LABORATORIJE

Visoka poslovna škola strukovnih studija raspolaže sa 4 servera i ukupno 140 PC računara – radnih stanica, od kojih se za nastavne aktivnosti koristi više od 110 računara. U okviru Škole trenutno postoji pet laboratorija, a u planu je da se oformi još jedna – šesta laboratorija za osnovnu informatičku obuku. Osnovni zadatak laboratorija je da obezbede kvalitetno održavanje nastave iz predmeta usko-specijalizovanih oblasti koje se obrađuju na svim studijskim programima, a vezani su za primenu najnovijih informacionih tehnologija i metoda. Pored toga, u laboratorijama se održava i osnovna informatička obuka namenjena studentima Škole.

One su prevashodno namenjene izvođenju stručne prakse, praktične nastave i laboratorijskih vežbi u procesu realizacije nastavnih planova i programa Škole.

U granicama raspoloživih kapaciteta i mogućnosti, laboratorije pružaju punu podršku u istraživačkim, razvojnim i komercijalnim aktivnostima Škole. Tu se, pre svega, misli na izradu poslovnog i namenskog softvera, hardverske i softverske podrške u javnom – Internet informisanju, prezentovanju Škole i njenih aktivnosti, kao i u realizaciji Projekta „Daljinskog obrazovanja“. Resursi laboratorija koriste se, takođe, za održavanje obrazovnih kurseva iz različitih oblasti: počev od osnovnog opšteg informatičkog obrazovanja, preko naprednijih ostručavanja, pa do sticanja visoko profesionalnih specijalističkih znanja i veština.

Svi računari u laboratorijama, kao i u celoj Školi, su strukturirano umreženi što je, između ostalog u proteklom periodu, rezultat rada laboratorijskog tima za projektovanje i realizaciju računarskih mreža. Zbog specifičnosti zahteva, pri realizaciji ove mreže primenjena su najnovija tehnološka dostignuća iz ove oblasti – Wireless tehnologija računarskog umrežavanja.

U okviru Škole postoje sledeće laboratorije:

1. Laboratorija za Informacione sisteme i razvojno istraživački rad

Osnovna aktivnost laboratorije koja raspolaže sa 31 računarom jeste podrška u realizaciji nastavnih programa za predmete:

  • Informatika
  • Aplikativni softver i Internet
  • Sistemi za upravljanje bazom podataka
  • Relacione baze podataka
  • Softverski inženjering

Laboratorija za informacione sisteme omogućava studentima izradu vežbi, projekata, seminarskih, domaćih i drugih radova i omogućava studentima rad na računaru u slobodnom vremenu.

Laboratorija za informacione sisteme, pored toga, svoju aktivnost odvija i u oblasti razvojno istraživačkog rada Škole. Takođe, u ovoj laboratoriji se obezbeđuje pružanje podrške zaposlenima Škole u upotrebi računara na njihovim radnim mestima u cilju opšteg poboljšanja poslovne efikasnosti i ekspeditivnosti Škole.

Laboratorija za Informacione sisteme i razvojno istraživački rad

Laboratorija za Informacione sisteme i razvojno istraživački rad

2. Laboratorija za operativne sisteme i programske jezike

Osnovna aktivnost ove laboratorije jeste podrška u realizaciji nastavnih programa za predmete:

  • Operativni sistemi
  • Programski jezici
  • Algoritmi i strukture podataka
  • Računarska grafika i multimedija
  • Veštačka inteligencija

Laboratorija pruža podršku i u razvojnim i komercijalnim projektima Škole:

  • Projektovanju, razvoju i implementaciji informacionog sistema, počev od fizičkog – hardverskog povezivanja sistema, do poslovnog i namenskog softvera u domenu programskih jezika, operativnih sistema, multimedijalnih prezentacija i automatskog upravljanja;
  • Projektovanju, razvoju i održavanju integralnog informacionog sistema Škole u oblasti programiranja i operativnih sistema.

Laboratorija raspolaže sa 24 računara.

