ЗАВРШНИ РАД

Преузмите форму насловне странице завршног рада, техничко упутство за писање завршног рада, као и теме за завршне радове у односу на ментора за којег се определите:

ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

др Бојан Коцић
Монетарне и јавне финансије

1. Токови новца и кредита у функцији Монетарне политике

2. Инфлација, насранак, развој и последице

3. Монетарна стабилност и нестабилност

4. Порески систем посматран кроз сиву економију у Србији

5. Јавни дуг и задуживање Србије на екстерном и интерном тржиштту капитала

6. Буџет и буџетска политика Р. Србије 2019.

7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

10.Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

Царински систем и политика

1. Царинска политика Републике Србије

2. Царинске исправе

3. Царински институти Републике Србије

4. Царински инструменти Републике Србије

5. АТА Карнет

6. ТИР Карнет

7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

10.Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

Царинска тарифа

1. Подела, значај и елементи царинске тарифе

2. Врсте и подела царинских тарифа

3. Царинска роба, подела и врста.

4. Споразум ЦЕФТА

5. ССП и примена на Србију

6. Светска трговинска организација

7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

10.Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

Економика туризма

1. Улога саобраћаја у развоју туризма

2. Друштвена димензија туризма (садржај и основне карактеристике)

3. Туристичко тржиште Републике Србије

4. Утицај туризма на привреду Републике Србије

5. Управљање инструментима маркетинг микса у туризму

6. Процеси концентрације и интеграције у туризму

7. Стратешки правци развоја туризма … (туристичке дестинације, града, општине, региона …)

8. Организациони облици пружања туристичких услуга у туристичким дестинацијама

9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

10. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

Јавне финансије

1. Јавни приходи и јавни расходи.

2. Порески поступак и пореска администрација.

3. Наплата пореза и пореска контрола

4. Пореска администрација.

5. ПДВ

6. Акциза

7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

10.Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

др Снежана Михајлов
Пословне комуникације

1. Технике асервативне комуникације

2. Интервју за посао

3. Невербална комуникација

4. Вештине успешне комуникације

5. Преговарање

6. Пословни састанак

7. Активно слушање

8. Организациона комуникација

9. Функције невербалне комуникације

10.Стилови у комуникацији

др Марина Јововић
Пословне комуникације

1. Пословне комуникације и преговарање

2. Комуникација као темељ пословних успеха

3. Вербална комуникација и активно слушање

4. Писана пословна комуникација

5. Етика пословног комуницирања

6. Пословна комуникација и пословни бонтон

7. Технике и вештине пословне комуникације

8. Моћ добре пословне комуникације

9. Говор тела

10.Значај комуникације у савременом пословању

Економика предузећа

1. Принципи ефикасности пословања

2. Управљање трошковима

3. Оцена пословања предузећа

4. Основне методе калкулације цене коштања

5. Рационализација трошкова предузећа

6. Значај продуктивности рада у пословању предузећа

7. Анализа трошкова у пословању предузећа

8. Значај економичности у пословању предузећа

9. Рентабилност као показатељ економске успешности

10.Анализа трошкова и преломна тачка рентабилности

др Слађана Мушикић
Економија

Теме за завршни рад из предмета: Економија за школску 2019./2020. год.
Предменти наставник: др Слађана Мушикић
еmail: sladjana.musikic@vpskp.edu.rs

1. Макроекономска политика у Републици Србији

2. Циљеви и инструменти монетарне политике

3. Монополи и антимонополска политика

4. Greenfield инвестиције и привредни развој Републике Србије

5. Новац-суштина и функције новца

6. Инфлација и девизни курс-компаративна анализа

7. Одрживост јавног дуга Републике Србије

8. Анализа кретања бруто домаћег производа у Републици Србији-компаративна анализа

9. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником

10. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником

Политика тржишта рада

Теме за завршни рад из предмета: Политика тржишта рада за школску 2019./2020. год.
Предменти наставник: др Слађана Мушикић
еmail: sladjana.musikic@vpskp.edu.rs

