IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANjU 2016. godina

Odluku Nastavnog veća Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu o usvajanju Izveštaja o samovrednovanju i oceni kvaliteta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu možete pogledati i preuzeti OVDE

STANDARD 1: Strategija obezbeđenja kvaliteta

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 1

Visoka poslovna škola u Blacu je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti računarstva i informatike, ekonomije i menadžmenta koja se razvija u modernu visokoškolsku ustanovu priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima nastavnika, saradnika i studenata.

Škola razvija nauku i struku i ostvaruje obrazovnu delatnost u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, poštujući vrednosti i principe savremenog evropskog univerzitetskog obrazovanja, Standarde i smernice Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, a sa ciljem zadovoljenja potreba studenata, zaposlenih, privrede i društva u celini.

Politika kvaliteta Visoke poslovne škole u Blacu odražava njenu misiju i vrednosti i predstavlja osnovu za planiranje, rad i razvoj.

Nova Politika obezbeđenja kvaliteta doneta je 03. novembra 2015. godine nakon izbora novog organa poslovođenja u Školi. Prilog 1.1

Misija Škole je da širi, unapređuje i promoviše znanje, naučne i stručne veštine, obezbeđuje naučni i stručni podmladak, motiviše kreativnost i podstiče želju za usavršavanjem i sticanjem znanja u cilju pružanja podrške ekonomskom i društvenom razvoju juga Srbije i šire, jača postojeće i uspostavlja nove veze sa drugim obrazovnim, privrednim i društvenim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Škola je usvojila novu Strategiju obezbeđenja kvaliteta na sednici Saveta održanoj 31. marta 2016. godine Prilog 1.2 na predlog direktora Škole. Strategija se nalazi na internet stranici Škole i dostupna je javnosti.

Strategija obezbeđenja kvaliteta je osnovni strateški razvojni dokument iz oblasti obezbeđenja, kontrole i unapređenja kvaliteta celokupnog procesa visokog obrazovanja na Visokoj poslovnoj školi u Blacu. Ovaj dokument je trajnog karaktera i periodično se preispituje i menja, odnosno usklađuje sa zahtevima i potrebama vezanim za kontrolu i unapređenje kvaliteta. Ovim dokumentom definisani su principi i načela, misija i ciljevi, mere za obezbeđenje, kontrolu i unapređenje kvaliteta, organizacina struktura sistema obezbeđenja kvaliteta i akcioni plan obezbeđenja kvaliteta.

Usvajanjem Strategije obezbeđenja kvaliteta Škola se opredelila da bude otvorena, konkurentna i komparabilna, integrisana i fleksibilna da kontinuirano prati nove ideje, trendove i principe u razvoju evropskog visokoškolskog obrazovanja. Cilj Strategije obezbeđenja kvaliteta je ostvarivanje visokih standarda kvaliteta svih segmenata iz delokruga rada Škole (obrazovnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada) radi uključivanja u jedinstven Evropski prostor visokog obrazovanja, širenja obrazovnih i naučnih iskustava koje su neophodne za intelektualno i tehnološko prolagođavanje zahtevima lokalne i nacionalne zajednice.

Oblasti kontinuiranog obezbeđenja, kontrole i unapređenja kvaliteta su: studijski programi, nastavni proces, nastavno osoblje, naučnoistraživački, umetnički i stručni rad, ocenjivanje studenata, uslovi rada i studiranja, nenastavne aktivnosti, udžbenici i literatura, biblioteka, informacioni resursi, prostor i oprema, nenastavno osoblje, proces upravljanja, javnost u radu i finansiranje.

Subjekti obezbeđenja kvaliteta su: Odbor za kvalitet, Komisija za samovrednovanje i praćenje kvaliteta Prilog 1.3, Savet Škole, Nastavno veće Škole, direktor, nastavnici, saradnici, nenastavno osoblje, Studentski parlament i studenti. Svi subjekti obezbeđenja kvaliteta u Školi imaju pravo i obavezu da učestvuju u procesu i postupcima obezbeđenja i kontinuiranog praćenja kvaliteta.

Akcionim planom obezbeđenja kvaliteta koji predstavlja konstitutivni element Strategije obezbeđenja kvaliteta Prilog 1.2.1 i Statutom Škole definisani su dokumenti koje je Škola usvojila, a čijom se primenom obezbeđuju mehanizmi kontrole i unapređenja kvaliteta. Jedan deo ovih dokumenata čine dokumenti koje nadležni organi Škole permanentno, odnosno, svake godine razmatraju i usvajaju, kao što su godišnji izveštaji o radu Škole Prilog 1.4.1 i plan rada za naredni period Prilog 1.4.2 i Pravilnici – opšta akta koje Škola ima, ali ih menja, koriguje i usklađuje saglasno izmenama zakona i podzakonskih akata.

Škola obezbeđuje kvalitet visokog obrazovanja u skladu sa međunarodno prihvaćenim dokumentima u oblasti visokog obrazovanja, Zakonom o visokom obrazovanju i usvojenim dokumentima u oblasti visokog obrazovanja. Mere za obezbeđenje kvaliteta Škola utvrđuje kroz:

 • obavezno samovrednovanje i ocenu kvaliteta studijskih programa i njegovih delova, kao i ustanove u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje,
 • spoljašnju proveru kvaliteta u skladu sa standardima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje koju sprovodi Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Obezbeđenje kvaliteta se ostvaruje:

 • jedinstvom obrazovnog, stručnog i naučnoistraživačkog rada (čiji se sadržaji i rezultati, odnosno znanja koriste u nastavnom procesu),
 • uspostavljanjem i negovanjem interaktivnog odnosa sa studentima,
 • međunarodnom saradnjom kroz razmenu nastavnika i studenata,
 • uspostavljanjem stalne saradnje sa poslodavcima i diplomiranim studentima.

Ocena ispunjenosti standarda: Na osnovu opisa stanja, analize i procene trenutne situacije može se konstatovati da su zahtevi iz Standarda 1 ispunjeni u celini.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Formiran Odbor za kvalitet i definisana njegova uloga +++
 • Naglašena uloga studenata u sistemu obezbeđenja kvaliteta +++
 • Osavremenjeni upitnici za vrednovanje kvaliteta svih oblasti rada u Školi ++
 • Manjak komisija ili radnih tela koje bi radile na praćenju i unapređenju kvaliteta konkretnih oblasti, posebno studijskih programa +++
 • Nedovoljna uključenost odseka u proces obezbeđenja kvaliteta ++
 • Doslednija primena korektivnih mera++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Obezbeđenje i podizanje nivoa kvaliteta u svim oblastima rada u cilju povećanja ugleda Škole +++
 • Olakšano uspostavljanje i održavanje saradnje sa drugim visokoškolskim i naučnim institucijama +++
 • Stvaranje povoljnih uslova za dalji razvoj poslovno-stručne saradnje sa privrednim subjektima ++
 • Povećane mogućnosti za integraciju u međunarodne obrazovne naučne tokove ++
 • Mali broj zaposlenih i studenata je voljan da se angažuje u oblasti upravljanja kvalitetom +++
 • Sredstva za rad na poslovima obezbeđenja kvaliteta nisu predviđena u budžetu Škole ++
 • Članovi Odbora za kvalitet i Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta su preopterećeni drugim obavezama +++

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta

 • Odbor za kvalitet treba neprekidno da unapređuje i proširuje postupke za proveru kvaliteta i prati primenu korektivnih mera;
 • Sve zaposlene i studente, odnosno subjekte obezbeđenja kvaliteta, permanentno edukovati, podsticati i motivisati da se aktivnije uključe u proces obezbeđenja kvaliteta;
 • Povećati učešće rukovodstva Škole u operativnim poslovima sprovođenja Strategije kvaliteta;
 • Osloboditi članove Odbora za kvalitet i Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta dela drugih obaveza i zameniti članove koji se nedovoljno angažuju;
 • Odbor za kvalitet treba da inicira izradu nedostajućih procedura za sve oblasti utvrđene Strategijom obezbeđenja kvaliteta;
 • Na osnovu analize postignutih rezultata za oblasti za koje procedure postoje Odbor za kvaliteta treba da revidira postupke za obezbeđenje kvaliteta u cilju otklanjanja uočenih nedostataka;
 • Obezbeđenje kvaliteta studijskih programa radi njihovog unapređenja u cilju uključivanja u savremeno evropsko univerzitetsko obrazovanje;
 • Afirmisati ulogu odseka u obezbeđenju kvaliteta.

d) Pokazatelji i prilozi uz Standard 1.

STANDARD 2: Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 2.

Visoka poslovna škola u Blacu je na sednici Nastavnog veća održanoj 15.01.2016. godine usvojila novi Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada (broj 94/16 od 17.02.2016. godine) na predlog Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta. (Prilog 2.1). Donošenje novog dokumenta posledica je preispitivanja prethodnog (broj 196/4 od 10.6.2008. godine) i potrebe unapređenja standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta. U dokumentu se utvrđuju standardi za obezbeđenje kvaliteta rada Škole, pri čemu su postupci za obezbeđenje kvaliteta utvrđeni posebno za svaku oblast obezbeđenja kvaliteta, odnosno za svaki subjekat u sistemu obezbeđenja kvaliteta. Saglasno ovom dokumentu, dužnost i obaveza svih nastavnika, saradnika, studenata i nenastavnog osoblja su postupci praćenja, obezbeđenja, unapređenja i razvoja kvaliteta u Školi. Isto tako, u ovaj proces uključeni su svi organi, organizacione jedinice i službe Škole, u skladu sa Pravilnikom o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada i ostalim normativnim aktima.

Proces unapređenja standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta je stalna aktivnost u Školi. Na početku svake školske godine, nadležni organi Škole preispituju i unapređuju standarde i postupke za obezbeđenje kvaliteta na osnovu kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja nastavnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada, rada organa upravljanja i organa poslovođenja, kao i rada službi Škole.

Na internet stranici su dostupna dokumenta kojima se obezbeđuje, razvija i prati kvalitet u Visokoj poslovnoj školi u Blacu:

 • Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada )(Prilog 2.1)
 • Plan rada Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta (Prilog 2.2),
 • Izveštaj Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta (Prilog 2.3.1),
 • Strategija obezbeđenja kvaliteta Visoke poslovne škole u Blacu,
 • Pravilnik o radu Odbora za kvalitet,
 • Pravilnik o radu Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta,
 • Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija,
 • Pravilnik o izdavačkoj delatnosti,
 • Pravilnik o radu biblioteke,
 • Pravilnik o polaganju ispita,
 • Pravilnik o završnom ispitu na osnovnim i specijalističkim studijama,
 • Pravilnik o studijama.

Ocena ispunjenosti standarda: Na osnovu opisa stanja, analize i procene trenutne situacije može se konstatovati da su zahtevi iz Standarda 2 ispunjeni u celini.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Postoji usvojena strategija i postupci obezbeđenja kvaliteta +++
 • Sva usvojena dokumenta vezana za obezbeđenje kvaliteta dostupna su javnosti na internet stranici Škole +++
 • Postoji precizan plan rada na ostvarivanju strategije i postupaka obezbeđenja kvaliteta ++
 • Škola preispituje i unapređuje standarde kvaliteta ++
 • Mali broj zaposlenih se angažuje u oblasti upravljanja kvalitetom +++
 • Članovi Odbora za kvalitet i Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta su preopterećeni drugim obavezama ++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Strategija se može uvek unapređivati ++
 • Povezivanje sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji u cilju unapređenja postupaka i standarda za obezbeđenje kvaliteta +
 • Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta nedovoljno usklađeni sa standardima razvijenih evropskih zemalja +
 • Deo standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta nesporovodiv zbog nedovoljnog finansiranja iz budžeta republike +

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta

 • Značajno edukovati, motivisati i podstaknuti sve subjekte u Školi za aktivno učešće u procesu sprovođenja, unapređenja i kontrole kvaliteta utvrđenih standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta;
 • Intenzivirati saradnju i uskladiti standarde sprovođenja kvaliteta sa drugim visokoškolskim ustanovama, posebno u Evropskoj uniji i SAD;
 • Komisija za obezbeđenje kvaliteta treba da dodatno proširi procedure obezbeđenja i praćenja kvaliteta.

d) Pokazatelji i prilozi uz Standard 2.

STANDARD 3: Sistem obezbeđenja kvaliteta

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 3.

Visoka poslovna škola u Blacu primenjuje sistem obezbeđenja kvaliteta i kontinuirano unapređuje organizacionu strukturu za obezbeđenje kvaliteta koja je definisana Strategijom obezbeđenja kvaliteta. Sistem obezbeđenja kvaliteta se sastoji od usvojenih internih standarda i postupaka obezbeđenja kvaliteta, regulatornih odredaba statuta Škole, odluka Saveta i odluka Nastavnog veća koje se odnose na Strategiju obezbeđenja kvaliteta, Odbor za kvalitet, Komisiju za samovrednovanje i praćenje kvaliteta, dokumente sistema kvaliteta (procedure, pravilnici) i izveštaje Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta.

Škola je usvojila potrebne statutarne odredbe koje se odnose na sistem obezbeđenja kvaliteta (Prilog 3.1). Interni standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta su usvojeni od strane Nastavnog veća na sednnici održanoj 15.01. 2016. godine (Prilog 3.2). Statutom i Pravilnikom o samovrednovanju i praćenju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada utvrđeni su poslovi i zadaci nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja, studenata, stručnih organa (Nastavnog veća i odseka) u donošenju i sprovođenju strategije, standarda i postupka za obezbeđenje.

Škola je prvi put formirala Komisiju za kvalitet iz reda nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata, kao stručno i savetodavno telo sa ciljem što bolje pripreme za predstojeću akreditaciju i što kvalitetniju izradu elaborata, kako za studijske programe tako i ustanovu u celini (odluka Nastavnog veća broj 441/2 od 19.11.2009. godine). Nastavno veće Škole je imenovao Komisiju za samovrednovanje i ocenu kvaliteta u novom sastavu na sednici održanoj 09.09.2013. godine. Komisija ima 9 članova: šest iz reda nastavnika, dva iz reda nenastavnog osoblja i jednog predstavnika studenata (Prilog 3.3).

