ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2016. година

Одлуку Наставног већа Високе пословне школе струковних студија у Блацу о усвајању Извештаја о самовредновању и оцени квалитета Високе пословне школе струковних студија у Блацу можете погледати и преузети ОВДЕ

СТАНДАРД 1: Стратегија обезбеђења квалитета

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 1

Висока пословна школа у Блацу је наставна, научна и стручна установа у области рачунарства и информатике, економије и менаџмента која се развија у модерну високошколску установу признату по својим наставним, научним и стручним достигнућима наставника, сарадника и студената.

Школа развија науку и струку и остварује образовну делатност у складу са Законом о високом образовању Републике Србије, поштујући вредности и принципе савременог европског универзитетског образовања, Стандарде и смернице Националног савета за високо образовање, а са циљем задовољења потреба студената, запослених, привреде и друштва у целини.

Политика квалитета Високе пословне школе у Блацу одражава њену мисију и вредности и представља основу за планирање, рад и развој.

Нова Политика обезбеђења квалитета донета је 03. новембра 2015. године након избора новог органа пословођења у Школи. Прилог 1.1

Мисија Школе је да шири, унапређује и промовише знање, научне и стручне вештине, обезбеђује научни и стручни подмладак, мотивише креативност и подстиче жељу за усавршавањем и стицањем знања у циљу пружања подршке економском и друштвеном развоју југа Србије и шире, јача постојеће и успоставља нове везе са другим образовним, привредним и друштвеним институцијама у земљи и иностранству.

Школа је усвојила нову Стратегију обезбеђења квалитета на седници Савета одржаној 31. марта 2016. године Прилог 1.2 на предлог директора Школе. Стратегија се налази на интернет страници Школе и доступна је јавности.

Стратегија обезбеђења квалитета је основни стратешки развојни документ из области обезбеђења, контроле и унапређења квалитета целокупног процеса високог образовања на Високој пословној школи у Блацу. Овај документ је трајног карактера и периодично се преиспитује и мења, односно усклађује са захтевима и потребама везаним за контролу и унапређење квалитета. Овим документом дефинисани су принципи и начела, мисија и циљеви, мере за обезбеђење, контролу и унапређење квалитета, организацина структура система обезбеђења квалитета и акциони план обезбеђења квалитета.

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета Школа се определила да буде отворена, конкурентна и компарабилна, интегрисана и флексибилна да континуирано прати нове идеје, трендове и принципе у развоју европског високошколског образовања. Циљ Стратегије обезбеђења квалитета је остваривање високих стандарда квалитета свих сегмената из делокруга рада Школе (образовног, научно-истраживачког и стручног рада) ради укључивања у јединствен Европски простор високог образовања, ширења образовних и научних искустава које су неопходне за интелектуално и технолошко пролагођавање захтевима локалне и националне заједнице.

Области континуираног обезбеђења, контроле и унапређeња квалитета су: студијски програми, наставни процес, наставно особље, научноистраживачки, уметнички и стручни рад, оцењивање студената, услови рада и студирања, ненаставне активности, уџбеници и литература, библиотека, информациони ресурси, простор и опрема, ненаставно особље, процес управљања, јавност у раду и финансирање.

Субјекти обезбеђења квалитета су: Одбор за квалитет, Комисија за самовредновање и праћење квалитета Прилог 1.3, Савет Школе, Наставно веће Школе, директор, наставници, сарадници, ненаставно особље, Студентски парламент и студенти. Сви субјекти обезбеђења квалитета у Школи имају право и обавезу да учествују у процесу и поступцима обезбеђења и континуираног праћења квалитета.

Акционим планом обезбеђења квалитета који представља конститутивни елемент Стратегије обезбеђења квалитета Прилог 1.2.1 и Статутом Школе дефинисани су документи које је Школа усвојила, а чијом се применом обезбеђују механизми контроле и унапређења квалитета. Један део ових докумената чине документи које надлежни органи Школе перманентно, односно, сваке године разматрају и усвајају, као што су годишњи извештаји о раду Школе Прилог 1.4.1 и план рада за наредни период Прилог 1.4.2 и Правилници – општа акта које Школа има, али их мења, коригује и усклађује сагласно изменама закона и подзаконских аката.

Школа обезбеђује квалитет високог образовања у складу са међународно прихваћеним документима у области високог образовања, Законом о високом образовању и усвојеним документима у области високог образовања. Мере за обезбеђење квалитета Школа утврђује кроз:

 • обавезно самовредновање и оцену квалитета студијских програма и његових делова, као и установе у складу са стандардима Националног савета за високо образовање,
 • спољашњу проверу квалитета у складу са стандардима Националног савета за високо образовање коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу квалитета.

Обезбеђење квалитета се остварује:

 • јединством образовног, стручног и научноистраживачког рада (чији се садржаји и резултати, односно знања користе у наставном процесу),
 • успостављањем и неговањем интерактивног односа са студентима,
 • међународном сарадњом кроз размену наставника и студената,
 • успостављањем сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима.

Оцена испуњености стандарда: На основу описа стања, анализе и процене тренутне ситуације може се констатовати да су захтеви из Стандарда 1 испуњени у целини.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Формиран Одбор за квалитет и дефинисана његова улога +++
 • Наглашена улога студената у систему обезбеђења квалитета +++
 • Осавремењени упитници за вредновање квалитета свих области рада у Школи ++
 • Мањак комисија или радних тела које би радиле на праћењу и унапређењу квалитета конкретних области, посебно студијских програма +++
 • Недовољна укљученост одсека у процес обезбеђења квалитета ++
 • Доследнија примена корективних мера++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Обезбеђење и подизање нивоа квалитета у свим областима рада у циљу повећања угледа Школе +++
 • Олакшано успостављање и одржавање сарадње са другим високошколским и научним институцијама +++
 • Стварање повољних услова за даљи развој пословно-стручне сарадње са привредним субјектима ++
 • Повећане могућности за интеграцију у међународне образовне научне токове ++
 • Мали број запослених и студената је вољан да се ангажује у области управљања квалитетом +++
 • Средства за рад на пословима обезбеђења квалитета нису предвиђена у буџету Школе ++
 • Чланови Одбора за квалитет и Комисије за самовредновање и праћење квалитета су преоптерећени другим обавезама +++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета

 • Одбор за квалитет треба непрекидно да унапређује и проширује поступке за проверу квалитета и прати примену корективних мера;
 • Све запослене и студенте, односно субјекте обезбеђења квалитета, перманентно едуковати, подстицати и мотивисати да се активније укључе у процес обезбеђења квалитета;
 • Повећати учешће руководства Школе у оперативним пословима спровођења Стратегије квалитета;
 • Ослободити чланове Одбора за квалитет и Комисије за самовредновање и праћење квалитета дела других обавеза и заменити чланове који се недовољно ангажују;
 • Одбор за квалитет треба да иницира израду недостајућих процедура за све области утврђене Стратегијом обезбеђења квалитета;
 • На основу анализе постигнутих резултата за области за које процедуре постоје Одбор за квалитета треба да ревидира поступке за обезбеђење квалитета у циљу отклањања уочених недостатака;
 • Обезбеђење квалитета студијских програма ради њиховог унапређења у циљу укључивања у савремено европско универзитетско образовање;
 • Афирмисати улогу одсека у обезбеђењу квалитета.

д) Показатељи и прилози уз Стандард 1.

СТАНДАРД 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 2.

Висока пословна школа у Блацу је на седници Наставног већа одржаној 15.01.2016. године усвојила нови Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада (број 94/16 од 17.02.2016. године) на предлог Комисије за самовредновање и праћење квалитета. (Прилог 2.1). Доношење новог документа последица је преиспитивања претходног (број 196/4 од 10.6.2008. године) и потребе унапређења стандарда и поступака за обезбеђење квалитета. У документу се утврђују стандарди за обезбеђење квалитета рада Школе, при чему су поступци за обезбеђење квалитета утврђени посебно за сваку област обезбеђења квалитета, односно за сваки субјекат у систему обезбеђења квалитета. Сагласно овом документу, дужност и обавеза свих наставника, сарадника, студената и ненаставног особља су поступци праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета у Школи. Исто тако, у овај процес укључени су сви органи, организационе јединице и службе Школе, у складу са Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и осталим нормативним актима.

Процес унапређења стандарда и поступака за обезбеђење квалитета је стална активност у Школи. На почетку сваке школске године, надлежни органи Школе преиспитују и унапређују стандарде и поступке за обезбеђење квалитета на основу квалитативних и квантитативних показатеља наставног, научноистраживачког и стручног рада, рада органа управљања и органа пословођењa, као и рада служби Школе.

На интернет страници су доступна документа којима се обезбеђује, развија и прати квалитет у Високој пословној школи у Блацу:

 • Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада )(Прилог 2.1)
 • План рада Комисије за самовредновање и праћење квалитета (Прилог 2.2),
 • Извештај Комисије за самовредновање и праћење квалитета (Прилог 2.3.1),
 • Стратегија обезбеђења квалитета Високе пословне школе у Блацу,
 • Правилник о раду Одбора за квалитет,
 • Правилник о раду Комисије за самовредновање и праћење квалитета,
 • Правилник о студентском вредновању квалитета студија,
 • Правилник o издавачкој делатности,
 • Правилник о раду библиотеке,
 • Правилник о полагању испита,
 • Правилник о завршном испиту на основним и специјалистичким студијама,
 • Правилник о студијама.

Оцена испуњености стандарда: На основу описа стања, анализе и процене тренутне ситуације може се констатовати да су захтеви из Стандарда 2 испуњени у целини.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Постоји усвојена стратегија и поступци обезбеђења квалитета +++
 • Сва усвојена документа везана за обезбеђење квалитета доступна су јавности на интернет страници Школе +++
 • Постоји прецизан план рада на остваривању стратегије и поступака обезбеђења квалитета ++
 • Школа преиспитује и унапређује стандарде квалитета ++
 • Мали број запослених се ангажује у области управљања квалитетом +++
 • Чланови Одбора за квалитет и Комисије за самовредновање и праћење квалитета су преоптерећени другим обавезама ++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Стратегија се може увек унапређивати ++
 • Повезивање са другим високошколским установама у земљи у циљу унапређења поступака и стандарда за обезбеђење квалитета +
 • Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета недовољно усклађени са стандардима развијених европских земаља +
 • Део стандарда и поступака за обезбеђење квалитета неспороводив због недовољног финансирања из буџета републике +

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета

 • Значајно едуковати, мотивисати и подстакнути све субјекте у Школи за активно учешће у процесу спровођења, унапређења и контроле квалитета утврђених стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета;
 • Интензивирати сарадњу и ускладити стандарде спровођења квалитета са другим високошколским установама, посебно у Европској унији и САД;
 • Комисија за обезбеђење квалитета треба да додатно прошири процедуре обезбеђења и праћења квалитета.

д) Показатељи и прилози уз Стандард 2.

СТАНДАРД 3: Систем обезбеђења квалитета

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 3.

Висока пословна школа у Блацу примењује систем обезбеђења квалитета и континуирано унапређује организациону структуру за обезбеђење квалитета која је дефинисана Стратегијом обезбеђења квалитета. Систем обезбеђења квалитета се састоји од усвојених интерних стандарда и поступака обезбеђења квалитета, регулаторних одредаба статута Школе, одлука Савета и одлука Наставног већа које се односе на Стратегију обезбеђења квалитета, Одбор за квалитет, Комисију за самовредновање и праћење квалитета, документе система квалитета (процедуре, правилници) и извештаје Комисије за самовредновање и праћење квалитета.