1. Ефекти спровођења мера активне политике запошљавања на српску привреду

2. Програми и мере за запошљавање жена на тржишту рада у Републици Србији

3. Ефекти накнада за незапослене-компаративна анализа

4. Флексибилни облици запошљавања

5. Млади на тржишту рада у Србији и мере за подстицање њиховог запошљавања

6. Тржиште рада и политике запошљавања кроз економску теорију

7. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником

8. Слободна тема по озбору студента у договору са предметним наставником

9. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником

10. Слободна тема по избору студента у договору са предметним наставником

ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

др Оливер Поповић
Основи рачунарске технике
1. Представљање логичких кола и логичких операција
2. Логичке функције
3. Реализација прекидачких мрежа
4. Представљање логичких мрежа
5. Меморије и њихова реализација
6. Слободна тема у договору са ментором
7. Слободна тема у договору са ментором
8. Слободна тема у договору са ментором
9. Слободна тема у договору са ментором
10. Слободна тема у договору са ментором
др Бојан Коцић
Предмет: Монетарне и јавне финансије за 2018/2019. годину.
1. Токови новца и кредита у функцији Монетарне политике
2. Циркулација новца у процесу репродукције
3. Монетарна стабилност и нестабилност
4. Порески систем посматран кроз сиву економију у Србији
5. Јавни дуг и задуживање Србије на екстерном и интерном тржиштту капитала
6. Буџет и буџетска политика Р. Србије 2018.
7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
10. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

Предмет: Царински систем и политика за 2018/2019. годину.
1. Царинска политика Републике Србије
2. Царинске исправе
3. Царински институти Републике Србије
4. Царински инструменти Републике Србије
5. АТА Карнет
6. ТИР Карнет
7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
10. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

Предмет: Царинска тарифа за 2018/2019. годину.
1. Подела, значај и елементи царинске тарифе
2. Врсте и подела царинских тарифа
3. Царинска политика и царински закон
4. Царинска роба, подела и врста.
5. Споразум ЦЕФТА
6. ССП и примена на Србију
7. Светска трговинска организација
8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
10. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

Предмет : ЦАРИНСКИ УПРАВНИ ПОСТУПАК за 2018/2019. годину.
1. Стављање робе у слободан промет
2. Транзит робе
3. Цариснко складиште
4. Активно оплемењивње робе
5. Прерада робе под царинским надзором
6. Пасивно оплемењивање робе
7. Извоз робе
8. Слобододна тема – по избору студента у договор за ментором
9. Слобододна тема – по избору студента у договор за ментором
10. Слобододна тема – по избору студента у договор за ментором

Предмет: ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА за 2018/2019. годину.
1. Улога саобраћаја у развоју туризма
2. Друштвена димензија туризма (садржај и основне карактеристике)
3. Туристичко тржиште Републике Србије
4. Утицај туризма на привреду Републике Србије
5. Управљање инструментима маркетинг микса у туризму
6. Процеси концентрације и интеграције у туризму
7. Стратешки правци развоја туризма … (туристичке дестинације, града, општине, региона …)
8. Организациони облици пружања туристичких услуга у туристичким дестинацијама
9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
10. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

Предмет: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ – Специјалистичке студије за 2018/2019. годину.
1. Јавни приходи и јавни расходи.
2. Порески поступак и пореска администрација.
3. Наплата пореза и пореска контрола
4. Пореска администрација.
5. ПДВ
6. Акциза
7. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
8. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
9. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором
10. Слободна тема – по избору студента у договор за ментором

Предмет : ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК – Специјалистичке студије за 2018/2019. годину.
1. Царински поступак, појам, врсте и значај
2. Царински поступак у друмском саобраћају
3. Царински поступак у ваздушном саобраћају
4. Царински поступак у воденом саобраћају
5. Царински поступак у ПТТ саобраћају
6. Слобододна тема – по избору студента у договор за ментором
7. Слобододна тема – по избору студента у договор за ментором
8. Слобододна тема – по избору студента у договор за ментором
9. Слобододна тема – по избору студента у договор за ментором
10. Слобододна тема – по избору студента у договор за ментором

Кандидати могу у договору са предметним професором да предложе и своју тему која би била актуелна и прихватљива за истраживање и рад.

