PRIJEMNI ISPIT

Pitanja i zadatke za pripremu prijemnog ispita možete pronaći OVDE:

Prijemni ispit obuhvata po 20 pitanja iz predmeta: Sociologija, Ekonomija (Politička ekonomija), Statistika, Ekonomika preduzeća (Poslovna ekonomija), i po 10 pitanja iz predmeta Matematika i Informatika. Tačan odgovor za svako pitanje vrednovan je za prvih četiri predmeta po 1,5 bod, a za druga dva predmeta za svaki tačan odgovor po 3 boda.

Pitanja u testu su konstruisana na dva načina:

 • Zatvorena (sa datim modalitetima odgovora);
 • Otvorena (dato je samo pitanje, a ostavljen je prostor za tačan odgovor).

U prvom slučaju kandidati su dužni da pronađu tačan odgovor na ponuđene modalitete i da ga zaokruže. Odgovor se priznaje ukoliko je samo jedan modalitet zaokružen hemijskom olovkom ili naliv perom. U drugom slučaju treba dati što precizniji i što kraći odgovor na postavljeno pitanje (odnosno rešenje zadatka iz Matematike). Formulacija treba da što više odgovara onome što je dato u literaturi koja je preporučena za spremanje ispita.

Pitanja kod kojih su vršene ispravke odgovora i pitanja gde se ne može videti jasan i nedvosmislen odgovor neće se uzeti u obzir.

Test se popunjava isključivo HEMIJSKOM olovkom ili NALIV PEROM.

ZABRANjENO JE BILO KAKVO OBELEŽAVANjE TESTA. U TOM SLUČAJU KANDIDAT SE UDALjAVA SA TESTA ILI SE PRI PREGLEDU DISKVALIFIKUJE.

PROGRAMI ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA

MATEMATIKA
 1. Procentni račun. Prost kamatni račun;
 2. Definisanost funkcije od jedne realne promenljive;
 3. Transformacije celih i racionalnih algebarskih izraza;
 4. Stepenovanje i korenovanje;
 5. Linearne funkcije, jednačina i nejednačina;
 6. Kvadratna funkcija i kvadratna jednačina;
 7. Kvadratna nejednačina;
 8. Iracionalne jednačine i nejednačine;
 9. Eksponencijalna funkcija, jednačina i nejednačina;
 10. Logaritamska funkcija, jednačina i nejednačina;
 11. Trigonomerijske funkcije, osnovne identičnosti, jednačine i nejednačine;
 12. Analitička geometrija, tačka i prava;
 13. Aritmetički i geometrijski niz.

Literatura: Zbirka rešenih zadataka iz matematike za srednje škole I, II, III, IV. Autor: mr Bogoslavov Vene.

STATISTIKA
 1. Pojam, predmet, značaj, zadatak statistike;
 2. Karakteristike statističkog metoda;
 3. Podela statistike;
 4. Statističko posmatranje: cilj, predmet, obeležja, metodi posmatranja, izvori i načini prikupljanja podataka, upitnik, organizacija istraživanja, snimanje podataka i kontrola;
 5. Sređivanje i grupisanje podataka: pojam, faze, statističke serije, tehnika sređivanja i obrade podataka;
 6. Prikazivanje statističkih podataka: tabele, grafičko prikazivanje. Analiza podataka: srednje vrednosti, mere disperzije, relativni brojevi, korelacija;
 7. Poslovna statistika: pojam, predmet, značaj, izvori podataka, organizacija statističke službe u preduzeću. Statističko obuhvatanje: proizvodnje i prometa, osnovnih sredstava, zaposlenih radnika, produktivnosti rada i ličnih dohodaka.

Literatura: M. Žižić, M. Vidić: „Statistika“ za III i IV razred (za ekonomsko-komercijalnu i ugostiteljsko-turističku školu), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

EKONOMIKA I ORGANIZACIJA PREDUZEĆA (POSLOVNA EKONOMIJA)

I

Oblasti: Uvod u poslovnu ekonomiju. Nosioci privređivanja. Preduzeće. Funkcije preduzeća. Sredstva i izvori sredstava preduzeća. Troškovi poslovanja preduzeća. Tokovi vrednosti u preduzeću. Rezultati poslovanja preduzeća. Principi i ocene poslovanja preduzeća.

