ZAVRŠNI RAD

Preuzmite formu naslovne stranice završnog rada, tehničko uputstvo za pisanje završnog rada, kao i teme za završne radove u odnosu na mentora za kojeg se opredelite:

TEME ZAVRŠNIH RADOVA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

dr Bojan Kocić
Monetarne i javne finansije za 2020/2021. godinu.

 1. Tokovi novca i kredita u funkciji  Monetarne politike
 2. Inflacija, nasranak, razvoj i posledice.
 3. Monetarna stabilnost i nestabilnost
 4. Poreski sistem posmatran kroz sivu ekonomiju u Srbiji
 5. Javni dug i zaduživanje Srbije na eksternom i internom tržišttu kapitala
 6. Budžet i budžetska politika R. Srbije 2020.
 7. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 8. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 9. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 10. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

Carinski sistem i politika za 2020/2021. godinu.

 1. Carinska politika Republike Srbije
 2. Carinske isprave
 3. Carinski instituti Republike Srbije
 4. Carinski instrumenti Republike Srbije
 5. ATA Karnet
 6. TIR Karnet
 7. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 8. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 9. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 10. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

Carinska tarifa za 2020/2021. godinu.

 1. Podela, značaj i elementi carinske tarife
 2. Vrste i podela carinskih tarifa
 3. Carinska roba, podela i vrsta.
 4. Sporazum CEFTA
 5. SSP i primena na Srbiju
 6. Svetska trgovinska organizacija
 7. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 8. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 9. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 10. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

EKONOMIKA TURIZMA za 2020/2021. godinu.

 1. Uloga saobraćaja u razvoju turizma
 2. Društvena dimenzija turizma (sadržaj i osnovne karakteristike)
 3. Turističko tržište Republike Srbije
 4. Uticaj turizma na privredu Republike Srbije
 5. Upravljanje instrumentima marketing miksa u turizmu
 6. Procesi koncentracije i integracije u turizmu
 7. Strateški pravci razvoja turizma … (turističke destinacije, grada, opštine, regiona …)
 8. Organizacioni oblici pružanja turističkih usluga u turističkim destinacijama
 9. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 10. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

JAVNE FINANSIJE – Specijalističke studije za 2020/2021. godinu.

 1. Javni prihodi i javni rashodi.
 2. Poreski postupak i poreska administracija.
 3. Naplata poreza i poreska kontrola
 4. Poreska administracija.
 5. PDV
 6. Akciza
 7. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 8. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 9. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
 10. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

TEME ZAVRŠNIH RADOVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

dr Snežana Mihajlov
Poslovne komunikacije

1. Tehnike aservativne komunikacije

2. Intervju za posao

3. Neverbalna komunikacija

4. Veštine uspešne komunikacije

5. Pregovaranje

6. Poslovni sastanak

7. Aktivno slušanje

8. Organizaciona komunikacija

9. Funkcije neverbalne komunikacije

10.Stilovi u komunikaciji

dr Marina Jovović
Poslovne komunikacije

1. Poslovne komunikacije i pregovaranje

2. Komunikacija kao temelj poslovnih uspeha

3. Verbalna komunikacija i aktivno slušanje

4. Pisana poslovna komunikacija

5. Etika poslovnog komuniciranja

6. Poslovna komunikacija i poslovni bonton

7. Tehnike i veštine poslovne komunikacije

8. Moć dobre poslovne komunikacije

9. Govor tela

10.Značaj komunikacije u savremenom poslovanju

Ekonomika preduzeća

1. Principi efikasnosti poslovanja

2. Upravljanje troškovima

3. Ocena poslovanja preduzeća

4. Osnovne metode kalkulacije cene koštanja

5. Racionalizacija troškova preduzeća

6. Značaj produktivnosti rada u poslovanju preduzeća

7. Analiza troškova u poslovanju preduzeća

8. Značaj ekonomičnosti u poslovanju preduzeća

9. Rentabilnost kao pokazatelj ekonomske uspešnosti

10.Analiza troškova i prelomna tačka rentabilnosti

dr Slađana Mušikić
Ekonomija

Teme za završni rad iz predmeta: Ekonomija za školsku 2019./2020. god.
Predmenti nastavnik: dr Slađana Mušikić
email: sladjana.musikic@vpskp.edu.rs