Istovremeno odlukom Direktora Škole (broj 554/15 od 17.12.2015. godine) u skladu sa članom 194. Statuta formiran je Odbor za kvalitet kao najviši organ u procesu obezbeđenja, kontrole i upravljanja kvalitetom koji je odgovoran za praćenje, obezbeđenje i unapređivanje kvaliteta u svim oblastima rada (Prilog 3.3).

Način rada i zadaci Odbora za kvalitet i Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta utvrđeni su Pravilnikom o radu Odbora za kvalitet (usvojen na sednici Odbora za kvalitet 1.03.2016. godine) (Prilog 3.5) i Pravilnikom o radu Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta koje je usvojilo Nastavno veće Škole na svojoj sednici održanoj 15.01.2016.godine (Prilog 3.4).

Inicijator većine predloga za definisanje sistema kvaliteta je Odbor za kvalitet, a u formulisanju konačnog oblika sistema učestvuju svi nastavnici i saradnici (odseci i Nastavno veće) i studenti (Studentski parlament). Učešće studenata u donošenju i sprovođenju strategije, standarda, postupaka i kulture obezbeđenja kvaliteta regulisano je članovima 61, 66, 67, 75. i 194. Statuta (Prilog 3.6) i Pravilnikom o studentskom vrednovanju kvaliteta studija. (Prilog 3.7) Učešće odseka i njihovih članova u donošenju i sprovođenju odluka, strategije i postupaka obezbeđenja kvaliteta regulisano je članom 26. Statuta (Prilog 3.8).

Usvojenim postupcima obezbeđenja kvaliteta je definisano da se samovrednovanje Škole i svih studijskih programa obavezno sprovodi na tri godine. Proces samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta utvrđen je Pravilnikom o samovrednovanju i praćenju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada i Akcionim planom. (Prilog 3.9).

Komisija za samovrednovanje i praćenje kvaliteta sprovodi svake godine vrednovanje procesa nastave. Posle prethodne akreditacije, Komisija je funkcionisala pre svega u praćenju realizacije pojedinih akata iz oblasti sistema kvaliteta: kontinuiranog ocenjivanja kvaliteta pedagoškog rada nastavnika od strane studenata, kvaliteta studijskih programa, uslova rada, rada stručnih službi.

Redovno, svakog semestra, anketiraju se studenti prema definisanim postupcima za obezbeđenje kvaliteta nastavnog procesa, studijskih programa i uslova rada. Na osnovu rezultata anketa, Komisija za samovrednovanje i praćenje kvaliteta identifikuje slabosti, formuliše predloge korektivnih mera i sačinjava izveštaj koji dostavlja Nastavnom veću na usvajanje. (Prilog 3.10).

Sva dokumenta su dostupna svim zaposlenima u Školi i studentima koji kroz direktnu komunikaciju sa Komisijom ili svoje učešće u radu Nastavnog veća utiču na odluke i sam sistem kvaliteta u svim delovima. Izveštaji o sprovođenju strategije obezbeđenja kvaliteta i o analizi internih standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta se usvajaju na isti način: predloge formira Komisija za samovrednovanje i praćenje kvaliteta, odnedavno Odbor za kvalitet koji se stavljaju na uvid svim zainteresovanim zaposlenim i studentima, i na kraju ih usvajaju Nastavno veće i Savet Škole.

U Školi su procesi odlučivanja, kompetencije i odgovornosti organa upravljanja, organa poslovođenja, nadležnosti stručnih organa, nastavnika i saradnika, kao i nadležnosti studenata u vezi sa obezbeđenjem kvaliteta, jasno definisani u Statutu, postupcima obezbeđenja kvaliteta i odlukama stručnih organa.

Proces formiranja sistema kvaliteta, kao i njegovo funkcionisanje potpuno su transparentni, ne samo za zaposlene u Školi, nego i za opštu javnost, jer su dostupni bez ograničenja na internet stranici Visoke poslovne škole u Blacu.

Ocena ispunjenosti standarda: Škola je ostvarila ciljeve i u celosti ispunila zahteve postavljene Standardom 3, jer:

 • Postoji Odbor za kvalitet nadležan za praćenje i unapređenje kvaliteta u Školi;
 • Postoji dokument kojim su postavljeni standardi kvaliteta i utvrđene nadležnosti pojedinih subjekata u sistemu mera obezbeđenja kvaliteta;
 • Statut jasno definiše sastav, rad i nadležnosti Odbora za kvalitet, Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta, kao i njihove odnose sa stručnim telima Škole, nastavnicima, saradnicima, ostalim zaposlenima i studentima;
 • Organizaciona struktura i procedura sistema obezbeđenja kvaliteta obezbeđuju da su u procese odlučivanja u vezi sa studijskim programom uključeni i nastavnici i studenti;
 • Sistem obezbeđenja kvaliteta u potpunosti je implementiran, o čemu svedoče godišnji izveštaji Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta;
 • Svake godine se sprovodi anketiranje studenata po pitanjima važnim za kvalitet nastave i ostalih oblasti rada Škole, ankete su analizirane i uzete u obzir prilikom utvrđivanja korektivnih i preventivnih mera;
 • Dokumenta sistema kvaliteta sadrže sve potrebne elemente prema uputstvu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova;
 • Sva dokumenta vezana za sistem kvaliteta su dostupna zaposlenima, studentima i javnosti sve vreme.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Postoji Odbor za kvalitet koji kontinuirano radi na implementaciji sistema kvaliteta +++
 • Dobra saradnja Odbora za kvalitet sa organima i telima Škole, kao i Studentskim parlamentom ++
 • Sva usvojena dokumenta vezana za obezbeđenje kvaliteta su dostupna javnosti na internet stranici Škole ++
 • Nadležnosti organa upravljanja, poslovođenja i Odbora za kvalitet su definisana Statutom i drugim aktima Škole +++
 • Nadležnosti nastavnika, saradnika, studenata i stručih tela su definisane Statutom i drugim aktima Škole +++
 • Korektivne i preventivne mere usvaja Nastavno veće na osnovu analize procene ispunjavanja standarda za obezbeđenje kvaliteta ++
 • Sredstva za rad na poslovima obezbeđenja kvaliteta nisu predviđena u budžetu Škole ++
 • Nisu predviđene stimulativne mere za zaposlene i studente kako bi učestvovali u aktivnostima vezanim za kvalitet +
 • Malo interesovanje studenata i zaposlenih za aktivno učešće u okvirima sistema kvaliteta +++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Jasno opredeljenje Škole i zainteresovanost upravljačkog organa za permanentno unapređenje sistema obezbeđenja kvaliteta +++
 • Kultura kvaliteta zaposlenih je na višem nivou nego ranije ++
 • Studenti kao partneri u procesu obezbeđenja kvaliteta ++
 • Sistem anketnih listova ++
 • Izmena Statuta Škole je proces koji je kratak i efikasan ++
 • Nedostatak finansiranja iz budžeta Republike za sporovođenje dela standarda i postupaka za obezbeđenje kvaliteta ++
 • Mala motivisanost zaposlenih i studenata za angažovanje u oblasti upravljanja kvalitetom +++
 • Članovi Odbora za kvalitet i Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta su preopterećeni drugim obavezama +++

c) Predlozi za poboljšanje i planirane mere:

 • Odbor za kvalitet treba da traži mogućnosti za nove prilaze i metodologiju analiza postojećih anketa i predlaganja korektivnih mera koje proističu iz rezultata anketa;
 • Odbor za kvalitet treba da uvede kontrolu sprovođenja postupaka kvaliteta i na osnovu rezultata kontrole revidira plan rada i postupaka obezbeđenja kvaliteta;
 • Izmeniti Statut Škole u delu koji se odnosi na sistem kvaliteta i preciznije regulisati nadležnosti svih subjekata kvaliteta;
 • Osloboditi članove Odbora za kvalitet i Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta dela drugih obaveza i zameniti one članove koji se nedovoljno angažuju;
 • Pojačati kontrolu i informacionu podršku u operativnim poslovima sprovođenja strategije i postupaka obezbeđenja kvaliteta;
 • Predvideti sredstva za rad na poslovima obezbeđenja kvaliteta u budžetu Škole i ulagati u obezbeđenje kvaliteta iz sopstvenih sredstava,
 • Sprovesti edukaciju zaposlenih i studenata o upravljanju kvalitetom;
 • Javno pohvaliti i nagraditi zaposlene i studente koji su se angažovali na poslovima obezbeđenja kvaliteta;
 • Izvršiti izmene i dopune opštih akata Škole i uneti odredbe koje regulišu način stimulacije učešća zaposlenih i studenata u poslovima obezbeđenja kvaliteta;
 • Organizovanje seminara za edukaciju svih subjekata Škole iz oblasti obezbeđenja i unapređenja kvaliteta;
 • Uvesti mehanizme odgovornosti za neizvršavanje zadataka u okviru Sistema za obezbeđenje kvaliteta.

d) Pokazatelji i prilozi za standard 3.

STANDARD 4: Kvalitet studijskog programa

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 4.

Na osnovu uvida u važeće pravne akte i dokumentaciju priloženu za ocenu kvaliteta studijskih programa (odseka), može se zaključiti da je na Visokoj poslovnoj školi u Blacu akreditovano devet studijskih programa osnovnih i specijalističkih strukovnih studija. 2012. godine akreditovana je ustanova i osam studijskih programa:

 • Osnovnih strukovnih studija Računarstvo i informatika koji pripada Obrazovno-naučnom polju Tehničko-tehnoloških nauka i oblasti Elektrotehnika i računarstvo i to za 120 (stodvadeset) studenata u sedištu;
 • Osnovnih strukovnih studija Turizam u okviru Obrazovno-naučnog polja Društveno-humanističkih nauka, oblast Ekonomskih nauka i to za 40 (četrdeset) studenata u sedištu;
 • Osnovnih strukovnih studija Menacment i internacionalna biznis administracija u okviru Obrazovno-naučnog polja Društveno-humanističkih nauka, oblast Menadžment i biznis i to za 180 (stoosamdeset) studenata u sedištu;
 • Osnovnih strukovnih studija Porezi icarina u okviru Obrazovno-naučnog polja Društveno-humanističkih nauka, oblast Ekonomskih nauka i to za 200 (dvestotine) studenata u sedištu;
 • Osnovnih strukovnih studija Finansije i računovodstvo u okviru Obrazovno-naučnog polja Društveno-humanističkih nauka, oblast Ekonomske nauke i to za 180 (stoosamdeset) studenata u sedištu;
 • Specijalističkih strukovnih studija Korporativno upravljanje u okviru polja Društveno-humanističkih nauka i to za 50 studenata u sedištu;
 • Specijalističkih strukovnih studija Fiskalna politika u okviru polja Društveno-humanističkih nauka i to za 50 studenata u sedištu;
 • Specijalističkih strukovnih studija Poslovno upravljanje u okviru Obrazovno-naučnog polja Društveno-humanističkih nauka, oblast Menadžment i biznis i to za 25 (dvadesetpet) studenata u sedištu.

Nastavno Veće Škole je odobrilo i donelo odluku o usvajanju studijskih programa 12. decembra 2011. godine. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je 27. aprila 2012. godine odluku o akreditaciji navedenih studijskih programa. (Prilog 4.1)

05. jula 2013. godine Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija Računarstvo i informatika – obrazovanje na daljinu u okviru polja tehničko-tehnoloških nauka i to za upis 30 (trideset) studenata u sedištu ustanove (Prilog 4.1). Program je prihvaćen 28.03.2013. godine od strane Nastavnog veća Škole.

Maja meseca 2014. godine Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluku o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija Finansije i računovodstvo u okviru polja društveno-humanističkih nauka, i to za 50 studenata u visokoškolskoj jedinici u Jagodini; studijskog programa ospovnih strukovnih studija Porezi i carina u okviru polja društveno-humanističkih nauka i to za 50 studenata u visokškolskoj jedinici u Dimitrovgradu i studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Primenjene informacione tehnologije u okviru polja tehničko-tehnoloških nauka i to za upis 20 (dvadeset) studenata u sedištu ustanove. (Prilog 4.1).

Lista studijskih programa koji su akreditovani u Visokoj poslovnoj školi u Blacu sa ukupnim brojem upisanih studenata školske 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016. godine prikazana je u Tabeli 4.1.

Procedura za odobravanje studijskih programa utvrđena je Statutom Škole i drugim opštim aktima koji su usklaćeni sa Zakonom o visokom obrazovanju i Standardima za akreditaciju studijskih programa. Mehanizmi praćenja kvaliteta utvrđeni su novim Pravilnikom o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada koji je donet od strane Nastavnog veća Škole na sednici održanoj 15. januara 2016. godine. Ovim pravilnikom uređen je institucionalni sistem obezbeđenja, kontrole i upravljanja kvalitetom studijskih programa, način pripreme i usvajanja studijskih programa, vrednovanje kvaliteta studijskih programa, načini obezbeđenja i unapređivanja kvaliteta studijskih programa, analiza podataka o kvalitetu studijskih programa. (Prilog 4.7).

Na internet stranici Škole nalazi se struktura kurikuluma svih akreditovanih studijskih programa i nivoa studija koji sadrži osnovne podatke o studiranju (dužina trajanja studija, broj ESPB, ciljeve i ishode procesa učenja), knjige predmeta sa imenima angažovanih nastavnika, kao i struktura kurikuluma prikazana kroz shemu koja sadrži naziv i tip predmeta, godinu i semestar studija i broj ESPB bodova. Svaki karton predmeta sadrži ime nastavnika, cilj, ishode i sadržaj predmeta, preduslov za pohađanje predmeta, preporučenu literaturu, metode izvođenja nastave, način sticanja poena za aktivnosti, provere znanja i ocenjivanja. Na ovaj način obezbeđene su metode nastave orijentisane ka učenju studenta, kao i sistem ocenjivanja zasnovan na merenju ishoda učenja.

