DLS – Studije na daljinu

Visoka poslovna škola strukovnih studija – Blace je akreditovala studije na daljinu za studijski program Računarstvo i informatika

U školskoj 2013/2014.godine biće upisano 30 studenata.

U realizaciji nastave u okviru studijskog programa Računarstvo i informatika – studije na daljinu, predviđeno je kombinovanje različitih metoda: predavanja preko Interneta uz nastavne materijale i smernice od nastavnika preko sistema LMS Moodle; vežbe preko Interneta uz simulacije i rešavanje problema u preporučenim programskim okruženjima i uz smernice od nastavnika preko sistema LMS Moodle; povremena predavanja u učionici škole; povremene vežbe u laboratoriji škole; interaktivan rad u okviru diskusija o gradivu na elektronskim konsultacijama preko foruma sistema LMS Moodle; interaktivan rad u okviru diskusija o gradivu na klasičnim konsultacijama; podsticanje individualnog učenja; saradničko učenje uz smernice od nastavnika preko foruma sistema LMS Moodle; domaći rad; istraživački rad; sumiranje gradiva; redovne samoprovere i provere znanja i kontinuirano praćenje uspeha studenata.

Na početku svakog semestra, na svakom kursu studijskog programa, na školskom sajtu sistema LMS Moodle, predviđeno je objavljivanje: preporučene literature, uputstva za način učenja, rasporeda redovnih nastavnih aktivnosti preko sistema LMS Moodle, kao i rasporeda povremene klasične nastave u prostorijama škole (u učionici i računarskoj laboratoriji). Studentima se tokom semestra maksimalno prilagođava raspored jednog i drugog oblika nastave, preko sistema LMS Moodle distribuira nastavni materijal za svaku lekciju gradiva i obezbeđuje stalan interaktivan rad sa nastavnicima.

Ovako koncipiran studijski program bio bi prilagođen različitim uslovima studiranja (studentima koji su zaposleni, imaju porodične obaveze, posebne potrebe…).