REČ PREDSEDNIKA

Poštovani posetioci,

U cilju promovisanja i podizanja ugleda visokog strukovnog obrazovanja u Srbiji, Vlada Republike Srbije je u avgustu 2018. godine osnovala Akademiju poslovnih strukovnih studija Beograd, koja u svom sastavu objedinjuje dve ustanove sa najdužom tradicijom u oblasti strukovnog obrazovanja: Beogradsku poslovnu školu – Visoku školu strukovnih studija i Visoku poslovnu školu strukovnih studija Blace, preuzimajući njihova prava i obaveze, i na taj način doprinoseći efektivnijem, efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva strukovnog visokog obrazovanja i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada.

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, primenjeno-istraživački i stručni rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Akademija je ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja kroz ostvarivanje osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija iz više naučnih i stručnih oblasti – ekonomija, menadžment, marketing, pravo, informacione tehnologije, a u okviru obrazovno-naučnih polja društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka.

Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd ima jasnu viziju o svojoj ulozi u unapređenju sistema strukovnog obrazovanja u Srbiji, kao i o strateškoj usmerenosti ka potrebama društva i savremenim obrazovnim tendencijama. Nastavni proces je osnovna i suštinska delatnost Akademije, a koncipiran je tako da primenjuje princip dualnog obrazovanja, omogućujući studentima da steknu kvalitetno teorijsko znanje, da razviju sposobnost analitičkog razmišljanja, kritičkog pristupa, korišćenja savremenih koncepata, metoda i tehnika važnih u poslovnom odlučivanju, da razviju liderske i menadžerske veštine, veštine poslovnog komuniciranja i timskog rada, da se pomoću obavezne stručne prakse osposobe za neposredno uključivanje u poslovne aktivnosti, kao i da steknu dobru osnovu za nastavak obrazovanja na prestižnim svetskim fakultetima i poslovnim školama.

Shvatajući značaj pozicioniranja u međunarodnim obrazovnim krugovima, Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd posluje kao internacionalno i interkulturalno orjentisana institucija, konstantno proširujući spektar škola i univerziteta iz regiona i inostranstva sa kojima realizuje partnerstva. Akademija kontinuirano radi na jačanju svog brenda i ugleda u prosvetnom sistemu u zemlji i inostranstvu. Saradnja sa drugim institucijama ogleda se u razmeni studenata, razmeni nastavnog kadra, organizaciji zajedničkih međunarodnih naučno-stručnih konferencija, letnjih škola, zajedničkih studijskih programa i naučno-stručnih časopisa.

Shodno činjenici da je za uspeh u poslovanju pored diplome, važno posedovati dodatne veštine i znanja, Akademija u svom sastavu ima Centar za istraživanje, razvoj i karijerno vođenje, u okviru koga se realizuju razne aktivnosti, kao što su sertifikovane radionice iz raznih oblasti, javna predavanja i tribine, koje drže ugledne ličnosti iz javnog i privatnog sektora, gostujuća predavanja inostranih predavača iz Evrope i sveta. Sve ove vannastavne aktivnosti pružaju studentima mogućnost da razviju dodatne veštine i steknu praktična iskustva i da sertifikatima (koji su dodatak diplomi) obogate svoj CV, a sve sa ciljem efikasnijeg zapošljavanja i konkurentnosti studenata ove institucije na domaćem, evropskom i svetskom tržištu rada.

Nesporno je da Akademija poslovnih strukovnih studija pruža izvanredne mogućnosti svojim studentima koji te mogućnosti treba da prepoznaju i iskoriste na najbolji mogući način, jer nam je sudent uvek na 1. mestu!

S poštovanjem,

v.d. predsednika Akademije,

Prof. dr Saša Bovan