1. Makroekonomska politika u Republici Srbiji

2. Ciljevi i instrumenti monetarne politike

3. Monopoli i antimonopolska politika

4. Greenfield investicije i privredni razvoj Republike Srbije

5. Novac-suština i funkcije novca

6. Inflacija i devizni kurs-komparativna analiza

7. Održivost javnog duga Republike Srbije

8. Analiza kretanja bruto domaćeg proizvoda u Republici Srbiji-komparativna analiza

9. Slobodna tema po izboru studenta u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

10. Slobodna tema po izboru studenta u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

Politika tržišta rada

Teme za završni rad iz predmeta: Politika tržišta rada za školsku 2019./2020. god.
Predmenti nastavnik: dr Slađana Mušikić
email: sladjana.musikic@vpskp.edu.rs

1. Efekti sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja na srpsku privredu

2. Programi i mere za zapošljavanje žena na tržištu rada u Republici Srbiji

3. Efekti naknada za nezaposlene-komparativna analiza

4. Fleksibilni oblici zapošljavanja

5. Mladi na tržištu rada u Srbiji i mere za podsticanje njihovog zapošljavanja

6. Tržište rada i politike zapošljavanja kroz ekonomsku teoriju

7. Slobodna tema po izboru studenta u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

8. Slobodna tema po ozboru studenta u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

9. Slobodna tema po izboru studenta u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

10. Slobodna tema po izboru studenta u dogovoru sa predmetnim nastavnikom

TEME ZAVRŠNIH RADOVA ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU

dr Oliver Popović
Osnovi računarske tehnike
1. Predstavljanje logičkih kola i logičkih operacija
2. Logičke funkcije
3. Realizacija prekidačkih mreža
4. Predstavljanje logičkih mreža
5. Memorije i njihova realizacija
6. Slobodna tema u dogovoru sa mentorom
7. Slobodna tema u dogovoru sa mentorom
8. Slobodna tema u dogovoru sa mentorom
9. Slobodna tema u dogovoru sa mentorom
10. Slobodna tema u dogovoru sa mentorom
dr Bojan Kocić
Predmet: Monetarne i javne finansije za 2018/2019. godinu.
1. Tokovi novca i kredita u funkciji Monetarne politike
2. Cirkulacija novca u procesu reprodukcije
3. Monetarna stabilnost i nestabilnost
4. Poreski sistem posmatran kroz sivu ekonomiju u Srbiji
5. Javni dug i zaduživanje Srbije na eksternom i internom tržišttu kapitala
6. Budžet i budžetska politika R. Srbije 2018.
7. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
8. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
9. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
10. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

Predmet: Carinski sistem i politika za 2018/2019. godinu.
1. Carinska politika Republike Srbije
2. Carinske isprave
3. Carinski instituti Republike Srbije
4. Carinski instrumenti Republike Srbije
5. ATA Karnet
6. TIR Karnet
7. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
8. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
9. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
10. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

Predmet: Carinska tarifa za 2018/2019. godinu.
1. Podela, značaj i elementi carinske tarife
2. Vrste i podela carinskih tarifa
3. Carinska politika i carinski zakon
4. Carinska roba, podela i vrsta.
5. Sporazum CEFTA
6. SSP i primena na Srbiju
7. Svetska trgovinska organizacija
8. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
9. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
10. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

Predmet : CARINSKI UPRAVNI POSTUPAK za 2018/2019. godinu.
1. Stavljanje robe u slobodan promet
2. Tranzit robe
3. Carisnko skladište
4. Aktivno oplemenjivnje robe
5. Prerada robe pod carinskim nadzorom
6. Pasivno oplemenjivanje robe
7. Izvoz robe
8. Slobododna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
9. Slobododna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
10. Slobododna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

Predmet: EKONOMIKA TURIZMA za 2018/2019. godinu.
1. Uloga saobraćaja u razvoju turizma
2. Društvena dimenzija turizma (sadržaj i osnovne karakteristike)
3. Turističko tržište Republike Srbije
4. Uticaj turizma na privredu Republike Srbije
5. Upravljanje instrumentima marketing miksa u turizmu
6. Procesi koncentracije i integracije u turizmu
7. Strateški pravci razvoja turizma … (turističke destinacije, grada, opštine, regiona …)
8. Organizacioni oblici pružanja turističkih usluga u turističkim destinacijama
9. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
10. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