Школа је усвојила потребне статутарне одредбе које се односе на систем обезбеђења квалитета (Прилог 3.1). Интерни стандарди и поступци обезбеђења квалитета су усвојени од стране Наставног већа на седнници одржаној 15.01. 2016. године (Прилог 3.2). Статутом и Правилником о самовредновању и праћењу квалитета студијских програма, наставе и услова рада утврђени су послови и задаци наставника, сарадника, ненаставног особља, студената, стручних органа (Наставног већа и одсека) у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење.

Школа је први пут формирала Комисију за квалитет из реда наставника, сарадника, ненаставног особља и студената, као стручно и саветодавно тело са циљем што боље припреме за предстојећу акредитацију и што квалитетнију израду елабората, како за студијске програме тако и установу у целини (одлука Наставног већа број 441/2 од 19.11.2009. године). Наставно веће Школе је именовао Комисију за самовредновање и оцену квалитета у новом саставу на седници одржаној 09.09.2013. године. Комисија има 9 чланова: шест из реда наставника, два из реда ненаставног особља и једног представника студената (Прилог 3.3).

Истовремено одлуком Директора Школе (број 554/15 од 17.12.2015. године) у складу са чланом 194. Статута формиран је Одбор за квалитет као највиши орган у процесу обезбеђења, контроле и управљања квалитетом који је одговоран за праћење, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима рада (Прилог 3.3).

Начин рада и задаци Одбора за квалитет и Комисије за самовредновање и праћење квалитета утврђени су Правилником о раду Одбора за квалитет (усвојен на седници Одбора за квалитет 1.03.2016. године) (Прилог 3.5) и Правилником о раду Комисије за самовредновање и праћење квалитета које је усвојило Наставно веће Школе на својој седници одржаној 15.01.2016.године (Прилог 3.4).

Иницијатор већине предлога за дефинисање система квалитета је Одбор за квалитет, а у формулисању коначног облика система учествују сви наставници и сарадници (одсеци и Наставно веће) и студенти (Студентски парламент). Учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступака и културе обезбеђења квалитета регулисано је члановима 61, 66, 67, 75. и 194. Статута (Прилог 3.6) и Правилником о студентском вредновању квалитета студија. (Прилог 3.7) Учешће одсека и њихових чланова у доношењу и спровођењу одлука, стратегије и поступака обезбеђења квалитета регулисано је чланом 26. Статута (Прилог 3.8).

Усвојеним поступцима обезбеђења квалитета је дефинисано да се самовредновање Школе и свих студијских програма обавезно спроводи на три године. Процес самовредновања и оцењивања квалитета утврђен је Правилником о самовредновању и праћењу квалитета студијских програма, наставе и услова рада и Акционим планом. (Прилог 3.9).

Комисија за самовредновање и праћење квалитета спроводи сваке године вредновање процеса наставе. После претходне акредитације, Комисија је функционисала пре свега у праћењу реализације појединих аката из области система квалитета: континуираног оцењивања квалитета педагошког рада наставника од стране студената, квалитета студијских програма, услова рада, рада стручних служби.

Редовно, сваког семестра, анкетирају се студенти према дефинисаним поступцима за обезбеђење квалитета наставног процеса, студијских програма и услова рада. На основу резултата анкета, Комисија за самовредновање и праћење квалитета идентификује слабости, формулише предлоге корективних мера и сачињава извештај који доставља Наставном већу на усвајање. (Прилог 3.10).

Сва документа су доступна свим запосленима у Школи и студентима који кроз директну комуникацију са Комисијом или своје учешће у раду Наставног већа утичу на одлуке и сам систем квалитета у свим деловима. Извештаји о спровођењу стратегије обезбеђења квалитета и о анализи интерних стандарда и поступака за обезбеђење квалитета се усвајају на исти начин: предлоге формира Комисија за самовредновање и праћење квалитета, однедавно Одбор за квалитет који се стављају на увид свим заинтересованим запосленим и студентима, и на крају их усвајају Наставно веће и Савет Школе.

У Школи су процеси одлучивања, компетенције и одговорности органа управљања, органа пословођења, надлежности стручних органа, наставника и сарадника, као и надлежности студената у вези са обезбеђењем квалитета, јасно дефинисани у Статуту, поступцима обезбеђења квалитета и одлукама стручних органа.

Процес формирања система квалитета, као и његово функционисање потпуно су транспарентни, не само за запослене у Школи, него и за општу јавност, јер су доступни без ограничења на интернет страници Високе пословне школе у Блацу.

Оцена испуњености стандарда: Школа је остварила циљеве и у целости испунила захтеве постављене Стандардом 3, јер:

 • Постоји Одбор за квалитет надлежан за праћење и унапређење квалитета у Школи;
 • Постоји документ којим су постављени стандарди квалитета и утврђене надлежности појединих субјеката у систему мера обезбеђења квалитета;
 • Статут јасно дефинише састав, рад и надлежности Одбора за квалитет, Комисије за самовредновање и праћење квалитета, као и њихове односе са стручним телима Школе, наставницима, сарадницима, осталим запосленима и студентима;
 • Организациона структура и процедура система обезбеђења квалитета обезбеђују да су у процесе одлучивања у вези са студијским програмом укључени и наставници и студенти;
 • Систем обезбеђења квалитета у потпуности је имплементиран, о чему сведоче годишњи извештаји Комисије за самовредновање и праћење квалитета;
 • Сваке године се спроводи анкетирање студената по питањима важним за квалитет наставе и осталих области рада Школе, анкете су анализиране и узете у обзир приликом утврђивања корективних и превентивних мера;
 • Документа система квалитета садрже све потребне елементе према упутству Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа;
 • Сва документа везана за систем квалитета су доступна запосленима, студентима и јавности све време.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Постоји Одбор за квалитет који континуирано ради на имплементацији система квалитета +++
 • Добра сарадња Одбора за квалитет са органима и телима Школе, као и Студентским парламентом ++
 • Сва усвојена документа везана за обезбеђење квалитета су доступна јавности на интернет страници Школе ++
 • Надлежности органа управљања, пословођења и Одбора за квалитет су дефинисана Статутом и другим актима Школе +++
 • Надлежности наставника, сарадника, студената и стручих тела су дефинисане Статутом и другим актима Школе +++
 • Корективне и превентивне мере усваја Наставно веће на основу анализе процене испуњавања стандарда за обезбеђење квалитета ++
 • Средства за рад на пословима обезбеђења квалитета нису предвиђена у буџету Школе ++
 • Нису предвиђене стимулативне мере за запослене и студенте како би учествовали у активностима везаним за квалитет +
 • Мало интересовање студената и запослених за активно учешће у оквирима система квалитета +++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Јасно опредељење Школе и заинтересованост управљачког органа за перманентно унапређење система обезбеђења квалитета +++
 • Култура квалитета запослених је на вишем нивоу него раније ++
 • Студенти као партнери у процесу обезбеђења квалитета ++
 • Систем анкетних листова ++
 • Измена Статута Школе је процес који је кратак и ефикасан ++
 • Недостатак финансирања из буџета Републике за споровођење дела стандарда и поступака за обезбеђење квалитета ++
 • Мала мотивисаност запослених и студената за ангажовање у области управљања квалитетом +++
 • Чланови Одбора за квалитет и Комисије за самоврeдновање и праћење квалитета су преоптерећени другим обавезама +++

ц) Предлози за побољшање и планиране мере:

 • Одбор за квалитет треба да тражи могућности за нове прилазе и методологију анализа постојећих анкета и предлагања корективних мера које проистичу из резултата анкета;
 • Одбор за квалитет треба да уведе контролу спровођења поступака квалитета и на основу резултата контроле ревидира план рада и поступака обезбеђења квалитета;
 • Изменити Статут Школе у делу који се односи на систем квалитета и прецизније регулисати надлежности свих субјеката квалитета;
 • Ослободити чланове Одбора за квалитет и Комисије за самовредновање и праћење квалитета дела других обавеза и заменити оне чланове који се недовољно ангажују;
 • Појачати контролу и информациону подршку у оперативним пословима спровођења стратегије и поступака обезбеђења квалитета;
 • Предвидети средства за рад на пословима обезбеђења квалитета у буџету Школе и улагати у обезбеђење квалитета из сопствених средстава,
 • Спровести едукацију запослених и студената о управљању квалитетом;
 • Јавно похвалити и наградити запослене и студенте који су се ангажовали на пословима обезбеђења квалитета;
 • Извршити измене и допуне општих аката Школе и унети одредбе које регулишу начин стимулације учешћа запослених и студената у пословима обезбеђења квалитета;
 • Организовање семинара за едукацију свих субјеката Школе из области обезбеђења и унапређења квалитета;
 • Увести механизме одговорности за неизвршавање задатака у оквиру Система за обезбеђење квалитета.

д) Показатељи и прилози за стандард 3.

СТАНДАРД 4: Квалитет студијског програма

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 4.

На основу увида у важеће правне акте и документацију приложену за оцену квалитета студијских програма (одсека), може се закључити да је на Високој пословној школи у Блацу акредитовано девет студијских програма основних и специјалистичких струковних студија. 2012. године акредитована је установа и осам студијских програма:

 • Основних струковних студија Рачунарство и информатика који припада Образовно-научном пољу Техничко-технолошких наука и области Електротехника и рачунарство и то за 120 (стодвадесет) студената у седишту;
 • Основних струковних студија Туризам у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област Економских наука и то за 40 (четрдесет) студената у седишту;
 • Основних струковних студија Менацмент и интернационална бизнис администрација у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област Менаџмент и бизнис и то за 180 (стоосамдесет) студената у седишту;
 • Основних струковних студија Порези ицарина у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област Економских наука и то за 200 (двестотине) студената у седишту;
 • Основних струковних студија Финансије и рачуноводство у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област Економске науке и то за 180 (стоосамдесет) студената у седишту;
 • Специјалистичких струковних студија Корпоративно управљање у оквиру поља Друштвено-хуманистичких наука и то за 50 студената у седишту;
 • Специјалистичких струковних студија Фискална политика у оквиру поља Друштвено-хуманистичких наука и то за 50 студената у седишту;
 • Специјалистичких струковних студија Пословно управљање у оквиру Образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука, област Менаџмент и бизнис и то за 25 (двадесетпет) студената у седишту.

Наставно Веће Школе је одобрило и донело одлуку о усвајању студијских програма 12. децембра 2011. године. Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је 27. априла 2012. године одлуку о акредитацији наведених студијских програма. (Прилог 4.1)

05. јула 2013. године Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуку о акредитацији студијског програма основних струковних студија Рачунарство и информатика – образовање на даљину у оквиру поља техничко-технолошких наука и то за упис 30 (тридесет) студената у седишту установе (Прилог 4.1). Програм је прихваћен 28.03.2013. године од стране Наставног већа Школе.

Маја месеца 2014. године Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуку о акредитацији студијског програма основних струковних студија Финансије и рачуноводство у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука, и то за 50 студената у високошколској јединици у Јагодини; студијског програма осповних струковних студија Порези и царина у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука и то за 50 студената у високшколској јединици у Димитровграду и студијског програма специјалистичких струковних студија Примењене информационе технологије у оквиру поља техничко-технолошких наука и то за упис 20 (двадесет) студената у седишту установе. (Прилог 4.1).

Листа студијских програма који су акредитовани у Високој пословној школи у Блацу са укупним бројем уписаних студената школске 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016. године приказана је у Табели 4.1.

Процедура за одобравање студијских програма утврђена је Статутом Школе и другим општим актима који су усклаћени са Законом о високом образовању и Стандардима за акредитацију студијских програма. Механизми праћења квалитета утврђени су новим Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада који је донет од стране Наставног већа Школе на седници одржаној 15. јануара 2016. године. Овим правилником уређен је институционални систем обезбеђења, контроле и управљања квалитетом студијских програма, начин припреме и усвајања студијских програма, вредновање квалитета студијских програма, начини обезбеђења и унапређивања квалитета студијских програма, анализа података о квалитету студијских програма. (Прилог 4.7).

