OPŠTA AKTA

Opšta akta Visoke poslovne škole strukovnih studija – Blace

 1. Statut Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd
 2. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Akademije poslovnih strukovnih studija (16.04.2019.)
 3. Pravilnik o radu
 4. Stategija obezbeđenja kvaliteta
 5. Politika obezbeđenja kvaliteta
 6. Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada
 7. Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
 8. Kodeks profesionalne etike
 9. Pravilnik o postupku za sticanje zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika
 10. Pravila studiranja na osnovnim i specijalističkim studijama
 11. Pravilnik o studijama
 12. Pravilnik o polaganju ispita
 13. Pravilnik o proceduri prijema studenata
 14. Pravilnik o izdavačkoj delatnosti
 15. Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i pružanja usluga
 16. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
 17. Pravilnik o radu biblioteke
 18. Pravilnik o radu službe za studentska pitanja
 19. Pravilnik o računovodstvu
 20. Pravilnik o zaštiti od požara
 21. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 22. Pravilnik o raspodeli sopstvenih prihoda
 23. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa – demonstratora
 24. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa – saradnika praktičara
 25. Pravilnik o javnim nabavkama male vrednosti
 26. Pravilnik o uslovima i postupku davanja saglasnosti za angažovanje nastavnika na drugoj visokoškolskoj ustanovi
 27. Pravilnik o ostvarivanju stručne prakse i studija na daljinu
 28. Pravilnik o organizaciji i radu centra za informacione tehnologije
 29. Pravilnik o radu Studentskog parlamenta
 30. Pravilnik o sprovođenju izbora za članove Studentskog parlamenta
 31. Poslovnik o radu Nastavno-stručnog veća
 32. Poslovnik o radu Saveta škole
 33. Pravilnik o usklađivanju stečenih akademskih i stručnih naziva
 34. Pravilnik o kriterijumima za upis studenata u drugu i treću godinu osnovnih studija iz budžeta
 35. Pravilnik o organizaciji studija uz rad na osnovnim strukovnim studijama
 36. Pravilnik o finansijskom planiranju
 37. Pravilnik o primeni sistema video nadzora