Studenti polaganjem ispita stiču određeni broj ESPB bodova koji je utvrđen na osnovu opterećenja studenta u toku semestra. Uspešnost savladavanja sadržaja predmeta i aktivnost studenata prati se stalno u toku nastave i izražava poenima. Za svaki predmet studijskog programa je definisan i objavljen način sticanja poena (kartoni predmeta na internet stranici Škole). Student stiče određeni broj poena po osnovu svake jasno definisane pojedinačne aktivnosti, odnosno izvršavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem završnog ispita student može ostvariti najviše 100 poena, pri čemu predispitnim obavezama može ostvariti najmanje 30, a najviše 70 poena.

Programski ishodi učenja obuhvaćeni su sadržajem i ishodima učenja u okviru obaveznih predmeta pojedinačnih studijskih programa, što se može utvrditi na osnovu Priloga 4.2. U ovom Prilogu su prikazani ishodi učenja za sve akreditovane studijske programe, kao i opis suštinskih znanja, veština i stavova koji se očekuju od diplomiranih studenata svih nivoa studija.
Primeri ishoda učenja za sve studijske programe i sve nivoe studija predstavljeni su na iternet stranici Škole (http://www.vpskp.edu.rs/?page_id=501), kao i Informatoru za studente u štampanoj i elektronskoj verziji. (Prilog 4.2.1).

Sastavni deo svakog studijskog programa na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama je stručna praksa u trajanju od 60, odnosno 45 časova. Stručna praksa se obavlja u odgovarajućim organizacijama (privredne organizacije, javna preduzeća) sa kojima Škola ima ugovore o sprovođenju stručne prakse studenata. Imena nastavnika angažovanih za sprovođenje stručne prakse, kao i definisanje oblika i sadržaja dnevnika stručne prakse dostupna su javnosti u kartonu predmeta na internet stranici Škole.

Završni radovi su predviđeni na studijskim programima osnovnih i specijalističkih strukovnih studija. Ciljevi, sadržaj, ishodi i metodologija izrade završnih radova su definisani kartonom predmeta, dok su postupak izrade i odbrane završnih radova opisani u Pravilniku o završnom ispitu na osnovnim i specijalističkim studijama (Prilog 4.3) koji je dostupan svim nastavnicima i studentima na internet stranici Škole.

Studenti polaganjem ispita stiču određeni broj ESPB bodova koji je utvrđen na osnovu opterećenja studenta u toku semestra. Broj ESPB bodova na pojedinačnom predmetu se određuje na osnovu ukupnog angažovanja studenta: ukupnog broj časova aktivne nastave i ukupnog broja sati aktivnog individualnog rada studenta, kao i broja sati koje student utroši u samostalnom radu, kolokvijumima, ispitu i sl.

Određivanje broja ESPB bodova je prikazano na primerima nastavnih predmeta iz oblasti odgovarajućeg naučnog polja:

Predmet: Osnovi računarske tehnike 6 ESPB
Potreban broj sati Ukupan broj sati
Nastavne aktivnosti 60 60
Vannastavne aktivnosti:
Kolokvijum h2 2h25
Seminarski rad 25
Domaći zadatak h2 15
Ispit 30 120
Ukupno opterećenje studenta u satima 180

Predmet: Ekonomija 6 ESPB
Potreban broj sati Ukupan broj sati
Nastavne aktivnosti 60 60
Vannastavne aktivnosti:
Kolokvijum h2 2h25
Seminarski rad 25
Domaći zadatak h2 15
Ispit 30 120
Ukupno opterećenje studenta u satima 180

Usvajanjem novog Pravilnika o samovrednovanju i praćenju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada, procena opterećenja studenata neophodnog za postizanje zadatih ishoda učenja (ESPB) postala je predmet redovne provere u Školi, putem praćenja i prikupljanja povratnih informacija od studenata. (Prilog 4.8).

Uspešnost savladavanja sadržaja predmeta i aktivnost studenata prati se stalno u toku nastave i izražava poenima. U knjizi predmeta definisan je i objavljen način sticanja poena pojedinačno za svaki predmet. Na osnovu svake jasno definisane pojedinačne aktivnosti, odnosno izvršavanjem predispitnih obaveza i samim polaganjem ispita student stiče određeni broj poena. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem završnog ispita student može ostvariti najmanje 30, a najviše 70 poena. Na internet stranici škole nalazi se Pravilnik o polaganju ispita (Prilog 4.4) čije procedure se poštuju prilikom vrednovanja znanja studenta.

Uspešnost studiranja i prolaznost polaganja ispita na svim studijskim programima se stalno prati, pri čemu se analiziraju sledeći podaci: procenat diplomiranih studenata (Tabela 4.2), prosečno trajanje studija u prethodnim godinama i u odnosu na raniji petogodišnji period (Tabela 4.3), stopa odustajanja studenata od daljeg studiranja (Tabela 4.4) i broj studenata koji su upisali narednu školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (Tabela 4.5).

Procena kvaliteta studijskih programa i procena opterećenja studenata neophodnog za postizanje zadatog ishoda učenja predmet su sistematske i redovne provere. Procena kvaliteta studijskih programa vrši se na osnovu anonimne studentske ankete čime se obezbeđuje učešće studenata u ocenjivanju i osiguranju kvaliteta studijskih programa. Rezultati studentskog vrednovanja kvaliteta studijskih programa u periodu od 2012. do 2015. godine prikazani su u Prilogu 4.5. Istovremeno, Škola pribavlja povratne informacije od diplomiranih studenata i poslodavaca o kvalitetu studija i svojih studijskih programa. (Prilog 4.6). Sa rezultatima studentskog vrednovanja kvaliteta studija se upoznaju svi nastavnici i saradnici, kao i svi studenti Škole.

Ocena ispunjenosti standarda: Visoka poslovna škola u Blacu je ostvarila sve ciljeve i ispunila sve zahteve postavljene standardom 4 jer:

 • svi studijski programi na svim nivoima studija su akreditovani,
 • ciljevi studijskih programa su usklađeni sa ishodima učenja i dostupni javnosti,
 • metode nastave orijentisane su ka ishodima učenja,
 • postoji jasna usaglašenost ESPB opterećenja sa aktivnostima učenja potrebnim za dostizanje očekivanih ishoda i
 • redovno se vrši praćenje kvaliteta studijskog programa putem anketiranja studenata.

Svi ovi podaci podržani su potrebnim prilozima u okviru ovog standarda, kao i podacima za svaki studijski program.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Usklađenost studijskih programa sa ishodima učenja studenata +++
 • Usaglašenost ESPB opterećenja sa aktivnostima učenja za dostizanje potrebnih ishoda učenja +++
 • Redovno praćenje kvaliteta studijskih programa od strane studenata +++
 • Dostupnost svih značajnih informacija o studijskim programima i ishodima učenja na internet stranici Škole +++
 • Dostupnost informacija o završnom radu i stručnoj praksi na internet stranici Škole +++
 • Broj diplomiranih studenata u odnosu na broj upisanih veći od 50 % ++
 • Niska stopa odustajanja od studiranja na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama +
 • Nedostupnost svih nastavnih materijala za predmete na studijskim programima na internet stranici Škole +
 • Slab odziv poslodavaca na anketni upitnik o kompetencijama svršenih studenata ++
 • Slab odziv diplomiranih studenata na anketni upitnik o studijskim programima +
 • Nedostatak kontinuiranog sprovođenja edukacije nastavnog osoblja ++
 • Nedostak jasnih i za studente transparetnih uslova o eventualnom prelasku studenata sa jednog na drugi studijski program +
 • Nedostak jasnih i za studente transparetnih uslova o eventualnom prelasku studenata sa drugih visokoškolskih ustanova ++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Permanentni rad na poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa +++
 • Dalje razvijati i obogaćivati internet stranicu Škole sa nastavnim materijalima +++
 • Povećanje mobilnosti studenata i nastavnika ++
 • Obezbeđivanje obavljanja studentskih praksi u zemljama u okruženju ++
 • Razmotriti mogućnost elektronskog učenja i učenja na daljinu za sve studijske programe +
 • Uvođenje savremenih metoda održavanja nastave ++
 • Nedovoljna motivisanost nastavnika za nove metode u realizaciji nastave ++
 • Nedovoljna motivisanost redovnih i diplomiranih studenata da iskažu svoja mišljenja o kvalitetu studijskog programa ++
 • Nedovoljna motivisanost poslodavaca da iskažu svoja mišljenja o kompetencijama diplomiranih studenata ++
 • Ograničena tehnička mogućnost za savremeno održavanje nastave ++
 • Nedovoljna zainteresovanost privrednih subjekata za realizaciju stručne prakse +

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta standarda 4:

 • Periodično ažurirati nastavne materijale za predmete na svim studijskim programima;
 • Jasno definisati uslove za prelazak studenata sa jednog na drugi studijski program, odnosno sa druge visokoškolske ustanove;
 • Uvođenje savremenih metoda nastave;
 • Nabaviti novu i obnoviti postojeću opremu za izvođenje savremenih metoda nastave;
 • Povećati broj saradnika i saradnika demonstratora;
 • Redovna informisanost nastavnog kadra o novim metodama nastave.

d) Pokazatelji i prilozi za standard 4.

STANDARD 5: Kvalitet nastavnog procesa

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 5.

Visoka poslovna škola u Blacu obezbeđuje kvalitet nastavnog procesa kroz:

 • donošenje i poštovanje planova rada na predmetima,
 • interaktivnost nastave,
 • profesionalni rad nastavnika i saradnika,
 • korektan i otvoren odnos prema studentima,
 • razumevanje i uvažavanje potreba studenata,
 • poštovanje različitih stilova učenja i
 • redovno praćenje i vrednovanje rada studenata tokom nastave.

Kurikulumi studijskih programa osnovnih i specijalističkih strukovnih studija brižljivo su formirani u skladu sa potrebama tržišta rada i standardima za akreditaciju. Sadržaj kurikuluma studijskih programa koji se izvode u Školi, kao i nastavne metode koje se primnjenjuju u procesu nastave odgovaraju postizanju ciljeva akreditovanih studijskih programa i ishoda učenja. Nastavni proces odvija se kroz kombinaciju više različkitih oblika rada kao što su: predavanja, interaktivni oblici nastave, studije slučaja, individualni i grupni rad, projekti, prezentacije, izrada seminarskih radova i sl.

Škola obezbeđuje da se na svakom predmetu, pre početka semestra, donese i studentima učini dostupnim plan rada. (Prilog 5.1). Planovi rada preliminarno se usvajaju na sastancima odseka, a zatim se upućuju Nastavnom veću koje ih razmatra i usvaja. Nastava na svim predmetima realizuje se u skladu sa usvojenim planom rada i rasporedom časova koji se neposredno pre početka semestra ističe na oglasnim tablama i sajtu Škole. Plan rada ima za osnovnu svrhu da informiše studente o nastavnom predmetu, oblicima nastave i načinu praćenja i ocenjivanja rada studenata na predmetu. Plan rada sadrži sledeće podatke: naziv predmeta, status, bodovna vrednost predmeta iskazana u ESPB, imena i prezimena svih nastavnika i saradnika na predmetu i mail adrese nastavnika i saradnika, preduslove za upis predmeta, cilj predmeta, kratak opis sadržine i strukture predmeta, obavezna i dopunska literatura, oblici nastave, oblici rada studenata tokom nastave (predispitne aktivnosti), maksimalni i minimalni broj poena koje donosi svaki oblik predispitnih aktivnosti, kriterijumi i merila za ocenu uspešnosti u predispitnim aktivnostima, kao i srazmera poena stečenih predispitnim aktivnostima i na završnom ispitu u strukturi ukupne ocene studenta na predmetu. Plan rada sadrži i operativni plan predavanja i vežbi sa tematskim jedinicama i nedeljama njihove obrade na predavanjima, odnosno vežbama čija se elektronska verzija objavljuje na internet stranici Škole. Predmetni nastavnik dužan je da na prvim časovima nastave informiše studente o planu rada i njihovim obavezama na predmetu, kao i o načunu bodovanja pojedinih predispitnih i ispitnih obaveza i formiranja konačne ocene.

Nastavnici i saradnici na predmetu dužni su da tokom izvođenja nastave vode Nastavni dnevnik rada i Administrativni dnevnik rada. (Prilog 5.2). U Nastavnom dnevniku rada vodi se evidencija o svim studentima (ime, prezime i broj indeksa), njihovim predispitnim aktivnostima, poenima koje su na osnovu svake predispitne aktivnosti ostvarili, poenima koje su ostvarili na završnom ispitu, kao i o konačnoj oceni. U Administrativni dnevnik rada, koji se jedinstveno vodi za studijski program, nastavnici i saradnici upisuju podatke o: datumima održavanja časova, broju održanih časova, i tematskim jedinicama obrađenim na časovima. Škola sistematski prati sprovođenje rasporeda časova, kao i planova rada na pojedinačnim predmetima (Prilog 5.3) i preduzima korektivne mere u skladu sa Pravilnikom o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova studiranja. (Prilog 5.4).

Nastavnici i saradnici Škole osposobljeni su za primenu savremenih nastavnih metoda i motivisani za:

 • organizovanje i upravljanje nastavom kako bi ona maksimalno odgovarala potrebama obrazovanja i potrebama studenata,
 • razumevanje i uvažavanje individualnih razlika među studentima i različitih stilova učenja,
 • primenu interaktivnih i inovativnih metoda nastave,
 • uključivanje primera iz prakse i podsticanje studenata na kreativnost, samostalno izražavanje i primenu stečenog znanja,
 • razvijanje instrumenata za redovno praćenje i kvalitetno ocenjivanje rada studenata, i
 • korišćenje savremenih informacionih tehnologija i didaktičkih sredstava u nastavi i sl.

Kontinuirano se prate i unapređuju pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika i saradnika. U skladu sa finansijskim mogućnostima, Škola obezbeđuje nastavnicima i saradnicima mogućnost da permanentno unapređuju pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije i da se naučno i stručno usavršavaju (Prilog 5.5) kako bi se osigurao kvalitet nastavnog procesa.