Literatura: Poslovna ekonomija za I razred ekonomske škole. Autori: B. Stavrić, B. Paunović, P. Bojović.

II

Oblasti: Definisanje pojma funkcije. Diferenciranje funkcija u preduzeću. Funkcija istraživanja i razvoja. Funkcija planiranja. Proizvodna funkcija. Nabavna funkcija. Prodajna funkcija. Skladišna funkcija. Transportna funkcija. Finansijska funkcija. Funkcija informisanja. Kadrovska funkcija. Funkcija kontrole. Opšti poslovi u preduzeću.

Literatura: Poslovna ekonomija za II razred ekonomske škole. Autori: A. Jovanović, S. Kisić, V. Božić.

III

Oblasti: Definisanje upravljanja. Teorije i koncepti upravljanja. Aktivnosti upravljanja. Planiranje poslovanja i razvoja preduzeća. Organizovanje preduzeća. Vođenje preduzeća. Organizaciono ponašanje i kultura preduzeća. Kontrolisanje poslovanja preduzeća. Nosioci aktivnosti upravljanja.

Literatura: Poslovna ekonomija za III razred ekonomske škole. Autori: B. Stavrić, B. Paunović.

IV

Oblasti: Područja upravljanja. Upravljanje proizvodnjom. Upravljanje marketingom. Upravljanje finansijama. Trgovinski menadžment. Upravljanje projektima. Upravljanje ljudskim resursima. Upravljanje informacionim sistemima.

Literatura: Poslovna ekonomija za IV razred ekonomske škole. Autori: B. Stavrić, B. Paunović, G. Petković.

INFORMATIKA
 1. Računarski sistem
 2. Operativni sistem
 3. Računarski programi
 4. Proces izrade programa
 5. Tipovi podataka
 6. Strukture podataka
 7. Računarska grafika
 8. Datoteke
 9. Potprogrami
 10. Primene računara
 11. Računarske mreže i Internet

Literatura: dr Nedeljko Parezanović, Računarstvo i informatika za I razred gimnazije (zajednički udžbenik za sve srednje škole).

SOCIOLOGIJA
Nastavna područja:

 1. Pojam, predmet i metod izučavanja sociologije
 2. Nastanak, razvoj i zadaci sociologije kao opšte naučne discipline
 3. Društvo, čovek i priroda
  • Društvena proizvodnja
  • Prirodna i društvena sredstva
 4. Struktura društva i njeni materijalni i organizacioni elementi
 5. Društvene skupine – institucije, ustanove, organizacije, zajednice, društvene grupe itd.
 6. Društvena dinamika i njene promene
 7. Društvena svest i njeni oblici: kultura, religija, umetnost, nauka, filozofija, moral itd.

Literatura: Milovan Mitrović, Sreten Petrović, Sociologija, udžbenik za srednje škole i gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.

EKONOMIJA (POLITIČKA EKONOMIJA)
Nastavna područja:

 1. Osnovni činioci proizvodnje
 2. Društveni proizvod i nacionalni dohodak
  • definicija
  • način izražavanja
  • raspodela
 3. Faze procesa proizvodnje:
  • proizvodnja
  • razmena
  • raspodela
  • potrošnja
 4. Oblici proizvodnje:
  • naturalna proizvodnja
  • osnovne karakteristike robne proizvodnje
 5. Pojam društvene reprodukcije i akumulacije
 6. Pojam tržišta
  • elementi
  • karakteristike
  • oblici
 7. Osnovne monetarne kategorije
  • novac, funkcije novca i hartije od vrednosti
  • pojam inflacije, vrste i uzroci
 8. Društveno – ekonomske formacije i njihove karakteristike
 9. Društvena podela rada
 10. Faktori privrednog razvoja

Literatura: Osnovi političke ekonomije za III razred ekonomske škole. Autori: dr Dragoljub Dragišić, dr Bogdan Ilić, dr Branko Medojević, dr Milovan Pavlović.