Predmet: JAVNE FINANSIJE – Specijalističke studije za 2018/2019. godinu.
1. Javni prihodi i javni rashodi.
2. Poreski postupak i poreska administracija.
3. Naplata poreza i poreska kontrola
4. Poreska administracija.
5. PDV
6. Akciza
7. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
8. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
9. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
10. Slobodna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

Predmet : CARINSKI POSTUPAK – Specijalističke studije za 2018/2019. godinu.
1. Carinski postupak, pojam, vrste i značaj
2. Carinski postupak u drumskom saobraćaju
3. Carinski postupak u vazdušnom saobraćaju
4. Carinski postupak u vodenom saobraćaju
5. Carinski postupak u PTT saobraćaju
6. Slobododna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
7. Slobododna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
8. Slobododna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
9. Slobododna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom
10. Slobododna tema – po izboru studenta u dogovor za mentorom

Kandidati mogu u dogovoru sa predmetnim profesorom da predlože i svoju temu koja bi bila aktuelna i prihvatljiva za istraživanje i rad.

Profesor
Dr Bojan Kocić
e-mail:bojankocic@yahoo.com
bojankocic@vpskp.edu.rs

TEME ZAVRŠNIH RADOVA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU

dr Ljubiša Milačić
TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA IZ PREDMETA
„ POSLOVNE FINANSIJE “

1. Predviđanje kao preduslov finansijskog odlučivanja
2. Finansijska analiza u funkciji finansijskog planiranja
3. Finansijsko odlučivanje u uslovima rizika
4. Vrste rizika i dejstvo leveridža
5. Finansijsko planiranje i ocena efektivnosti investicija
6. Investicione odluke u uslovima rizika
7. Izvori finansiranja savremenog preduzeća
8. Cena kapitala
9. Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima
10. Finansijska ocena i rengiranje investicionih projekta

TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA IZ PREDMETA
„ EKONOMIKA PREDUZEĆA “

1. Trošenje kao oblik ulaganja i njegova klasifikacija
2. Troškovi u funkciji uspostavljanja i korišćenja kapaciteta
3. Metodologija obračuna troškova
4. Ekonomski principi reprodukcije
5. Princip produktivnosti
6. Ekonomičnost kao izraz kvaliteta ekonomije
7. Ponašanje troškova i metode obračuna cene koštanja
8. Sprovođenje principa rentabilnosti
9. Poslovni uspeh kao kvantitativni izraz kvaliteta ekonomije
10. Uticaj sredstava na kvalitet ekonomije

dr Marina Jovović
TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE IZ POSLOVNIH KOMUNIKACIJA:

1. Interpersonalna komunikacija i njen značaj u poslovnom svetu
2. Komuniciranje u poslovnoj sredini
3. Neverbalna komunikacija u poslovnom svetu
4. Tehnike verbalnog i neverbalnog komuniciranja
5. Veština pregovaranja
6. Kultura poslovnog komuniciranja
7. Modeli komuniciranja
8. Komunikacija u savremenom poslovnom svetu
9. Raznolikost komunikacije u zavisnosti od kulturne raznolikosti
10. Etika i moral u poslovnoj komunikaciji

TEME ZA ZAVRŠNE RADOVE IZ EKONOMIKE PREDUZEĆA:

1. Troškovi – pojam, karakteristike i klasifikacija
2. Merenje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti preduzeća
3. Rezultati funkcionisanja preduzeća
4. Utrošci elemenata proizvodnje u reprodukciji
5. Angažovanje kao oblik ulaganja u reprodukciji
6. Upravljanje fiksnim, relativno-fiksnim i varijabilnim troškovima
7. Troškovi i metode obračuna kalkulacija
8. Značaj preduzeća u savremenoj privredi i njegova klasifikacija
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

dr Jelena Ristić
Teme završnih radova iz predmeta „Kompanijsko pravo“
1. Kontrolna funkcija NBS
2. Kontrolni mehanizmi korporativnog upravljanja
3. Primena kodeksa korporativnog upravljanja
4. Pravni aspekti kontrole i upravljanja rizicima u kompanijama
5. Preuzimanje akcionarskih društava
6. Pravni položaj Komisije za hartije od vrednosti
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10.Slobodna tema