На интернет страници Школе налази се структура курикулума свих акредитованих студијских програма и нивоа студија који садржи основне податке о студирању (дужина трајања студија, број ЕСПБ, циљеве и исходе процеса учења), књиге предмета са именима ангажованих наставника, као и структура курикулума приказана кроз схему која садржи назив и тип предмета, годину и семестар студија и број ЕСПБ бодова. Сваки картон предмета садржи име наставника, циљ, исходе и садржај предмета, предуслов за похађање предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин стицања поена за активности, провере знања и оцењивања. На овај начин обезбеђене су методе наставе оријентисане ка учењу студента, као и систем оцењивања заснован на мерењу исхода учења.

Студенти полагањем испита стичу одређени број ЕСПБ бодова који је утврђен на основу оптерећења студента у току семестра. Успешност савладавања садржаја предмета и активност студената прати се стално у току наставе и изражава поенима. За сваки предмет студијског програма је дефинисан и објављен начин стицања поена (картони предмета на интернет страници Школе). Студент стиче одређени број поена по основу сваке јасно дефинисане појединачне активности, односно извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише 100 поена, при чему предиспитним обавезама може остварити најмање 30, а највише 70 поена.

Програмски исходи учења обухваћени су садржајем и исходима учења у оквиру обавезних предмета појединачних студијских програма, што се може утврдити на основу Прилога 4.2. У овом Прилогу су приказани исходи учења за све акредитоване студијске програме, као и опис суштинских знања, вештина и ставова који се очекују од дипломираних студената свих нивоа студија.
Примери исхода учења за све студијске програме и све нивое студија представљени су на итернет страници Школе (http://www.vpskp.edu.rs/?page_id=501), као и Информатору за студенте у штампаној и електронској верзији. (Прилог 4.2.1).

Саставни део сваког студијског програма на основним и специјалистичким струковним студијама је стручна пракса у трајању од 60, односно 45 часова. Стручна пракса се обавља у одговарајућим организацијама (привредне организације, јавна предузећа) са којима Школа има уговоре о спровођењу стручне праксе студената. Имена наставника ангажованих за спровођење стручне праксе, као и дефинисање облика и садржаја дневника стручне праксе доступна су јавности у картону предмета на интернет страници Школе.

Завршни радови су предвиђени на студијским програмима основних и специјалистичких струковних студија. Циљеви, садржај, исходи и методологија израде завршних радова су дефинисани картоном предмета, док су поступак израде и одбране завршних радова описани у Правилнику о завршном испиту на основним и специјалистичким студијама (Прилог 4.3) који је доступан свим наставницима и студентима на интернет страници Школе.

Студенти полагањем испита стичу одређени број ЕСПБ бодова који је утврђен на основу оптерећења студента у току семестра. Број ЕСПБ бодова на појединачном предмету се одређује на основу укупног ангажовања студента: укупног број часова активне наставе и укупног броја сати активног индивидуалног рада студента, као и броја сати које студент утроши у самосталном раду, колоквијумима, испиту и сл.

Одређивање броја ЕСПБ бодова је приказано на примерима наставних предмета из области одговарајућег научног поља:

Предмет: Основи рачунарске технике 6 ЕСПБ
Потребан број сати Укупан број сати
Наставне активности 60 60
Ваннаставне активности:
Колоквијум х2 2х25
Семинарски рад 25
Домаћи задатак х2 15
Испит 30 120
Укупно оптерећење студента у сатима 180

Предмет: Економија 6 ЕСПБ
Потребан број сати Укупан број сати
Наставне активности 60 60
Ваннаставне активности:
Колоквијум х2 2х25
Семинарски рад 25
Домаћи задатак х2 15
Испит 30 120
Укупно оптерећење студента у сатима 180

Усвајањем новог Правилника о самовредновању и праћењу квалитета студијских програма, наставе и услова рада, процена оптерећења студената неопходног за постизање задатих исхода учења (ЕСПБ) постала је предмет редовне провере у Школи, путем праћења и прикупљања повратних информација од студената. (Прилог 4.8).

Успешност савладавања садржаја предмета и активност студената прати се стално у току наставе и изражава поенима. У књизи предмета дефинисан је и објављен начин стицања поена појединачно за сваки предмет. На основу сваке јасно дефинисане појединачне активности, односно извршавањем предиспитних обавеза и самим полагањем испита студент стиче одређени број поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити најмање 30, а највише 70 поена. На интернет страници школе налази се Правилник о полагању испита (Прилог 4.4) чије процедуре се поштују приликом вредновања знања студента.

Успешност студирања и пролазност полагања испита на свим студијским програмима се стално прати, при чему се анализирају следећи подаци: проценат дипломираних студената (Табела 4.2), просечно трајање студија у претходним годинама и у односу на ранији петогодишњи период (Табела 4.3), стопа одустајања студената од даљег студирања (Табела 4.4) и број студената који су уписали наредну школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (Табела 4.5).

Процена квалитета студијских програма и процена оптерећења студената неопходног за постизање задатог исхода учења предмет су систематске и редовне провере. Процена квалитета студијских програма врши се на основу анонимне студентске анкете чиме се обезбеђује учешће студената у оцењивању и осигурању квалитета студијских програма. Резултати студентског вредновања квалитета студијских програма у периоду од 2012. до 2015. године приказани су у Прилогу 4.5. Истовремено, Школа прибавља повратне информације од дипломираних студената и послодаваца о квалитету студија и својих студијских програма. (Прилог 4.6). Са резултатима студентског вредновања квалитета студија се упознају сви наставници и сарадници, као и сви студенти Школе.

Оцена испуњености стандарда: Висока пословна школа у Блацу је остварила све циљеве и испунила све захтеве постављене стандардом 4 јер:

 • сви студијски програми на свим нивоима студија су акредитовани,
 • циљеви студијских програма су усклађени са исходима учења и доступни јавности,
 • методе наставе оријентисане су ка исходима учења,
 • постоји јасна усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за достизање очекиваних исхода и
 • редовно се врши праћење квалитета студијског програма путем анкетирања студената.

Сви ови подаци подржани су потребним прилозима у оквиру овог стандарда, као и подацима за сваки студијски програм.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Усклађеност студијских програма са исходима учења студената +++
 • Усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења за достизање потребних исхода учења +++
 • Редовно праћење квалитета студијских програма од стране студената +++
 • Доступност свих значајних информација о студијским програмима и исходима учења на интернет страници Школе +++
 • Доступност информација о завршном раду и стручној пракси на интернет страници Школе +++
 • Број дипломираних студената у односу на број уписаних већи од 50 % ++
 • Ниска стопа одустајања од студирања на основним и специјалистичким струковним студијама +
 • Недоступност свих наставних материјала за предмете на студијским програмима на интернет страници Школе +
 • Слаб одзив послодаваца на анкетни упитник о компетенцијама свршених студената ++
 • Слаб одзив дипломираних студената на анкетни упитник о студијским програмима +
 • Недостатак континуираног спровођења едукације наставног особља ++
 • Недостак јасних и за студенте транспаретних услова о евентуалном преласку студената са једног на други студијски програм +
 • Недостак јасних и за студенте транспаретних услова о евентуалном преласку студената са других високошколских установа ++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Перманентни рад на побољшању квалитета наставног процеса +++
 • Даље развијати и обогаћивати интернет страницу Школе са наставним материјалима +++
 • Повећање мобилности студената и наставника ++
 • Обезбеђивање обављања студентских пракси у земљама у окружењу ++
 • Размотрити могућност електронског учења и учења на даљину за све студијске програме +
 • Увођење савремених метода одржавања наставе ++
 • Недовољна мотивисаност наставника за нове методе у реализацији наставе ++
 • Недовољна мотивисаност редовних и дипломираних студената да искажу своја мишљења о квалитету студијског програма ++
 • Недовољна мотивисаност послодаваца да искажу своја мишљења о компетенцијама дипломираних студената ++
 • Ограничена техничка могућност за савремено одржавање наставе ++
 • Недовољна заинтересованост привредних субјеката за реализацију стручне праксе +

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4:

 • Периодично ажурирати наставне материјале за предмете на свим студијским програмима;
 • Јасно дефинисати услове за прелазак студената са једног на други студијски програм, односно са друге високошколске установе;
 • Увођење савремених метода наставе;
 • Набавити нову и обновити постојећу опрему за извођење савремених метода наставе;
 • Повећати број сарадника и сарадника демонстратора;
 • Редовна информисаност наставног кадра о новим методама наставе.

д) Показатељи и прилози за стандард 4.

СТАНДАРД 5: Квалитет наставног процеса

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5.

Висока пословна школа у Блацу обезбеђује квалитет наставног процеса кроз:

 • доношење и поштовање планова рада на предметима,
 • интерактивност наставе,
 • професионални рад наставника и сарадника,
 • коректан и отворен однос према студентима,
 • разумевање и уважавање потреба студената,
 • поштовање различитих стилова учења и
 • редовно праћење и вредновање рада студената током наставе.

Курикулуми студијских програма основних и специјалистичких струковних студија брижљиво су формирани у складу са потребама тржишта рада и стандардима за акредитацију. Садржај курикулума студијских програма који се изводе у Школи, као и наставне методе које се примњењују у процесу наставе одговарају постизању циљева акредитованих студијских програма и исхода учења. Наставни процес одвија се кроз комбинацију више различкитих облика рада као што су: предавања, интерактивни облици наставе, студије случаја, индивидуални и групни рад, пројекти, презентације, израда семинарских радова и сл.

Школа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе и студентима учини доступним план рада. (Прилог 5.1). Планови рада прелиминарно се усвајају на састанцима одсека, а затим се упућују Наставном већу које их разматра и усваја. Настава на свим предметима реализује се у складу са усвојеним планом рада и распоредом часова који се непосредно пре почетка семестра истиче на огласним таблама и сајту Школе. План рада има за основну сврху да информише студенте о наставном предмету, облицима наставе и начину праћења и оцењивања рада студената на предмету. План рада садржи следеће податке: назив предмета, статус, бодовна вредност предмета исказана у ЕСПБ, имена и презимена свих наставника и сарадника на предмету и маил адресе наставника и сарадника, предуслове за упис предмета, циљ предмета, кратак опис садржине и структуре предмета, обавезна и допунска литература, облици наставе, облици рада студената током наставе (предиспитне активности), максимални и минимални број поена које доноси сваки облик предиспитних активности, критеријуми и мерила за оцену успешности у предиспитним активностима, као и сразмера поена стечених предиспитним активностима и на завршном испиту у структури укупне оцене студента на предмету. План рада садржи и оперативни план предавања и вежби са тематским јединицама и недељама њихове обраде на предавањима, односно вежбама чија се електронска верзија објављује на интернет страници Школе. Предметни наставник дужан је да на првим часовима наставе информише студенте о плану рада и њиховим обавезама на предмету, као и о начуну бодовања појединих предиспитних и испитних обавеза и формирања коначне оцене.

Наставници и сарадници на предмету дужни су да током извођења наставе воде Наставни дневник рада и Административни дневник рада. (Прилог 5.2). У Наставном дневнику рада води се евиденција о свим студентима (име, презиме и број индекса), њиховим предиспитним активностима, поенима које су на основу сваке предиспитне активности остварили, поенима које су остварили на завршном испиту, као и о коначној оцени. У Административни дневник рада, који се јединствено води за студијски програм, наставници и сарадници уписују податке о: датумима одржавања часова, броју одржаних часова, и тематским јединицама обрађеним на часовима. Школа систематски прати спровођење распореда часова, као и планова рада на појединачним предметима (Прилог 5.3) и предузима корективне мере у складу са Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова студирања. (Прилог 5.4).