Kontrola kvaliteta nastavnog procesa vrši se na osnovu studentskog vrednovanja putem anonimnog anketiranja studenata u skladu sa Pravilnikom o studentskom vrednovanju kvaliteta studija. (Prilog 5.6) Rezultati studentskog vrednovanja koriste se za redovno praćenje i kontrolu kvaliteta nastavnog procesa (Prilog 5.3), kao dela opšte politike Škole u oblasti obezbeđenja kvaliteta rada. Ocena o kvalitetu nastavnog rada nastavnika i saradnika uzima se u obzir u postupku njihovog izbora u zvanja. (Prilog 5.7).

Nastavnici i saradnici uspostavljaju i održavaju korektan odnos prema studentima, uz puno poštovanje ličnosti i potreba studenata, u skladu sa Kodeksom profesionalne etike. (Prilog 5.9). Stil izražavanja nastavnika odnosno saradnika, na nastavi je neutralan i profesionalan, a izlaganje nastavnika odnosno saradnika, ne sadrži uvredljive ili diskriminatorske izraze prema bilo kojem pojedincu ili društvenoj grupi.

Nastavnici i saradnici kontinuirano prate i ocenjuju predispitne aktivnosti studenata u terminima koji su utvrđeni planom rada. Način polaganja ispita, vreme i raspored njihovog održavanja, kao i druga pitanja u vezi sa polaganjem ispita i ocenjivanjem definisani su Pravilnikom o polaganju ispita (broj 246/2 od 07.07.2008.), odnosno njegovim izmenama i dopunama usvojenim na sednici Nastavnog veća održanoj 31. marta 2016. godine. (Prilog 5.8) Obezbeđenje i unapređivanje kvaliteta u ocenjivanju Škola ostvaruje kroz redovno praćenje i preduzimanjem korektivnih mera u skladu sa Pravilnikom o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova studiranja. (Prilog 5.4)

Ocena ispunjenosti standarda: Na osnovu opisa stanja, analize i procene trenutne situacije može se konstatovati da su zahtevi iz Standarda 5 ispunjeni u celini.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Kvalifikovan nastavni kadar u pedagoškom i stručnom smislu +++
 • Nastavnici i saradnici imaju profesionalan i korektan odnos prema studentima ++
 • Nastavnici i saradnici podstiču studente na interaktivno učešće u nastavi +++
 • Praktična nastava u Školi koja je predviđena kurikulumom ++
 • Škola sistematski prati kvalitet nastave i daje predlog mera za unapređenje nastavnog procesa +++
 • Učestvovanje predstavnika studenata u procesu organizacije i evaluacije kvaliteta nastavnog procesa ++
 • Planovi rada i nastave javno dostupni na sajtu Škole ++
 • Nezainteresovanost pojedinih nastavnika i saradnika u pogledu unapređenja ličnih kompetencija ++
 • Neadekvatna priprema studenata za interaktivno učešće u nastavi ++
 • Nedovoljna finansijska sredstva potrebna sa osavremenjivanje laboratorija ++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Usavršavanje nastavnika i saradnika u pogledu pojedinih oblika nastave ++
 • Nedostatak finansijskih sredstava za razvijanje kompetencija nastavnika i saradnika ++
 • Nedovoljna posećenost nastavi +++

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta standarda 5.

 • Nastaviti sa podsticanjem nastavnika i saradnika na stalno pedagoško i stručno usavršavanje;
 • Podsticanje većeg učešća studenata u nastavnom procesu, kroz razne oblike interaktivne nastave;
 • Redovno ažuriranje i usaglašavanje dostupnih podataka na internet stranici Škole.

d) Pokazatelji i prilozi uz Standard 5.

STANDARD 6: Kvalitet naučnoistraživačkog, umetničkog i stručnog rada

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 6.

Visoka poslovna škola u Blacu sistematski prati i ocenjuje obim naučnoistraživačkog i stručnog rada, podstiče nastavnike i saradnike da rezultate naučnih i stručnih aktivnosti objavljuju u relevantim naučnim časopisima, kao i da ih aktivno uključuju u nastavni proces. Oblasti naučnoistraživačkog i stručnog rada usklađeni su sa zadacima i ciljevima Škole, kao i sa nacionalnim i evropskim ciljevima i standardima visokog obrazovanja.

Škola obezbeđuje nastavnicima i saradnicima mogućnost za permanentno naučno i stručno usavršavanje i napredovanje putem:

 • informisanja nastavnika i saradnika o konkursima za stipendije,
 • informisanja nastavnika i saradnika o naučnim skupovima u organizaciji obrazovnih i drugih institucija u zemlji i inostranstvu,
 • obezbeđivanja literature, pristupa bazama podataka, bibliotečkim resursima na internetu i drugoj naučnoj infrastrukturi,
 • uspostavljanjem bilateralne i multilateralne saradnje sa domaćim i međunarodnim obrazovnim institucijama u cilju razmene nastavnika i saradnika, pripreme i realizacije zajedničkih projekata i dr,
 • odobravanja plaćenih odsustva radi studijskih boravaka, specijalizacija, učešća na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i u inostranstvu, i
 • participiranja u finansiranju naučnog i stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika.

Naučno i stručno usavršavanje nastavnika i saradnika Škole finansira se iz sopstvenih sredstava na osnovu odluke Saveta Škole (Prilog 6.1.) Potrebna sredstva planiraju se u okviru Finansijskog plana Škole. U skladu sa finansijskim mogućnostima, Škola je za potrebe naučnoistraživačkog i stručnog rada finansijskim planom za 2016. godinu opredelila sredstva u iznosu od 900.000,00 dinara (Prilog 6.2).

Nastavnici i saradnici škole uključeni su trenutno u četiri projekta i to:

 • Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija korišćenjem naprednih matematičkih metoda sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • Erasmus Mundus Action 2 (551984-EM-1-2014-1-ES-ERA MUNDUS-EMA21) GreenTech: „Smart & Green Technologies for Innovative and Sustainable Societies in Western Balkans“;
 • Izgradnja sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku u AD „Planinka“ iz Kušumlije
 • Izrada Plana razvoja turizma opštine Blace.
 • Na pomenutim projektima angažovano je 9 nastavnika i saradnika. (Tabela 6.2.) Angažovanje nastavnika i saradnika na domaćim i međunarodnim projektima je veoma skromno (Prilog 6.3) što bi u narednom periodu trebalo da bude prioritetna aktivnost u Školi.

  Prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (broj 011-00-20/2008-01 od 21.03.2008.), nastavnici i saradnici Škole su u prethodnoj i tekućoj godini ostvarili 86 rezultata. (Tabela 6.3). Najveći broj rezultata publikovan je u odgovarajućim zbornicima međunarodnih konferencija, što potvrđuje posvećenost naših nastavnika i saradnika naučnoistraživačkom i stučnom radu. Međutim, i pored zapaženih rezultata Škola mora pronaći način da nastavnici u najvišem zvanju budu aktivniji u publikovanju naučnoistraživačkih i stručnih rezultata. Naši nastavnici učestvovali su u organizaciji Prve stručne konferencije studenata strukovnih studija Srbije „Studenti u susret struci“ koja je prošle godine održana u Uranopolisu.

  U prethodnom petogodišnjem periodu 15 radova je publikovano u naučnim časopisima koji se nalaze na SCI listi. (Tabela 6.4.). Publikovana su četiri rada iz oblasti ekonomije, dok prednjači broj radova iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva. Odnos broja SCI-indeksiranih radova u odnosu na ukupan broj nastavnika dat je u Prilogu 6.4.

  Izbori u zvanje nastavnika sprovode se uz doslednu primenu Pravilnika o postupku za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika, kao i Minimalnih kriterijuma koji su sastavni deo ovog pravilnika. (Prilog 6.5). Postupak izbora je potpuno transparentan, a kompletni Izveštaji komisija dostupni su na internet stranici Škole (http://www.vpskp.edu.rs/?page_id=476).

  Materijal koji ilustruje dokumentaciju sa sajta Škole za skorašnji izbor jednog profesora strukovnih studija dat je kao dodatni Prilog 6.6.

  Škola aktivno obavlja izdavačku delatnost u skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti. (Prilog 6.7). Svojim nastavnicima i saradnicima omogućava sprovođenje potpune procedure za publikaciju udžbenika, skripti, pomoćnih udžbenika i monografija. U cilju promovisanja i podsticanja naučnog i stručnog rada nastavnika i saradnika, pokrenuto je izdavanje časopisa BizInfo (Blace). Časopis izlazi redovno dva puta godišnje i izdaje se u papirnom i elektronskom obliku. Uređivanjem časopisa bavi se uređivački i redakcijski odbor sastavljen od nastavnika i saradnika škole, kao i spoljnih saradnika sa renomiranih univerziteta, fakulteta i visokih strukovnih škola iz zemlje i inostranstva. Na osnovu Bibliometrijskog izveštaja koji je izradio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON), utvrđena je preliminarna kategorija časopisa M53.

  Škola ulaže napore u pravcu ostvarivanja međunarodne saradnje sa srodnim institucijama u Evropi. Najintenzivniju saradnju Škola ostvaruje sa Univerzitetom kooperativnih studija iz Štutgarta koja se većim delom ostvaruje kroz razmenu studenata i nastavnika. (Prilog 6.8).

  Ocena ispunjenosti standarda: U skladu sa napred navedenim možemo zaključiti da Škola ispunjava standard 6.

  b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

  PREDNOSTI SLABOSTI
  • Usmerenost nastavnika i saradnika ka naučnim oblastima koji su u skladu sa strateškim opredeljenjem zemlje i evropskim ciljivima +++
  • Dugogodišnja međunarodna saradnja sa srodnim institucijama u Evropi ++
  • Uspostavljene čvrste veze sa Univerzitetom kooperativnih studija u Štutgartu +++
  • Učešće u programu Erasmus Mundus ++
  • Učešće nastvnika i saradnika na domaćim i međunarodnim konferencijama +++
  • Razvijena svest kod nastavnika i saradnika o potrebi za naučnoistraživački i stručni rad +++
  • Izdavanje časopisa BizInfo ++
  • Izdavanje monografija nastavnika ++
  • Izdavanje udžbenika i praktikuma ++
  • Učešće u finansiranju naučnoistraživačkog i stručnog rada +++
  • Nastavnici i saradnici godišnje podnose izveštaj o naučnom i stručnom radu ++
  • Kriterijumi za izbor nastavnika posebno vrednuju publikovanje naučnoistraživačkog i stručnog rada +++
  • Veoma slabo učešće u domaćim i međunarodnim projektima +++
  • Nedovoljna saradnja sa privredom ++
  • Nepostojanje sistema nagrađivanja za postignuća u naučnom i stručnom radu +
  • Nepostojanje centra za naučnoistraživački i stručni rad ++
  • Nedovoljan broj radova publikovan u časopisima sa SCI liste ++
  MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
  • Učešće u projektima prekogranične saradnje sa Bugarskom ++
  • Jačanje međunarodne saradnje u domenu naučnoistraživačkog i stručnog rada ++
  • Učešće u projektima koje finansira Evorpska Komisija +++
  • Formiranje projektnog tima +++
  • Organizovanje naučnih i stručnih konferencija ++
  • Projektno finansiranje naučnoistraživačkog i stručnog rada +++
  • Povećanje kvaliteta naučnoistraživačkog i stručnog rada i publikovanje u SCI indeksiranim časopisima +++
  • Neuspeh prilikom apliciranja projekta ++
  • Nedovoljan broj nacionalnih projekata u kojima bi učestvovale visoke strukovne škole ++
  • Nezainteresovanost lokalnih samouprava u okrugu za istraživačko razvojne usluge koje nudi Škola ++
  • Devastirana privreda u okruženju +++
  • Približavanje EU dovešće do povećanja evroskepticizma ++
  • Donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju koji će promeniti sistem finansiranja ++
  • Nedostatak finansijskih sredstava za kvalitetan naučnoistraživački i stručni rad +++

  c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta standarda 6.

  • Nastaviti sa kontinuiranim praćenjem kvaliteta naučnoistraživačkog i stručnog rada i podsticanjem publikovanja rezultata istraživanja;
  • Veće angažovanje Škole i njenih nastavnika i saradnika na domaćim i međunarodnim projektima i formiranje projektnog tima;
  • Povećati međunarodnu saradnju u domenu naučnoistraživačkog i stručnog rada;
  • Formirati Centar za primenjena istraživanja koji će objediniti naučnoistraživačku/stručnu i izdavačku delatnost;
  • Uspostaviti sistem nagrađivanja za postignuća u naučnoistraživačkom i stručnom radu;
  • Podržati postojeći časopis BizInfo (Blace) i povećati njegov kvalitet;
  • Izmeniti Pravilnik o sistematizaciji u delu opisa poslova kod profesora strukovnih studija kojim se nastavik obavezuje da godišnje publikuje najmanje jedan članak u kategorisanom časopisu i učestvuje najmanje na jednoj konferenciji.

  d) Pokazatelji i prilozi uz Standard 6.

STANDARD 7: Kvalitet nastavnika i saradnika

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 7.

Kvalitet nastavnika i saradnika Visoka poslovna škola u Blacu obezbeđuje:

 • vođenjem adekvatne kadrovske politike,
 • doslednom primenom kriterijuma za izbor i zasnivanje radnog odnosa sa nastavnicima i saradnicima,
 • permanentnim praćenjem i podsticanjem nastavne, naučnoistraživačke i stručne aktivnosti nastavnika i saradnika,
 • permanentnim podizanjem nivoa pedagoških i didaktičko-metodičkih kompetentnosti nastavnika i saradnika, i
 • podizanjem nivoa upravljačkih i komunikacijskih kompetentnosti nastavnika i saradnika.