Teme završnih radova iz predmeta „Poslovno pravo“
1. Ugovor o kontroli robe i usluga u savremenom platnom prometu Republike Srbije
2. Uogovor o kreditu na primeru…
3. Slobodna tema
4. Slobodna tema
5. Slobodna tema
6. Slobodna tema
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10.Slobodna tema

Teme završnih radova iz predmeta „Upravno pravo“
1. Prigovor kao redovno pravno sredstvo u upravnom postupku RS
2. Upravno-sudska kontrola u RS
3. Upravna delatnost policije
4. Koncept dobre uprave
5. Načelo upotrebe jezika i pisma u upravnom postupku – jedno od osnovnih načela upravnog procesnog prava
6. Slobodna tema
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

dr Danijela Maksimović
Teme završnih radova za školsku 2017/2018

EKONOMIJA
1. Nezaposlenost kao kljucni ekonomski problem, sa osvrtom na stanje u Republici Srbiji
2. Strane direktne investicije u Republici Srbiji – dosadašnji rezultati i izgledi za budućnost
3. Inflacija kao makroekonomski fenomen, njeni uzroci i posledice
4. Makroekonomski aspekt procesa svojinske transformacije u Republici Srbiji
5. Uloga i značaj fiskalne politike u privlačenju SDI.
6. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
7. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
8. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
9. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
10. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom

INTERNACIONALNA BIZNIS ADMINISTRACIJA II

1. Razvoj i perspektiva ekonomskih odnosa Republike Srbije sa EU
2. Prisutnost i aktivnosti međunarodnih finansijskih institucija u Republici Srbiji
3. Regionalna Trgovinska aktivnost u okviru CEFTA
4. Stanje i mogućnosti poboljšanja izvozne konkurentnosti privrede Republike Srbije.
5. Uporedna analiza spoljnotrgovinskih performansi Republike Srbije
6. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
7. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
8. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
9. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
10. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom

OSNOVI PREDUZETNIŠTVA

1. Značaj preduzetništva za poboljšanje makroekonomske performanse u Republici Srbiji
2. Analiza izvora finansiranja poslovanja preduzeća
3. Uloga malih i srednjih preduzeća u poboljšanju makroekonomske performanse u Republici Srbiji
4. Važnost izrade biznis plana za uspešnost poslovanja preduzeća
5. Preduzetnička aktivnost kao determinanta smanjenja nezaposlenosti
6. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
7. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
8. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
9. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
10. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom

Teme za izradu završnih radova
FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA
1. Segmentacija finansijskih tržišta u funkciji efikasnijeg funkcionisanja finansijskog sistema
2. Funkcionisanje novčanog tržišta u Republici Srbiji
3. Najznačajniji instrumenti trgovine na tžištu kapitala i njihov uticaj na razvoj finansijskog tržišta
4. Istorijat poslovanja Beogradske berze
5. Uloga i značaj poslovanja nedepozitnih finansijskih institucija na finansijskom tržištu.
6. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
7. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
8. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
9. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
10. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom

BANKARSTVO

1. Transformacija Bankarskog sistema u Republici Srbiji
2. Razvoj banaka i bankarsog poslovanja
3. Međunarodni platni promet
4. Kreditni potencijal banaka
5. Vrste bankarskih poslova
6. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
7. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
8. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
9. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
10. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
1. Finansijska revizija u funkciji uspešnijeg poslovanja preduzeća
2. Međunarodni standardi u finansijskoj reviziji
3. Predmet i značaj revizije
4. Standardi izvođenja i izveštavanja u državnoj reviziji
5. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
6. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
7. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
8. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
9. Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom
10.Slobodna tema – tema formulisana uz konsultaciju sa mentorom