Наставници и сарадници Школе оспособљени су за примену савремених наставних метода и мотивисани за:

 • организовање и управљање наставом како би она максимално одговарала потребама образовања и потребама студената,
 • разумевање и уважавање индивидуалних разлика међу студентима и различитих стилова учења,
 • примену интерактивних и иновативних метода наставе,
 • укључивање примера из праксе и подстицање студената на креативност, самостално изражавање и примену стеченог знања,
 • развијање инструмената за редовно праћење и квалитетно оцењивање рада студената, и
 • коришћење савремених информационих технологија и дидактичких средстава у настави и сл.

Континуирано се прате и унапређују педагошке и дидактичко-методичке компетенције наставника и сарадника. У складу са финансијским могућностима, Школа обезбеђује наставницима и сарадницима могућност да перманентно унапређују педагошке и дидактичко-методичке компетенције и да се научно и стручно усавршавају (Прилог 5.5) како би се осигурао квалитет наставног процеса.

Контрола квалитета наставног процеса врши се на основу студентског вредновања путем анонимног анкетирања студената у складу са Правилником о студентском вредновању квалитета студија. (Прилог 5.6) Резултати студентског вредновања користе се за редовно праћење и контролу квалитета наставног процеса (Прилог 5.3), као дела опште политике Школе у области обезбеђења квалитета рада. Оцена о квалитету наставног рада наставника и сарадника узима се у обзир у поступку њиховог избора у звања. (Прилог 5.7).

Наставници и сарадници успостављају и одржавају коректан однос према студентима, уз пуно поштовање личности и потреба студената, у складу са Кодексом професионалне етике. (Прилог 5.9). Стил изражавања наставника односно сарадника, на настави је неутралан и професионалан, а излагање наставника односно сарадника, не садржи увредљиве или дискриминаторске изразе према било којем појединцу или друштвеној групи.

Наставници и сарадници континуирано прате и оцењују предиспитне активности студената у терминима који су утврђени планом рада. Начин полагања испита, време и распоред њиховог одржавања, као и друга питања у вези са полагањем испита и оцењивањем дефинисани су Правилником о полагању испита (број 246/2 од 07.07.2008.), односно његовим изменама и допунама усвојеним на седници Наставног већа одржаној 31. марта 2016. године. (Прилог 5.8) Обезбеђење и унапређивање квалитета у оцењивању Школа остварује кроз редовно праћење и предузимањем корективних мера у складу са Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова студирања. (Прилог 5.4)

Оцена испуњености стандарда: На основу описа стања, анализе и процене тренутне ситуације може се констатовати да су захтеви из Стандарда 5 испуњени у целини.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Квалификован наставни кадар у педагошком и стручном смислу +++
 • Наставници и сарадници имају професионалан и коректан однос према студентима ++
 • Наставници и сарадници подстичу студенте на интерактивно учешће у настави +++
 • Практична настава у Школи која је предвиђена курикулумом ++
 • Школа систематски прати квалитет наставе и даје предлог мера за унапређење наставног процеса +++
 • Учествовање представника студената у процесу организације и евалуације квалитета наставног процеса ++
 • Планови рада и наставе јавно доступни на сајту Школе ++
 • Незаинтересованост појединих наставника и сарадника у погледу унапређења личних компетенција ++
 • Неадекватна припрема студената за интерактивно учешће у настави ++
 • Недовољна финансијска средства потребна са осавремењивање лабораторија ++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Усавршавање наставника и сарадника у погледу појединих облика наставе ++
 • Недостатак финансијских средстава за развијање компетенција наставника и сарадника ++
 • Недовољна посећеност настави +++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5.

 • Наставити са подстицањем наставника и сарадника на стално педагошко и стручно усавршавање;
 • Подстицање већег учешћа студената у наставном процесу, кроз разне облике интерактивне наставе;
 • Редовно ажурирање и усаглашавање доступних података на интернет страници Школе.

д) Показатељи и прилози уз Стандард 5.

СТАНДАРД 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 6.

Висока пословна школа у Блацу систематски прати и оцењује обим научноистраживачког и стручног рада, подстиче наставнике и сараднике да резултате научних и стручних активности објављују у релевантим научним часописима, као и да их активно укључују у наставни процес. Области научноистраживачког и стручног рада усклађени су са задацима и циљевима Школе, као и са националним и европским циљевима и стандардима високог образовања.

Школа обезбеђује наставницима и сарадницима могућност за перманентно научно и стручно усавршавање и напредовање путем:

 • информисања наставника и сарадника о конкурсима за стипендије,
 • информисања наставника и сарадника о научним скуповима у организацији образовних и других институција у земљи и иностранству,
 • обезбеђивања литературе, приступа базама података, библиотечким ресурсима на интернету и другој научној инфраструктури,
 • успостављањем билатералне и мултилатералне сарадње са домаћим и међународним образовним институцијама у циљу размене наставника и сарадника, припреме и реализације заједничких пројеката и др,
 • одобравања плаћених одсуства ради студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима у земљи и у иностранству, и
 • партиципирања у финансирању научног и стручног усавршавања наставника и сарадника.

Научно и стручно усавршавање наставника и сарадника Школе финансира се из сопствених средстава на основу одлуке Савета Школе (Прилог 6.1.) Потребна средства планирају се у оквиру Финансијског плана Школе. У складу са финансијским могућностима, Школа је за потребе научноистраживачког и стручног рада финансијским планом за 2016. годину определила средства у износу од 900.000,00 динара (Прилог 6.2).

Наставници и сарадници школе укључени су тренутно у четири пројекта и то:

 • Развој нових информационо-комуникационих технологија коришћењем напредних математичких метода са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја;
 • Erasmus Mundus Action 2 (551984-EM-1-2014-1-ES-ERA MUNDUS-EMA21) GreenTech: „Smart & Green Technologies for Innovative and Sustainable Societies in Western Balkans“;
 • Изградња система за комуникацијску и информацијску подршку у АД „Планинка“ из Кушумлије
 • Израда Плана развоја туризма општине Блаце.
 • На поменутим пројектима ангажовано је 9 наставника и сарадника. (Табела 6.2.) Ангажовање наставника и сарадника на домаћим и међународним пројектима је веома скромно (Прилог 6.3) што би у наредном периоду требало да буде приоритетна активност у Школи.

  Према Правилнику о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (број 011-00-20/2008-01 од 21.03.2008.), наставници и сарадници Школе су у претходној и текућој години остварили 86 резултата. (Табела 6.3). Највећи број резултата публикован је у одговарајућим зборницима међународних конференција, што потврђује посвећеност наших наставника и сарадника научноистраживачком и стучном раду. Међутим, и поред запажених резултата Школа мора пронаћи начин да наставници у највишем звању буду активнији у публиковању научноистраживачких и стручних резултата. Наши наставници учествовали су у организацији Прве стручне конференције студената струковних студија Србије „Студенти у сусрет струци“ која је прошле године одржана у Уранополису.

  У претходном петогодишњем периоду 15 радова је публиковано у научним часописима који се налазе на SCI листи. (Табела 6.4.). Публикована су четири рада из области економије, док предњачи број радова из области електротехничког и рачунарског инжењерства. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника дат је у Прилогу 6.4.

  Избори у звање наставника спроводе се уз доследну примену Правилника о поступку за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника, као и Минималних критеријума који су саставни део овог правилника. (Прилог 6.5). Поступак избора је потпуно транспарентан, а комплетни Извештаји комисија доступни су на интернет страници Школе (http://www.vpskp.edu.rs/?page_id=476).

  Материјал који илуструје документацију са сајта Школе за скорашњи избор једног професора струковних студија дат је као додатни Прилог 6.6.

  Школа активно обавља издавачку делатност у складу са Правилником о издавачкој делатности. (Прилог 6.7). Својим наставницима и сарадницима омогућава спровођење потпуне процедуре за публикацију уџбеника, скрипти, помоћних уџбеника и монографија. У циљу промовисања и подстицања научног и стручног рада наставника и сарадника, покренуто је издавање часописа БизИнфо (Блаце). Часопис излази редовно два пута годишње и издаје се у папирном и електронском облику. Уређивањем часописа бави се уређивачки и редакцијски одбор састављен од наставника и сарадника школе, као и спољних сарадника са реномираних универзитета, факултета и високих струковних школа из земље и иностранства. На основу Библиометријског извештаја који је израдио Центар за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН), утврђена је прелиминарна категорија часописа М53.

  Школа улаже напоре у правцу остваривања међународне сарадње са сродним институцијама у Европи. Најинтензивнију сарадњу Школа остварује са Универзитетом кооперативних студија из Штутгарта која се већим делом остварује кроз размену студената и наставника. (Прилог 6.8).

  Оцена испуњености стандарда: У складу са напред наведеним можемо закључити да Школа испуњава стандард 6.

  б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

  ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
  • Усмереност наставника и сарадника ка научним областима који су у складу са стратешким опредељењем земље и европским циљивима +++
  • Дугогодишња међународна сарадња са сродним институцијама у Европи ++
  • Успостављене чврсте везе са Универзитетом кооперативних студија у Штутгарту +++
  • Учешће у програму Erasmus Mundus ++
  • Учешће наствника и сарадника на домаћим и међународним конференцијама +++
  • Развијена свест код наставника и сарадника о потреби за научноистраживачки и стручни рад +++
  • Издавање часописа БизИнфо ++
  • Издавање монографија наставника ++
  • Издавање уџбеника и практикума ++
  • Учешће у финансирању научноистраживачког и стручног рада +++
  • Наставници и сарадници годишње подносе извештај о научном и стручном раду ++
  • Критеријуми за избор наставника посебно вреднују публиковање научноистраживачког и стручног рада +++
  • Веома слабо учешће у домаћим и међународним пројектима +++
  • Недовољна сарадња са привредом ++
  • Непостојање система награђивања за постигнућа у научном и стручном раду +
  • Непостојање центра за научноистраживачки и стручни рад ++
  • Недовољан број радова публикован у часописима са СЦИ листе ++
  МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
  • Учешће у пројектима прекограничне сарадње са Бугарском ++
  • Јачање међународне сарадње у домену научноистраживачког и стручног рада ++
  • Учешће у пројектима које финансира Еворпска Комисија +++
  • Формирање пројектног тима +++
  • Организовање научних и стручних конференција ++
  • Пројектно финансирање научноистраживачког и стручног рада +++
  • Повећање квалитета научноистраживачког и стручног рада и публиковање у СЦИ индексираним часописима +++
  • Неуспех приликом аплицирања пројекта ++
  • Недовољан број националних пројеката у којима би учествовале високе струковне школе ++
  • Незаинтересованост локалних самоуправа у округу за истраживачко развојне услуге које нуди Школа ++
  • Девастирана привреда у окружењу +++
  • Приближавање ЕУ довешће до повећања евроскептицизма ++
  • Доношење новог Закона о високом образовању који ће променити систем финансирања ++
  • Недостатак финансијских средстава за квалитетан научноистраживачки и стручни рад +++

  ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6.

  • Наставити са континуираним праћењем квалитета научноистраживачког и стручног рада и подстицањем публиковања резултата истраживања;
  • Веће ангажовање Школе и њених наставника и сарадника на домаћим и међународним пројектима и формирање пројектног тима;
  • Повећати међународну сарадњу у домену научноистраживачког и стручног рада;
  • Формирати Центар за примењена истраживања који ће објединити научноистраживачку/стручну и издавачку делатност;
  • Успоставити систем награђивања за постигнућа у научноистраживачком и стручном раду;
  • Подржати постојећи часопис БизИнфо (Блаце) и повећати његов квалитет;
  • Изменити Правилник о систематизацији у делу описа послова код професора струковних студија којим се наставик обавезује да годишње публикује најмање један чланак у категорисаном часопису и учествује најмање на једној конференцији.

