ЛАБОРАТОРИЈЕ

Висока пословна школа струковних студија располаже са 4 сервера и укупно 140 PC рачунара – радних станица, од којих се за наставне активности користи више од 110 рачунара. У оквиру Школе тренутно постоји пет лабораторија, а у плану је да се оформи још једна – шеста лабораторија за основну информатичку обуку. Основни задатак лабораторија је да обезбеде квалитетно одржавање наставе из предмета уско-специјализованих области које се обрађују на свим студијским програмима, а везани су за примену најновијих информационих технологија и метода. Поред тога, у лабораторијама се одржава и основна информатичка обука намењена студентима Школе.

Оне су превасходно намењене извођењу стручне праксе, практичне наставе и лабораторијских вежби у процесу реализације наставних планова и програма Школе.

У границама расположивих капацитета и могућности, лабораторије пружају пуну подршку у истраживачким, развојним и комерцијалним активностима Школе. Ту се, пре свега, мисли на израду пословног и наменског софтвера, хардверске и софтверске подршке у јавном – Интернет информисању, презентовању Школе и њених активности, као и у реализацији Пројекта „Даљинског образовања“. Ресурси лабораторија користе се, такође, за одржавање образовних курсева из различитих области: почев од основног општег информатичког образовања, преко напреднијих остручавања, па до стицања високо професионалних спеcијалистичких знања и вештина.

Сви рачунари у лабораторијама, као и у целој Школи, су структурирано умрежени што је, између осталог у протеклом периоду, резултат рада лабораторијског тима за пројектовање и реализацију рачунарских мрежа. Због специфичности захтева, при реализацији ове мреже примењена су најновија технолошка достигнућа из ове области – Wireless технологија рачунарског умрежавања.

У оквиру Школе постоје следеће лабораторије:

1. Лабораторија за Информационе системе и развојно истраживачки рад

Основна активност лабораторије која располаже са 31 рачунаром јесте подршка у реализацији наставних програма за предмете:

  • Информатика
  • Апликативни софтвер и Интернет
  • Системи за управљање базом података
  • Релационе базе података
  • Софтверски инжењеринг

Лабораторија за информационе системе омогућава студентима израду вежби, пројеката, семинарских, домаћих и других радова и омогућава студентима рад на рачунару у слободном времену.

Лабораторија за информационе системе, поред тога, своју активност одвија и у области развојно истраживачког рада Школе. Такође, у овој лабораторији се обезбеђује пружање подршке запосленима Школе у употреби рачунара на њиховим радним местима у циљу општег побољшања пословне ефикасности и експедитивности Школе.

Лабораторија за Информационе системе и развојно истраживачки рад

Лабораторија за Информационе системе и развојно истраживачки рад

2. Лабораторија за оперативне системе и програмске језике

Основна активност ове лабораторије јесте подршка у реализацији наставних програма за предмете:

  • Оперативни системи
  • Програмски језици
  • Алгоритми и структуре података
  • Рачунарска графика и мултимедија
  • Вештачка интелигенција

Лабораторија пружа подршку и у развојним и комерцијалним пројектима Школе:

  • Пројектовању, развоју и имплементацији информационог система, почев од физичког – хардверског повезивања система, до пословног и наменског софтвера у домену програмских језика, оперативних система, мултимедијалних презентација и аутоматског управљања;
  • Пројектовању, развоју и одржавању интегралног информационог система Школе у области програмирања и оперативних система.

Лабораторија располаже са 24 рачунара.

Лабораторија за оперативне системе и програмске језике

Лабораторија за оперативне системе и програмске језике

3. Лабораторија за дистрибуиране системе, објектно-орјентисано програмирање и моделовање

Ова лабораторија са 14 рачунара, који су, по својим могућностима и постављеним захтевима, у потпуности одговарајући, чини наставну базу за предмете:

  • Објектно – орјентисано програмирање и моделовање
  • Рачунарске мреже
  • Дистрибуирани системи
  • Безбедност у рачунарским мрежама
  • Интернет технологије
  • Електронско пословање

Лабораторија пружа подршку и у:

  • Развоју комерцијалних пројеката из области дистрибуираног програмирања;
  • Развоју и одржавању инфраструктуре за интегрални информациони систем Школе;
  • Развоју и примени симулационих едукационих програма из области дистрибуираних система.
4. Лабораторија CNA (CISCO Networking Academy)

Основни задатак CNA (CISCO Networking Academy) лабораторије је реализација теоријске наставе, практичних вежби, лабораторијских вежби и свих активности предвиђених Планом и програмом CNAP (CISCO Networking Academy Program).