Teme završnih radova za školsku 2017/2018 – Specijalističke studije

FINANSIJSKA TRŽIŠTA

1. Razvijenost finansijskih tržišta kao preduslov adekvatnog transfera kapitala
2. Važnost postojanja i funkcionisanja berzi kao reprezenata finansijskih tržišta
3. Značaj poslovanja investicionih fondova na finansijskom tržištu Republike Stbije
4. Beogradska Berza kao reprezent tržišta kapitala u Republici Srbiji
5. Funkcionisanje i pozicija osiguravajućih društava na finansijkom tržištu Republike Srbije
6. Razvoj berzi sa osvrtom na poslovanje poѕnatih svetskih berzi
7. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
8. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
9. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom
10. Slobodna tema – tema odabrana uz konsultaciju sa mentorom

dr Branislav Bogdanović
Računarska grafika i multimedija
Teme za izradu završnog rada

1. Analiza multimedijalnih podataka kompresovanih primenom kompresije bez gubitaka
2. Savremeni principi vektorske grafike prikazani kroz upotrebu softverskih paketeta
3. Savremeni principi rasterske grafike prikazani kroz upotrebu softverskih paketeta
4. Savremeni principi 3D animacije prikazani kroz upotrebu komercijalnog softvera
5. Digitalizacija i obrada digitalnog video signala primenom komercijalnog softvera
6. CMYK sistem boja i njen uticaj na razvoj hardvera u računarskoj grafici
7. Digitalna slika kroz prizmu upotrebe digitalnih foto aparata
8. Distribucija multimedijalnih fajlova
9. Kodeci za reprodukciju popularnih video formata
10. Multimedija kao deo svakodnevnice savremenog društva

dr Oliver Popović
Osnovi računarske tehnike
1. Logička kola i logičke operacije
2. Predstavljanje logičkih funkcija
3. Realizacija logičkih funkcija pomoću prekidačkih mreža
4. Logičke mreže
5. Okruženje sa procesorom Intel 8086

Mobilno računarstvo
1. Zaštita mobilnih platformi upotrebom antivirusnih rešenja
2. Principi razvoja arkadnih video igara na Android platformi
3. Principi razvoja akcionih video igara na Android platformi
4. Principi razvoja video igara na IOS platformi
5. Razvoj napredne aplikacije u mobilnom okruženju
6. Multimedija u Android aplikacijama
7. Evaluacija bezbednosti kriptografskih protokola na mobilnim platformama
8. Principi razvoja Android aplikacije
9. Primena GPS servisa u multimedijalnim mobilnim igrama
10. Komparativna evaluacija IOS i Android aplikacije

Bezbednost u računarskim mrežama
1. Realizacija i zaštita virtuelne privatne mreže
2. Analiza bezbednosti bežičnih računarskih mreža
3. Autentifikacija i autorizacija klijenata u računarskim mrežama
4. Evaluacija zaštite privatnosti u računarskim mrežama
5. Evaluacija bezbednosti Cloud servisa sa studijom slučaja Dropbox
6. Zaštita elektronske pošte upotrebom PGP protokola
7. Zaštita računarskih mreža primenom zaštitnih barijera
8. Hardverska i softverska zaštita računarskih mreža
9. Metode enkripcije podataka
10. Metode šifrovanja – dešifrovanja podataka RSA algoritmom

Bezbednost i sigurnost podataka
1. Zaštita podataka na deljenom veb hostingu
2. Bezbednost u Cloud computing okruženju
3. Analiza uticaja bezbednosnih protokola na performanse sistema
4. Zaštita računarskih mreža primenom IPSec protokola
5. Upotreba SSL protokola u zaštiti računarskih mreža
6. Analiza bezbednosnih protokola u računarskim mrežama
7. Implementacija bezbednosti primenom Cisco uređaja

E-mail: opopovic@gmail.com

dr Slađana Mušikić
Teme za završni rad iz predmeta: Ekonomika turizma za školsku 2017/2018. Godinu
E-mail: sladjana.musikic@vpskp.edu.rs

1. Turizam i privredni razvoj Republike Srbije
2. Uticaj turizma na zaposlenost
3. Značaj propagande u turizmu
4. Savremeni trendovi u pružanju turističkih usluga u Srbiji
5. Perspektive razvoja turističke ponude u Srbiji i okruženju danas
6. Slobodna tema
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

Kandidat može u saradnji sa predmetnim nastavnikom da predloži zanimljivu i aktuelnu temu koja je u skladu sa njegovim istraživačkim afinitetima.

