ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ

Структура студијског програма

Пословно управљање је студијски програм другог степена – специјалистичких струковних студија.

Програмски циклус студијског програма траје два семестра и вреднује се са 60 ЕСПБ бодова, припада пољу друштвено-хуманистичких наука и даје стручни назив – струковни менаџер специјалиста у складу са Законом о високом образовању и листом стручних, академских и научних назива.

Сврха студијског програма Пословно управљање је образовање студената у области организације и управљања људским ресурсима на нивоу специјалистичких струковних студија које обезбеђује стицање знања и вештина потребних за обављање професионалних менаџерских задатака у предузећима.
Настава на студијском специјалистичком програму Пословно управљање је интерактивног карактера, укључује актуелне примере из праксе, подстиче студенте на самостално размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених специфичних (додатних) и продубљених знања. Студенти непосредно сарађују са предметним наставницима, практично проверавају стечена знања у специјализованим рачунарским учионицама и у установама где ће обављати специјалистичку праксу, имају прилику за испољавање индивидуалне и тимске креативности и развијају критичко мишљење и изражавање.

Студенти који заврше овај студијски програм оспособљени су за обављање следећих занимања:

 • менаџер различитих функција и нивоа у организацијама свих врста, а посебно менаџер људских ресурса;
 • стручњак за различита подручја пословне економије и менаџмента;
 • консултант из области организације, а посебно у области људских ресурса;
 • предавач у образовним институцијама у области организације и менаџмента, а посебно менаџмента људских ресурса.

Циљеви студијског програма

Студијски програм Пословно управљање на специјалистичким струковним студијама има за циљ стварање компетентних висококвалификованих Струковних менаџера – специјалиста, који ће моћи самостално да раде на високо сложеним управљачко – организационим пословима који захтевају струковно специјалистичко образовање било да је реч o малим и средњим предузећима, јавном сектору и осталим привредним организацијама.
Изборно истраживачки практикум даје прилику студентима да употребом научних метода и поступака, активним практичним радом и истраживањима решавају конкретне проблеме из праксе, повезују специфична и продубљена знања из различитих области и примењују их у свом раду.

Циљеви студијског програма Пословно управљање омогућују:

1) Образовање студената којим се обезбеђује овладавање знањем, методама, техникама и вештинама за ефикасно утицање на понашање људи у организацијама;
2) Разумевање улоге и значаја организационог дизајна као важне полуге менаџерског know how и фактора пословног успеха организације.
3) Упознавање са елементима и процесом доношења одлуке, моделима одлучивања у различитим околностима (извесност, ризик и неизвесност), изборима између сложених алтернатива применом већег броја критеријума;
4) Разумевање основних техника и вештина вођства и разумевање улоге лидерства као процеса у коме појединац утиче на групу или организацију са сврхом да се постигне заједнички циљ.
4) Развој когнитивних, комуникационих и креативних вештина за обављање пословних активности.

Превасходни циљ је пружање садржајног и квалитетног образовања, као и оспособљавање младих стручњака за успешно деловање и решавање проблема на пољу пословног управљања.

Компетенције дипломираних студената

Опште компетенције које студенти стичу завршетком студијског програма Пословно управљање односе се на:

 • Концепцијско техничке вештине: коришћење концепата, метода и алата савременог бизниса и менаџмента;
 • Интерперсоналне и комуникативне вештине: тимски рад, комуникација, решавање конфликата, мотивација, преговарање, развој међуљудских односа, вредновање резултата, лидерство;
 • Аналитичко презентационе вештине: аналитичке и вештине артикулације проблема и проналажења решења, оперативно управљање, креирање пословних политика; рад са сложеним пословним софтверима, као и презентационе и преговарачке вештине.

 

Стицање предметно-специфичних компетенција студената односи се на:

 • Дизајнирање макро и микро организационе структуре, анализу и редизајн послова;
 • Израђивање систематизације, описа и спецификације радних места;
 • Регрутовање и избор кандидата за упражњена радна места;
 • Изградњу и вођење тимова;
 • Формулисање стратегије и политике људских ресурса;
 • Вођење организационих промена коришћењем различитих програма и модела;
 • Учествовање у колективном преговарању;
 • Формулисање и спровођење пословне стратегије;
 • Познавање и коришћење сложених пословних софтвера.

Наставни план – Пословно управљање

Р. бр. Шифра НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ Семестар ЕСПБ
Бр. часова
I година
I II
1. ПУС1 Организационо понашање  4+3 7
2. ПУС2 Организациони дизајн  4+3 7
3. ПУС3 Менаџерско и стратешко одлучивање 4+3 7
4. ПУС4 Тржиште рада 4+3 7
5. ПУС5 Специјалистичка пракса 6
6. ПУС6 Специјалистички рад 12
Изборни предмети (један од два, по семестру)
1. ПУИ1 Лидерство 4+3 7
2. ПУИ2 Радно право 4+3 7
3. ПУИ3 Информациона подршка систему пословног управљања 4+3 7
4. ПУИ4 Модели пословног одлучивања 4+3 7
Укупно 21+21 60