Postupak i uslovi za izbor nastavnika i saradnika utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Škole (Prilog 7.1), Pravilnikom o postupku za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika (Prilog 7.1.1), kao Minimalnih kriterijuma koji su sastavni deo ovog pravilnika. (Prilog 7.1.2) Navedeni dokumenti su javni i dostupni oceni stručne i šire javnosti.

Prilikom izbora u zvanje nastavnika i saradnika, Škola posebno vrednuje: rezultate naučnog i stručnog rada kandidata, angažovanje kandidata u razvoju nastave i razvoju drugih delatnosti Škole, rezultate pedagoškog rada kandidata, rezultate postignute u obezbeđivanju naučno-nastavnog podmlatka, kao i povezanost obrazovnog rada nastavnika sa radom na projektima u drugim oblastima privrednog i društvenog života. Postupak izbora u zvanje nastavnika i saradnika pokreće odsek. Direktor donosi odluku o raspisivanju konkursa i na predlog Nastavnog veća određuje komisiju za pisanje referata i predloga za izbor u zvanje nastavnika i saradnika. Komisija za pisanje referata i predloga za izbor u zvanje nastavnika i saradnika sastoji se od najmanje tri nastavnika, iz uže naučne, odnosno stručne oblasti za koju se nastavnik, odnosno saradnik bira, od kojih je najmanje jedan nastavnik sa druge visokoškolske ustanove. Referat komisije izlaže se na uvid javnosti u trajanju od 15 dana, kada se mogu podnositi prigovori. Nastavno veće Škole donosi odluku o izboru u zvanje nastavnika i saradnika na osnovu koje direktor zaključuje ugovore o radu. Ceo postupak izbora u zvanje nastavnika i saradnika je transparantan, a svi Izveštaji komisije o svakom pojedinačnom izboru nalaze se na internet stranici Škole.

Na osnovu dosledne primene kriterijuma za izbor i zasnivanje radnog odnosa sa nastavnicima i saradnicima, Škola je osigurala da nastavu vrši kvalifikovan i kompetentan nastavni kadar (Tabele 7.1, Tabela 7.2.), polazeći od potrebe da se nastavni proces organizuje u skladu sa standardima za akreditaciju. (Prilog 7.2.)

Škola sprovodi i dugoročnu politiku kvalitetne selekcije mladih kadrova i njihovog daljeg napretka, kroz nagrađivanje najboljih studenata, (Prilog 7.6) obezbeđenja pozicija demonstratora za studente koji ostvaruju najbolje rezultate (Prilog 7.3), podsticanje u izradi završnih radova, kao i različite vrste usavršavanja kroz razmenu studenata (Prilog 7.7) i učešću na studentskim konferencijama.

Sistematsko praćenje i ocenjivanje naučnoistraživačke i stručne delatnosti obavlja se jednom godišnje na sastancima odseka, na osnovu bibliografija svih nastavnika i saradnika. Na ovaj način omogućava se praćenje aktivnosti nastavnika i saradnika u domenu publikovanja naučnoistraživačkih i stručnih radova.

Kontinuirano se prate i unapređuju pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika i saradnika. Pedagoški rad nastavnika i saradnika studenti ocenjuju dva puta godišnje, dok obradu i analizu podataka sprovodi Komsija za samovrednovanje i praćenje kvaliteta koja priprema izveštaj o rezultatima vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i saradnika. Rezultate studentskog vrednovanja nastavnici i saradnici razmatraju na sednicama odseka i ukoliko je kvalitet određenog nastavnika i saradnika ispod proseka predlažu se mere u cilju unapređivanja kvaliteta (Prilog 7.4).

Škola podstiče nastavniike i saradnike za permanentno naučno i stručno usavršavanje, putem studijskih boravaka, specijalizacija, učešća na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. U skladu sa tim, u okviru Finansijskog plana opredeljuju se određena sredstva prema finansijskim mogućnostima Škole. (Prilog 7.5)

Škola podstiče i motiviše nastavnike i saradnike da steknu znanja i savladaju veštine iz domena upravljanja, planiranja i analize, nenasilne komunikacije, mirnog rešavanja konflikata, korišćenja informatičke tehnologije, kao i druga specifična znanja i veštine koje povećavaju spremnost nastavnika i saradnika za nove izazove i promene u obrazovnom sistemu.

Ocena ispunjenosti standarda: U skladu sa napred navedenim možemo zaključiti da Škola ispunjava standard 7.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Transparentan proces izbora nastavnika i saradnika +++
 • Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani Zakonom, Statutom, Pravilnikom i Minimalnim kriterijumima +++
 • Sistematsko praćenje i ocenjivanje naučnoistraživačke i stručne delatnosti ++
 • Podsticanje i motivisanje nastavnika i saradnika za unapređivanje pedagoških i didaktičko-metodičkih kompetencija +++
 • Vrednovanje pedagoškog rada nastavnika i saradnika od strane studenata +++
 • Vrednovanje ocene pedagoškog rada nastavnika i saradnika prilikom izbora u zvanje +++
 • Nastavnici i saradnici ocenjeni visokom ocenom za padagoški rad +++
 • Definisane procedure u slučajevima kada je kvalitet nastavnika i saradnika ocenjen ispod proseka ++
 • Nedostatak analize potreba za nastavnim kadrom i programa razvoja kadra ++
 • Inertnost dela nastavnika i saradnika prema sopstvenom permanentnom usavršavanju ++
 • Nagrađivanje posebno istaknutih nastavnika i saradnika ++
 • Slaba motivisanost studenta za učestvovanje u procesu vrednovanja ++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Definisanje minimalnih kriterijuma za nastavnike strukovnih studija od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje +++
 • Učestvovanje u međunarodnim projektima koji se bave unapređivanjem kompetencija nastavnika i saradnika ++
 • Veća angažovanost Studentskog parlamenta u informisanju studenata o značaju vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i saradnika ++
 • Nemogućnost da se nastavnici strukovnih studija biraju u univerzitetska zvanja +
 • Nedostatak finansijskih sredstva za permanentno pedagoško, naučno i stručno usavršavanje +++
 • Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru ++

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta standarda 7.

 • Izvršiti analizu pokrivenosti kurikuluma studijskih programa nastavnim kadrom;
 • Motivisati inertne nastavnike i saradnike za permanentno usavršavanje i nastaviti sa podsticanjem unapređenja kompetencija nastavnika i saradnika;
 • Uspostaviti sistem nagrađivanja za posebno istaknute nastavnike i saradnike;
 • U saradnji sa Studentskim parlamentom raditi na edukaciji studenata o značaju vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i saradnika.

d) Pokazatelji i prilozi uz Standard 7.

STANDARD 8: Kvalitet studenata

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 8.

Visoka poslovna škola u Blacu ima jasno definisane procedure koje se odnose na upis studenata u prvu godinu svih nivoa studija. (Prilog 8.1). Ove procedure su javne i objavljene su na internet stranici Škole. Škola ima pripremljen Informator (Prilog 8.2) o upisu na sudijske programe po kojima se izvodi nastava sa ciljevima i ishodima programa i ostalim informacijama o studiranju. Jednakost i ravnopravnost studenata, po svim osnovama, zagarantovane su kao i mogućnost studiranja osoba sa posebnim potrebama.

Škola sistematski radi na upoznavanju potencijalnih studenata sa mogućnostima studiranja. U tom cilju sprovode se brojne aktivnosti: prezentacija Škole, promocija u medijima, štampane brošure i sl.

Konkurse za upis studenata na sve nivoe studija (Prilog 8.2.1) sprovode Komisije za upis koje imenuje Nastavno veće Škole.

Za upis na prvu godinu osnovnih strukovnih studija može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje, prema uslovima konkursa i u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Škole. Prilikom selekcije studenata za upis u prvu godinu studija uzimaju se u obzir rezultati postignuti u prethodnom školovanju (maksimalno 40 poena) i rezultati postignuti na prijemnom ispitu (maksimalno 60 poena).

Za upis u prvu godinu specijalističkih strukovnih studija može konkurisati lice koje ima 180 ESPB bodova i završene studijske programe iz društveno-humanističog ili tehničko-tehnološkog polja. Redosled kandidata za upis na prvu godinu specijalističkih strukovnih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i dužine studiranja.

Jednakost i ravnopravnost studenata po svim osnovama (rasa, boja kože, pol, seksualna orijentacija, etničko, nacionalno ili socijalno poreklo, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, status stečen rođenjem, postojanje senzornog ili motornog hendikepa i imovinsko stanje) zagarantovani su Statutom Škole (član 113.).

Plan izvođenja nastave za sve nivoe studija donosi Nastavno veće Škole i objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Škole. (Prilog 8.3).

Svaki nastavnik, na prvom času, upoznaje studente sa obavezom prisustva predavanjima i vežbama, ciljevima, ishodima učenja, sadržajem predmeta, literaturom, metodama izvođenja nastave, načinom sticanja poena na predispitnim obavezama i na ispitu što se prati posredstvom studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika. (Prilog 8.4).

Ocenjivanje studenata se vrši pomoću unapred objavljenih kriterijuma, pravila i procedura. (Prilog 8.5). Zadaci predviđeni za individualni rad studenata (seminarski, domaći, projekti i drugo) ravnomerno su raspoređeni u toku semestra, a njihov obim je usaglašen sa predviđenim opterećenjem na predmetu saglasno ESPB. Nastavnici za vreme nastave, izrade samostalnih zadataka i pripreme za polaganje ispita pomažu studentima organizovanjem konsultacija. Uspešnost studenata u savlađivanju predmeta prati se tokom nastave i izražava u poenima. Završna ocena predstavlja zbir poena ostvarenih predispitnim obavezama i na završnom ispitu.

Ocenjivanje studenata na specijalističkim strukovnim studijama obavlja se neprekidnim praćenjem rada studenata, na osnovu poena stečenih izvršavanjem predispitnih obaveza, polaganjem ispita, ali i kroz doprinos u okviru studijskog istraživačkog rada.

Visoka poslovna škola u Blacu obezbeđuje i prati korektno i profesionalno ponašanje nastavnika tokom ocenjivanja studenata (objektivnost, etičnost i korektan odnos prema studentu) posredstvom studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i na osnovu toga postavlja ciljeve za unapređenje kvaliteta nastave i predlaže korektivne mere. (Prilog 8.4.).

Prolaznost studenata na ispitima redovno se prati od strane nastavnika i saradnika na sastancima odseka na kojima se analizira opšti uspeh studenata i Nastavnom veću predlažu mere za poboljšanje uspeha studiranja i otklanjanje nedostataka. Stopa uspešnosti studenata predstavljena je u Tabeli 8.2. Radi afirmacije postizanja izuzetnih rezultata tokom studiranja, najbolji studenti Škole se nagrađuju poveljama, zahvalnicama i novčanim nagradama. (Prilog 8.6).

Škola obezbeđuje blagovremeno i tačno informisanje studenata o njihovim pravima i obavezama, informacije vezane za studijske programe i režim studija. Studentima su na raspolaganju informacije o radu Škole i njenih organa i službi. Lica koja završe određeni stepen, odnosno nivo studija dobijaju odgovarajuću diplomu, kao dokaz o stečenom strukovnom zvanju i dodatak diplomi u kome se navode podaci o savladanom programu i stečenim kompetencijama. (Prilog 8.7).

Studenti su zastupljeni u svim sferama upravljanja i odlučivanja u Školi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Škole.

Škola podržava razne oblike vannastavnih aktivnosti studenata (organizovanje stručnih ekskurzija, podržava učešće studenata na stručnim i sportskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, stvara uslove za rekreativne aktivnosti studenata i dr.).

Na Visokoj poslovnoj školi u Blacu studenti su organizovani u Studentski parlament (Prilog 8.8 čiji rad stručno pomažu sve službe Škole.

Visoka poslovna škola u Blacu trenutno školuje 1.756 studenta (Tabela 8.1) na svim nivoima studija i raspolaže sa 7.908 m2 bruto prostora, što je u skladu sa zahtevima standarda. Što se prostora i raspoložive opreme tiče, Škola infrastrukturno ispunjava sve uslove i zahteve koji važe za visokoškolske ustanove.

Ocena ispunjenosti standarda: Visoka poslovna škola u Blacu ima jasno definisane procedure koje se odnose na upis studenata i studijske programe na kojima se izvodi nastava sa ciljevima, ishodima i ostalim informacijama o studiranju koje su javne i objavljene na internet stranici Škole.

 • Kvalitet studenata se prati od upisa do završetka studija što omogućuje pravovremeno uvođenje preventivnih i korektivnih mera;
 • Ocenjivanje studenata se vrši pomoću unapred objavljenih kriterijuma, pravila i procedura;
 • Uspešnost studenata u savlađivanju predmeta prati se tokom nastave i izražava u poenima;
 • Jednakost i ravnopravnost studenata je zagarantovana po svim osnovama;
 • Studentima su na raspolaganju informacije o radu Škole i njenih organa i službi;
 • Studenti su zastupljeni u svim sferama upravljanja i odlučivanja u Školi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Škole;
 • Škola podržava razne oblike vannastavnih aktivnosti studenata.

