POSLOVNO UPRAVLjANjE

Struktura studijskog programa

Poslovno upravljanje je studijski program drugog stepena – specijalističkih strukovnih studija.

Programski ciklus studijskog programa traje dva semestra i vrednuje se sa 60 ESPB bodova, pripada polju društveno-humanističkih nauka i daje stručni naziv – strukovni menadžer specijalista u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i listom stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Svrha studijskog programa Poslovno upravljanje je obrazovanje studenata u oblasti organizacije i upravljanja ljudskim resursima na nivou specijalističkih strukovnih studija koje obezbeđuje sticanje znanja i veština potrebnih za obavljanje profesionalnih menadžerskih zadataka u preduzećima.
Nastava na studijskom specijalističkom programu Poslovno upravljanje je interaktivnog karaktera, uključuje aktuelne primere iz prakse, podstiče studente na samostalno razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih specifičnih (dodatnih) i produbljenih znanja. Studenti neposredno sarađuju sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravaju stečena znanja u specijalizovanim računarskim učionicama i u ustanovama gde će obavljati specijalističku praksu, imaju priliku za ispoljavanje individualne i timske kreativnosti i razvijaju kritičko mišljenje i izražavanje.

Studenti koji završe ovaj studijski program osposobljeni su za obavljanje sledećih zanimanja:

 • menadžer različitih funkcija i nivoa u organizacijama svih vrsta, a posebno menadžer ljudskih resursa;
 • stručnjak za različita područja poslovne ekonomije i menadžmenta;
 • konsultant iz oblasti organizacije, a posebno u oblasti ljudskih resursa;
 • predavač u obrazovnim institucijama u oblasti organizacije i menadžmenta, a posebno menadžmenta ljudskih resursa.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Poslovno upravljanje na specijalističkim strukovnim studijama ima za cilj stvaranje kompetentnih visokokvalifikovanih Strukovnih menadžera – specijalista, koji će moći samostalno da rade na visoko složenim upravljačko – organizacionim poslovima koji zahtevaju strukovno specijalističko obrazovanje bilo da je reč o malim i srednjim preduzećima, javnom sektoru i ostalim privrednim organizacijama.
Izborno istraživački praktikum daje priliku studentima da upotrebom naučnih metoda i postupaka, aktivnim praktičnim radom i istraživanjima rešavaju konkretne probleme iz prakse, povezuju specifična i produbljena znanja iz različitih oblasti i primenjuju ih u svom radu.

Ciljevi studijskog programa Poslovno upravljanje omogućuju:

1) Obrazovanje studenata kojim se obezbeđuje ovladavanje znanjem, metodama, tehnikama i veštinama za efikasno uticanje na ponašanje ljudi u organizacijama;
2) Razumevanje uloge i značaja organizacionog dizajna kao važne poluge menadžerskog know how i faktora poslovnog uspeha organizacije.
3) Upoznavanje sa elementima i procesom donošenja odluke, modelima odlučivanja u različitim okolnostima (izvesnost, rizik i neizvesnost), izborima između složenih alternativa primenom većeg broja kriterijuma;
4) Razumevanje osnovnih tehnika i veština vođstva i razumevanje uloge liderstva kao procesa u kome pojedinac utiče na grupu ili organizaciju sa svrhom da se postigne zajednički cilj.
4) Razvoj kognitivnih, komunikacionih i kreativnih veština za obavljanje poslovnih aktivnosti.

Prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema na polju poslovnog upravljanja.

Kompetencije diplomiranih studenata

Opšte kompetencije koje studenti stiču završetkom studijskog programa Poslovno upravljanje odnose se na:

 • Koncepcijsko tehničke veštine: korišćenje koncepata, metoda i alata savremenog biznisa i menadžmenta;
 • Interpersonalne i komunikativne veštine: timski rad, komunikacija, rešavanje konflikata, motivacija, pregovaranje, razvoj međuljudskih odnosa, vrednovanje rezultata, liderstvo;
 • Analitičko prezentacione veštine: analitičke i veštine artikulacije problema i pronalaženja rešenja, operativno upravljanje, kreiranje poslovnih politika; rad sa složenim poslovnim softverima, kao i prezentacione i pregovaračke veštine.

 

Sticanje predmetno-specifičnih kompetencija studenata odnosi se na:

 • Dizajniranje makro i mikro organizacione strukture, analizu i redizajn poslova;
 • Izrađivanje sistematizacije, opisa i specifikacije radnih mesta;
 • Regrutovanje i izbor kandidata za upražnjena radna mesta;
 • Izgradnju i vođenje timova;
 • Formulisanje strategije i politike ljudskih resursa;
 • Vođenje organizacionih promena korišćenjem različitih programa i modela;
 • Učestvovanje u kolektivnom pregovaranju;
 • Formulisanje i sprovođenje poslovne strategije;
 • Poznavanje i korišćenje složenih poslovnih softvera.

Nastavni plan – Poslovno upravljanje

R. br. Šifra NASTAVNI PREDMET Semestar ESPB
Br. časova
I godina
I II
1. PUS1 Organizaciono ponašanje  4+3 7
2. PUS2 Organizacioni dizajn  4+3 7
3. PUS3 Menadžersko i strateško odlučivanje 4+3 7
4. PUS4 Tržište rada 4+3 7
5. PUS5 Specijalistička praksa 6
6. PUS6 Specijalistički rad 12
Izborni predmeti (jedan od dva, po semestru)
1. PUI1 Liderstvo 4+3 7
2. PUI2 Radno pravo 4+3 7
3. PUI3 Informaciona podrška sistemu poslovnog upravljanja 4+3 7
4. PUI4 Modeli poslovnog odlučivanja 4+3 7
Ukupno 21+21 60