ОПШТА АКТА

Општа акта Високе пословне школе струковних студија – Блаце

 1. Правилник о раду
 2. Статегија обезбеђења квалитета
 3. Политика обезбеђења квалитета
 4. Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада
 5. Правилник о студентском вредновању квалитета студија
 6. Кодекс професионалне етике
 7. Правилник о поступку за стицање звања и заснивања радног односа наставника и сарадника
 8. Правила студирања на основним и специјалистичким студијама
 9. Правилник о студијама
 10. Правилник о полагању испита
 11. Правилник о процедури пријема студената
 12. Правилник о издавачкој делатности
 13. Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга
 14. Правилник о дисциплинској одговорности студената
 15. Правилник о раду библиотеке
 16. Правилник о раду службе за студентска питања
 17. Правилник о рачуноводству
 18. Правилник о заштити од пожара
 19. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 20. Правилник о расподели сопствених прихода
 21. Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – демонстратора
 22. Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – сарадника практичара
 23. Правилник о јавним набавкама мале вредности
 24. Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника на другој високошколској установи
 25. Правилник о остваривању стручне праксе и студија на даљину
 26. Правилник о организацији и раду центра за информационе технологије
 27. Правилник о раду Студентског парламента
 28. Правилник о спровођењу избора за чланове Студентског парламента
 29. Пословник о раду Наставно-стручног већа
 30. Пословник о раду Савета школе
 31. Правилник о усклађивању стечених академских и стручних назива
 32. Правилник о критеријумима за упис студената у другу и трећу годину основних студија из буџета
 33. Правилник о организацији студија уз рад на основним струковним студијама
 34. Правилник о финансијском планирању
 35. Правилник о примени система видео надзора