Професор
Др Бојан Коцић
e-mail:bojankocic@yahoo.com
bojankocic@vpskp.edu.rs

ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

др Љубиша Милачић
ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА ИЗ ПРЕДМЕТА
„ ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ “

1. Предвиђање као предуслов финансијског одлучивања
2. Финансијска анализа у функцији финансијског планирања
3. Финансијско одлучивање у условима ризика
4. Врсте ризика и дејство левериџа
5. Финансијско планирање и оцена ефективности инвестиција
6. Инвестиционе одлуке у условима ризика
7. Извори финансирања савременог предузећа
8. Цена капитала
9. Финансијско управљање обртним средствима
10. Финансијска оцена и ренгирање инвестиционих пројекта

ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА ИЗ ПРЕДМЕТА
„ ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА “

1. Трошење као облик улагања и његова класификација
2. Трошкови у функцији успостављања и коришћења капацитета
3. Методологија обрачуна трошкова
4. Економски принципи репродукције
5. Принцип продуктивности
6. Економичност као израз квалитета економије
7. Понашање трошкова и методе обрачуна цене коштања
8. Спровођење принципа рентабилности
9. Пословни успех као квантитативни израз квалитета економије
10. Утицај средстава на квалитет економије

др Марина Јововић
TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE IZ POSLOVNIH KOMUNIKACIJA:

1. Interpersonalna komunikacija i njen značaj u poslovnom svetu
2. Komuniciranje u poslovnoj sredini
3. Neverbalna komunikacija u poslovnom svetu
4. Tehnike verbalnog i neverbalnog komuniciranja
5. Veština pregovaranja
6. Kultura poslovnog komuniciranja
7. Modeli komuniciranja
8. Komunikacija u savremenom poslovnom svetu
9. Raznolikost komunikacije u zavisnosti od kulturne raznolikosti
10. Etika i moral u poslovnoj komunikaciji

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE IZ EKONOMIKE PREDUZEĆA:

1. Troškovi – pojam, karakteristike i klasifikacija
2. Merenje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti preduzeća
3. Rezultati funkcionisanja preduzeća
4. Utrošci elemenata proizvodnje u reprodukciji
5. Angažovanje kao oblik ulaganja u reprodukciji
6. Upravljanje fiksnim, relativno-fiksnim i varijabilnim troškovima
7. Troškovi i metode obračuna kalkulacija
8. Značaj preduzeća u savremenoj privredi i njegova klasifikacija
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

др Јелена Ристић
Теме завршних радова из предмета „Компанијско право“
1. Контролна функција НБС
2. Контролни механизми корпоративног управљања
3. Примена кодекса корпоративног управљања
4. Правни аспекти контроле и управљања ризицима у компанијама
5. Преузимање акционарских друштава
6. Правни положај Комисије за хартије од вредности
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10.Слободна тема

Теме завршних радова из предмета „Пословно право“
1. Уговор о контроли робе и услуга у савременом платном промету Републике Србије
2. Уоговор о кредиту на примеру…
3. Слободна тема
4. Слободна тема
5. Слободна тема
6. Слободна тема
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10.Слободна тема

Теме завршних радова из предмета „Управно право“
1. Приговор као редовно правно средство у управном поступку РС
2. Управно-судска контрола у РС
3. Управна делатност полиције
4. Концепт добре управе
5. Начело употребе језика и писма у управном поступку – једно од основних начела управног процесног права
6. Слободна тема
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема

др Данијела Максимовић
Теме завршних радова за школску 2017/2018

EКОНОМИЈA
1. Незапосленост као кљуцни економски проблем, са освртом на стање у Републици Србији
2. Стране директне инвестиције у Републици Србији – досадашњи резултати и изгледи за будућност
3. Инфлација као макроекономски феномен, њени узроци и последице
4. Макроекономски аспект процеса својинске трансформације у Републици Србији
5. Улога и значај фискалне политике у привлачењу СДИ.
6. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
7. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
8. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
9. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
10. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА II

1. Развој и перспектива економских односа Републике Србије са ЕУ
2. Присутност и активности међународних финансијских институција у Републици Србији
3. Регионална Трговинска активност у оквиру ЦЕФТА
4. Стање и могућности побољшања извозне конкурентности привреде Републике Србије.
5. Упоредна анализа спољнотрговинских перформанси Републике Србије
6. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
7. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
8. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
9. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
10. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором

ОСНОВИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

1. Значај предузетништва за побољшање макроекономске перформансе у Републици Србији
2. Анализа извора финансирања пословања предузећа
3. Улога малих и средњих предузећа у побољшању макроекономске перформансе у Републици Србији
4. Важност израде бизнис плана за успешност пословања предузећа
5. Предузетничка активност као детерминанта смањења незапослености
6. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
7. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
8. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
9. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
10. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором

Теме за израду завршних радова
ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ТРЖИШТА
1. Сегментација финансијских тржишта у функцији ефикаснијег функционисања финансијског система
2. Функционисање новчаног тржишта у Републици Србији
3. Најзначајнији инструменти трговине на тжишту капитала и њихов утицај на развој финансијског тржишта
4. Историјат пословања Београдске берзе
5. Улога и значај пословања недепозитних финансијских институција на финансијском тржишту.
6. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
7. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
8. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
9. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
10. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором

БАНКАРСТВО

1. Трансформација Банкарског система у Републици Србији
2. Развој банака и банкарсог пословања
3. Међународни платни промет
4. Кредитни потенцијал банака
5. Врсте банкарских послова
6. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
7. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
8. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
9. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
10. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
1. Финансијска ревизија у функцији успешнијег пословања предузећа
2. Међународни стандарди у финансијској ревизији
3. Предмет и значај ревизије
4. Стандарди извођења и извештавања у државној ревизији
5. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
6. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
7. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
8. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
9. Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором
10.Слободна тема – тема формулисана уз консултацију са ментором

Теме завршних радова за школску 2017/2018 – Специјалистичке студије

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

1. Развијеност финансијских тржишта као предуслов адекватног трансфера капитала
2. Важност постојања и функционисања берзи као репрезената финансијских тржишта
3. Значај пословања инвестиционих фондова на финансијском тржишту Републике Стбије
4. Београдска Берза као репрезент тржишта капитала у Републици Србији
5. Функционисање и позиција осигуравајућих друштава на финансијком тржишту Републике Србије
6. Развој берзи са освртом на пословање поѕнатих светских берзи
7. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
8. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
9. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором
10. Слободна тема – тема одабрана уз консултацију са ментором

др Бранислав Богдановић
Рачунарска графика и мултимедија
Теме за израду завршног рада

1. Анализа мултимедијалних података компресованих применом компресије без губитака
2. Савремени принципи векторскe графикe приказани кроз употребу софтверских пакетета
3. Савремени принципи растерске графикe приказани кроз употребу софтверских пакетета
4. Савремени принципи 3D aнимацијe приказани кроз употребу комерцијалног софтвера
5. Дигитализација и обрада дигиталног видео сигнала применом комерцијалног софтвера
6. CMYK систем боја и њен утицај на развој хардвера у рачунарској графици
7. Дигитална слика кроз призму употребе дигиталних фото апарата
8. Дистрибуција мултимедијалних фајлова
9. Кодеци за репродукцију популарних видео формата
10. Мултимедија као део свакодневнице савременог друштва

др Оливер Поповић
Основи рачунарске технике
1. Логичка кола и логичке операције
2. Представљање логичких функција
3. Реализација логичких функција помоћу прекидачких мрежа
4. Логичке мреже
5. Окружење са процесором Intel 8086

Мобилно рачунарство
1. Заштита мобилних платформи употребом антивирусних решења
2. Принципи развоја аркадних видео игара на Андроид платформи
3. Принципи развоја акционих видео игара на Андроид платформи
4. Принципи развоја видео игара на IOS платформи
5. Развој напредне апликације у мобилном окружењу
6. Мултимедија у Андроид апликацијама
7. Евалуација безбедности криптографских протокола на мобилним платформама
8. Принципи развоја Андроид апликације
9. Примена GPS сервиса у мултимедијалним мобилним играма
10. Компаративна евалуација IOS и Андроид апликације

Безбедност у рачунарским мрежама
1. Реализација и заштита виртуелне приватне мреже
2. Анализа безбедности бежичних рачунарских мрежа
3. Аутентификација и ауторизација клијената у рачунарским мрежама
4. Евалуација заштите приватности у рачунарским мрежама
5. Евалуација безбедности Cloud сервиса са студијом случаја Dropbox
6. Заштита електронске поште употребом PGP протокола
7. Заштита рачунарских мрежа применом заштитних баријера
8. Хардверска и софтверска заштита рачунарских мрежа
9. Методе енкрипције података
10. Методе шифровања – дешифровања података RSA алгоритмом

