Приручник за полагање пријемног испита и Водич кроз студирање за школску 2017/2018.годину такође можете поручити позећем позивањем Школе на број 027 / 371 377; или путем емаил-а: info@vpskp.edu.rs

Уз Приручник за полагање пријемног испита и Водич кроз студирање се добија и Пријава за полагање пријемног испита, која је обавезна приликом подношења документације за полагање пријемног испита. У Приручнику за полагање пријемног испита се налазе и сва испитна питања за пријемни испит.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара (жр школе: 840-1142666-13, сврха дознаке: Полагање пријемоног испита).

Полагање пријемног испита: Кандидати су у обавези да буду у школи у 10:30 часова, по објављеним датумима за полагање пријемног испита. Са собом обавезно понети ПОТВРДУ О ПРИЈЕМУ ДОКУМЕНАТА И ЛИЧНУ КАРТУ. СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНА УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС у Високу пословну школу струковних студија подносе:

 1. Оригинална документа;
 2. Два обрасца ШВ – 20;
 3. Индекс;
 4. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм;
 5. Доказ о уплати школарине у зависности од статуса.

Напомена: Комплетна документација (ШВ-20 обрасци и индекс) се купује у школи.

Студенти домаћи држављани могу уплатити школарину у једнократном износу приликом уписа у прву годину студија или у десет месечних рата.

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.

Упис специјалистичких студија – детаљно
Предаја захтева за упис на специјалистичким струковним студијама ће се вршити од 19.06.2017.године до 14.07.2017.године и од 04.09.2017. годинe.

За предају захтева за упис је потребна следећа документација:

 • Фотокопија дипломе или уверења о дипломирању,
 • Фотокопија додатка дипломи или уверење о положеним испитима,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Потврда о извршеној уплати накнаде на жиро рачун 840-1142666-13.

 

За упис на СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА Високе пословне школе струковних студија – Блаце потребно је следеће:

 • Уверење о дипломирању или диплома,
 • Уверење о положеним испитима или додатак дипломе,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • 2 слике формата 3,5 х 4,5цм
 • Документација за упис (ШВ обрасци, индекс, захтев – преузима се на портирници Школе)
 • Доказ о уплати накнаде за упис,
 • Доказ о уплати I рате школарине (Школарина се може платити на 10 месечних рата)

 

Напомена: Упис се може извршити од 19.06.2017. до 14.07.2017. и од 04.09.2017 године.

Упис III године студија након завршених двогодишњих студија
За предају захтева за упис нa трећу годину ( после завршених двогодишњих студија ) студија Високе пословне школе струковних студија Блаце потребно је следеће:

 • Уверење о положеним испитима (фотокопија)
 • Оверена фотокопија уверења о дипломирању
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Захтев (узима се на скриптарници Школе)
 • Уплата накнаде за предају захтева нa жиро – рачун 840-1142666-13.

 

Предаја захтева за упис треће године студија након завршених двогодишњих студија се може изршити од 04.09.2017 године.

За упис на трећој години студија ( после завршених двогодишњих студија ) Високе пословне школе струковних студија Блаце потребно је следеће:

 • Уверење о положеним испитима или додатак дипломе
 • Уверење о дипломирању или диплома
 • Извод из матичне књиге рођених
 • 2 слике формата 3,5 х 4,5cm
 • Документација за упис (ШВ обрасци, индекс, захтев – преузима се на портирници Школе)
 • Доказ о уплати накнаде за упис
 • Доказ о уплати накнаде за признавање бодова ( I и II године )

 

Напомена: Упис се може извршити од 04.09.2017. године.

Прелаз са факултета или других високих школа
Прелаз са факултета или других високих школа биће омогућен оним кандидатима који су стекли услов за упис на II годину, односно III годину студија на Високој пословној школи струковних студија у Блацу. Прелаз се врши од 04.09.2017. године до 10.10.2017. године.

Кандидати уз остала документа подносе индекс и уверење са матичног факултета или школе о положеним испитима. Уколико је програмски садржај предмета близак наставном плану и програму Школе испит ће бити признат.

Упис лица који се врши применом афирмативних мера
 • Упис лица са инвалидитетом

Стручно упутство за спровођење уписа лица са инвалидитетом можете погледати ОВДЕ

 • Упис припадника ромске националне мањине

Стручно упутство за спровођење уписа припадника ромске националне мањине можете погледати ОВДЕ

Препоруку коју треба оверити код Националног савета ромске националне мањине можете преузети ОВДЕ

Изјаву коју треба попунити можете преузети ОВДЕ

 • Упис припадника српске националне мањине

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2017/2018. години може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављнин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.

Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије високошколској установи, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине. Изјаву можете преузети ОВДЕ