Na osnovu napred navedenog može se konstatovati da su zahtevi Standarda 8 u celini ispunjeni.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Procedura prijema je jasno i precizno definisana i dostupna javnosti +++
 • Atraktivnost i popularnost postojećih akreditovanih studijskih programa +++
 • Ciljevi studijskih programa koncepirani u skladu sa situacijom u društvu +++
 • Postojanje laboratorija i ECDL test centra u kojima studenti realizuju vežbe i bave se istraživačkim radom +++
 • Organizovanje stručne prakse u institucijama u kojima postoji mogućnost zaposlenja +++
 • Međunarodna razmena studenata uz dobijanje odgovarajućih sertifikata +++
 • Procedura i kriterijumi ocenjivanja studenata precizno su definisani Statutom Škole i Pravilnikom o ocenjivanju +++
 • Javna dostupnost svih relevantnih informacija vezanih za pravila, proceduru i kriterijum ocenjivanja +++
 • Zakonom i Statutom Škole regulisan je rad Studentskog parlamenta +++
 • Učešće studenata u međunarodnom Tempus Sigmus projektu
 • Nepostojanje pravne regulative vezane za planiranje i razvoj karijere studenata ++
 • Nezainteresovanost studenata za dodatni rad i angažovanje kako bi unapredili svoje znanje ++
 • Nedovoljna zainteresovanost studenata za učešće u Studentskom parlamentu i odlučivanju ++
 • Prostorije nisu prilagođene studentima sa posebnim potrebama +++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Zainteresovanost većeg broja srednjoškolaca za upis u Školu ++
 • Podsticanje studenata u razvijanju sposobnosti, znanja i veština neophodnih za zapošljavanje ++
 • Formiranje Centra za razvoj karijere studenata ++
 • Intenziviranje aktivnosti u oblasti praćenja potreba privrednih subjekata za stručnim kadrom koji obrazuje Škola +++
 • Nedovoljna zainteresovanost komentora iz privrednih subjekata i institucija u realizaciji stručne prakse ++
 • Zbog lošeg ulaznog kvaliteta studenata manji broj se uključuje u vannastavne aktivnosti i razvoj svoje karijere ++
 • Loša materijalna situacija manjeg broja studenata ne pruža mogućnost posedovanja računara i pristup Internetu ++
 • Nedovoljna finansijska sredstva neophodna za poboljšanje studentskog organizovanja ++

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta standarda 8.

 • Potrebno je intenzivirati aktivnosti Škole na podsticanju i motivaciji studenata za dodatni rad i angažovanje kako bi unapredili svoje znanje i njihovo učešće u Studentskom parlamentu i odlučivanju;
 • Oformiti Centar za razvoj karijere gde će se studentima prezentovati sve informacije vezane za institucije sa kojima Škola sarađuje i pružati im svu neophodnu pomoć oko nalaženja zaposlenja nakon završetka studija;
 • Ponuditi pomoć i stručne usluge privrednim subjektima iz okruženja;
 • Adaptirati prostorije Škole za studente s posebnim potrebama.

d) Pokazatelji i prilozi uz Standard 8.

STANDARD 9: Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 9.

Kvalitet udžbenika, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa u Visokoj poslovnoj školi u Blacu reguliše utvrđena procedura kvaliteta u oblasti u kojoj se primenjuje, uključujući podsticajne i korektivne mere.

Visoka poslovna škola u Blacu obezbeđuje studentima udžbenike i drugu literaturu neophodnu za savladavanje gradiva u potrebnoj količini i na vreme.

Za svaki nastavni predmet definisan je spisak literature uz unapred dati plan i program koji je dostupan na uvid preko inernet stranice Škole. Navedena literatura dostupna je u biblioteci najmanje sa po jednim primerkom. Postoji lista udžbenika (ukupno 23) čiji su autori nastavnici zaposleni na ovoj visokoškolskoj ustanovi. (Tabela 9.2).

Na sednici Nastavnog veća Škole održanoj 01.02.2008. godine usvojen je Pravilnik o izdavačkoj delatnosti kojim se uređuje izdavačka delatnost, odnosno izdavanje, štampanje i distribucija publikacija (Prilog 9.1). Izdavanje publikacija realizuje se na osnovu godišnjeg plana koji sačinjava Komisija za izdavačko-uređivačku delatnost na predlog odseka, a usvaja Nastavno veće Škole. Na taj način, u skladu sa Pravilnikom, Škola sistematično prati, ocenjuje kvalitet udžbenika sa aspekta kvaliteta sadržaja (savremenost, tačnost), strukture, stila i obima (usklađenost sa brojem časova nastave za odgovarajući predmet, a time i ESPB bodova) i može predložiti ponovno izdavanje ako proceni da preostali deo tiraža ne može da zadovolji potrebe studenata. Cilj izdavačke delatnosti je da studentima obezbedi i poboljša kvalitet nastavno-obrazovnog i naučnog rada. Udžbenici i druga učila koja ne zadovoljavaju standarde bivaju poboljšani ili povučeni iz nastave i zamenjeni kvalitetnijim. Glavnu prednost u izdavanju udžbenika predstavlja činjenica da autori (nastavnici) ne snose troškove finansiranja štampanja, katalogizacije i recenzije, već to čini Škola.

Visoka poslovna škola u Blacu izdaje časopis BizInfo. Časopis izlazi redovno dva puta godišnje i izdaje se u papirnom i elektronskom obliku. Uređivanjem časopisa bavi se uređivački i redakcijski odbor sastavljen od nastavnika i saradnika škole, kao i spoljnih saradnika sa renomiranih univerziteta, fakulteta i visokih strukovnih škola iz zemlje i inostranstva. Na osnovu Bibliometrijskog izveštaja koji je izradio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON), utvrđena je preliminarna kategorija časopisa M53.

Visoka poslovna škola u Blacu obezbeđuje studentima biblioteku, čitaonicu i prostorije sa računarima..

Organizacija i rad biblioteke uređeni su Pravilnikom o sistematizaciji poslova i Pravilnikom o radu biblioteke. (Prilog 9.4). U svom fondu poseduje 4.895 bibliotečkih jedinica, 108 monografskih publikacija i to: 86 na srpskom i 22 na stranim jezicima, 3.059 udžbenika, 775 naslova knjiga i 953 naslova časopisa (878 domaćih i 75 inostranih) u print formi (Tabela 9.1). Na taj način biblioteka obezbeđuje važnu podršku nastavnom procesu na svim studijskim programima, kao i naučnoistraživačom radu.

Visoka poslovna škola u Blacu sistematično prati, ocenjuje i unapređuje strukturu i obim bibliotečkog fonda. Celokupan bibliotečki fond obrađen je u bazi podataka o publikacijama. Biblioteka pruža i sledeće usluge: obavlja međubibliotečku pozajmicu sa bibliotekama u zemlji, pruža stručnu pomoć korisnicima pri izradi projektnih zadataka, seminara, završnih radova i naučnih radova, kao i edukaciju korisnika za korišćenje svih izvora informacija.

Visoka poslovna škola u Blacu obezebeđuje studentima neophodne informatičke resurse za savladavanje gradiva: potreban broj računara odgovarajućeg kvaliteta, drugu informatičku opremu, pristup internetu i ostalu komunikacionu opremu. (Tabela 9.3).

Kvalitetno finkcionisanje računarske mreže obezbeđuje Centar za informacione tehnologije. Od 176 računara koliko se nalazi u prostorijama Škole (5 serverskih računara, 90 desktop u nastavne i 27 desktop u administrativne svrhe, 44 mini ps računara u nastavne svrhe i 10 laptop računara), svi su povezani u računarsku mrežu i ima pristup internetu. (Tabela 9.4). Od ukupnog broja, 134 računara je u direktnoj nastavi (u 4 informacione laboratorije), a 10 umreženih u biblioteci i na raspolaganju za pretraživanje. Sve službe Škole i nastavnički kabineti poseduju računare, povezane lokalnom mrežom. U deset sala za predavanja postavljeni su video bimovi, dok su šest video bima mobilna. Neophodno je u narednom periodu zameniti tehnološki zastarelih računara i to 23 računara u Laboratoriji 2. Implementirana je probna verzija bežične konekcije na internet.

Broj zaposlenih u biblioteci, kao i vrsta i nivo njihove stručne spreme usklađeni su sa nacionalnim standardima za pružanje ove vrste usluga. U biblioteci rade stručni bibliotekari sa završenim masterom iz ekonomskih nauka (bibliotekar sa položenim stručnim ispitom).

Kompetentnost i motivisanost osoblja za podršku u biblioteci, čitaonici i Centru za informacione tehnologije se kontinuirano prati, ocenjuje i unapređuje. Bibliotekari se redovno edukuju i svoje znanje kontinualno prenose na korisnike. Komunikacija sa korisnicima je moguća u prostorijama biblioteke ili elektronski e-mail-om (adrese se nalaze na internet prezentaciji Škole). Anketa o radu biblioteke vrši se u toku svakog semestra, na svakoj godini studiranja, posebno na svakom odseku i smeru.

Studenti se sistematski upoznaju sa načinom rada u biblioteci i računskom centru. U prostoriji sa računarima i čitaonicama nalaze se istaknuta „Pravila ponašanja u čitaonici i korišćenju kompjutera u biblioteci.“ (Prilog 9.5).

Prostorije za smeštaj bibliotečkog fonda, arhivskog i ostalog elektronskog materijala, a naročito studentske čitaonice, smeštene su u odgovarajućem delu zgrade kako bi studentima i ostalim korisnicima pružile adekvatne uslove za rad. Biblioteka (površine 98m2) ima tri prostorije: dve čitaonice za studente sa 40 mesta sa računarima i policama sa referativnim časopisima za retrospektivno pretraživanje (60 m2) i biblioteku (38 m2). Biblioteka radi svakog radnog dana od 800 do 2000 sati.

Ocena ispunjenosti standarda: Visoka poslovna škola u Blacu u celosti ispunjava zahteve postavljene Standardom 9.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Postojanje Pravilnika o izdavačkoj delatnosti i postupanje po njemu +++
 • Postojanje informatičkih resursa (računara, softvera, interneta, elektronskih oblika časopisa) +++
 • Rad biblioteke regulisan opštim aktima: Satutom, Pravilnikom o sistematizaciji poslova, Pravilnikom o radu biblioteke +++
 • Adekvatnost uslova za rad biblioteke (klimatizovani prostor bez buke, radno vreme, stručni bibliotekar) +++
 • Škola ima razvijenu izdavačku delatnost ++
 • Nedovoljan broj primeraka udžbenika za pojedine predmete +++
 • Strukturu i obim bibliotečkog fonda prilagoditi svim smerovima +++
 • Neprilagođena obimnost udžbenika broju časova predmeta ++
 • Nedovoljna angažovanost nastavnika za pripremu publikacija neophodnih za realizaciju nastavnog procesa ++
 • Nedovoljan prostor za smeštaj novih publikacija +++
 • Nedovoljno investiranje u obnavljanje bibliotečkog fonda ++
 • Nedovoljno investiranje od strane škole u izdavanje publikacija nastavnika i saradnika ++
 • Nedostatak specijalizovanih softvera za podršku nastavi +
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Postoje finansijska sredstva u budžetu Škole za nabavku literature +++
 • Veći broj nastavnika kompetentnih za pisanje udžbenika++
 • Udžbenici se neopravdano malo vrednuju pri stručnom napredovanju ++
 • Zbog infrastrukture ne postoje mogućnosti za povezivanje na akademsku mrežu Srbije ++

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta standarda 9.

 • Ažurirati nabavku udžbenika neophodnih za izvođenje nastave prema specificiranoj literaturi u aktuelnoj knjizi predmeta;
 • Kontinuirano povećavati broj bibliotečkih jedinica;
 • Unaprediti aktivnosti i načine za finansiranje izdavačke delatnosti kako bi se nastavnički kadar promovisao u izdavanju svojih publikacija.

d) Pokazatelji i prilozi za standard 9.

STANDARD 10: Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 10.

Kvalitet upravljanja visokoškolskom ustanovom i kvalitet nenastavne podrške se obezbeđuje utvrđivanjem nadležnosti i odgovornosti organa poslovođenja, organa upravljanja, Studentskog parlamenta i stručnih službi i permanentnim praćenjem i proverom njihovog rada.

 • Statutom Visoke poslovne škole u Blacu precizno je definisan organ upravljanja i organ poslovođenja Škole, definisana je njihova nadležnost kao i odgovornost. Školom upravlja Savet koji je konstituisan u skladu sa Zakonom i Statutom (Prilog 10.1) i odlučuje u skladu sa svojom nadležnošću. Direktor Škole predstavlja, zastupa, organizuje i neposredno rukovodi radom Škole u skladu sa Zakonom i Statutom. Poslovi poslovođenja obavljaju se u granicama ovlašćenja, zakonito i blagovremeno, i u funkciji su ostvarivanja Strategije razvoja Škole, Strategije upravljanja kvalitetom i Plana rada Škole.
 • Struktura (Prilog 10.2), organizacione jedinice i njihov delokrug rada, kao i njihova koordinacija i kontrola, utvrđeni su Statutom Škole i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Visokoj poslovnoj školi u Blacu (Prilog 10.3), u skladu sa Zakonom.
 • Škola prati i ocenjuje organizaciju i upravljanje visokoškolskom ustanovom. Godišnji izveštaj o radu Škole direktor dostavlja Nastavnom veću i Savetu Škole. Komisija za samovrednovanje i praćenje kvaliteta polugodišnjim anketama posebno prati i ocenjuje odnos nastavnog i nenastavnog osoblja prema studentima i motivaciju u radu sa studentima. (Prilog 10.4)
 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa definisani su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, u skladu sa zakonom.
 • Informacije o radu i delovanju organa upravljanja dostupne su svim zaposlenim u Školi i studentima, posredstvom oglasnih tabli i postavljanjem određenih sadržaja na internet stranici Škole.
 • Škola je obezbedila broj i kvalitet nenastavnog osoblja (Tabela 10.1) u skladu sa standardima za akreditaciju. Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta definisana je stručna sprema za svako konkretno radno mesto.
 • Škola obezbeđuje nenastavnom osoblju povremeno obrazovanje i usavršavanje u skladu s potrebama.