Безбедност и сигурност података
1. Заштита података на дељеном веб хостингу
2. Безбедност у Cloud computing окружењу
3. Анализа утицаја безбедносних протокола на перформансе система
4. Заштита рачунарских мрежа применом IPSec протокола
5. Употреба SSL протокола у заштити рачунарских мрежа
6. Анализа безбедносних протокола у рачунарским мрежама
7. Имплементација безбедности применом Cisco уређаја

Е-маил: opopovic@gmail.com

др Слађана Мушикић
Теме за завршни рад из предмета: Економика туризма за школску 2017/2018. Годину
E-mail: sladjana.musikic@vpskp.edu.rs

1. Туризам и привредни развој Републике Србије
2. Утицај туризма на запосленост
3. Значај пропаганде у туризму
4. Савремени трендови у пружању туристичких услуга у Србији
5. Перспективе развоја туристичке понуде у Србији и окружењу данас
6. Слободна тема
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема

Кандидат може у сарадњи са предметним наставником да предложи занимљиву и актуелну тему која је у складу са његовим истраживачким афинитетима.

Теме за завршни рад из предмета: Политика тржишта рада за школску 2017/2018. годину
e-mail: sladjana.musikic@vpskp.edu.rs

1. Кретање запослености на тржишту рада у Републици Србији
2. Флексибилни облици запошљавања
3. Мере активне политике запошљавања у Републици Србији
4. Карактеристике младих на тржишту рада у Републици Србији
5. Положај незапослених на тржишту рада
6. Слободна тема
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема
Кандидати могу у договору са предметним наставником да предложе и своју тему која би била актуелна и прихватљива за истраживање.

др Оливера Ђурић
Теме за завршни рад из предмета: Порески систем и политика за школску 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Порези у функцији локалне самоуправе
2. Примена пореза на додату вредност у Србији
3. Порез на имовину физичких лица у Србији
4. Порези на имовину и прихода од имовине
5. Акцизна политика у Србији и региону
6. Слободна тема
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема

Кандидати могу у договору са предметним наставником да предложе и своју тему која би била актуелна и прихватљива за истраживање.

Теме за завршни рад из предмета: Пореско књиховодство и евиденција за школску 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Евиденција пореза на додату вредност у предузећу______________________________
2. Опорезивање добити, пореске пријаве и остала документација
3. Фискалне касе и њихова примена у трговини
4. Евиденција пореза и доприноса на зараде
5. Порески идентификациони број и пратећа пореска евиденција
6. Слободна тема
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема

Кандидати могу у договору са предметним наставником да предложе и своју тему која би била актуелна и прихватљива за истраживање.

Теме за завршни рад из предмета: Порески поступак за школску 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Порески поступак приликом израде пореског решења
2. Начела у пореском поступку
3. Порески поступак приликом наплате пореског дуга
4. Принудна наплата и обезбеђење пореског потраживања
5. Састављање записника у пореском поступку.
6. Слободна тема
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема

Кандидати могу у договору са предметним наставником да предложе и своју тему која би била актуелна и прихватљива за истраживање.

Теме за завршни рад из предмета: Царински поступак за школску 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Царински поступак у железничком саобраћају
2. Царински транзитни поступак
3. Слободна зона_______________
4. Царински поступак у друмском саобраћају
5. Царински поступак и царинска декларација
6. Слободна тема
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема

Кандидати могу у договору са предметним наставником да предложе и своју тему која би била актуелна и прихватљива за истраживање.

Теме за завршни рад из предмета: Царинска тарифа за школску 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Историјат царина и царинске тарифе
2. Царинска тарифа Србије
3. Царинска тарифа и систем нумеричког означавања робе.
4. Царинска тарифа и увоз робе из земља са којима Србија има закључене споразуме о слободној трговини
5. Сврставање робе по царинској тарифи
6. Слободна тема
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема

Кандидати могу у договору са предметним наставником да предложе и своју тему која би била актуелна и прихватљива за истраживање.