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

CNA лабораторија своју активност одвија у области рачунарског умрежавања, пре свега, за све активности предвиђене CNAP програмом, ослањајући се на специјално набављеној опреми (рутери, свичеви, …) према наведеном програму CISCO Академије, али и рачунарског умрежавања наставних, пословних и развојних потреба Школе ослањајући се на досадашња достигнућа осталих лабораторија Школе.

Лабораторија CNA (CISCO Networking Academy)

Лабораторија CNA (CISCO Networking Academy)

5. Лабораторија за менаџмент симулацију Topsim II

Менаџмент симулације су један од најиновативнијих метода у учењу пословања. Идеја овог симулатора долази од симулатора летења у тренингу пилота.

Ради се о учењу пословања, пословањем на симулатору и добијању практичног искуства без реалног ризика и високих трошкова. Главна предност у поређењу са студијама случаја јесте у динамици и тренутној повратној информацији.

TOPSIM-Planspiele

TOPSIM-Planspiele

Топсим је стратегијска симулација развијена у сарадњи са Hans-Lindner институтом и Универзитетом за примењене науке (Fachohschule) у Немачкој. Сви модели симулације су фокусирани на типичне фазе пословања а са освртом на пословне, социјалне, техничке и економске изазове. Ова симулација је и игра, врло динамичког карактера и води пословање у врло реалном правцу.

Циљне групе за симулацију су студенти:

  • Менаџмента и економских одсека;
  • Информационих одсека;
  • Запослени у компанијама и другим организацијама.

Симулација:

  • Вас учи како да размишљате и делујете у послу;
  • Интерпретира тржишне услове и Ваше резултате на том тржишту;
  • Калкулише бенефиције Ваших купаца и Ваше конкурентне предности;
  • Поставља бизнис план на основу задатих почетних вредности;
  • Идентификује факторе успеха Вашег предузећа и критичне вредности за успех компаније;
  • Подучава учеснике тимском раду и разумевању персоналних могућности;
  • Користи менаџмент методе и инструменте за доношење одлука.

  Сви делови Topsim симулације се цертификују дипломом.

  Висока пословна школа струковних студија – Блаце је овлашћена за обуку Topsim симулације и њени предавачи су цертификовани од стране немачког партнера.

6. ECDL – Тест центар (European Computer Driving License)

Висока пословна школа струковних студија у Блацу је ауторизовани тест центар ECDL – European Computer Driving Licence.

ECDL сертификат је један од основних стандарда у Стратегији о развоју информатичког друштва Србије коју је усвојила Влада Републике Србије.

За готово свако радно место потребно је познавање рада на рачунару и послодавци често траже доказ о томе. Са ECDL сертификатом, кандидат будућем послодавцу доказује да je оспособљен за коришћење рачунара. Стицањем ECDL сертификата, корисник стиче знања да користи рачунар по европским, oдносно светским стандардима.

За савладавање прогрaма нису потребна никаква предзнања из области информационих технологија. Сва потребна знања за полагање тестова кандидат може да добије путем наших курсева и литературе припремљене по ECDL програму, на српском језику.

Студенти Високе пословне школе у Блацу у оквиру Практичне наставе на првој години савладавају градиво које је предвиђено ECDL програмом. На овај начин, сви студенти који желе да полажу испите за стицање ECDL сертификата не морају да похађају посебну обуку, зато што је она спроведена у току редовних студија. Уколико студент положи права четири модула, стиче право на Старт ECDL сертификат.

ECDL

ECDL