DLS – Студије на даљину

Висока пословна школа струковних студија – Блаце је акредитовала студије на даљину за студијски програм Рачунарство и информатика

У школској 2013/2014.године биће уписано 30 студената.

У реализацији наставе у оквиру студијског програма Рачунарство и информатика – студије на даљину, предвиђено је комбиновање различитих метода: предавања преко Интернета уз наставне материјале и смернице од наставника преко система LMS Moodle; вежбе преко Интернета уз симулације и решавање проблема у препорученим програмским окружењима и уз смернице од наставника преко система LMS Moodle; повремена предавања у учионици школе; повремене вежбе у лабораторији школе; интерактиван рад у оквиру дискусија о градиву на електронским консултацијама преко форума система LMS Moodle; интерактиван рад у оквиру дискусија о градиву на класичним консултацијама; подстицање индивидуалног учења; сарадничко учење уз смернице од наставника преко форума система LMS Moodle; домаћи рад; истраживачки рад; сумирање градива; редовне самопровере и провере знања и континуирано праћење успеха студената.

На почетку сваког семестра, на сваком курсу студијског програма, на школском сајту система LMS Moodle, предвиђено је објављивање: препоручене литературе, упутства за начин учења, распореда редовних наставних активности преко система LMS Moodle, као и распореда повремене класичне наставе у просторијама школе (у учионици и рачунарској лабораторији). Студентима се током семестра максимално прилагођава распоред једног и другог облика наставе, преко система LMS Moodle дистрибуира наставни материјал за сваку лекцију градива и обезбеђује сталан интерактиван рад са наставницима.

Овако конципиран студијски програм био би прилагођен различитим условима студирања (студентима који су запослени, имају породичне обавезе, посебне потребе…).