Теме за завршни рад из предмета: Информациони системи у рачуноводству за школску 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Рачуноводствени информациони систем и корисници информација
2. Рачуноводствени софтвер
3. Рачуноводствени информациони систем и савременене технологије
4. Рачуноводствени информациони систем и управљачко одлучивање
5. Активности и функције рачуноводственог информационог система
6. Слободна тема
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема
Кандидати могу у договору са предметним наставником да предложе и своју тему која би била актуелна и прихватљива за истраживање.

др Данило Оклобџија
Spisak tema završnih radova za školsku 2017.-2018. godinu

Arhitektura i organizacija računara
1. Microchip familija mikrokonrolera.
2. Primena PC inerfejsa.
3. Memorijski podsistem PC računara.
4. Atmel 8-bitni mikrokontroleri.
5. Tipovi i karakteristike magistrala.
6. Arhitektura procesorske jedinice PC računara.
7. Digitalna logička kola.
8. Arhitektura i karkteristike grafičkiog podsistema.
9. Ulazno/Izlazni podsistem.
10. Karakteristike i korišćenje USB interfejsa

Programiranje grafičkih aplikacija
1. Razvoj grafičkih aplikacija u C#
2. Korišćenje Jave pri razvoju grafičkih aplikacija.
3. SVG – Scalable Vector Graphic.
4. Web orijentisane grafičke aplikacije.
5. Grafičke aplikacije na mobilnim platformama.
6. Primena OpenGL grafičke biblioteke.
7. Primena DirectX grafičke bibloteke.
8. Pregled grafičkih programskih interfejsa.
9. Dizajniranje grafičkih interfejsa (GDI) u .Net radnom okruženju.
10. Grafički korisnički interfejsi (GUI) u Javi.

Integrativno Programiranje
1. RESTful web servisi.
2. XAML – Extensible Application Markup Language.
3. Predstavljanje poslovnih procesa.
4. JSON format podataka.
5. EAI – Integracija aplikacija na nivou kompanija.
6. Primena Semantičkog Weba u integraciji aplikacija.
7. Primena PLC kontrolera u integrisanim aplikacijama.
8. Uloga Web servisa pri inegraciji aplikacija
9. SCADA sistemi.
10. Usklađivanje poslovnih procesa i IT infrasrukture.

др Данило Обрадовић
Teme za završni rad iz Informatike
1. Uloga informacionih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima
2. Mobilno plaćanje
3. Sigurnost baze podataka i napadi
4. Uticaj Interneta i kvalitet Web stranica na odabir hotelskog smeštaja
5. Zaštićenost informacija na društvenim mrežama
6. Cloud computing tehnologija u poslovanju
7. Primena Google Drive-a u poslovanju
8. Primena računarstva u oblaku u modernom poslovanju
9. Primena informacionih i komunikacinih tehnologija u poslovanju poduzeća
10. Skladištenje i kvaliteta podataka u bankarstvu

Napomena: Studenti takođe mogu sami predložiti temu za izradu završnog rada.

др Игор Новаковић

Teme za odbranu diplomskih radova za predmet Logistika su:
1. Menadžment u lancu snabdevanja -primer Srbija,
2. Sistemi nabavke -primer Srbija,
3. Kontrola I upravljanje zalihama – primer Srbija,
4. Logistika unutrašnjeg transporta -primer proizvodne firme u Srbiji,
5. Primer optimizacije transporta trgovinskog preduzeća ( trgovinsko preduzeće isporučuje robu maloprodajnim objektima u gradu u kom živite),
Preduzeće ima 1 centralni magacin, 5 kamiona, a 60 lokacija na kojima istovaruje robu na dnevnom nivou – napraviti na mapi svog rada puteve najoptimalnijeg transporta uzevši u obzir pojave svih mogućih troškova.