Teme za završni rad iz predmeta: Politika tržišta rada za školsku 2017/2018. godinu
e-mail: sladjana.musikic@vpskp.edu.rs

1. Kretanje zaposlenosti na tržištu rada u Republici Srbiji
2. Fleksibilni oblici zapošljavanja
3. Mere aktivne politike zapošljavanja u Republici Srbiji
4. Karakteristike mladih na tržištu rada u Republici Srbiji
5. Položaj nezaposlenih na tržištu rada
6. Slobodna tema
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema
Kandidati mogu u dogovoru sa predmetnim nastavnikom da predlože i svoju temu koja bi bila aktuelna i prihvatljiva za istraživanje.

dr Olivera Đurić
Teme za završni rad iz predmeta: Poreski sistem i politika za školsku 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Porezi u funkciji lokalne samouprave
2. Primena poreza na dodatu vrednost u Srbiji
3. Porez na imovinu fizičkih lica u Srbiji
4. Porezi na imovinu i prihoda od imovine
5. Akcizna politika u Srbiji i regionu
6. Slobodna tema
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

Kandidati mogu u dogovoru sa predmetnim nastavnikom da predlože i svoju temu koja bi bila aktuelna i prihvatljiva za istraživanje.

Teme za završni rad iz predmeta: Poresko knjihovodstvo i evidencija za školsku 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Evidencija poreza na dodatu vrednost u preduzeću______________________________
2. Oporezivanje dobiti, poreske prijave i ostala dokumentacija
3. Fiskalne kase i njihova primena u trgovini
4. Evidencija poreza i doprinosa na zarade
5. Poreski identifikacioni broj i prateća poreska evidencija
6. Slobodna tema
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

Kandidati mogu u dogovoru sa predmetnim nastavnikom da predlože i svoju temu koja bi bila aktuelna i prihvatljiva za istraživanje.

Teme za završni rad iz predmeta: Poreski postupak za školsku 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Poreski postupak prilikom izrade poreskog rešenja
2. Načela u poreskom postupku
3. Poreski postupak prilikom naplate poreskog duga
4. Prinudna naplata i obezbeđenje poreskog potraživanja
5. Sastavljanje zapisnika u poreskom postupku.
6. Slobodna tema
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

Kandidati mogu u dogovoru sa predmetnim nastavnikom da predlože i svoju temu koja bi bila aktuelna i prihvatljiva za istraživanje.

Teme za završni rad iz predmeta: Carinski postupak za školsku 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Carinski postupak u železničkom saobraćaju
2. Carinski tranzitni postupak
3. Slobodna zona_______________
4. Carinski postupak u drumskom saobraćaju
5. Carinski postupak i carinska deklaracija
6. Slobodna tema
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

Kandidati mogu u dogovoru sa predmetnim nastavnikom da predlože i svoju temu koja bi bila aktuelna i prihvatljiva za istraživanje.

Teme za završni rad iz predmeta: Carinska tarifa za školsku 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Istorijat carina i carinske tarife
2. Carinska tarifa Srbije
3. Carinska tarifa i sistem numeričkog označavanja robe.
4. Carinska tarifa i uvoz robe iz zemlja sa kojima Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini
5. Svrstavanje robe po carinskoj tarifi
6. Slobodna tema
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

Kandidati mogu u dogovoru sa predmetnim nastavnikom da predlože i svoju temu koja bi bila aktuelna i prihvatljiva za istraživanje.

Teme za završni rad iz predmeta: Informacioni sistemi u računovodstvu za školsku 2017-2018
e-mail: zvezdadj@mts.rs

1. Računovodstveni informacioni sistem i korisnici informacija
2. Računovodstveni softver
3. Računovodstveni informacioni sistem i savremenene tehnologije
4. Računovodstveni informacioni sistem i upravljačko odlučivanje
5. Aktivnosti i funkcije računovodstvenog informacionog sistema
6. Slobodna tema
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema
Kandidati mogu u dogovoru sa predmetnim nastavnikom da predlože i svoju temu koja bi bila aktuelna i prihvatljiva za istraživanje.