  д) Показатељи и прилози уз Стандард 6.

СТАНДАРД 7: Квалитет наставника и сарадника

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 7.

Квалитет наставника и сарадника Висока пословна школа у Блацу обезбеђује:

 • вођењем адекватне кадровске политике,
 • доследном применом критеријума за избор и заснивање радног односа са наставницима и сарадницима,
 • перманентним праћењем и подстицањем наставне, научноистраживачке и стручне активности наставника и сарадника,
 • перманентним подизањем нивоа педагошких и дидактичко-методичких компетентности наставника и сарадника, и
 • подизањем нивоа управљачких и комуникацијских компетентности наставника и сарадника.

Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Школе (Прилог 7.1), Правилником о поступку за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника (Прилог 7.1.1), као Минималних критеријума који су саставни део овог правилника. (Прилог 7.1.2) Наведени документи су јавни и доступни оцени стручне и шире јавности.

Приликом избора у звање наставника и сарадника, Школа посебно вреднује: резултате научног и стручног рада кандидата, ангажовање кандидата у развоју наставе и развоју других делатности Школе, резултате педагошког рада кандидата, резултате постигнуте у обезбеђивању научно-наставног подмлатка, као и повезаност образовног рада наставника са радом на пројектима у другим областима привредног и друштвеног живота. Поступак избора у звање наставника и сарадника покреће одсек. Директор доноси одлуку о расписивању конкурса и на предлог Наставног већа одређује комисију за писање реферата и предлога за избор у звање наставника и сарадника. Комисија за писање реферата и предлога за избор у звање наставника и сарадника састоји се од најмање три наставника, из уже научне, односно стручне области за коју се наставник, односно сарадник бира, од којих је најмање један наставник са друге високошколске установе. Реферат комисије излаже се на увид јавности у трајању од 15 дана, када се могу подносити приговори. Наставно веће Школе доноси одлуку о избору у звање наставника и сарадника на основу које директор закључује уговоре о раду. Цео поступак избора у звање наставника и сарадника је транспарантан, а сви Извештаји комисије о сваком појединачном избору налазе се на интернет страници Школе.

На основу доследне примене критеријума за избор и заснивање радног односа са наставницима и сарадницима, Школа је осигурала да наставу врши квалификован и компетентан наставни кадар (Табеле 7.1, Табела 7.2.), полазећи од потребе да се наставни процес организује у складу са стандардима за акредитацију. (Прилог 7.2.)

Школа спроводи и дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег напретка, кроз награђивање најбољих студената, (Прилог 7.6) обезбеђења позиција демонстратора за студенте који остварују најбоље резултате (Прилог 7.3), подстицање у изради завршних радова, као и различите врсте усавршавања кроз размену студената (Прилог 7.7) и учешћу на студентским конференцијама.

Систематско праћење и оцењивање научноистраживачке и стручне делатности обавља се једном годишње на састанцима одсека, на основу библиографија свих наставника и сарадника. На овај начин омогућава се праћење активности наставника и сарадника у домену публиковања научноистраживачких и стручних радова.

Континуирано се прате и унапређују педагошке и дидактичко-методичке компетенције наставника и сарадника. Педагошки рад наставника и сарадника студенти оцењују два пута годишње, док обраду и анализу података спроводи Комсија за самовредновање и праћење квалитета која припрема извештај о резултатима вредновања педагошког рада наставника и сарадника. Резултате студентског вредновања наставници и сарадници разматрају на седницама oдсека и уколико је квалитет одређеног наставника и сарадника испод просека предлажу се мере у циљу унапређивања квалитета (Прилог 7.4).

Школа подстиче наставниике и сараднике за перманентно научно и стручно усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству. У складу са тим, у оквиру Финансијског плана опредељују се одређена средства према финансијским могућностима Школе. (Прилог 7.5)

Школа подстиче и мотивише наставнике и сараднике да стекну знања и савладају вештине из домена управљања, планирања и анализе, ненасилне комуникације, мирног решавања конфликата, коришћења информатичке технологије, као и друга специфична знања и вештине које повећавају спремност наставника и сарадника за нове изазове и промене у образовном систему.

Оцена испуњености стандарда: У складу са напред наведеним можемо закључити да Школа испуњава стандард 7.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Транспарентан процес избора наставника и сарадника +++
 • Услови за избор наставника и сарадника дефинисани Законом, Статутом, Правилником и Минималним критеријумима +++
 • Систематско праћење и оцењивање научноистраживачке и стручне делатности ++
 • Подстицање и мотивисање наставника и сарадника за унапређивање педагошких и дидактичко-методичких компетенција +++
 • Вредновање педагошког рада наставника и сарадника од стране студената +++
 • Вредновање оцене педагошког рада наставника и сарадника приликом избора у звање +++
 • Наставници и сарадници оцењени високом оценом за падагошки рад +++
 • Дефинисане процедуре у случајевима када је квалитет наставника и сарадника оцењен испод просека ++
 • Недостатак анализе потреба за наставним кадром и програма развоја кадра ++
 • Инертност дела наставника и сарадника према сопственом перманентном усавршавању ++
 • Награђивање посебно истакнутих наставника и сарадника ++
 • Слаба мотивисаност студента за учествовање у процесу вредновања ++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Дефинисање минималних критеријума за наставнике струковних студија од стране Националног савета за високо образовање +++
 • Учествовање у међународним пројектима који се баве унапређивањем компетенција наставника и сарадника ++
 • Већа ангажованост Студентског парламента у информисању студената о значају вредновања педагошког рада наставника и сарадника ++
 • Немогућност да се наставници струковних студија бирају у универзитетска звања +
 • Недостатак финансијских средства за перманентно педагошко, научно и стручно усавршавање +++
 • Забрана запошљавања у јавном сектору ++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7.

 • Извршити анализу покривености курикулума студијских програма наставним кадром;
 • Мотивисати инертне наставнике и сараднике за перманентно усавршавање и наставити са подстицањем унапређења компетенција наставника и сарадника;
 • Успоставити систем награђивања за посебно истакнуте наставнике и сараднике;
 • У сарадњи са Студентским парламентом радити на едукацији студената о значају вредновања педагошког рада наставника и сарадника.

д) Показатељи и прилози уз Стандард 7.

СТАНДАРД 8: Квалитет студената

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 8.

Висока пословна школа у Блацу има јасно дефинисане процедуре које се односе на упис студената у прву годину свих нивоа студија. (Прилог 8.1). Ове процедуре су јавне и објављене су на интернет страници Школе. Школа има припремљен Информатор (Прилог 8.2) о упису на судијске програме по којима се изводи настава са циљевима и исходима програма и осталим информацијама о студирању. Једнакост и равноправност студената, по свим основама, загарантоване су као и могућност студирања особа са посебним потребама.

Школа систематски ради на упознавању потенцијалних студената са могућностима студирања. У том циљу спроводе се бројне активности: презентација Школе, промоција у медијима, штампане брошуре и сл.

Конкурсе за упис студената на све нивое студија (Прилог 8.2.1) спроводе Комисије за упис које именује Наставно веће Школе.

За упис на прву годину основних струковних студија може конкурисати лице које има средње образовање, према условима конкурса и у складу са Законом о високом образовању и Статутом Школе. Приликом селекције студената за упис у прву годину студија узимају се у обзир резултати постигнути у претходном школовању (максимално 40 поена) и резултати постигнути на пријемном испиту (максимално 60 поена).

За упис у прву годину специјалистичких струковних студија може конкурисати лице које има 180 ЕСПБ бодова и завршене студијске програме из друштвено-хуманистичог или техничко-технолошког поља. Редослед кандидата за упис на прву годину специјалистичких струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања.

Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и имовинско стање) загарантовани су Статутом Школе (члан 113.).

План извођења наставе за све нивое студија доноси Наставно веће Школе и објављује се на огласној табли и интернет страници Школе. (Прилог 8.3).

Сваки наставник, на првом часу, упознаје студенте са обавезом присуства предавањима и вежбама, циљевима, исходима учења, садржајем предмета, литературом, методама извођења наставе, начином стицања поена на предиспитним обавезама и на испиту што се прати посредством студентског вредновања педагошког рада наставника. (Прилог 8.4).

Оцењивање студената се врши помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура. (Прилог 8.5). Задаци предвиђени за индивидуални рад студената (семинарски, домаћи, пројекти и друго) равномерно су распоређени у току семестра, а њихов обим је усаглашен са предвиђеним оптерећењем на предмету сагласно ЕСПБ. Наставници за време наставе, израде самосталних задатака и припреме за полагање испита помажу студентима организовањем консултација. Успешност студената у савлађивању предмета прати се током наставе и изражава у поенима. Завршна оцена представља збир поена остварених предиспитним обавезама и на завршном испиту.

Оцењивање студената на специјалистичким струковним студијама обавља се непрекидним праћењем рада студената, на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза, полагањем испита, али и кроз допринос у оквиру студијског истраживачког рада.

Висока пословна школа у Блацу обезбеђује и прати коректно и професионално понашање наставника током оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос према студенту) посредством студентског вредновања педагошког рада наставника и на основу тога поставља циљеве за унапређење квалитета наставе и предлаже корективне мере. (Прилог 8.4.).

Пролазност студената на испитима редовно се прати од стране наставника и сарадника на састанцима одсека на којима се анализира општи успех студената и Наставном већу предлажу мере за побољшање успеха студирања и отклањање недостатака. Стопа успешности студената представљена је у Табели 8.2. Ради афирмације постизања изузетних резултата током студирања, најбољи студенти Школе се награђују повељама, захвалницама и новчаним наградама. (Прилог 8.6).

Школа обезбеђује благовремено и тачно информисање студената о њиховим правима и обавезама, информације везане за студијске програме и режим студија. Студентима су на располагању информације о раду Школе и њених органа и служби. Лица која заврше одређени степен, односно ниво студија добијају одговарајућу диплому, као доказ о стеченом струковном звању и додатак дипломи у коме се наводе подаци о савладаном програму и стеченим компетенцијама. (Прилог 8.7).

Студенти су заступљени у свим сферама управљања и одлучивања у Школи у складу са Законом о високом образовању и Статутом Школе.

Школа подржава разне облике ваннаставних активности студената (организовање стручних екскурзија, подржава учешће студената на стручним и спортским такмичењима у земљи и иностранству, ствара услове за рекреативне активности студената и др.).

На Високој пословној школи у Блацу студенти су организовани у Студентски парламент (Прилог 8.8 чији рад стручно помажу све службе Школе.

Висока пословна школа у Блацу тренутно школује 1.756 студента (Табела 8.1) на свим нивоима студија и располаже са 7.908 м2 бруто простора, што је у складу са захтевима стандарда. Што се простора и расположиве опреме тиче, Школа инфраструктурно испуњава све услове и захтеве који важе за високошколске установе.

Оцена испуњености стандарда: Висока пословна школа у Блацу има јасно дефинисане процедуре које се односе на упис студената и студијске програме на којима се изводи настава са циљевима, исходима и осталим информацијама о студирању које су јавне и објављене на интернет страници Школе.

 • Квалитет студената се прати од уписа до завршетка студија што омогућује правовремено увођење превентивних и корективних мера;
 • Оцењивање студената се врши помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура;
 • Успешност студената у савлађивању предмета прати се током наставе и изражава у поенима;
 • Једнакост и равноправност студената је загарантована по свим основама;
 • Студентима су на располагању информације о раду Школе и њених органа и служби;
 • Студенти су заступљени у свим сферама управљања и одлучивања у Школи у складу са Законом о високом образовању и Статутом Школе;
 • Школа подржава разне облике ваннаставних активности студената.

