KONKURS

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA U VISOKU POSLOVNU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA BLACE

Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace u prvu godinu studija školske 2012/2013. godine upisaće ukupno 765 studenata i to:

Studijski programi Budžet Samofinansirajući Ukupno
Osnovne strukovne studije:
Računarstvo i informatika 45 75 120
Finansije i računovodstvo 60 120 180
Porezi i carina 80 120 200
Menadžment i internacionalna biznis administracija 40 140 180
Turizam 25 15 40
Specijalističke strukovne studije:
Administriranje računarskih mreža 20 20
Poslovno upravljanje 25 25

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje.

Prijavljeni kandidati će polagati klasifikacioni ispit iz dva predmeta i to, po izboru:

 1. Matematika
 2. Statistika
 3. Informatika
 4. Sociologija
 5. Ekonomija
 6. Ekonomika preduzeća

Kandidati koji se opredele za studijski program Računarstvo i informatika biraju dva od prva četiri ponuđena predmeta.

Uslovi za određivanje redosleda kandidata, konkursni rokovi i ostali uslovi biće usklađeni sa odredbama zajedničkog konkursa.

Za izborne predmete kandidat se opredeljuje prilikom podnošenja dokumenata na Konkurs. Klasifikacioni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na klasifikacionom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu RANG LISTE koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Ako kandidat ima stečeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju, opšti uspeh u trećem razredu računa se dvostruko.

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne na kvalifikacionom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Visoka poslovna škola strukovnih studija utvrđuje JEDINSTVENU RANG LISTU ZA SVAKI ODSEK POSEBNO, za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu, odnosno sami finansiraju svoje studije. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati studije.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi za odsek do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen ovim Konkursom za Visoku poslovnu školu strukovnih studija, i ima više od 51 bod.

Kandidat koji plaća studije može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi za odsek nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji se sami finansiraju, koji je određen ovim Konkursom za Visoku poslovnu školu strukovnih studija, i ima više od 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po Konkursu ne upiše u predviđenom roku, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na jedinstvenoj rang listi.

Kandidati su obavezni da na polaganje klasifikacionog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Učesnik Konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi za odsek nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor direktoru Visoke poslovne škole strukovnih studija u roku od tri dana od dana objavljivanja rang liste.

Direktor donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od dana podnošenja prigovora.

Na rešenje direktora može se uložiti žalba Upravnom odboru Škole u roku od 24 časa od dana dostavljanja rešenja.

Upravni odbor rešava po žalbi u roku od 24 časa od njenog dostavljanja.

UPISNI ROKOVI

Prvi upisni rok traje od 25.06.2012. do 18.07.2012. godine, i to:

 1. Prijavljivanje kandidata 25., 26., 27., 28. i 29.06.2012. godine od 08 do 16 časova;
 2. Klasifikacioni ispiti polažu se 04.07.2012. godine u 11:00 časova;
 3. Objavljivanje JEDINSTVENE RANG LISTE prvog upisnog roka tri dana nakon polaganja klasifikacionog ispita;
 4. Objavljivanje KONAČNE RANG LISTE prvog upisnog roka tri dana nakon objavljivanja jedinstvene rang liste;
 5. Upis primljenih kandidata vrši se po objavljivanju konačne rang liste od 08 do 16 časova u prostorijama Škole.

Konačna rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli Škole i sajtu Škole. Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 027/371-377.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne upiše odobreni broj studenata Škola će organizovati i DRUGI KONKURSNI ROK, koji će biti objavljen 31.07.2012. godine. Drugi upisni rok traje od 03.09.2012. godine do 20.09.2012. godine, i to:

 1. Prijavljivanje kandidata 03., 04. i 05.09.2012. godine;
 2. Klasifikacioni ispiti se polažu 11.09.2012. godine u 11:00 časova;
 3. JEDINSTVENE RANG LISTE drugog upisnog roka tri dana nakon polaganja klasifikacionog ispita;
 4. Objavljivanje KONAČNE RANG LISTE drugog upisnog roka tri dana nakon objavljivanja jedinstvene rang liste;
 5. Upis primljenih kandidata po objavljivanju konačne rang liste od 8 do 16 časova u prostorijama Škole.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole;
 3. Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
 4. Dokaz o uplati naknade za polaganje klasifikacionog ispita.

Kandidati koji STEKNU PRAVO NA UPIS u Visoku poslovnu školu strukovnih studija podnose:

 1. Originalna dokumenta;
 2. Dva obrasca ŠV – 20;
 3. Indeks;
 4. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm;
 5. Dokaz o uplati školarine u zavisnosti od statusa.

 

Napomena: Kompletna dokumentacija (ŠV-20 obrasci i indeks) se kupuje u školi.

Studenti domaći državljani mogu uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa u prvu godinu studija ili u deset mesečnih rata.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju.

Napomena: Informator sa detaljnim uputstvima o upisu studenata u školsku 2012/2013 možete kupiti na skriptarnici Škole.