O AKADEMIJI

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd – Odsek Blace ima dugu tradiciju. Osnovan je davne 1958. godine u Prištini kao Viša pedagoška škola, koja je bila prva visokoškolska ustanova na Kosovu i Metohiji i preteča većine fakulteta Univerziteta u Prištini.

Zgrada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu

Zgrada Odseka Blace

Nakon 40 godina, nastavnički kadar Više pedagoške škole u Prištini, prateći savremene tokove i brzi ekonomski, tehnološki i društveni razvoj, doneo je odluku o prerastanju u Višu poslovnu školu sa sedištem u Kosovu Polju, čiji je nastavni program bio baziran na najnovijim dostignućima savremene teorijske misli i poslovnog iskustva u oblasti ekonomije i informatike.

Jedna od učionica Visoke poslovne škole strukovnih studija

Jedna od učionica Odseka Blace

Zbog dobro poznatih razloga, Škola je septembra 1999. godine privremeno dislocirana u Blace, a krajem 2003. godine dobija svoje trajno sedište. Nakon izvršenih temeljnih reformi prema aktuelnoj Bolonjskoj deklaraciji i u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76, od 02.09.2005.), Viša poslovna škola dobija akreditaciju i prerasta u Visoku poslovnu školu strukovnih studija.

U cilju promovisanja i podizanja ugleda visokog strukovnog obrazovanja u Srbiji, Vlada Republike Srbije je 2. avgusta 2018. godine osnovala Akademiju poslovnih strukovnih studija Beograd, koja u svom sastavu objedinjuje dve ustanove sa najdužom tradicijom u oblasti strukovnog obrazovanja: Beogradsku poslovnu školu – Visoku školu strukovnih studija i Visoku poslovnu školu strukovnih studija Blace. Na taj način se doprinelo efektivnijem, efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva strukovnog visokog obrazovanja i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada.

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd – Odsek Blace ima jasnu viziju o svojoj ulozi u unapređenju sistema strukovnog obrazovanja u Srbiji, kao i o strateškoj usmerenosti ka potrebama društva i savremenim obrazovnim tendencijama. Akademija svoju delatnost obavlja kroz ostvarivanje osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija iz više naučnih i stručnih oblasti: informacione tehnologije, ekonomija, menadžment, marketing, pravo, a u okviru obrazovno-naučnih polja društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka.

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd je prva i vodeća akreditovana visokoškolska institucija u Srbiji u oblasti informacionih sistema i tehnologija, finansija, računovodstva, bankarstva, poreza i carina, javne uprave, menadžmenta i marketinga. Programska orijentacija Akademije odražava savremene trendove visokog strukovnog obrazovanja, dualnog koncepta studiranja, sa studentskom stručnom praksom kao ključnom osnovom za razvoj i oblikovanje stručnjaka koji će biti konkurentni ne samo na domaćem, već i evropskom i svetskom tržištu rada.