ОПШТА АКТА

Општа акта Високе пословне школе струковних студија – Блаце

 1. Статут Академије пословних струковних студија Београд
 2. Одлука о изменама и допунама Статута Академије пословних струковних студија (16.04.2019.)
 3. Правилник о раду
 4. Статегија обезбеђења квалитета
 5. Политика обезбеђења квалитета
 6. Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада
 7. Правилник о студентском вредновању квалитета студија
 8. Кодекс професионалне етике
 9. Правилник о поступку за стицање звања и заснивања радног односа наставника и сарадника
 10. Правила студирања на основним и специјалистичким студијама
 11. Правилник о студијама
 12. Правилник о полагању испита
 13. Правилник о процедури пријема студената
 14. Правилник о издавачкој делатности
 15. Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга
 16. Правилник о дисциплинској одговорности студената
 17. Правилник о раду библиотеке
 18. Правилник о раду службе за студентска питања
 19. Правилник о рачуноводству
 20. Правилник о заштити од пожара
 21. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 22. Правилник о расподели сопствених прихода
 23. Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – демонстратора
 24. Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – сарадника практичара
 25. Правилник о јавним набавкама мале вредности
 26. Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника на другој високошколској установи
 27. Правилник о остваривању стручне праксе и студија на даљину
 28. Правилник о организацији и раду центра за информационе технологије
 29. Правилник о раду Студентског парламента
 30. Правилник о спровођењу избора за чланове Студентског парламента
 31. Пословник о раду Наставно-стручног већа
 32. Пословник о раду Савета школе
 33. Правилник о усклађивању стечених академских и стручних назива
 34. Правилник о критеријумима за упис студената у другу и трећу годину основних студија из буџета
 35. Правилник о организацији студија уз рад на основним струковним студијама
 36. Правилник о финансијском планирању
 37. Правилник о примени система видео надзора