На основу напред наведеног може се констатовати да су захтеви Стандарда 8 у целини испуњени.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Процедура пријема је јасно и прецизно дефинисана и доступна јавности +++
 • Атрактивност и популарност постојећих акредитованих студијских програма +++
 • Циљеви студијских програма концепирани у складу са ситуацијом у друштву +++
 • Постојање лабораторија и ECDL тест центра у којима студенти реализују вежбе и баве се истраживачким радом +++
 • Организовање стручне праксе у институцијама у којима постоји могућност запослења +++
 • Међународна размена студената уз добијање одговарајућих сертификата +++
 • Процедура и критеријуми оцењивања студената прецизно су дефинисани Статутом Школе и Правилником о оцењивању +++
 • Јавна доступност свих релевантних информација везаних за правила, процедуру и критеријум оцењивања +++
 • Законом и Статутом Школе регулисан је рад Студентског парламента +++
 • Учешће студената у међународном Tempus Sigmus пројекту
 • Непостојање правне регулативе везане за планирање и развој каријере студената ++
 • Незаинтересованост студената за додатни рад и ангажовање како би унапредили своје знање ++
 • Недовољна заинтересованост студената за учешће у Студентском парламенту и одлучивању ++
 • Просторије нису прилагођене студентима сa посебним потребама +++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Заинтересованост већег броја средњошколаца за упис у Школу ++
 • Подстицање студената у развијању способности, знања и вештина неопходних за запошљавање ++
 • Формирање Центра за развој каријере студената ++
 • Интензивирање активности у области праћења потреба привредних субјеката за стручним кадром који образује Школа +++
 • Недовољна заинтересованост коментора из привредних субјеката и институција у реализацији стручне праксе ++
 • Због лошег улазног квалитета студената мањи број се укључује у ваннаставне активности и развој своје каријере ++
 • Лоша материјална ситуација мањег броја студената не пружа могућност поседовања рачунара и приступ Интернету ++
 • Недовољна финансијска средства неопходна за побољшање студентског организовања ++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8.

 • Потребно је интензивирати активности Школе на подстицању и мотивацији студената за додатни рад и ангажовање како би унапредили своје знање и њихово учешће у Студентском парламенту и одлучивању;
 • Оформити Центар за развој каријере где ће се студентима презентовати све информације везане за институције са којима Школа сарађује и пружати им сву неопходну помоћ око налажења запослења након завршетка студија;
 • Понудити помоћ и стручне услуге привредним субјектима из окружења;
 • Адаптирати просторије Школе за студенте с посебним потребама.

д) Показатељи и прилози уз Стандард 8.

СТАНДАРД 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 9.

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса у Високој пословној школи у Блацу регулише утврђена процедура квалитета у области у којој се примењује, укључујући подстицајне и корективне мере.

Висока пословна школа у Блацу обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савладавање градива у потребној количини и на време.

За сваки наставни предмет дефинисан је списак литературе уз унапред дати план и програм који је доступан на увид преко инернет странице Школе. Наведена литература доступна је у библиотеци најмање са по једним примерком. Постоји листа уџбеника (укупно 23) чији су аутори наставници запослени на овој високошколској установи. (Табела 9.2).

На седници Наставног већа Школе одржаној 01.02.2008. године усвојен је Правилник о издавачкој делатности којим се уређује издавачка делатност, односно издавање, штампање и дистрибуција публикација (Прилог 9.1). Издавање публикација реализује се на основу годишњег плана који сачињава Комисија за издавачко-уређивачку делатност на предлог одсека, а усваја Наставно веће Школе. На тај начин, у складу са Правилником, Школа систематично прати, оцењује квалитет уџбеника са аспекта квалитета садржаја (савременост, тачност), структуре, стила и обима (усклађеност са бројем часова наставе за одговарајући предмет, а тиме и ЕСПБ бодова) и може предложити поновно издавање ако процени да преостали део тиража не може да задовољи потребе студената. Циљ издавачке делатности је да студентима обезбеди и побољша квалитет наставно-образовног и научног рада. Уџбеници и друга учила која не задовољавају стандарде бивају побољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим. Главну предност у издавању уџбеника представља чињеница да аутори (наставници) не сносе трошкове финансирања штампања, каталогизације и рецензије, већ то чини Школа.

Висока пословна школа у Блацу издаје часопис БизИнфо. Часопис излази редовно два пута годишње и издаје се у папирном и електронском облику. Уређивањем часописа бави се уређивачки и редакцијски одбор састављен од наставника и сарадника школе, као и спољних сарадника са реномираних универзитета, факултета и високих струковних школа из земље и иностранства. На основу Библиометријског извештаја који је израдио Центар за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН), утврђена је прелиминарна категорија часописа М53.

Висока пословна школа у Блацу обезбеђује студентима библиотеку, читаоницу и просторије са рачунарима..

Организација и рад библиотеке уређени су Правилником о систематизацији послова и Правилником о раду библиотеке. (Прилог 9.4). У свом фонду поседује 4.895 библиотечких јединица, 108 монографских публикација и то: 86 на српском и 22 на страним језицима, 3.059 уџбеника, 775 наслова књига и 953 наслова часописа (878 домаћих и 75 иностраних) у принт форми (Табела 9.1). На тај начин библиотека обезбеђује важну подршку наставном процесу на свим студијским програмима, као и научноистраживачом раду.

Висока пословна школа у Блацу систематично прати, оцењује и унапређује структуру и обим библиотечког фонда. Целокупан библиотечки фонд обрађен је у бази података о публикацијама. Библиотека пружа и следеће услуге: обавља међубиблиотечку позајмицу са библиотекама у земљи, пружа стручну помоћ корисницима при изради пројектних задатака, семинара, завршних радова и научних радова, као и едукацију корисника за коришћење свих извора информација.

Висока пословна школа у Блацу обезебеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за савладавање градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу информатичку опрему, приступ интернету и осталу комуникациону опрему. (Табела 9.3).

Квалитетно финкционисање рачунарске мреже обезбеђује Центар за информационе технологије. Од 176 рачунара колико се налази у просторијама Школе (5 серверских рачунара, 90 десктоп у наставне и 27 десктоп у административне сврхе, 44 мини пс рачунара у наставне сврхе и 10 лаптоп рачунара), сви су повезани у рачунарску мрежу и има приступ интернету. (Табела 9.4). Од укупног броја, 134 рачунара је у директној настави (у 4 информационе лабораторије), а 10 умрежених у библиотеци и на располагању за претраживање. Све службе Школе и наставнички кабинети поседују рачунаре, повезане локалном мрежом. У десет сала за предавања постављени су видео бимови, док су шест видео бима мобилна. Неопходно је у наредном периоду заменити технолошки застарелих рачунара и то 23 рачунара у Лабораторији 2. Имплементирана је пробна верзија бежичне конекције на интернет.

Број запослених у библиотеци, као и врста и ниво њихове стручне спреме усклађени су са националним стандардима за пружање ове врсте услуга. У библиотеци раде стручни библиотекари са завршеним мастером из економских наука (библиотекар са положеним стручним испитом).

Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, читаоници и Центру за информационе технологије се континуирано прати, оцењује и унапређује. Библиотекари се редовно едукују и своје знање континуално преносе на кориснике. Комуникација са корисницима је могућа у просторијама библиотеке или електронски е-mail-ом (адресе се налазе на интернет презентацији Школе). Анкета о раду библиотеке врши се у току сваког семестра, на свакој години студирања, посебно на сваком одсеку и смеру.

Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунском центру. У просторији са рачунарима и читаоницама налазе се истакнута „Правила понашања у читаоници и коришћењу компјутера у библиотеци.“ (Прилог 9.5).

Просторије за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог електронског материјала, а нарочито студентске читаонице, смештене су у одговарајућем делу зграде како би студентима и осталим корисницима пружиле адекватне услове за рад. Библиотека (површине 98m2) има три просторије: две читаонице за студенте са 40 места са рачунарима и полицама са реферативним часописима за ретроспективно претраживање (60 m2) и библиотеку (38 m2). Библиотека ради сваког радног дана од 800 до 2000 сати.

Оцена испуњености стандарда: Висока пословна школа у Блацу у целости испуњава захтеве постављене Стандардом 9.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Постојање Правилника о издавачкој делатности и поступање по њему +++
 • Постојање информатичких ресурса (рачунара, софтвера, интернета, електронских облика часописа) +++
 • Рад библиотеке регулисан општим актима: Сатутом, Правилником о систематизацији послова, Правилником о раду библиотеке +++
 • Адекватност услова за рад библиотеке (климатизовани простор без буке, радно време, стручни библиотекар) +++
 • Школа има развијену издавачку делатност ++
 • Недовољан број примерака уџбеника за поједине предмете +++
 • Структуру и обим библиотечког фонда прилагодити свим смеровима +++
 • Неприлагођена обимност уџбеника броју часова предмета ++
 • Недовољна ангажованост наставника за припрему публикација неопходних за реализацију наставног процеса ++
 • Недовољан простор за смештај нових публикација +++
 • Недовољно инвестирање у обнављање библиотечког фонда ++
 • Недовољно инвестирање од стране школе у издавање публикација наставника и сарадника ++
 • Недостатак специјализованих софтвера за подршку настави +
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Постоје финансијска средства у буџету Школе за набавку литературе +++
 • Већи број наставника компетентних за писање уџбеника++
 • Уџбеници се неоправдано мало вреднују при стручном напредовању ++
 • Због инфраструктуре не постоје могућности за повезивање на академску мрежу Србије ++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9.

 • Ажурирати набавку уџбеника неопходних за извођење наставе према специфицираној литератури у актуелној књизи предмета;
 • Континуирано повећавати број библиотечких јединица;
 • Унапредити активности и начине за финансирање издавачке делатности како би се наставнички кадар промовисао у издавању својих публикација.

д) Показатељи и прилози за стандард 9.

СТАНДАРД 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 10.

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује утврђивањем надлежности и одговорности органа пословођења, органа управљања, Студентског парламента и стручних служби и перманентним праћењем и провером њиховог рада.

 • Статутом Високе пословне школе у Блацу прецизно је дефинисан орган управљања и орган пословођења Школе, дефинисана је њихова надлежност као и одговорност. Школом управља Савет који је конституисан у складу са Законом и Статутом (Прилог 10.1) и одлучује у складу са својом надлежношћу. Директор Школе представља, заступа, организује и непосредно руководи радом Школе у складу са Законом и Статутом. Послови пословођења обављају се у границама овлашћења, законито и благовремено, и у функцији су остваривања Стратегије развоја Школе, Стратегије управљања квалитетом и Плана рада Школе.
 • Структура (Прилог 10.2), организационе јединице и њихов делокруг рада, као и њихова координација и контрола, утврђени су Статутом Школе и Правилником о организацији и систематизацији послова у Високој пословној школи у Блацу (Прилог 10.3), у складу са Законом.
 • Школа прати и оцењује организацију и управљање високошколском установом. Годишњи извештај о раду Школе директор доставља Наставном већу и Савету Школе. Комисија за самовредновање и праћење квалитета полугодишњим анкетама посебно прати и оцењује однос наставног и ненаставног особља према студентима и мотивацију у раду са студентима. (Прилог 10.4)
 • Услови за заснивање радног односа дефинисани су Правилником о организацији и систематизацији радних места, у складу са законом.
 • Информације о раду и деловању органа управљања доступне су свим запосленим у Школи и студентима, посредством огласних табли и постављањем одређених садржаја на интернет страници Школе.
 • Школа је обезбедила број и квалитет ненаставног особља (Табела 10.1) у складу са стандардима за акредитацију. Правилником о систематизацији радних места дефинисана je стручнa спремa за свако конкретно радно место.
 • Школа обезбеђује ненаставном особљу повремено образовање и усавршавање у складу с потребама.