Ocena ispunjenosti standarda: Visoka poslovna škola u Blacu je u celosti ispunila zahteve postavljene Standardom 10:

 • Statutom Škole precizno je definisan organ upravljanja i organ poslovođenja, definisane su nadležnosti organa upravljanja i nadležnosti organa poslovođenja kao i njihova odgovornost. Organ upravljanja radi prema usvojenom Poslovniku o radu;
 • Organizacione jedinice u Školi, njihova struktura i delokrug rada su utvrđeni Statutom, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Visokoj poslovnoj školi u Blacu, u skladu sa Zakonom;
 • Škola prati i ocenjuje organizaciju i upravljanje visokoškolskom ustanovom;
 • Za praćenje i ocenjivanje rada zaposlenih u vannastavnoj organizacionoj jedinici sprovodi se studentsko vrednovanje;
 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa definisani su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Visokoj poslovnoj školi u Blacu, u skladu sa zakonom;
 • Informacije o radu stručnih službi Škole kao i organa upravljanja dostupni su studentima, zaposlenima i javnosti putem oglasnih tabli i internet stranice Škole;
 • Škola je obezbedila broj i kvalitet nenastavnog osoblja u skladu sa standardima za akreditaciju;
 • Izbor članova Studentskog parlamenta vrši se prema Pravilniku o izboru članova studentskog parlamena, a Studentski parlament radi u skladu sa Pravilnikom o radu studentskog parlamenta.
 • Savet Škole po Statutu broji sedamnaest (17) članova. Devet (9) članova bira Nastavno veće Škole iz reda nastavnika, dva (2) iz reda nenastavnog osoblja, tri (3) člana bira Studentski parlament Škole, a tri (3) člana imenuje Vlada Republike Srbije. Savet Škole je konsituisan prema Statutu i Pravilniku o radu Škole. U fazi konstituisanja Saveta, najpre su verifikovani mandati izabranih članova Saveta i konstatovano da Vlada Republike Srbije nije delegirala tri (3) člana. Pre izbora Predsednika i zamenika Saveta, članovi Saveta sa verifikovanim mandatima, doneli su odluku da nadpolovična većina članova Saveta za donošenje odluka bude devet (9), kako bi se izbegla mogućnost osporavanja legitimiteta Saveta. Ovako konstituisan Savet donosi odluke sa nadpolovičnom većinom od devet (9) glasova, što je statistički stroži kriterijum, ali sa aspekta javnog mnjenja može biti afirmativan za instituciju Škole.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Nadležnosti i odgovornosti organa upravljanja i organa poslovođenja definisane Statutom Škole +++
 • Organizacione jedinice u Školi, njihova struktura i delokrug rada definisani Statutom Škole i Pravilnikom ++
 • Sinergija organa upravljanja, organa poslovođenja i stručnih organa povećava efikasnost upravljanja Školom +++
 • Škola prati i ocenjuje rad nenastavnog osoblja metodom anketa ++
 • Uslovi i postupak zasnivanja radnog odnosa definisani Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Visokoj poslovnoj školi u Blacu +++
 • Statutom Škole definisana transparentnost u radu ++
 • Škola obezbeđuje broj i kvalitet nenastavnog osoblja u skladu sa standardima za akreditaciju +++
 • Škola usavršava i obrazuje nenastavno osoblje u skladu sa potrebama ++
 • Škola prati, ali ne ocenjuje rad upravljačkog osoblja ++
 • Nezainteresovanost studenata za rad organa upravljanja i vannastavnog osoblja +
 • Nemogućnost zaposlenih u Školi da putem anonimnih anketa ocenjuju rad organa upravljanja ++
 • Nemogućnost zaposlenih u Školi da putem anonimnih anketa ocenjuju rad stručnih službi ++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Obezbediti češće i permanentno obrazovanje i usavršavanje stručnih službi i nenastavnog osoblja ++
 • Analizirati organizacione modele za organe upravljanja i vannastavno osoblje stranih eminetnih državnih Univerziteta u cilju usklađenog osavremenjavanja sopstvenog modela ++
 • Stručno „zastarevanje“ nenastavnog osoblja ++
 • “Informatičko zastarevanje“ nenastavnog osoblja ++

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta standarda 10.

 • Potrebno je usavršiti i razraditi mere za praćenje organizacije i upravljanja visokoškolskom ustanovom, komparativnom analizom sa odgovarajućim rešenjima iz međunarodnih standarda;
 • Javnost u radu i delovanju organa upravljanja i nenastavnog osoblja, kao meru popularizacije Škole, povećati primenom interneta i učiniti interno javnim analizu sadržaja „kutije za primedbe“;
 • Obezbediti permanentno obrazovanje i usavršavanje stručnih službi i nenastavnog osoblja, a prema potrebi Škole;
 • Ankete studenata o kvalitetu studija i studijskih programa proširiti sadržajem koji omogućava bolju procenu kvaliteta rada organa upravljanja i rada stručnih službi;
 • Uvesti kriterijume za praćenje rada nenastavnog osoblja u vidu podnošenja polugodišnjeg izveštaja, na kraju svakog semestra, od strane nenastavnog rukovodioca kojim se vrednuje rad zaposlenog na osnovu definisane radne obaveze po ugovoru o radu. Izveštaj treba da sadrži prosečnu ocenu o radu zaposlenog, kao i predlog stimulativnih mera u cilju povećanja radne efikasnosti;
 • Omogućiti zaposlenima u Školi, kao i Studenskom parlamentu, da putem ankete mogu oceniti rad organa upravljanja i nenastavnog osoblja Škole.

d) Pokazatelji i prilozi uz Standard 10.

STANDARD 11: Kvalitet prostora i opreme

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 11.

Svi oblici nastave u Visokoj poslovnoj školi u Blacu realizuju se na pet lokacija u objektima u ul. Kralja Petra I broj 70, Kralja Petra I broj 64 i 7. Jula bb u Blacu, ul. Knjeginje Milice broj 101 u Jagodini i ul. Ćirila i Metodija broj 12 u Dimitrovgradu sa ukupnom bruto površinom od 7.908m2 (Tabela 11.2, Prilog 11.1)

Nastavni proces na akreditovanim studijskim programima osnovnih i specijalističkih studija u Visokoj poslovnoj školi u Blacu ostvaruju se u primerenom prostoru, uz korišćenje adekvatne i savremene tehničke opreme. Prostorni kapaciteti i oprema obezbeđuju kvalitetno izvođenje nastave na svim vrstama i stepenima studija i usklađeni su sa ukupnim brojem studenata.

Visoka poslovna škola u Blacu obezbeđuje prostor za izvođenje nastave u objektima u vlasništvu škole i iznajmljenim objektima. Time se obezbeđuje najmanje 4 m2 bruto prostora po studentu, odnosno 2m2 po studentu za uspešno izvođenje nastave po smenama i zadovoljava sve standarde za akreditaciju u pogledu obima i strukture prostornih kapaciteta.

Škola raspolaže sa ukupnim radnim prostorom od 7.908m2 koji obuhvata 8 amfiteatara, 43 učionice i slušaonice, 7 računarskih kabineta, 6 sala, 4 kabineta, 3 biblioteke i 4 čitaonice, kao i prostor za direktorijat, sektetarijat, studensku službu, studenski parlament, kuhinju i trepezariju. (Tabela 11.1). Sve prostorije su opremljene odgovarajućom inventarom.

Škola raspolaže odgovarajućom opremom u sopstvenom vlasništvu koja se koristi u nastavnom procesu i naučnom istraživačkom radu. (Tabela 11.3).

Ocena ispunjenosti standarda: Visoka poslovna škola u Blacu u celosti je ispunila zahteve postavljene Standardom 11, jer:

 • Poseduje prostorne kapacitete: sale, slušaonice, laboratorije, kabinete, biblioteku, čitaonicu i drugi prostor za kvalitetno obavljanje nastavne i naučno-istraživačke delatnosti;
 • Vlasnik je opreme koja obezbeđuje izvođenje nastave na svim nivoima studija;
 • Kontinuirano prati i usklađuje svoje prostorne kapacitete i opremu sa potrebama;
 • Svim zaposlenim nastavnicima, saradnicima i studentima ustanova obezbeđuje neometan pristup različitim vrstama informacija u elektronskom obliku i informacionim tehnologijama, za nastavne i naučno istraživačke svrhe.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Prostorni kapaciteti usklađeni sa brojem studenata +++
 • Prostor zadovoljava odgovarajuće urbanističke, tehničko-tehnološke i higijenske uslove +++
 • Postojanje odgovarajućih računarskih kabineta i tehničkih sredstava koji se koriste za realizaciju nastave +++
 • Usklađenost tehničke i laboratorijske opreme opreme sa zdravstvenim i sigurnosnim standardima +++
 • Studentima je konstantno dostupan pristup Internetu preko wirelles mreže +++
 • Postojanje odgovarajuće opreme za savremeno izvođenje nastave u skladu sa potrebama studijskih programa +++
 • Nastava se organizuje u dve smene, pet dana u nedelji. +++
 • Kompjuterske laboratorije (sale) imaju adekvatan prostor i opremu. ++
 • Nastavno osoblje i studenti imaju pristup različitim vrstama informacija u elektronskom obliku u biblioteci, kompjuterskim salama, kabinetima, i od kuće. +++
 • Nedostatak prostora za individualni ili dodatni rad sa manjim grupama studenata ++
 • Nedovoljna finansijska sredstva za osavremenjavanje tehničke opreme +++
 • Nedovoljna usklađenost kapaciteta opreme sa brojem studenata ++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Mogućnost obezbeđenja finansijskih sredstava neophodnih za preuređenje prostornih kapaciteta za rad sa manjim grupama studenata ++
 • Iznalaženje novih izvora finansijskih sredstava za opremanje tehničkim sredstvima +++
 • Donacije kroz saradnju Škole sa domaćim i međunarodnim institucijama ++
 • Brzi razvoj informaciono – komunikacionih tehnologija zahteva stalna ulaganja +++
 • Akreditacija novih osnovnih i specijalističkih strukovnih studija +++

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta standarda 11.

 • Nastavak procesa permanentnog poboljšavanja kvaliteta prostora i opreme;
 • Inteziviranje aktivnosti na obezbeđenju dodatnih finansijskih sredstava i donacija u cilju osavremenjivanja postojeće i povećanja kapaciteta opreme;
 • Praćenje i usklađivanje kapaciteta prostora i opreme u skladu sa potrebama nastavnog procesa, kao i sa brojem studenata. Minimum jedanput u toku školske godine vršiti internu kontrolu prostora i opreme anketiranjem studenata i zaposlenih u Školi i dalji rad usmeriti ka otklanjanju uočenih neispravnosti.

d) Pokazatelji i prilozi uz Standard 11.

STANDARD 12: Finansiranje

a) Opis trenutnog stanja, analiza i procena standarda 12.

Finansiranje Visoke poslovne škole u Blacu zasnovano je na sredstvima koja obezbeđuje osnivač (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i sredstvima stečenim na osnovu sopstvenih prihoda, u skladu sa zakonom.

Dugoročna stabilnost sredstava osnivača obezbeđena je akreditacijom studijskih programa na dva nivoa strukovnih studija, ispunjavanjem upisnih kvoti za prvu godinu svakog nivoa studija i upisom dovoljnog broja studenata na višim godinama studija u statusu budžetskih studenata.

Sredstava iz sopstvenih prihoda Škole su u proteklom periodu sticana na osnovu školarina samofinansirajućih studenata, naknade za pružanje usluga, naknade za sticanje naučnih i istraživačkih zvanja i ostalih naknada, ali i na osnovu realizacije različitih projekata, donacija i naknada za pružanje usluga trećim licima.

Struktura izvora finansiranja Visoke poslovne škole u Blacu u 2015. godini, iskazana u procentima, definisana je na sledeći način:

 • sredstva koja obezbeđuje Republika Srbija kao osnivač (43%),
 • školarine (43%),
 • prihodi od studenata (13%),
 • naknade za komercijalne i druge usluge (1%).

Finansiranje Škole je definisano sledećim propisima:

 • Zakon o visokom obrazovanju,
 • Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta, i
 • Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Škola ima višegodišnje planove za finansiranje (u formi Zahteva za osnovna sredstva i Zahteva za finansiranje tekućih rashoda) koji se dostavljaju Ministarstvu i predstavljaju osnovu za donošenje budžeta. Sredstva za obavljanje delatnosti u toku jedne školske godine obezbeđuju se na osnovu programa rada Škole, a na osnovu Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta Republike (Sl. glasnik RS, br. 15/02, 100/04, 26/05 i 38/07).

Savet Škole samostalno planira raspoređivanje finansijskih sredstava čime obezbeđuje finansijsku stabilnost i likvidnost u izvršenju svoje društvene funkcije.

Škola je usvojila finansijski plan (Prilog 12.1) kojim planira raspored i namenu finansijskih sredstava. Finansijskim planom stvoreni su preduslovi za obezbeđenje finansijske stabilnosti i likvidnosti. Škola je u prethodnoj poslovnoj godini, na osnovu finansijskog izveštaja (Prilog 12.2), poslovala pozitivno. Finansijski izveštaj Škole razmatra Nastavno veće i daje predlog Savetu koji donosi odluku o njegovom usvajanju.

Škola je obezbedila javnost i transparentnost izvora finansiranja i načina upotrebe finansijskih sredstava kroz izveštaj o popisu imovine, plan javnih nabavki i godišnji finansijski izveštaj koji usvaja Savet Škole, a koji se stavljaju na uvid javnosti.

Strateško opredeljenje Škole je da razvija nastavni proces i istraživački rad. Podsticanje naučnoistraživačkog rada u Školi ostvaruje se kroz finansiranje časopisa koji izdaje i finansiranje prezentacija naučnih rezultata na odgovarajućim skupovima. Osavremenjivanje nastave ogleda se u poboljšanju kvaliteta nastave nabavkom savremenih osnovnih sredstava.

Ocena ispunjenosti standarda: Kvalitet finansiranja Škole se obezbeđuje kontinuiranim finansiranjem iz budžeta i iz sopstvenih prihoda, blagovremenom realizacijom svih prispelih obaveza i realnim finansijskim planiranjem. Navedeni izvori finansiranja, finansijsko planiranje, transparentnost u korišćenju finansijskih sredstava i pozitivno poslovanje obezbeđuju finansijsku stabilnost Škole na duži period.

