О АКАДЕМИЈИ

Академија пословних струковних студија Београд – Одсек Блаце има дугу традицију. Основан је давне 1958. године у Приштини као Виша педагошка школа, која је била прва високошколска установа на Косову и Метохији и претеча већине факултета Универзитета у Приштини.

Зграда Високе пословне школе струковних студија у Блацу

Зграда Одсека Блаце

Након 40 година, наставнички кадар Више педагошке школе у Приштини, пратећи савремене токове и брзи економски, технолошки и друштвени развој, донео је одлуку о прерастању у Вишу пословну школу са седиштем у Косову Пољу, чији је наставни програм био базиран на најновијим достигнућима савремене теоријске мисли и пословног искуства у области економије и информатике.

Једна од учионица Високе пословне школе струковних студија

Једна од учионица Одсека Блаце

Због добро познатих разлога, Школа је септембра 1999. године привремено дислоцирана у Блаце, а крајем 2003. године добија своје трајно седиште. Након извршених темељних реформи према актуелној Болоњској декларацији и у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76, од 02.09.2005.), Виша пословна школа добија акредитацију и прераста у Високу пословну школу струковних студија.

У циљу промовисања и подизања угледа високог струковног образовања у Србији, Влада Републике Србије је 2. августа 2018. године основала Академију пословних струковних студија Београд, која у свом саставу обједињује две установе са најдужом традицијом у области струковног образовања: Београдску пословну школу – Високу школу струковних студија и Високу пословну школу струковних студија Блаце. На тај начин се допринело ефективнијем, ефикаснијем и економичнијем остваривању циљева струковног високог образовања и његовом повезивању са потребама тржишта рада.

Академија пословних струковних студија Београд – Одсек Блаце има јасну визију о својој улози у унапређењу система струковног образовања у Србији, као и о стратешкој усмерености ка потребама друштва и савременим образовним тенденцијама. Академија своју делатност обавља кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија из више научних и стручних области: информационе технологије, економија, менаџмент, маркетинг, право, а у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука.

Академија пословних струковних студија Београд је прва и водећа акредитована високошколска институција у Србији у области информационих система и технологија, финансија, рачуноводства, банкарства, пореза и царина, јавне управе, менаџмента и маркетинга. Програмска оријентација Академије одражава савремене трендове високог струковног образовања, дуалног концепта студирања, са студентском стручном праксом као кључном основом за развој и обликовање стручњака који ће бити конкурентни не само на домаћем, већ и европском и светском тржишту рада.