Оцена испуњености стандарда: Висока пословна школа у Блацу је у целости испунила захтеве постављене Стандардом 10:

 • Статутом Школе прецизно је дефинисан орган управљања и орган пословођења, дефинисане су надлежности органа управљања и надлежности органа пословођења као и њихова одговорност. Орган управљања ради према усвојеном Пословнику о раду;
 • Организационе јединице у Школи, њихова структура и делокруг рада су утврђени Статутом, Правилником о организацији и систематизацији послова у Високој пословној школи у Блацу, у складу са Законом;
 • Школа прати и оцењује организацију и управљање високошколском установом;
 • За праћење и оцењивање рада запослених у ваннаставној организационој јединици спроводи се студентско вредновање;
 • Услови за заснивање радног односа дефинисани су Правилником о организацији и систематизацији послова у Високој пословној школи у Блацу, у складу са законом;
 • Информације о раду стручних служби Школе као и органа управљања доступни су студентима, запосленима и јавности путем огласних табли и интернет странице Школе;
 • Школа је обезбедила број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за акредитацију;
 • Избор чланова Студентског парламента врши се према Правилнику о избору чланова студентског парламена, а Студентски парламент ради у складу са Правилником о раду студентског парламента.
 • Савет Школе по Статуту броји седамнаест (17) чланова. Девет (9) чланова бира Наставно веће Школе из реда наставника, два (2) из реда ненаставног особља, три (3) члана бира Студентски парламент Школе, a три (3) члана именује Влада Републике Србије. Савет Школе је конситуисан према Статуту и Правилнику о раду Школе. У фази конституисања Савета, најпре су верификовани мандати изабраних чланова Савета и констатовано да Влада Републике Србије није делегирала три (3) члана. Пре избора Председника и заменика Савета, чланови Савета са верификованим мандатима, донели су одлуку да надполовична већина чланова Савета за доношење одлука буде девет (9), како би се избегла могућност оспоравања легитимитета Савета. Овако конституисан Савет доноси одлуке са надполовичном већином од девет (9) гласова, што је статистички строжи критеријум, али са аспекта јавног мњења може бити афирмативан за институцију Школе.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Надлежности и одговорности органа управљања и органа пословођења дефинисане Статутом Школе +++
 • Организационе јединице у Школи, њихова структура и делокруг рада дефинисани Статутом Школе и Правилником ++
 • Синергија органа управљања, органа пословођења и стручних органа повећава ефикасност управљања Школом +++
 • Школа прати и оцењује рад ненаставног особља методом анкета ++
 • Услови и поступак заснивања радног односа дефинисани Правилником о организацији и систематизацији послова у Високој пословној школи у Блацу +++
 • Статутом Школе дефинисана транспарентност у раду ++
 • Школа обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за акредитацију +++
 • Школа усавршава и образује ненаставно особље у складу са потребама ++
 • Школа прати, али не оцењује рад управљачког особља ++
 • Незаинтересованост студената за рад органа управљања и ваннаставног особља +
 • Немогућност запослених у Школи да путем анонимних анкета оцењују рад органа управљања ++
 • Немогућност запослених у Школи да путем анонимних анкета оцењују рад стручних служби ++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Обезбедити чешће и перманентно образовање и усавршавање стручних служби и ненаставног особља ++
 • Анализирати организационe моделe за органе управљања и ваннаставно особље страних еминетних државних Универзитета у циљу усклађеног осавремењавања сопственог модела ++
 • Стручно „застаревање“ ненаставног особља ++
 • “Информатичко застаревање“ ненаставног особља ++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10.

 • Потребно је усавршити и разрадити мере за праћење организације и управљања високошколском установом, компаративном анализом са одговарајућим решењима из међународних стандарда;
 • Јавност у раду и деловању органа управљања и ненаставног особља, као меру популаризације Школе, повећати применом интернета и учинити интерно јавним анализу садржаја „кутије за примедбе“;
 • Обезбедити перманентно образовање и усавршавање стручних служби и ненаставног особља, а према потреби Школе;
 • Анкетe студената о квалитету студија и студијских програма проширити садржајем који омогућава бољу процену квалитета рада органа управљања и рада стручних служби;
 • Увести критеријуме за праћење рада ненаставног особља у виду подношења полугодишњег извештаја, на крају сваког семестра, од стране ненаставног руководиоца којим се вреднује рад запосленог на основу дефинисане радне обавезе по уговору о раду. Извештај треба да садржи просечну оцену о раду запосленог, као и предлог стимулативних мера у циљу повећања радне ефикасности;
 • Омогућити запосленима у Школи, као и Студенском парламенту, да путем анкете могу оценити рад органа управљања и ненаставног особља Школе.

д) Показатељи и прилози уз Стандард 10.

СТАНДАРД 11: Квалитет простора и опреме

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 11.

Сви облици наставе у Високој пословној школи у Блацу реализују се на пет локација у објектима у ул. Краља Петра I број 70, Краља Петра I број 64 и 7. Јула бб у Блацу, ул. Књегиње Милице број 101 у Јагодини и ул. Ћирила и Методија број 12 у Димитровграду са укупном бруто површином од 7.908м2 (Табела 11.2, Прилог 11.1)

Наставни процес на акредитованим студијским програмима основних и специјалистичких студија у Високој пословној школи у Блацу остварују се у примереном простору, уз коришћење адекватне и савремене техничке опреме. Просторни капацитети и опрема обезбеђују квалитетно извођење наставе на свим врстама и степенима студија и усклађени су са укупним бројем студената.

Висока пословна школа у Блацу обезбеђује простор за извођење наставе у објектима у власништву школе и изнајмљеним објектима. Тиме се обезбеђује најмање 4 м2 бруто простора по студенту, односно 2м2 по студенту за успешно извођење наставе по сменама и задовољава све стандарде за акредитацију у погледу обима и структуре просторних капацитета.

Школа располаже са укупним радним простором од 7.908м2 који обухвата 8 амфитеатара, 43 учионице и слушаонице, 7 рачунарских кабинета, 6 сала, 4 кабинета, 3 библиотеке и 4 читаонице, као и простор за директоријат, сектетаријат, студенску службу, студенски парламент, кухињу и трепезарију. (Табела 11.1). Све просторије су опремљене одговарајућом инвентаром.

Школа располаже одговарајућом опремом у сопственом власништву која се користи у наставном процесу и научном истраживачком раду. (Табела 11.3).

Оцена испуњености стандарда: Висока пословна школа у Блацу у целости је испунила захтеве постављене Стандардом 11, јер:

 • Поседује просторне капацитете: сале, слушаонице, лабораторије, кабинете, библиотеку, читаоницу и други простор за квалитетно обављање наставне и научно-истраживачке делатности;
 • Власник је опреме која обезбеђује извођење наставе на свим нивоима студија;
 • Континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама;
 • Свим запосленим наставницима, сарадницима и студентима установа обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, за наставне и научно истраживачке сврхе.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Просторни капацитети усклађени са бројем студената +++
 • Простор задовољава одговарајуће урбанистичке, техничко-технолошке и хигијенске услове +++
 • Постојање одговарајућих рачунарских кабинета и техничких средстава који се користе за реализацију наставе +++
 • Усклађеност техничке и лабораторијске опреме опреме са здравственим и сигурносним стандардима +++
 • Студентима је константно доступан приступ Интернету преко wirelles мреже +++
 • Постојање одговарајуће опреме за савремено извођење наставе у складу са потребама студијских програма +++
 • Настава се организује у две смене, пет дана у недељи. +++
 • Компјутерске лабораторије (сале) имају адекватан простор и опрему. ++
 • Наставно особље и студенти имају приступ различитим врстама информација у електронском облику у библиотеци, компјутерским салама, кабинетима, и од куће. +++
 • Недостатак простора за индивидуални или додатни рад са мањим групама студената ++
 • Недовољна финансијска средства за осавремењавање техничке опреме +++
 • Недовољна усклађеност капацитета опреме са бројем студената ++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Могућност обезбеђења финансијских средстава неопходних за преуређење просторних капацитета за рад са мањим групама студената ++
 • Изналажење нових извора финансијских средстава за опремање техничким средствима +++
 • Донације кроз сарадњу Школе са домаћим и међународним институцијама ++
 • Брзи развој информационо – комуникационих технологија захтева стална улагања +++
 • Акредитација нових основних и специјалистичких струковних студија +++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11.

 • Наставак процеса перманентног побољшавања квалитета простора и опреме;
 • Интезивирање активности на обезбеђењу додатних финансијских средстава и донација у циљу осавремењивања постојеће и повећања капацитета опреме;
 • Праћење и усклађивање капацитета простора и опреме у складу са потребама наставног процеса, као и са бројем студената. Минимум једанпут у току школске године вршити интерну контролу простора и опреме анкетирањем студената и запослених у Школи и даљи рад усмерити ка отклањању уочених неисправности.

д) Показатељи и прилози уз Стандард 11.

СТАНДАРД 12: Финансирање

а) Опис тренутног стања, анализа и процена стандарда 12.

Финансирање Високе пословне школе у Блацу засновано је на средствима која обезбеђује оснивач (Министарство просвете, науке и технолошког развоја) и средствима стеченим на основу сопствених прихода, у складу са законом.

Дугорочна стабилност средстава оснивача обезбеђена је акредитацијом студијских програма на два нивоа струковних студија, испуњавањем уписних квоти за прву годину сваког нивоа студија и уписом довољног броја студената на вишим годинама студија у статусу буџетских студената.

Средстава из сопствених прихода Школе су у протеклом периоду стицана на основу школарина самофинансирајућих студената, накнаде за пружање услуга, накнаде за стицање научних и истраживачких звања и осталих накнада, али и на основу реализације различитих пројеката, донација и накнада за пружање услуга трећим лицима.

Структура извора финансирања Високе пословне школе у Блацу у 2015. години, исказана у процентима, дефинисана је на следећи начин:

 • средства која обезбеђује Република Србија као оснивач (43%),
 • школарине (43%),
 • приходи од студената (13%),
 • накнаде за комерцијалне и друге услуге (1%).

Финансирање Школе је дефинисано следећим прописима:

 • Закон о високом образовању,
 • Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета, и
 • Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Школа има вишегодишње планове за финансирање (у форми Захтева за основна средства и Захтева за финансирање текућих расхода) који се достављају Министарству и представљају основу за доношење буџета. Средства за обављање делатности у току једне школске године обезбеђују се на основу програма рада Школе, а на основу Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета Републике (Сл. гласник РС, бр. 15/02, 100/04, 26/05 и 38/07).

Савет Школе самостално планира распоређивање финансијских средстава чиме обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у извршењу своје друштвене функције.

Школа је усвојила финансијски план (Прилог 12.1) којим планира распоред и намену финансијских средстава. Финансијским планом створени су предуслови за обезбеђење финансијске стабилности и ликвидности. Школа је у претходној пословној години, на основу финансијског извештаја (Прилог 12.2), пословала позитивно. Финансијски извештај Школе разматра Наставно веће и даје предлог Савету који доноси одлуку о његовом усвајању.

Школа је обезбедила јавност и транспарентност извора финансирања и начина употребе финансијских средстава кроз извештај о попису имовине, план јавних набавки и годишњи финансијски извештај који усваја Савет Школе, а који се стављају на увид јавности.

Стратешко опредељење Школе је да развија наставни процес и истраживачки рад. Подстицање научноистраживачког рада у Школи остварује се кроз финансирање часописа који издаје и финансирање презентација научних резултата на одговарајућим скуповима. Осавремењивање наставе огледа се у побољшању квалитета наставе набавком савремених основних средстава.