dr Danilo Oklobdžija
Spisak tema završnih radova za školsku 2017.-2018. godinu

Arhitektura i organizacija računara
1. Microchip familija mikrokonrolera.
2. Primena PC inerfejsa.
3. Memorijski podsistem PC računara.
4. Atmel 8-bitni mikrokontroleri.
5. Tipovi i karakteristike magistrala.
6. Arhitektura procesorske jedinice PC računara.
7. Digitalna logička kola.
8. Arhitektura i karkteristike grafičkiog podsistema.
9. Ulazno/Izlazni podsistem.
10. Karakteristike i korišćenje USB interfejsa

Programiranje grafičkih aplikacija
1. Razvoj grafičkih aplikacija u C#
2. Korišćenje Jave pri razvoju grafičkih aplikacija.
3. SVG – Scalable Vector Graphic.
4. Web orijentisane grafičke aplikacije.
5. Grafičke aplikacije na mobilnim platformama.
6. Primena OpenGL grafičke biblioteke.
7. Primena DirectX grafičke bibloteke.
8. Pregled grafičkih programskih interfejsa.
9. Dizajniranje grafičkih interfejsa (GDI) u .Net radnom okruženju.
10. Grafički korisnički interfejsi (GUI) u Javi.

Integrativno Programiranje
1. RESTful web servisi.
2. XAML – Extensible Application Markup Language.
3. Predstavljanje poslovnih procesa.
4. JSON format podataka.
5. EAI – Integracija aplikacija na nivou kompanija.
6. Primena Semantičkog Weba u integraciji aplikacija.
7. Primena PLC kontrolera u integrisanim aplikacijama.
8. Uloga Web servisa pri inegraciji aplikacija
9. SCADA sistemi.
10. Usklađivanje poslovnih procesa i IT infrasrukture.

dr Danilo Obradović
Teme za završni rad iz Informatike
1. Uloga informacionih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima
2. Mobilno plaćanje
3. Sigurnost baze podataka i napadi
4. Uticaj Interneta i kvalitet Web stranica na odabir hotelskog smeštaja
5. Zaštićenost informacija na društvenim mrežama
6. Cloud computing tehnologija u poslovanju
7. Primena Google Drive-a u poslovanju
8. Primena računarstva u oblaku u modernom poslovanju
9. Primena informacionih i komunikacinih tehnologija u poslovanju poduzeća
10. Skladištenje i kvaliteta podataka u bankarstvu

Napomena: Studenti takođe mogu sami predložiti temu za izradu završnog rada.

dr Igor Novaković

Teme za odbranu diplomskih radova za predmet Logistika su:
1. Menadžment u lancu snabdevanja -primer Srbija,
2. Sistemi nabavke -primer Srbija,
3. Kontrola I upravljanje zalihama – primer Srbija,
4. Logistika unutrašnjeg transporta -primer proizvodne firme u Srbiji,
5. Primer optimizacije transporta trgovinskog preduzeća ( trgovinsko preduzeće isporučuje robu maloprodajnim objektima u gradu u kom živite),
Preduzeće ima 1 centralni magacin, 5 kamiona, a 60 lokacija na kojima istovaruje robu na dnevnom nivou – napraviti na mapi svog rada puteve najoptimalnijeg transporta uzevši u obzir pojave svih mogućih troškova.

Teme za odbranu diplomskih radova za smer MIBA IBA, predmet Internacionalna biznis administracija II su:
1. Globalizacija svetske privrede I uticaj na Srbiju,
2. Oblici trgovinskih integracija I uticaj na Srbiju,
3. Svetska trgovinska organizacija I Srbija-prednosti, mane, mogućnosti, slabosti,
4. Uticaj svetske banke I MMF-a na privredna kretanja u Srbiji,
5. Efekti stranih direktnih investicija u Srbiji

dr Velimir Deletić
TEME ZA ZAVRŠNI RAD IZ PREDMETA

INFORMATIKA

1. Sigurnost na internetu
2. Virusi i zaštita od virusa
3. Društvene mreže
4. Vrste operativnih sistema
5. Bezbednost komunikacije na internetu
6. Multimedija i virtuelna realnost
7. Poslovna primena softverskih paketa
8. Uloga i funkcija softvera
9. Struktura računarskog sistema
10. Bežične računarske mreže

INFORMACIONI SISTEMI U BANKARSTVU

1. Poslovna banka
2. Poslovni sistemi finansijskih subjekata
3. Informacioni sistem banke – poslovne funkcije
4. Struktura podataka informacionog sistema banke
5. Resursi za realizaciju informacionog sistema banke
6. Savremene tehnologije u bankarstvu
7. Elektronski novac i nočanik
8. Elektronsko bankarstvo naprimeru banke ****
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