Teme za odbranu diplomskih radova za smer MIBA IBA, predmet Internacionalna biznis administracija II su:
1. Globalizacija svetske privrede I uticaj na Srbiju,
2. Oblici trgovinskih integracija I uticaj na Srbiju,
3. Svetska trgovinska organizacija I Srbija-prednosti, mane, mogućnosti, slabosti,
4. Uticaj svetske banke I MMF-a na privredna kretanja u Srbiji,
5. Efekti stranih direktnih investicija u Srbiji

др Велимир Делетић
ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА

ИНФОРМАТИКА

1. Сигурност на интернету
2. Вируси и заштита од вируса
3. Друштвене мреже
4. Врсте оперативних система
5. Безбедност комуникације на интернету
6. Мултимедија и виртуелна реалност
7. Пословна примена софтверских пакета
8. Улога и функција софтвера
9. Структура рачунарског система
10. Бежичне рачунарске мреже

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У БАНКАРСТВУ

1. Пословна банка
2. Пословни системи финансијских субјеката
3. Информациони систем банке – пословне функције
4. Структура података информационог система банке
5. Ресурси за реализацију информационог система банке
6. Савремене технологије у банкарству
7. Електронски новац и ночаник
8. Електронско банкарство напримеру банке ****
9. Слободна тема
10. Слободна тема

МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
1. Информациони системи менаџмента
2. Корпоративни информациони системи, компоненте и подсистеми
3. Системи за планирање ресурса предузећа
4. Процес планирања улагања у ИТ
5. Управљачки информациони системи и електронска размена података (ЕДИ)
6. Одлучивање при набавци ИС
7. Слободна тема
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
1. Одлике електронског новца
2. Ток новца у електронском систему плаћања
3. Плаћања преко интернета
4. Апликације електронског пословања
5. Сигурност података у електронском пословању
6. Компаративна нализа модела електронских тржишта
7. Електронска трговина и модели електронске трговине
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема
11. Слободна тема
12. Слободна тема
13. Слободна тема

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
1. Пројектовање информационог система хотела
2. Пројектовање информационог система ауто-салона
3. Пројектовање информационог система очне клинике
4. Пројектовање информационог система позоришта
5. Пројектовање информационог система библиотеке
6. Пројектовање информационог система школе страних језика
7. Пројектовање информационог система лекарске ординације
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема

др Владимир Младеновић
Теме за завршне радове:
Банкарско пословање и платни промет:
1. Савремени новац
2. Историјат платних картица
3. Штедња грађана у домаћем банкарству
4. Историјат банкарства
5. Информационе технологије у банкарству
6. Новац Европске монетарне уније
7. Кредитирање грађана у понуди банака у Србији
8. Кредитирање правних лица у понуди банака у Србији
9. Слободна тема
10. Слободна тема

Информациони системи у банкарству
1. Мобилно банкарство за физичка лица
2. Мобилно банкарство за правна лица
3. Мобилно банкартсво у понуди банака у другим земљама
4. Системи плаћања у банкарству
5. Крипто валуте
6. Развој информационих система у Србији
7. Употреба информационих технологија у банкарству
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема

Електронско пословање
1. Електронска трговина кроз B2C модел
2. Електронска трговина кроз B2B модел
3. Електронска трговина кроз C2C модел
4. Електронско банкарство за физичка лица
5. Електронско банкарство за правна лица
6. Електронско осигурање у Србији
7. Електронски туризам
8. Слободна тема
9. Слободна тема
10. Слободна тема

Преузмите Пријаву теме завршног рада и Пријаву одбране завршног рада.

Напомена: Пријава теме завршног рада се предаје у 3 примерка, а Пријава одбране завршног рада у једном примерку.

Преузмите Правилник о одбрани Завршног рада.

Потребна документација за пријаву завршног рада – Основне струковне студије
 • Доказ о уплати накнаде у износу од 10.000,00 динара за одбрану завршног рада на жиро рачун 840-2110666-96, модел: 97, позив на број: 8305
 • Jeдан штампани укоричени примерак завршног рада ( тврди повез )
 • Четири примерка у електронској форми на ЦД- у
 • Испитна пријава
 • Образац пријаве теме завршног рада
 • Образац пријаве одбране завршног рада
Потребна документација за пријаву завршног рада – Специјалистичке струковне студије
 • Доказ о уплати накнаде у износу од 15.000,00 динара за одбрану завршног рада на жиро рачун 840-2110666-96, модел: 97, позив на број: 8305
 • Jeдан штампани укоричени примерак завршног рада ( тврди повез )
 • Четири примерка у електронској форми на ЦД- у
 • Испитна пријава
 • Образац пријаве теме завршног рада
 • Образац пријаве одбране завршног рада