Оцена испуњености стандарда: Квалитет финансирања Школе се обезбеђује континуираним финансирањем из буџета и из сопствених прихода, благовременом реализацијом свих приспелих обавеза и реалним финансијским планирањем. Наведени извори финансирања, финансијско планирање, транспарентност у коришћењу финансијских средстава и позитивно пословање обезбеђују финансијску стабилност Школе на дужи период.

На основу изнетих чињеница о дугорочном обезбеђивању извора финансирања, може се закључити да су извори финансирања Високе пословне школе у Блацу стабилни, тако да су захтеви Стандарда 12 испуњени у целини.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Финансијска средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса обезбеђују се из буџета Републике Србије, што даје дугорочну сигурност у финансирању +++
 • Школи је остављена законска могућност да из сопствених прихода обезбеди део финансијских средстава за финансирање ++
 • У Школи се спроводи рационална и транспарентна финансијска политика +++
 • Недостатак донација као извора финансирања Школе ++
 • Недовољна ангажованост наставника и сарадника на различитим пројектима ++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Школа има капацитете за реализацију активности којима би се увећали сопствени приходи +++
 • Приступ фондовима ЕУ за финансирање међународне научне активности и привредне сарадње ++
 • Конкуренција пре свега приватних факултета, уз драстично смањивање критеријума оцењивања студената, може умањити број уписаних студената на првој години Школе ++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета

 • Руководство Школе треба да уложи додатне напоре у изналажењу средстава за инвестиције и материјалне трошкове наставног процеса од оснивача, локалне заједнице и других потенцијалних извора;
 • Дефинисати мере и активности које су усмерене ка повећању броја уписаних студената по годинама студија;
 • Покренути и проширити сарадњу са значајним привредним субјектима у циљу повећања удела сопствених средстава које Школа остварује пружањем комерцијалних услуга;
 • Наставници и сарадници Школе треба да прошире своја учешћа у међународним пројектима. У том смислу, Школа треба да оформи посебну службу за налажење, конкурисање и администрирање међународних пројеката.

д) Показатељи и прилози за стандард 12.

СТАНДАРД 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета

а) Опис тренутне ситуације

Висока пословна школа је установила институционални систем обезбеђења квалитета својим општим актима и одговарајућим одлукама. Тиме је обезбеђено укључивање студената у процес, контроле, унапређивања и обезбеђења квалитета. Статутом, Стратегијом обезбеђења квалитета, Правилником о студенском вредновању квалитета студија, Правилником о раду Комисије за самовредновање и праћење квалитета и Правилником о раду Одбора за квалитет гарантовано је учешће студената у спровођењу стратегије, стандарда и процеса обезбеђења квалитета. (Прилог 13.1)

Активна улога студената у процесу обезбеђења квалитета остварује се радом Студентског парламента, студентских представника у органима и стручним телима Школе (Савет, Наставно веће, Комисија за самовредновање и праћење квалитета, Одбор за квалитет, Наставна комисија, Комисија за спровођење студентског вредновања квалитета студија). Студентски парламент одржава седнице на којима се расправља о студентским питањима. Студентски парламент делегира представнике студената у телима и органима Школе и стара се о заштити и интересима права студената. (Прилог 13.2). Школа има посебан интерес да подстиче студенте на активно укључивање у процесе креирања, реализације, евалуације и унапређења студијских планова и програма, односно наставног процеса у целини и развој и унапређење метода оцењивања студената. Комисија за студентско вредновање спроводи на крају сваког семестра, тј. два пута годишње оцењивање квалитета студијских програма, наставног процеса, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, педагошког рада наставника, сарадника и услова рада, као и школских служби путем анкетирања. Обе анкете се спроводе за све студенте свих година основних и специјалистичких студија. Сврха овог поступка је да се добије увид у квалитет наставе и рада сваког појединог наставника и на основу добијене оцене одреде мере за унапређење и побољшање квалитета наставног процеса.

Оцена испуњености стандарда: Школа је остварила циљеве и испунила стандарде постављене стандардом 13, јер:

 • Представници студената активно учествују у раду Одбора за квалитет и Комисије за самовредновање и праћење квалитета високошколске установе;
 • Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и документима којима се обезбеђује квалитет високошколске установе, укључујући и резултате самовредновања и оцењивања квалитета високошколске установе;
 • Обавезан елемент самовредновања високошколске установе је анкета којом се испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања, при чему високошколска установа организује и спроводи анкетирање, обрађује резултате, ставља их на увид јавности и укључује у укупну оцену самовредновања и оцене квалитета.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Активно учешће студената у процесу самовредновања и оцењивања квалитета даје реалнију слику квалитета Школе и формирању предлога корективних мера у случају недовољне испуњености стандарда квалитета ++
 • Активно учешће студената у органима и стручним телима Школе и у раду органа за обезбеђење квалитета +++
 • Недовољно анкетирање студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања +
 • Недовољна мотивисаност и незаинтересованост студената за квалитетно учешће у процесу евалуације и унапређења квалитета ++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Повећање учешћа студената у раду Одбора за квалитет и Комисије за самовредновање и праћење квалитета +++
 • Учешће студената у раду Наставног већа када су на дневном реду питања која се тичу квалитета студија +++
 • Анкетирање студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања +
 • Недовољна мотивисаност студената да објективно искажу своја мишљења и ставове у процесу провере квалитета +
 • Неозбиљан приступ студената процесу самовредновања може изазвати искривљену слику о квалитету +
 • Незадовољство студената предузетим активностима у циљу побољшања квалитета наставног процеса на основу резултата самовредновања што резултира смањењем броја студената који се укључују у процес самовредновања +++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета:

 • Мотивисати студенте да се у оквиру Студентског парламента укључе у анализу и унапређење студентских анкета, као и предлагању корективних мера на основу спроведених анкета;
 • Интензивирати активности на едукацији студената о предностима и значају њихове ангажованости у раду стручних тела Школе, односно предностима и значају објективног изношења мишљења и ставова у процесу самовредновања и оцењивања квалитета;
 • Путем директне комуникације перманентно упознавати студенте са одлукама стручних тела Школе и ефектима корективних мера које се односе на унапређење квалитета наставног процеса и стандарда студената;
 • Организовати анкету путем електронског изјашњавања;
 • Потребно је проширити анкету која се спроводи међу студентима на све активности рада Школе и на основу резултата такве анкете предузети корективне мере;
 • На основу резултата спроведених анкета потребно је уважити предлоге студената и побољшати информисаност кроз ажурирање интернет странице Школе;
 • Веће учешће студената у процесу унапређења наставе;
 • Студентски парламент може креирати и спровести сопствене студентске анкете о свим за њих релавантним питањима.

д) Показатељи и прилози за стандард 13.

СТАНДАРД 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 14.

Висока пословна школа у Блацу поседује систем обезбеђења квалитета који је дефинисан одредбама Статута (Прилог 14.1), Стандардима квалитета Националног Савета и Политиком обезбеђења квалитета (Прилог 14.2). У складу са тим, на предлог Комисије за самовредновање и праћење квалитета на седници Наставног већа Школе одржаном 15.01.2016. године усвојен је нови Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада. (Прилог 14.3). Стриктним поштовањем тог Правилника обезбеђени су услови и инфраструктура за редовно, систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања.

Донета су сва потребна документа из области обезбеђења и унапређења квалитета који се примењују за вредновање педагошког рада наставника и сарадника од стране студената, вредновање литературе, квалитета студијског програма, оцену резултата научног рада, оцену ангажовања наставника у развоју подмлатка, примену критеријума за избор наставника и сл.

Процес самовредновања и оцењивања квалитета рада Високе пословне школе у Блацу први пут је урађен 2011. године. (Прилог 14.4). Од првог циклуса акредитације до данас, Школа предузима све активности сталног праћења успешности студирања и обезбеђује услове за рад свим субјектима у процесу контроле квалитета.

Почев о дшколске 2007/2008. године врши се редовно праћење испуњености свих стандарда квалитета које је прописала Комисија за самовредновање и праћење квалитета. У оквиру поступака обезбеђења квалитета се обавезно анкетирају студенти. Резултати анкета се разматрају на седницама Комисије за самовредновање и праћење квалитета. Комисија констатује слабости и недостатке и формулише предлоге корективних мера, које затим шаље Одбору за квалитет, одсецима и Наставном већу на усвајање. Предлоге корективних мера разматра и усваја Наставно веће, а спроводи их директор. Сви документи које у току прикупљања и анализе података начини Одбор за квалитет и Комисија за самовредновање и праћење квалитета се стављају на увид свим запосленима у Школи и студентима. На тај начин, они могу да утичу на одлуке и сам систем квалитета кроз директну комуникацију са Одбором за квалитет или кроз своје учешће у раду Наставног већа и одсека. Релевантни материјали о контроли квалитета Одбор за квалитет и Комисија за самовредновање и праћење квалитета истиче на интернет страници Школе. Резултати се такође достављају стручним органима Школе и студентској организацији..

Сви општи акти којима је регулисан систем обезбеђења квалитета, као и извештаји одговарајућих комисија и органа Школе, доступни су јавности на интернет страници Школе.

Оцена испуњености стандарда: Висока пословна школа у Блацу је успоставила организациону структуру и донела све нормативне акте којима се обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање квалитета.

Постоје услови и инфраструктура за редовно, систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања.

О резултатима самовредновања редовно се упознавају сви запослени, студенти и јавност путем стручних органа Школе и преко објављених докумената на интернет страници.

На основу напред наведеног, може се констатовати да су захтеви Стандарда 14 испуњени.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ
 • Установљен континуитет процеса праћења и унапређења квалитета +++
 • Донета сва документа и мере за обезбеђење квалитета у складу са законом и стандардима +++
 • Утврђене процедуре и поступци за периодичну проверу свих показатеља +++
 • Сва документа и извештаји су доступни јавности на интернет страници Школе +++
 • Поступак самовредновања је унапређен од првог до другог циклуса ++
 • Неажурност и немотивисаност појединих субјеката и студената за реализацију задатака, недостатак санкција и мотивације ++
 • Не постоје повратне информације о компетенцијама свршених студената од стране националне службе запошљавања +++
 • Недовољна међународна сарадња, усаглашеност и размена искустава у стратегији ++
МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ
 • Руководство заинтересовано за унапређење система квалитета +++
 • Промоција културе квалитета и спровођење мера према усвојеним правилницима ++
 • Користити веће кадровске и информатичке могућности у процесу контроле и испуњености стандарда квалитета
 • Могућности ненаставног особља да помогну у процесу контроле и испуњености стандарда +++
 • Даља едукација и обука запослених и студената у поступку спровођења активности самовредновања ++
 • Искуства из међународне сарадње ++
 • Не постоји дефинисана административно- техничка подршка Одбору за квалитет и Комисији за самовредновање и праћење квалитета ++
 • Недовољно развијена свест дела запослених и студената о значају квалитета рада у складу са Болоњским принципима ++
 • У задње три године није спроведен поступак самовредновања +++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета:

 • Користити искуства и стандарде иностраних школа,
 • Наставити рада на ревизији докумената из области квалитета,
 • Наставити рад на подизању софтверске подршке,
 • Организовати обуку и едукацију запослених и студената,
 • Заменити чланове Комисије за обезбеђење квалитета који се недовољно ангажују,
 • Осавременити процедуре из области контроле квалитета софтверским праћењем параметара квалитета.

д) Показатељи и прилози за стандард 14.

Комплетан извештај о самовредновању и оцени квалитета Високе пословне школе струковних студија у Блацу са свим пратећим прилозима и табелама у виду ZIP архиве можете преузети ОВДЕ

Напомена: Ради прегледа комплетног Извештаја о самовредновању, прилога и табела неопходно је да је на рачунару инсталиран програм Adobe Acrobat Reader. Уколико није на рачунару инсталиран Adobe Acrobat Reader може се преузети на следећем линку.

Get_Adobe_Acrobat_Reader