MENADžMENT INFORMACIONI SISTEMI
1. Informacioni sistemi menadžmenta
2. Korporativni informacioni sistemi, komponente i podsistemi
3. Sistemi za planiranje resursa preduzeća
4. Proces planiranja ulaganja u IT
5. Upravljački informacioni sistemi i elektronska razmena podataka (EDI)
6. Odlučivanje pri nabavci IS
7. Slobodna tema
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

ELEKTRONSKO POSLOVANjE
1. Odlike elektronskog novca
2. Tok novca u elektronskom sistemu plaćanja
3. Plaćanja preko interneta
4. Aplikacije elektronskog poslovanja
5. Sigurnost podataka u elektronskom poslovanju
6. Komparativna naliza modela elektronskih tržišta
7. Elektronska trgovina i modeli elektronske trgovine
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema
11. Slobodna tema
12. Slobodna tema
13. Slobodna tema

PROJEKTOVANjE INFORMACIONIH SISTEMA
1. Projektovanje informacionog sistema hotela
2. Projektovanje informacionog sistema auto-salona
3. Projektovanje informacionog sistema očne klinike
4. Projektovanje informacionog sistema pozorišta
5. Projektovanje informacionog sistema biblioteke
6. Projektovanje informacionog sistema škole stranih jezika
7. Projektovanje informacionog sistema lekarske ordinacije
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

dr Vladimir Mladenović
Teme za završne radove:
Bankarsko poslovanje i platni promet:
1. Savremeni novac
2. Istorijat platnih kartica
3. Štednja građana u domaćem bankarstvu
4. Istorijat bankarstva
5. Informacione tehnologije u bankarstvu
6. Novac Evropske monetarne unije
7. Kreditiranje građana u ponudi banaka u Srbiji
8. Kreditiranje pravnih lica u ponudi banaka u Srbiji
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

Informacioni sistemi u bankarstvu
1. Mobilno bankarstvo za fizička lica
2. Mobilno bankarstvo za pravna lica
3. Mobilno bankartsvo u ponudi banaka u drugim zemljama
4. Sistemi plaćanja u bankarstvu
5. Kripto valute
6. Razvoj informacionih sistema u Srbiji
7. Upotreba informacionih tehnologija u bankarstvu
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

Elektronsko poslovanje
1. Elektronska trgovina kroz B2C model
2. Elektronska trgovina kroz B2B model
3. Elektronska trgovina kroz C2C model
4. Elektronsko bankarstvo za fizička lica
5. Elektronsko bankarstvo za pravna lica
6. Elektronsko osiguranje u Srbiji
7. Elektronski turizam
8. Slobodna tema
9. Slobodna tema
10. Slobodna tema

Preuzmite Prijavu teme završnog rada i Prijavu odbrane završnog rada.

Napomena: Prijava teme završnog rada se predaje u 3 primerka, a Prijava odbrane završnog rada u jednom primerku.

Preuzmite Pravilnik o odbrani Završnog rada.

Potrebna dokumentacija za prijavu završnog rada – Osnovne strukovne studije
 • Dokaz o uplati naknade u iznosu od 10.000,00 dinara za odbranu završnog rada na žiro račun 840-2110666-96, model: 97, poziv na broj: 8305
 • Jedan štampani ukoričeni primerak završnog rada ( tvrdi povez )
 • Četiri primerka u elektronskoj formi na CD- u
 • Ispitna prijava
 • Obrazac prijave teme završnog rada
 • Obrazac prijave odbrane završnog rada
Potrebna dokumentacija za prijavu završnog rada – Specijalističke strukovne studije
 • Dokaz o uplati naknade u iznosu od 15.000,00 dinara za odbranu završnog rada na žiro račun 840-2110666-96, model: 97, poziv na broj: 8305
 • Jedan štampani ukoričeni primerak završnog rada ( tvrdi povez )
 • Četiri primerka u elektronskoj formi na CD- u
 • Ispitna prijava
 • Obrazac prijave teme završnog rada
 • Obrazac prijave odbrane završnog rada