Na osnovu iznetih činjenica o dugoročnom obezbeđivanju izvora finansiranja, može se zaključiti da su izvori finansiranja Visoke poslovne škole u Blacu stabilni, tako da su zahtevi Standarda 12 ispunjeni u celini.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Finansijska sredstva neophodna za realizaciju nastavno-naučnog procesa obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, što daje dugoročnu sigurnost u finansiranju +++
 • Školi je ostavljena zakonska mogućnost da iz sopstvenih prihoda obezbedi deo finansijskih sredstava za finansiranje ++
 • U Školi se sprovodi racionalna i transparentna finansijska politika +++
 • Nedostatak donacija kao izvora finansiranja Škole ++
 • Nedovoljna angažovanost nastavnika i saradnika na različitim projektima ++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Škola ima kapacitete za realizaciju aktivnosti kojima bi se uvećali sopstveni prihodi +++
 • Pristup fondovima EU za finansiranje međunarodne naučne aktivnosti i privredne saradnje ++
 • Konkurencija pre svega privatnih fakulteta, uz drastično smanjivanje kriterijuma ocenjivanja studenata, može umanjiti broj upisanih studenata na prvoj godini Škole ++

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta

 • Rukovodstvo Škole treba da uloži dodatne napore u iznalaženju sredstava za investicije i materijalne troškove nastavnog procesa od osnivača, lokalne zajednice i drugih potencijalnih izvora;
 • Definisati mere i aktivnosti koje su usmerene ka povećanju broja upisanih studenata po godinama studija;
 • Pokrenuti i proširiti saradnju sa značajnim privrednim subjektima u cilju povećanja udela sopstvenih sredstava koje Škola ostvaruje pružanjem komercijalnih usluga;
 • Nastavnici i saradnici Škole treba da prošire svoja učešća u međunarodnim projektima. U tom smislu, Škola treba da oformi posebnu službu za nalaženje, konkurisanje i administriranje međunarodnih projekata.

d) Pokazatelji i prilozi za standard 12.

STANDARD 13: Uloga studenata u samovrednovanju i proveri kvaliteta

a) Opis trenutne situacije

Visoka poslovna škola je ustanovila institucionalni sistem obezbeđenja kvaliteta svojim opštim aktima i odgovarajućim odlukama. Time je obezbeđeno uključivanje studenata u proces, kontrole, unapređivanja i obezbeđenja kvaliteta. Statutom, Strategijom obezbeđenja kvaliteta, Pravilnikom o studenskom vrednovanju kvaliteta studija, Pravilnikom o radu Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta i Pravilnikom o radu Odbora za kvalitet garantovano je učešće studenata u sprovođenju strategije, standarda i procesa obezbeđenja kvaliteta. (Prilog 13.1)

Aktivna uloga studenata u procesu obezbeđenja kvaliteta ostvaruje se radom Studentskog parlamenta, studentskih predstavnika u organima i stručnim telima Škole (Savet, Nastavno veće, Komisija za samovrednovanje i praćenje kvaliteta, Odbor za kvalitet, Nastavna komisija, Komisija za sprovođenje studentskog vrednovanja kvaliteta studija). Studentski parlament održava sednice na kojima se raspravlja o studentskim pitanjima. Studentski parlament delegira predstavnike studenata u telima i organima Škole i stara se o zaštiti i interesima prava studenata. (Prilog 13.2). Škola ima poseban interes da podstiče studente na aktivno uključivanje u procese kreiranja, realizacije, evaluacije i unapređenja studijskih planova i programa, odnosno nastavnog procesa u celini i razvoj i unapređenje metoda ocenjivanja studenata. Komisija za studentsko vrednovanje sprovodi na kraju svakog semestra, tj. dva puta godišnje ocenjivanje kvaliteta studijskih programa, nastavnog procesa, literature, bibliotečkih i informatičkih resursa, pedagoškog rada nastavnika, saradnika i uslova rada, kao i školskih službi putem anketiranja. Obe ankete se sprovode za sve studente svih godina osnovnih i specijalističkih studija. Svrha ovog postupka je da se dobije uvid u kvalitet nastave i rada svakog pojedinog nastavnika i na osnovu dobijene ocene odrede mere za unapređenje i poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa.

Ocena ispunjenosti standarda: Škola je ostvarila ciljeve i ispunila standarde postavljene standardom 13, jer:

 • Predstavnici studenata aktivno učestvuju u radu Odbora za kvalitet i Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta visokoškolske ustanove;
 • Studenti na odgovarajući način daju mišljenje o strategiji, standardima, postupcima i dokumentima kojima se obezbeđuje kvalitet visokoškolske ustanove, uključujući i rezultate samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta visokoškolske ustanove;
 • Obavezan element samovrednovanja visokoškolske ustanove je anketa kojom se ispituju stavovi i mišljenja studenata o pitanjima iz svih oblasti koje se proveravaju u procesu samovrednovanja, pri čemu visokoškolska ustanova organizuje i sprovodi anketiranje, obrađuje rezultate, stavlja ih na uvid javnosti i uključuje u ukupnu ocenu samovrednovanja i ocene kvaliteta.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Aktivno učešće studenata u procesu samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta daje realniju sliku kvaliteta Škole i formiranju predloga korektivnih mera u slučaju nedovoljne ispunjenosti standarda kvaliteta ++
 • Aktivno učešće studenata u organima i stručnim telima Škole i u radu organa za obezbeđenje kvaliteta +++
 • Nedovoljno anketiranje studenata o pitanjima iz svih oblasti koje se proveravaju u procesu samovrednovanja +
 • Nedovoljna motivisanost i nezainteresovanost studenata za kvalitetno učešće u procesu evaluacije i unapređenja kvaliteta ++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Povećanje učešća studenata u radu Odbora za kvalitet i Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta +++
 • Učešće studenata u radu Nastavnog veća kada su na dnevnom redu pitanja koja se tiču kvaliteta studija +++
 • Anketiranje studenata o pitanjima iz svih oblasti koje se proveravaju u procesu samovrednovanja +
 • Nedovoljna motivisanost studenata da objektivno iskažu svoja mišljenja i stavove u procesu provere kvaliteta +
 • Neozbiljan pristup studenata procesu samovrednovanja može izazvati iskrivljenu sliku o kvalitetu +
 • Nezadovoljstvo studenata preduzetim aktivnostima u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa na osnovu rezultata samovrednovanja što rezultira smanjenjem broja studenata koji se uključuju u proces samovrednovanja +++

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta:

 • Motivisati studente da se u okviru Studentskog parlamenta uključe u analizu i unapređenje studentskih anketa, kao i predlaganju korektivnih mera na osnovu sprovedenih anketa;
 • Intenzivirati aktivnosti na edukaciji studenata o prednostima i značaju njihove angažovanosti u radu stručnih tela Škole, odnosno prednostima i značaju objektivnog iznošenja mišljenja i stavova u procesu samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta;
 • Putem direktne komunikacije permanentno upoznavati studente sa odlukama stručnih tela Škole i efektima korektivnih mera koje se odnose na unapređenje kvaliteta nastavnog procesa i standarda studenata;
 • Organizovati anketu putem elektronskog izjašnjavanja;
 • Potrebno je proširiti anketu koja se sprovodi među studentima na sve aktivnosti rada Škole i na osnovu rezultata takve ankete preduzeti korektivne mere;
 • Na osnovu rezultata sprovedenih anketa potrebno je uvažiti predloge studenata i poboljšati informisanost kroz ažuriranje internet stranice Škole;
 • Veće učešće studenata u procesu unapređenja nastave;
 • Studentski parlament može kreirati i sprovesti sopstvene studentske ankete o svim za njih relavantnim pitanjima.

d) Pokazatelji i prilozi za standard 13.

STANDARD 14: Sistematsko praćenje i periodična provera kvaliteta

a) Opis stanja, analiza i procena standarda 14.

Visoka poslovna škola u Blacu poseduje sistem obezbeđenja kvaliteta koji je definisan odredbama Statuta (Prilog 14.1), Standardima kvaliteta Nacionalnog Saveta i Politikom obezbeđenja kvaliteta (Prilog 14.2). U skladu sa tim, na predlog Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta na sednici Nastavnog veća Škole održanom 15.01.2016. godine usvojen je novi Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada. (Prilog 14.3). Striktnim poštovanjem tog Pravilnika obezbeđeni su uslovi i infrastruktura za redovno, sistematsko prikupljanje i obradu podataka potrebnih za ocenu kvaliteta u svim oblastima koje su predmet samovrednovanja.

Doneta su sva potrebna dokumenta iz oblasti obezbeđenja i unapređenja kvaliteta koji se primenjuju za vrednovanje pedagoškog rada nastavnika i saradnika od strane studenata, vrednovanje literature, kvaliteta studijskog programa, ocenu rezultata naučnog rada, ocenu angažovanja nastavnika u razvoju podmlatka, primenu kriterijuma za izbor nastavnika i sl.

Proces samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta rada Visoke poslovne škole u Blacu prvi put je urađen 2011. godine. (Prilog 14.4). Od prvog ciklusa akreditacije do danas, Škola preduzima sve aktivnosti stalnog praćenja uspešnosti studiranja i obezbeđuje uslove za rad svim subjektima u procesu kontrole kvaliteta.

Počev o dškolske 2007/2008. godine vrši se redovno praćenje ispunjenosti svih standarda kvaliteta koje je propisala Komisija za samovrednovanje i praćenje kvaliteta. U okviru postupaka obezbeđenja kvaliteta se obavezno anketiraju studenti. Rezultati anketa se razmatraju na sednicama Komisije za samovrednovanje i praćenje kvaliteta. Komisija konstatuje slabosti i nedostatke i formuliše predloge korektivnih mera, koje zatim šalje Odboru za kvalitet, odsecima i Nastavnom veću na usvajanje. Predloge korektivnih mera razmatra i usvaja Nastavno veće, a sprovodi ih direktor. Svi dokumenti koje u toku prikupljanja i analize podataka načini Odbor za kvalitet i Komisija za samovrednovanje i praćenje kvaliteta se stavljaju na uvid svim zaposlenima u Školi i studentima. Na taj način, oni mogu da utiču na odluke i sam sistem kvaliteta kroz direktnu komunikaciju sa Odborom za kvalitet ili kroz svoje učešće u radu Nastavnog veća i odseka. Relevantni materijali o kontroli kvaliteta Odbor za kvalitet i Komisija za samovrednovanje i praćenje kvaliteta ističe na internet stranici Škole. Rezultati se takođe dostavljaju stručnim organima Škole i studentskoj organizaciji..

Svi opšti akti kojima je regulisan sistem obezbeđenja kvaliteta, kao i izveštaji odgovarajućih komisija i organa Škole, dostupni su javnosti na internet stranici Škole.

Ocena ispunjenosti standarda: Visoka poslovna škola u Blacu je uspostavila organizacionu strukturu i donela sve normativne akte kojima se obezbeđuje sprovođenje utvrđenih standarda i postupaka za ocenjivanje kvaliteta.

Postoje uslovi i infrastruktura za redovno, sistematsko prikupljanje i obradu podataka potrebnih za ocenu kvaliteta u svim oblastima koje su predmet samovrednovanja.

O rezultatima samovrednovanja redovno se upoznavaju svi zaposleni, studenti i javnost putem stručnih organa Škole i preko objavljenih dokumenata na internet stranici.

Na osnovu napred navedenog, može se konstatovati da su zahtevi Standarda 14 ispunjeni.

b) Analiza slabosti i povoljnih elemenata (SWOT analiza)

PREDNOSTI SLABOSTI
 • Ustanovljen kontinuitet procesa praćenja i unapređenja kvaliteta +++
 • Doneta sva dokumenta i mere za obezbeđenje kvaliteta u skladu sa zakonom i standardima +++
 • Utvrđene procedure i postupci za periodičnu proveru svih pokazatelja +++
 • Sva dokumenta i izveštaji su dostupni javnosti na internet stranici Škole +++
 • Postupak samovrednovanja je unapređen od prvog do drugog ciklusa ++
 • Neažurnost i nemotivisanost pojedinih subjekata i studenata za realizaciju zadataka, nedostatak sankcija i motivacije ++
 • Ne postoje povratne informacije o kompetencijama svršenih studenata od strane nacionalne službe zapošljavanja +++
 • Nedovoljna međunarodna saradnja, usaglašenost i razmena iskustava u strategiji ++
MOGUĆNOSTI OPASNOSTI
 • Rukovodstvo zainteresovano za unapređenje sistema kvaliteta +++
 • Promocija kulture kvaliteta i sprovođenje mera prema usvojenim pravilnicima ++
 • Koristiti veće kadrovske i informatičke mogućnosti u procesu kontrole i ispunjenosti standarda kvaliteta
 • Mogućnosti nenastavnog osoblja da pomognu u procesu kontrole i ispunjenosti standarda +++
 • Dalja edukacija i obuka zaposlenih i studenata u postupku sprovođenja aktivnosti samovrednovanja ++
 • Iskustva iz međunarodne saradnje ++
 • Ne postoji definisana administrativno- tehnička podrška Odboru za kvalitet i Komisiji za samovrednovanje i praćenje kvaliteta ++
 • Nedovoljno razvijena svest dela zaposlenih i studenata o značaju kvaliteta rada u skladu sa Bolonjskim principima ++
 • U zadnje tri godine nije sproveden postupak samovrednovanja +++

c) Predlog mera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta:

 • Koristiti iskustva i standarde inostranih škola,
 • Nastaviti rada na reviziji dokumenata iz oblasti kvaliteta,
 • Nastaviti rad na podizanju softverske podrške,
 • Organizovati obuku i edukaciju zaposlenih i studenata,
 • Zameniti članove Komisije za obezbeđenje kvaliteta koji se nedovoljno angažuju,
 • Osavremeniti procedure iz oblasti kontrole kvaliteta softverskim praćenjem parametara kvaliteta.

d) Pokazatelji i prilozi za standard 14.

Kompletan izveštaj o samovrednovanju i oceni kvaliteta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu sa svim pratećim prilozima i tabelama u vidu ZIP arhive možete preuzeti OVDE

Napomena: Radi pregleda kompletnog Izveštaja o samovrednovanju, priloga i tabela neophodno je da je na računaru instaliran program Adobe Acrobat Reader. Ukoliko nije na računaru instaliran Adobe Acrobat Reader može se preuzeti na sledećem linku.

Get_Adobe_Acrobat_Reader