ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит обухвата по 20 питања из предмета: Социологија, Економија (Политичка економија), Статистика, Економика предузећа (Пословна економија), и по 10 питања из предмета Математика и Информатика. Тачан одговор за свако питање вреднован је за првих четири предмета по 1,5 бод, а за друга два предмета за сваки тачан одговор по 3 бода.

Питања у тесту су конструисана на два начина:

 • Затворена (са датим модалитетима одговора);
 • Отворена (дато је само питање, а остављен је простор за тачан одговор).

У првом случају кандидати су дужни да пронађу тачан одговор на понуђене модалитете и да га заокруже. Одговор се признаје уколико је само један модалитет заокружен хемијском оловком или налив пером. У другом случају треба дати што прецизнији и што краћи одговор на постављено питање (односно решење задатка из Математике). Формулација треба да што више одговара ономе што је дато у литератури која је препоручена за спремање испита.

Питања код којих су вршене исправке одговора и питања где се не може видети јасан и недвосмислен одговор неће се узети у обзир.

Тест се попуњава искључиво ХЕМИЈСКОМ оловком или НАЛИВ ПЕРОМ.

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ БИЛО КАКВО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТЕСТА. У ТОМ СЛУЧАЈУ КАНДИДАТ СЕ УДАЉАВА СА ТЕСТА ИЛИ СЕ ПРИ ПРЕГЛЕДУ ДИСКВАЛИФИКУЈЕ.

ПРОГРАМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

МАТЕМАТИКА
 1. Процентни рачун. Прост каматни рачун;
 2. Дефинисаност функције од једне реалне променљиве;
 3. Трансформације целих и рационалних алгебарских израза;
 4. Степеновање и кореновање;
 5. Линеарне функције, једначина и неједначина;
 6. Квадратна функција и квадратна једначина;
 7. Квадратна неједначина;
 8. Ирационалне једначине и неједначине;
 9. Експоненцијална функција, једначина и неједначина;
 10. Логаритамска функција, једначина и неједначина;
 11. Тригономеријске функције, основне идентичности, једначине и неједначине;
 12. Аналитичка геометрија, тачка и права;
 13. Аритметички и геометријски низ.

Литература: Збирка решених задатака из математике за средње школе I, II, III, IV. Аутор: мр Богославов Вене.

СТАТИСТИКА
 1. Појам, предмет, значај, задатак статистике;
 2. Карактеристике статистичког метода;
 3. Подела статистике;
 4. Статистичко посматрање: циљ, предмет, обележја, методи посматрања, извори и начини прикупљања података, упитник, организација истраживања, снимање података и контрола;
 5. Сређивање и груписање података: појам, фазе, статистичке серије, техника сређивања и обраде података;
 6. Приказивање статистичких података: табеле, графичко приказивање. Анализа података: средње вредности, мере дисперзије, релативни бројеви, корелација;
 7. Пословна статистика: појам, предмет, значај, извори података, организација статистичке службе у предузећу. Статистичко обухватање: производње и промета, основних средстава, запослених радника, продуктивности рада и личних доходака.

Литература: М. Жижић, М. Видић: „Статистика“ за III и IV разред (за економско-комерцијалну и угоститељско-туристичку школу), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА (ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА)

I

Области: Увод у пословну економију. Носиоци привређивања. Предузеће. Функције предузећа. Средства и извори средстава предузећа. Трошкови пословања предузећа. Токови вредности у предузећу. Резултати пословања предузећа. Принципи и оцене пословања предузећа.

Литература: Пословна економија за I разред економске школе. Аутори: Б. Ставрић, Б. Пауновић, П. Бојовић.

II

Области: Дефинисање појма функције. Диференцирање функција у предузећу. Функција истраживања и развоја. Функција планирања. Производна функција. Набавна функција. Продајна функција. Складишна функција. Транспортна функција. Финансијска функција. Функција информисања. Кадровска функција. Функција контроле. Општи послови у предузећу.

Литература: Пословна економија за II разред економске школе. Аутори: А. Јовановић, С. Кисић, В. Божић.

III

Области: Дефинисање управљања. Теорије и концепти управљања. Активности управљања. Планирање пословања и развоја предузећа. Организовање предузећа. Вођење предузећа. Организационо понашање и култура предузећа. Контролисање пословања предузећа. Носиоци активности управљања.

Литература: Пословна економија за III разред економске школе. Аутори: Б. Ставрић, Б. Пауновић.

IV

Области: Подручја управљања. Управљање производњом. Управљање маркетингом. Управљање финансијама. Трговински менаџмент. Управљање пројектима. Управљање људским ресурсима. Управљање информационим системима.

Литература: Пословна економија за IV разред економске школе. Аутори: Б. Ставрић, Б. Пауновић, Г. Петковић.

ИНФОРМАТИКА
 1. Рачунарски систем
 2. Оперативни систем
 3. Рачунарски програми
 4. Процес израде програма
 5. Типови података
 6. Структуре података
 7. Рачунарска графика
 8. Датотеке
 9. Потпрограми
 10. Примене рачунара
 11. Рачунарске мреже и Интернет

Литература: др Недељко Парезановић, Рачунарство и информатика за I разред гимназије (заједнички уџбеник за све средње школе).

СОЦИОЛОГИЈА

Наставна подручја:

 1. Појам, предмет и метод изучавања социологије
 2. Настанак, развој и задаци социологије као опште научне дисциплине
 3. Друштво, човек и природа
  • Друштвена производња
  • Природна и друштвена средства
 4. Структура друштва и њени материјални и организациони елементи
 5. Друштвене скупине – институције, установе, организације, заједнице, друштвене групе итд.
 6. Друштвена динамика и њене промене
 7. Друштвена свест и њени облици: култура, религија, уметност, наука, филозофија, морал итд.

Литература: Милован Митровић, Сретен Петровић, Социологија, уџбеник за средње школе и гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.

ЕКОНОМИЈА (ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА)

Наставна подручја:

 1. Основни чиниоци производње
 2. Друштвени производ и национални доходак
  • дефиниција
  • начин изражавања
  • расподела
 3. Фазе процеса производње:
  • производња
  • размена
  • расподела
  • потрошња
 4. Облици производње:
  • натурална производња
  • основне карактеристике робне производње
 5. Појам друштвене репродукције и акумулације
 6. Појам тржишта
  • елементи
  • карактеристике
  • облици
 7. Основне монетарне категорије
  • новац, функције новца и хартије од вредности
  • појам инфлације, врсте и узроци
 8. Друштвено – економске формације и њихове карактеристике
 9. Друштвена подела рада
 10. Фактори привредног развоја

Литература: Основи политичке економије за III разред економске школе. Аутори: др Драгољуб Драгишић, др Богдан Илић, др Бранко Медојевић, др Милован Павловић.