Laboratorija za operativne sisteme i programske jezike

Laboratorija za operativne sisteme i programske jezike

3. Laboratorija za distribuirane sisteme, objektno-orjentisano programiranje i modelovanje

Ova laboratorija sa 14 računara, koji su, po svojim mogućnostima i postavljenim zahtevima, u potpunosti odgovarajući, čini nastavnu bazu za predmete:

  • Objektno – orjentisano programiranje i modelovanje
  • Računarske mreže
  • Distribuirani sistemi
  • Bezbednost u računarskim mrežama
  • Internet tehnologije
  • Elektronsko poslovanje

Laboratorija pruža podršku i u:

  • Razvoju komercijalnih projekata iz oblasti distribuiranog programiranja;
  • Razvoju i održavanju infrastrukture za integralni informacioni sistem Škole;
  • Razvoju i primeni simulacionih edukacionih programa iz oblasti distribuiranih sistema.
4. Laboratorija CNA (CISCO Networking Academy)

Osnovni zadatak CNA (CISCO Networking Academy) laboratorije je realizacija teorijske nastave, praktičnih vežbi, laboratorijskih vežbi i svih aktivnosti predviđenih Planom i programom CNAP (CISCO Networking Academy Program).

Cisco Networking Academy

Cisco Networking Academy

CNA laboratorija svoju aktivnost odvija u oblasti računarskog umrežavanja, pre svega, za sve aktivnosti predviđene CNAP programom, oslanjajući se na specijalno nabavljenoj opremi (ruteri, svičevi, …) prema navedenom programu CISCO Akademije, ali i računarskog umrežavanja nastavnih, poslovnih i razvojnih potreba Škole oslanjajući se na dosadašnja dostignuća ostalih laboratorija Škole.

Laboratorija CNA (CISCO Networking Academy)

Laboratorija CNA (CISCO Networking Academy)

5. Laboratorija za menadžment simulaciju Topsim II

Menadžment simulacije su jedan od najinovativnijih metoda u učenju poslovanja. Ideja ovog simulatora dolazi od simulatora letenja u treningu pilota.

Radi se o učenju poslovanja, poslovanjem na simulatoru i dobijanju praktičnog iskustva bez realnog rizika i visokih troškova. Glavna prednost u poređenju sa studijama slučaja jeste u dinamici i trenutnoj povratnoj informaciji.

TOPSIM-Planspiele

TOPSIM-Planspiele

Topsim je strategijska simulacija razvijena u saradnji sa Hans-Lindner institutom i Univerzitetom za primenjene nauke (Fachohschule) u Nemačkoj. Svi modeli simulacije su fokusirani na tipične faze poslovanja a sa osvrtom na poslovne, socijalne, tehničke i ekonomske izazove. Ova simulacija je i igra, vrlo dinamičkog karaktera i vodi poslovanje u vrlo realnom pravcu.

Ciljne grupe za simulaciju su studenti:

  • Menadžmenta i ekonomskih odseka;
  • Informacionih odseka;
  • Zaposleni u kompanijama i drugim organizacijama.

Simulacija:

  • Vas uči kako da razmišljate i delujete u poslu;
  • Interpretira tržišne uslove i Vaše rezultate na tom tržištu;
  • Kalkuliše beneficije Vaših kupaca i Vaše konkurentne prednosti;
  • Postavlja biznis plan na osnovu zadatih početnih vrednosti;
  • Identifikuje faktore uspeha Vašeg preduzeća i kritične vrednosti za uspeh kompanije;
  • Podučava učesnike timskom radu i razumevanju personalnih mogućnosti;
  • Koristi menadžment metode i instrumente za donošenje odluka.

  Svi delovi Topsim simulacije se certifikuju diplomom.

  Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace je ovlašćena za obuku Topsim simulacije i njeni predavači su certifikovani od strane nemačkog partnera.

6. ECDL – Test centar (European Computer Driving License)

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu je autorizovani test centar ECDL – European Computer Driving Licence.

ECDL sertifikat je jedan od osnovnih standarda u Strategiji o razvoju informatičkog društva Srbije koju je usvojila Vlada Republike Srbije.

Za gotovo svako radno mesto potrebno je poznavanje rada na računaru i poslodavci često traže dokaz o tome. Sa ECDL sertifikatom, kandidat budućem poslodavcu dokazuje da je osposobljen za korišćenje računara. Sticanjem ECDL sertifikata, korisnik stiče znanja da koristi računar po evropskim, odnosno svetskim standardima.

Za savladavanje programa nisu potrebna nikakva predznanja iz oblasti informacionih tehnologija. Sva potrebna znanja za polaganje testova kandidat može da dobije putem naših kurseva i literature pripremljene po ECDL programu, na srpskom jeziku.

Studenti Visoke poslovne škole u Blacu u okviru Praktične nastave na prvoj godini savladavaju gradivo koje je predviđeno ECDL programom. Na ovaj način, svi studenti koji žele da polažu ispite za sticanje ECDL sertifikata ne moraju da pohađaju posebnu obuku, zato što je ona sprovedena u toku redovnih studija. Ukoliko student položi prava četiri modula, stiče pravo na Start ECDL sertifikat.

ECDL

ECDL